08/07/2020 08/07/2020 Στο Πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, το οποίο ανήκει στην ενορία Υπαπαντής Βεροίας λειτούργησε και κήρυξε το Θείο Λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020.  Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων ανέφερε:  «Ἀγρευθείς οὐρανόθεν πρός τήν εὐ­σέβειαν, κατηκολούθησας χαί­ρων ὥσπερ ὁΠαῦλος Χριστῷ, τῶν μαρτύρων...
08 Ιουλίου, 2020 - 19:41
Τελευταία ενημέρωση: 08/07/2020 - 19:14

«Είναι πολλοί οι τρόποι που χρησιμοποιεί ο Χριστός για να μας καλέσει κοντά Του»

Διαδώστε:
«Είναι πολλοί οι τρόποι που χρησιμοποιεί ο Χριστός για να μας καλέσει κοντά Του»

Στο Πανηγυρίζον Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, το οποίο ανήκει στην ενορία Υπαπαντής Βεροίας λειτούργησε και κήρυξε το Θείο Λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020. 

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων ανέφερε: 

«Ἀγρευθείς οὐρανόθεν πρός τήν εὐ­σέβειαν, κατηκολούθησας χαί­ρων ὥσπερ ὁΠαῦλος Χριστῷ, τῶν μαρτύρων καλλονή, μάρτυς Προ­κό­πιε».

Στη χορεία των μαρτύρων που τι­μά και πανηγυρίζει ηΕκκλησία μας αυτές τις ημέρες ξεχωριστή θεέση κατέχει οεορταζόμενος ση­με­ρα άγιος μεγα­λο­μάρτυς Προ­κό­πιος, τον οποίο τιμούμε στον ιστο­ρικό αυτό ναό της πόλεώς μας.

Και τη θέση αυτή την κα­τε­χει όχι μόνο για τα πολυ­ώδυνα βάσανα και μαρτύρια που υπέστη χάριν της εις Χριστόν πίστεως και αγά­πης και ομολογίας, αλλά και για τον θαυμαστό τρόπο της κλη­σεώς του από την Χριστό και της μετα­στροφής του από την ειδω­λολατρεία του στην πίστη στον Χριστό.

Ήταν μία κλήση ουράνια σαν αυ­τη που δέχθηκε ο απόστολος Παύ­λος στον δρόμο προς τη Δα­μα­σκο. Ήταν μία κλήση την οποία απηύ­θυνε με τρόπο μοναδικό οίδιος οΧριστός προς ένα νεαρό ει­δω­λο­λα­­τρη με αριστοκρατική κατα­γω­γη, με πολλά χαρίσματα και σπου­δαία θέση στη ρω­μαι­κη διοίκηση. Ήταν μία κλήση, στην οποία επέ­μενε, θα μπο­ρού­σαμε να πούμε συμ­φωνα με τα αν­θρώπινα κρι­τη­ρια, οΧριστός, γιατί προφανώς γνώριζε την ψυχή, γνω­ριζε την αληθινή διάθεση τού νεαρού αξι­ω­­ματούχου, έστω και αν εκεί­νος, όπως άλλοτε ο Σαύ­λος, ήταν έτοι­μος να αρχίσει ένα φο­βερό διωγμό εναντίον των χρι­στιανών.

Και όπως ήταν φυσικό, η επιλογή τού Χριστού στό πρόσωπο τού διώ­­­­­κτου του, δεν διαψεύσθηκε, για­τι το έλεός του τον κατεδίωξε και τον έκανε να μετατραπεί από διώκτης σε κήρυκα και ομολογητή του, να μετατραπεί σέ μάρτυρα της πίστεώς του, που όχι μόνο υπέ­μει­νε με γενναιότητα τα πολ­λά και φοβερά βασανιστήρια, αλλά και είλκυσε με την πίστη και την καρ­τερία του πολλούς ειδωλολά­τρες στον Χριστό, και ακόμη και αυτή την ειδωλολάτρισσα μητέρα του, η οποία τον είχε καταγγείλει στον αυτοκράτορα ως χριστιανό, και να κερδίσει στο τέλος τον στέφανο τού μαρτυ­ρίου από τον Θεό, ώστε να δοξάζεται αιωνίως στη βασι­λεία του.

Η θαυμαστή κλήση που απηύ­θυ­νε ο Χριστός στον άγιο μεγαλο­μαρ­τυ­ρα Προκόπιο δεν ει­ναι μονα­δική. ΟΧριστός καλεί τόν κάθε άνθρωπο προσωπικά κο­ν­τα του, διότι «πάντας ανθρώ­πους θέλει σωθήναι και εις επί­γνωσιν αλη­θεί­ας ελθείν». ΟΧριστός απευ­­­θύνει στον κάθε ένα από εμάς μια προσωπική κλήση, ανάλογα με την προσωπικότητα και τις ιδιαι­τερότητές του, και περιμένει να την αποδεχθούμε και να την αξιο­ποιήσουμε,ώστε να τον πλησιά­σουμε, ώστε να αλλάξουμε τη ζωή μας και τους στόχους της και να τον ακολουθήσουμε στη σωτηρία.

Ο Χριστός καλεί τόν κα­θένα μας προσωπικά με τον τρόπο που Ε­κεί­­νος κρίνει κατάλληλο και στη στιγμή που Εκείνος θεωρεί κα­τάλ­ληλη. Και συχνά δε περιορί­ζε­ται σε μία και μόνη κλήση, αλλά μας δίνει και επιπλέον ευκαιρίες, κα­λώντας μας με διαφορετικούς τρο­πους και περιμένοντάς μας να αν­ταποκριθούμε στην κλήση του. Και το κάνει, γιατί ο Χριστός θέλει πραγματικά και α­λη­θινά να τον πλησιάσουμε. Και δεν το κάνει για τον εαυτό του. Δεν το κάνει γιατί έχει ανάγκη από πιστούς ή οπα­δούς. Το κάνει, γιατί θέλει να μας χαρίσει τη σω­τηρία. Το κάνει, για­τι γνωρίζει ότι ο,τι και αν κάνου­με, όπου και εάν φθάσουμε, ποτέ δεν θα είμαστε ικα­νοποιημένοι και ευτυχισμένοι αν μείνουμε μα­κριά του· ποτέ δεν θα είμαστε ασφαλείς και γαλήνιοι ζώντας μα­κριά του.

Το ζήτημα είναι όμως να κατα­νοή­­σουμε την κλήση τού Χριστού. Και η κλήση αυτή, όπως είπαμε, απευθύνεται με διαφορετικούς τρο­­πους. Μπορεί νά απευθύνεται μέσω άλλων ανθρώπων· μπορεί νά απευθύνεται μέσω της φωνής της συνειδήσεώς μας· μπορεί νά είναι μέσα από θαύματα που ζούμε στη ζωή μας· μπορεί νά είναι μέσα από τις δυσκολίες της καθημερι­νο­τητός μας, μέσα από τους πο­νους και τις δοκιμασίες που αντι­μετωπίζουμε, μέσα από αποτυχίες που ζούμε· μπορεί νά είν­αι μέσω πειρασμών και ασθε­νει­ων που μας κάνουν να στρα­φού­με κοντά στον Χριστό.

Είναι πολλοί οι τρόποι που χρη­σι­­μοποιεί ο Χριστός για να μας κα­λέσει κοντά του· γι᾽αυτό και θα πρε­πει να βρισκόμαστε σε εγρή­γορ­­­ση για να κατανοήσουμε την κλήση που μας απευθύνει. Και ακό­μη θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τη δεχθούμε και να αντα­πο­κρι­θούμε σ᾽αυτή· θα πρέπει να είμα­στε έτοιμοι να τη δεχθούμε και να μην απορρίψουμε την αγάπη τού Χριστού, για να μην απορρίψουμε μαζί της και τη σωτηρία μας.

Και ας μην ξεχνούμε, να αντιμε­τω­πίζουμε ο,τι επιτρέπει ο Θεός να συμβεί στή ζωή μας ως μία ευκαι­ρία να τον πλησιάσουμε, ώστε και δι᾽αυ­της να επιτύχουμε και εμείς αυτό που επέτυχε οεορταζόμενος άγιος μεγαλομάρτυς Προκόπιος, δηλαδή τη σωτηρία μας, την οποία εύχο­μαι να μας χαρίσει ο Θεός διά των πρεσβειών του.

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων