07/05/2021 07/05/2021 Όπως κάθε χρόνο, την Πέμπτη και την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά Βεροίας επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, που αποτελεί την κύρια Πανήγυρη της Μονής. Φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων οι Ιερές Πανηγυρικές Ακολουθίες τελέστηκαν στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής έμπροσθεν του θαυματουργού Αγιάσματος.   Ανήμερα της...
07 Μαΐου, 2021 - 16:34
Τελευταία ενημέρωση: 07/05/2021 - 17:56

Η λαμπρή ημέρα της Παναγίας Δοβρά Βεροίας (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Διαδώστε:
Η λαμπρή ημέρα της Παναγίας Δοβρά Βεροίας (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Όπως κάθε χρόνο, την Πέμπτη και την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά Βεροίας επί τη εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, που αποτελεί την κύρια Πανήγυρη της Μονής. Φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων οι Ιερές Πανηγυρικές Ακολουθίες τελέστηκαν στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής έμπροσθεν του θαυματουργού Αγιάσματος.

 

Ανήμερα της εορτής το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων προεξήρχε της Πανηγυρικής Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και του καθιερωμένου Αγιασμού.

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλλαν ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού των Αγίων Αναργύρων Βεροίας κ. Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος και ο Λαμπαδάριος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Βεροίας κ. Γεώργιος Ανδρικόπουλος μετά χορού Ιεροψαλτών.

Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90,2FM».

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οἱ ρῶσιν ζητοῦντες προσδρά­με­τε ἐν τῇ Πη­γῇ· ἡ γάρ Κόρη Παρ­θέ­νος ἐνοικεῖ τῷ ὕδα­τι».

Μία πρόσκληση απευθύνει ση­με­ρα ο ιερός υμνογράφος προς κάθε ευσεβή πιστό, προς κάθε ευλαβή άνθρωπο, ο οποίος αναζητά δύνα­μη και θεραπεία. Τον καλεί να σπεύσει προς την Πηγή και να λάβει το ύδωρ που ρέει από εκεί και μαζί με αυτό να λάβει και τη χάρη της Παναγίας Παρθένου.

Η πρόσκληση όμως του ιερού υμνο­­γράφου δεν απευθύνεται μόνο προς τους ευλα­βείς λάτρεις της Υπεραγίας Θεοτόκου που έσπευ­­δαν κάποτε στον ιστο­ρικό ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη, αλλά αφορά και όλους εμάς που συγκεντρω­θή­καμε σήμερα εδώ, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά, για να τι­μήσουμε την εορτή της Παναγίας και να αρυ­σθού­με τη χάρη της. Διότι, κατά τη δια­βεβαίωση του ιερού υμνογράφου, η χάρη της Παναγίας μας, υπάρχει παντού και η αγάπη της δεν την στερεί από κανένα που την ζητά με ευλάβεια, επικα­λού­μενος τη βοή­­θειά της.

Η διαβεβαίωση αυτή δείχνει πόσο πιο προνομιούχοι είμαστε εμείς οι χριστι­ανοί από τους πα­λαιούς Ισρα­­ηλίτες, οι οποίοι περίμε­ναν υπο­­μονετικά στην κολυμ­βήθρα του Σιλωάμ να κατέβει ο άγγελος Κυ­ρίου για να ταράξει το ύδωρ και να θεραπευθεί «ο πρώτος εμβάς». Δείχνει πόσο πιο προ­νο­μιούχοι είμαστε ε­μείς, που δεν χρειάζεται να ελπίζου­με ότι θα βρεθεί κά­ποιος για να μας βάλει πρώτους μέ­σα στην κο­λυμβήθρα, ώστε να μην χρει­ασθεί να περιμένουμε την ε­πόμενη φορά που θα κατέλθει ο άγγελος.

Και όλα αυτά γιατί η Παναγία μας είναι πάν­τοτε έτοιμη και πάντο­τε διαθέσιμη να μας χα­ρίσει τους πο­ταμούς του ελέους της, να μας δρο­σίσει με το ύδωρ το ζων της χάρι­τος του Υιού της, να θερα­πεύσει τις ασθένειές μας και να απαλύνει τους πό­νους μας, από όπου και αν προέρχονται.

Η Παναγία μας είναι πάντοτε έτοιμη και μας περι­μέ­νει· γι’ αυτό και ο ιε­ρός υμνογράφος μας προ­τρέπει να τρέξουμε προς αυτήν και να δε­χθούμε τη δύναμη και την ενίσχυση που μας προσφέρει. Όλοι την έχουμε ανάγκη, όλοι χρεια­ζόμαστε τη βοή­θεια και τη χάρη της Παναγίας μας. Γιατί όλοι κρύ­βουμε μέσα στην ψυχή ή στο σώμα μας κάποια ασθέ­νεια ή κάποια αδυ­να­μία. Όλοι πονούμε και υποφέ­ρουμε για κά­ποι­ον λόγο που ο κα­θέ­νας μας γνω­ρίζει.

Και αν δεν υποφέρει το σώμα μας, μπορεί η ψυχή μας να αντι­με­τω­πίζει κάποια δυσκο­λία, μπορεί να δοκιμα­ζόμα­στε από κάποιον πειρα­σμό, μπορεί να τα­λαι­πω­­ρούμεθα από κάποια δυσάρεστη συγ­κυ­ρία, μπο­ρεί να βασα­νι­ζόμα­στε από κάποιο πάθος ή από κάποια αδυ­ναμία που δυσκο­λεύει τη ζωή μας, που μας δη­μιουρ­γεί πίκρα και οδύ­νη και δυσ­θυ­μία, που παρα­λύει την ψυχή μας και εξασθενεί το σώμα μας, ώστε να μην έχου­με διά­θεση να απο­δε­σμευ­θούμε από τη γη και όσα μας δένουν σ᾽ αυτή, και να αισθαν­θού­με την χαρά της Ανα­στάσεως.

Και είναι αλήθεια ότι πολλές φο­ρές οι ψυχι­κές ασθένειες, τα πάθη και οι αδυναμίες μας είναι πολύ πιο οδυνη­ρά, πολύ πιο επικίνδυ­να και ύπουλα από τα σωματικά πάθη και τις σωματικές ασθένειες, για­τί φθεί­ρουν την ψυ­χή μας και τη νε­κρώ­νουν, και έτσι γινόμα­στε σαν εκεί­νον που περιγράφει το πνεύμα του Θεού στο βιβλίο της Αποκαλύ­ψε­ως λέγο­ν­τας «όνομα έ­χεις ότι ζης, και νε­κρος ει».

Γι’ αυτό ας εξετάσουμε την κα­τάσταση μας, ας ελέγ­ξουμε την υγεία του σώ­­­ματος και της ψυχής μας προσεκτικά και με επιμέλεια, και ας προσ­τρέξουμε στη συνέχεια στη χάρη της Παναγίας μας, και ας της ζητή­σου­με τη βοήθεια και τη θερα­πεία της, διότι πολλές φορές πάσχουμε στο σώμα αλλά αιτία είναι η ψυχή, οι ψυχικές μας ασθένειες.

Και όσοι πιστεύουμε

ότι δεν αντι­μετωπίζου­με κάποια ασθένεια, ας προστρέξουμε και πάλι στην Πανα­γία μας και ας της ζητήσουμε να μας ενισχύσει, να μας χαρίσει την «ρώσι», ο­πως λέγει ο ιερός υμνο­γράφος, να μας χαρίσει δηλαδή τη δύναμη να βαδίζουμε τον δρόμο της εν Χριστώ ζωής, να βαδίζουμε τον δρόμο του πνευματικού αγώ­νος και να νικούμε τους ορατούς και αορά­τους εχθρούς που επι­χειρούν εναντίον μας και προσπα­θούν να μας απομακρύνουν από την Εκκλησία και από τον Θεό.

Ας προστρέξουμε στην Παναγία μας και ας της ζητήσουμε να μας ενισχύει στον κα­θη­με­ρι­νό μας αγώ­να, ώστε να αντιμετω­πίζου­με με υπομονή και καρτερία τις δυ­σκολίες και τα προβλήματα τα οποία μας δημιουργούν οι συν­θή­κες της εποχής μας και της κοι­νω­νίας μας, και να προχωρού­με στη ζωή με τη χάρη και υπό την προ­στασία της Παναγίας Μητέρας μας, της Ζωοδόχου Πη­γης, η οποία εύχομαι να χαρίσει και στους αδελ­φούς μας που νοσούν από τη φο­βε­ρή και ύπουλη ασθένεια που προ­καλεί ο κορωνοϊός την ίαση, και να μας απαλλάξει σύντομα όχι μόνο εμάς αλλά όλο τον κόσμο από την πανδημία.

 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων