28/09/2020 28/09/2020 «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ» Με τους λόγους αυτούς και «δοξάζων του Πατρός και του Υιού την δύναμιν και Πνεύματος Αγίου υμνών την εξουσίαν» ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος τέλεσε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 τα εγκαίνια του Ιερού Ναιδρίου του Αγίου ενδόξου πανευφήμου...
28 Σεπτεμβρίου, 2020 - 12:46
Τελευταία ενημέρωση: 28/09/2020 - 12:06

Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου στη Χίο

Διαδώστε:
Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου στη Χίο

«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ»

Με τους λόγους αυτούς και «δοξάζων του Πατρός και του Υιού την δύναμιν και Πνεύματος Αγίου υμνών την εξουσίαν» ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος τέλεσε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 τα εγκαίνια του Ιερού Ναιδρίου του Αγίου ενδόξου πανευφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου στο χωριό Πυτιός της Χίου, γενέτειρα του αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου του Χιοπολίτου.

Συνιερουργός τις Ιερές Ακολουθίες ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος (Πατριαρχείου Ιεροσολύμων), η οικογένεια του οποίου επεμελήθη την ανακαίνισιν του εγκαινισθέντος Ναιδρίου.

Κατά τον Μέγαν Εσπερινόν του Σαββάτου 26 ης Σεπτεμβρίου 2020 εχοροστάτησεν ο Σεβασμιώτατος Αβήλων, ενώ ο Σεβασμιώτατος Χίου κηρύσσων τον θείον λόγον είπεν ότι οι Ιεροί Ναοί είναι χώροι ηγιασμένοι, εις τους οποίους προσέρχονται ασθενείς εις την ψυχήν (αμαρτία) και το σώμα (βιολογικές ασθένειες) διά να θεραπευθούν, αλλά και ότι η Εκκλησία εορτάζει πανηγυρικώς τους εγκαινισμούς των Ιερών Ναών προσκαλούσα τους πιστούς να αγωνισθούν διά τον εγκαινισμόν του εμψύχου ναού εις τον οποίον οικεί το Άγιον Πνεύμα, δηλαδή του ανθρωπίνου σώματος, διά της αγνότητος, της αρετής της κατά Χριστόν παρθενίας ή της εννόμου συζυγίας, ώστε ο πιστός να απεκδύεται «τον παλαιόν άνθρωπον συν τοις παθήμασι και ταίς επιθυμίαις» και να ενδύεται «τον νέον τον ανακαινούμενον κατ’ εικόνα του Κτίσαντος αυτόν».

Κατά τις Ιερές Ακολουθίες συνελειτούργησαν επίσης ο Εφημέριος του χωριού Πρωτοπρ. κ. Νικόλαος Κλαδιάς, Ιεροδιδάσκαλος, ο Πρωτοπρ. κ. Ιωάννης Μουσάς, Εισηγητής παρά τω Μητροπολίτη και ο Αρχιδιάκονος κ. Απόστολος Λάρδας, Πτυχιούχος Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Τους χορούς των Ιεροψαλτών διηύθυνε ο μαθητής του Χαριλάου Ταλιαδώρου κ. Ιωάννης Καλαιτζόγλου, τον οποίον ο Σεβασμιώτατος Χίου εχειροθέτησεν εις Πρωτοψάλτην.

Μεταξύ του μεγάλου αριθμού των πιστών ήταν ο Υπαρχηγός της Κατασκηνώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών «ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» κ. Παντελής Κριτούλης, ο Προιστάμενος της Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως κ. Αιμιλιανός Ευαγγελινός, η Δικηγόρος κ. Μαρία Φραγκάκη, Μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, η κ. Κλειώ Ξυδιά – Κωστάλα, Διδασκάλισσα του Σεβασμιωτάτου Χίου εις το Γ΄ Δημοτικόν Σχολείον Αγίου Μάρκου Βροντάδου και πολλά από τα στελέχη νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

Ο Σεβ. Αβήλων κ. Δωρόθεος με ιδιαιτέραν συγκίνησιν ανέφερεν ότι η ανακαίνισις του Ιερού Ναού το 1960 ήταν η αιτία να μεταβή εις τους Αγίους Τόπους, ενώ ο Σεβασμιώτατος Χίου κ. Μάρκος με εμφανή την πνευματικήν συγκίνησιν ανεφέρθη εις τον Ευαγγελιστήν Μάρκον, εις τον οποίον αφιέρωσε το σωτήριον έτος 2020, με λόγους οι οποίοι δημιουργούν ακροστιχίδα του ονόματος του Αγίου λέγων:

Μεμνημένοι της σωτηρίου του Κυρίου εντολής και πάντων των υπέρ ημών γεγενημένων, ετελέσαμεν την Θείαν Ευχαριστίαν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 23) τιμώντες τον θεόληπτον Ευαγγελιστήν, όστις είλκυσεν εκ της θαλάσσης της απάτης τους πρώην εν τη θαλάσση υπό του Μωυσέως βυθισθέντας Αιγυπτίους.

Άνω σχόντες τας καρδίας, προσηυχήθημεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 38) εις τον πανάριστον Ευαγγελιστήν, όστις ως περιφανέστατος ποταμός ειρήνης εξώρμησεν εξ Εδέμ και κατήρδευσεν θεοπνεύστοις δόγμασι τα συστήματα της Εκκλησίας.

Ρυσθέντες από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, εκηρύξαμεν πανταχού (πρβλ. Μάρκου ιστ΄, 20) εγκώμιον προς τον θεηγόρον Ευαγγελιστήν, όστις καθοδηγεί διδαχαίς και πρεσβείαις προς τον ακύμονα βίον.

Κράζοντες του Τελώνου την φωνήν, υμνήσαμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 26) τον θεόσοφον Ευαγγελιστήν, όστις θεοπνεύστως, ως κάλαμος σοφού και οξυγράφου γραμματέως, έγραψεν ρήματα ατελευτήτου ζωής.

Οι τα Χερουβείμ μυστικώς εικονίζοντες, ευχαριστίαν και δοξολογίαν (πρβλ. Μάρκου β΄, 12) ανεπέμψαμεν προς τον θεόπνουν Ευαγγελιστήν, όστις κατέγραψεν εν πλαξί των καρδιών ημών τον καινότατον νόμον, κατευθύνων τας πορείας των ψυχών ημών και απείργων τας ενέδρας του πλάνου.

Στάντες καλώς, στάντες μετά φόβου, παρεκαλέσαμεν (πρβλ. Μάρκου ε΄, 23) τον πανέντιμον Ευαγγελιστήν, όστις ευηγγελίσατο τη οικουμένη τον σεπτόν φωτισμόν της αληθείας, πυρσούμενος θεολαμπεί φωτοχυσία, προς σωτηρίαν και ανάπλασιν ημών.

Ευλογημένες στιγμές, που αγιάζουν την ζωή μας, ιδιαιτέρως εις ιερά και μαρτυρικά χώματα και κύματα των ακριτικών νησιών του Ελληνικού Αρχιπελάγους.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων