03/01/2019 03/01/2019 Ποιμαντική εγκύκλιο επί τη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο του αναφέρει: “Ἡ πνευματική χαρά τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Φώτων συνδέεται μέ τήν πνευματική εὐφροσύνη καί ἀγαλλίασι διά τήν προσωπική μας ἀναγέννησι καί ἀνακαίνισι ἐν τῷ Ἁγίῳ Βαπτίσματι”. Διαβάστε αναλυτικά τα όσα αναφέρει: Ἡ...
03 Ιανουαρίου, 2019 - 20:59

“Η εορτή των Φώτων συνδέεται με την προσωπική μας αναγέννηση”

Διαδώστε:
“Η εορτή των Φώτων συνδέεται με την προσωπική μας αναγέννηση”

Ποιμαντική εγκύκλιο επί τη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο του αναφέρει: “Ἡ πνευματική χαρά τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Φώτων συνδέεται μέ τήν πνευματική εὐφροσύνη καί ἀγαλλίασι διά τήν προσωπική μας ἀναγέννησι καί ἀνακαίνισι ἐν τῷ Ἁγίῳ Βαπτίσματι”.

Διαβάστε αναλυτικά τα όσα αναφέρει:

Ἡ Χάρις «τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξαμένου διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν» Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἄς εἶναι μαζί μέ ὅλους μας.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, μέγας Ὑμνογράφος καί δογματικός Θεολόγος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, συγκρίνων τάς δύο μεγάλας Δεσποτικάς ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων, ἀναγράφει εἰς ἕνα προεόρτιον ὕμνον :

«Λαμπρὰ μὲν ἡ παρελθοῦσα ἑορτή (τῶν Χριστουγέννων), λαμπροτέρα δὲ Σωτὴρ ἡ ἐπερχομένη (ἡ σημερινή τῶν Θεοφανείων). Ἐκείνη Ἄγγελον ἔσχεν εὐαγγελιστήν, καὶ αὕτη Πρόδρομον εὗρε προετοιμαστήν. Ἐν ἐκείνῃ, αἱμάτων ἐκχεομένων (κατ’ ἐντολήν τοῦ αἱμοσταγοῦς Ἡρώδου), ὡς ἄτεκνος ὠδύρετο ἡ Βηθλεέμ· ἐν ταύτῃ, ὑδάτων εὐλογουμένων, πολύτεκνος γνωρίζεται ἡ Κολυμβήθρα. Τότε Ἀστὴρ τοὺς Μάγους ἐμήνυσε, νῦν δὲ Πατὴρ κόσμῳ σε ὑπέδειξεν. Ὁ σαρκωθείς, καὶ πάλιν ἐρχόμενος ἐμφανῶς (εἰς τόν Ἰορδάνην διά τό βάπτισμα), Κύριε δόξα σοι».
Κατά τήν Βάπτισιν τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν ὄχι διότι ὁ ἀναμάρτητος Κύριος καί Θεός μας εἶχε ἀνάγκην ἀπολυτρώσεως, ἀλλά διά νά τηρηθῇ ἡ παράδοσις τῶν Ἰουδαίων καί νά ἀντικατασταθῇ τοῦ λοιποῦ τό βάπτισμα μετανοίας τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ μέ τό Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Βάπτισμα, τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, (κατά τήν Βάπτισιν τοῦ Θεανθρώπου, λέγω), ἐφανερώθη ἡ προσκύνησις τῆς Ἁγίας Τριάδος. ᾊδει σέ πανηγυρικό καί θριαμβευτικό τόνο ὁ ἱερός ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας μας τόν πασίγνωστον ὕμνον :
«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι».
Ἡ φανέρωσις τῆς προσκυνήσεως τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος μέ τήν ἐπιβεβαιωτικήν φωνήν τοῦ Οὐρανίου Πατρός καί τήν ἐν εἴδει περιστερᾶς παρουσίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διέλυσε τά σκότη τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ, τῆς εἰδωλολατρίας καί εἰδωλομανίας, τῆς πολυθεΐας καί τῆς ἀθεΐας καί μᾶς ἐχάρισε τήν ἀληθινήν θεογνωσίαν καί θεοσέβειαν τοῦ «προσκυνεῖν καί δοξάζειν ἀσιγήτως Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα Ὁμοούσιον καί ἀχώριστον».
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει τά ἑξῆς διά τήν Βάπτισιν τοῦ Κυρίου μας καί τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα (τά ἀποδίδομεν εἰς τήν ἁπλῆν γλῶσσαν): «Διά ποῖον λόγον εἰς τήν βάπτισιν τοῦ Κυρίου ἄνοιξαν οἱ οὐρανοί; Διά νά μάθῃς ὅτι παρόμοιο γίνεται καί ὅταν σύ βαπτίζεσαι. Ὁ Θεός σέ καλεῖ πρός τήν ἄνω πατρίδα. Σέ πείθει ὅτι τίποτε κοινό δέν ἔχεις μέ τήν γῆν» (Ε.Π.Ε. 9, 390).
Καί εἰς ἄλλο σημεῖο : «Διά τοῦτο ἐφάνη τότε εἰς τόν Ἰορδάνην ἡ περιστερά, διά νά δείξῃ ὡς οὐράνιος δάκτυλος εἰς ὅσους ἦσαν παρόντες καί εἰς τόν Ἰωάννην τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ» (Ε.Π.Ε. 9, 390-392).
«Ἡ ἀναγέννησίς μας γίνεται ἄνωθεν, ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τό εὐλογημένο ὕδωρ. Καί τό νερό χρησιμοποιεῖται, προκειμένου νά συντελεσθῇ τοκετός διά τόν ἀναγεννώμενον ἄνθρωπον. Διότι ὅ,τι εἶναι ἡ μήτρα διά τό ἔμβρυον, αὐτό εἶναι διά τόν πιστόν τό ὕδωρ τοῦ Βαπτίσματος. Ἐντός τοῦ ὕδατος τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος συντελεῖται ἡ διάπλασις καί ἡ μόρφωσις τοῦ φωτιζομένου κατά Θεόν» (Ε.Π.Ε. 13, 130).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἡ πνευματική χαρά τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Φώτων συνδέεται μέ τήν πνευματική εὐφροσύνη καί ἀγαλλίασι διά τήν προσωπική μας ἀναγέννησι καί ἀνακαίνισι ἐν τῷ Ἁγίῳ Βαπτίσματι.
Κάθε χρόνο, μετά τόν Ἰανουάριο τοῦ 2006, ὁπότε συνέβη εἰς τά Κύθηρα καί Ἀντικύθηρα ὁ συνταρακτικός ἐκεῖνος σεισμός, χωρίς, εὐτυχῶς, θύματα καί μεγάλες καταστροφές, ἡ ποιμαντορική μας Ἐγκύκλιος τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων ἀναφέρεται εὐγνωμόνως καί ὀφειλετικῶς εἰς τό σπουδαῖο γεγονός τῆς θαυμαστῆς διασώσεως τῶν νήσων μας ἐκ συμφορῶν καί καταστροφῶν. Καί πρό τῶν περασμένων ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων εἴχαμε σεισμικήν δόνησιν χαμηλότερης κλίμακος, κατά τήν ὁποία μᾶς ἐπροστάτευσε καί πάλιν ἡ Παναγία μας ἡ Μυρτιδιώτισσα. Ἀναπέμπομεν δοξολογίαν καί προτρέπομεν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς δοξολογικήν εὐχαριστίαν διά τήν μεγάλη αὐτή Θεία δωρεά.
Καί ἐφέτος, παρά τήν ἀπουσίαν μου διά τάς Συνεδριάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τόν μῆνα Ἰανουάριο (8-10/1/2019), θά συνεχισθοῦν οἱ καθιερωμένες λατρευτικές ἐκδηλώσεις : Θεία Λειτουργία εἰς τό παλαιόν Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρτιδίων (8 Ἰανουαρίου ἡμέραν Τρίτην ἀπό 7-10 π.μ.). Δοξολογία καί κοπή Ἁγιοβασιλόπιττας (ὥρα 12μ.) ἐντός τοῦ πληγέντος ὑπό τοῦ σεισμοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Μητάτων (τοῦ ὁποίου πρόσφατα ἐνισχύθησαν ἐσωτερικῶς καί περιμετρικῶς τά θεμέλια εἰς βάθος ἑνάμισυ μέτρου μέ τόν ἀπαραίτητο ὁπλισμό καί οἱ ἐργασίες θά συνεχισθοῦν, Θεοῦ θέλοντος, μετά τήν ὁλοκλήρωσι τῶν τευχῶν δημοπρατήσεως). Καί ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Παναγίαν τήν Μυρτιδιώτισσαν στό Μοναστῆρι της (ὥρα 5μ.μ.).
Εὐχόμενος δέ ἀπό καρδίας τηλαυγῆ τόν Θεῖο φωτισμό εἰς τήν ζωήν μας, κατά τό ἀρξάμενο σωτήριο ἔτος 2019, καί τήν ἀποτροπή παρά Κυρίου Παντοκράτορος ἐπιβλαβῶν σεισμικῶν δονήσεων, ἀλλά καί ἠθικῶν «σεισμικῶν» φαινομένων, ἰδιαιτέρως εἰς τούς νέους καί τά παιδιά μας, διατελῶ,

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων