07/05/2021 07/05/2021 Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στον Βροντάδο της Χίου και φέτος. Το απόγευμα της Τετάρτης 5 Μαΐου τελέσθηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός με τη συμμετοχή των Ιερέων της Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Οινουσσών με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο να κηρύττει τον λόγο.  Ο Σεβασμιώτατος σημείωσε:  ΧΡΙΣΤΟΣ...
07 Μαΐου, 2021 - 9:40
Τελευταία ενημέρωση: 07/05/2021 - 9:01

Εορτάστηκε ο Άγιος Μάρκος στην Ιερά Μητρόπολη Χίου

Διαδώστε:
Εορτάστηκε ο Άγιος Μάρκος στην Ιερά Μητρόπολη Χίου

Εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στον Βροντάδο της Χίου και φέτος. Το απόγευμα της Τετάρτης 5 Μαΐου τελέσθηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός με τη συμμετοχή των Ιερέων της Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Οινουσσών με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο να κηρύττει τον λόγο. 

Ο Σεβασμιώτατος σημείωσε: 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Δοξάζομεν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τήν δύναμιν καί Πνεύματος Ἁγίου ὑμνοῦμεν τήν ἐξουσίαν, ὅτι ὁ ἐν Τριάδι προσκυνούμενος Θεός ἐπέβλεψεν ἐφ’ ἡμᾶς καί ἀξιούμεθα ἵνα ἑορτάζωμεν καί αὖθις τήν ἱεράν μνήμην τοῦ πρός Κύριον ἀκαταισχύντου πρεσβευτοῦ ἡμῶν Ἁγίου, ἐνδόξου, πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

Μεμνημένοι τῆς σωτηρίου τοῦ Κυρίου ἐντολῆς καί πάντων τῶν ὑπέρ ἡμῶν γεγενημένων, θά τελέσωμεν τήν Θείαν Εὐχαριστίαν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 23) τιμῶντες τόν θεόληπτον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εἵλκυσεν ἐκ τῆς θαλάσσης τῆς ἀπάτης τούς πρώην ἐν τῇ θαλάσσῃ ὑπό τοῦ Μωυσέως βυθισθέντας Αἰγυπτίους.

νω σχόντες τάς καρδίας, θά προσευχηθῶμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 38) εἰς τόν πανάριστον Εὐαγγελιστήν, ὅστις ὡς περιφανέστατος ποταμός εἰρήνης ἐξώρμησεν ἐξ Ἐδέμ καί κατήρδευσεν θεοπνεύστοις δόγμασι τά συστήματα τῆς Ἐκκλησίας.

υσθέντες ἀπό πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί ἀνάγκης, θά κηρύξωμεν πανταχοῦ (πρβλ. Μάρκου ιστ΄, 20) ἐγκώμιον πρός τόν θεηγόρον Εὐαγγελιστήν, ὅστις καθοδηγεῖ διδαχαῖς καί πρεσβείαις πρός τόν ἀκύμονα βίον.

Κράζοντες τοῦ Τελώνου τήν φωνήν, θά ὑμνήσωμεν (πρβλ. Μάρκου ιδ΄, 26) τόν θεόσοφον Εὐαγγελιστήν, ὅστις θεοπνεύστως, ὡς κάλαμος σοφοῦ καί ὀξυγράφου γραμματέως, ἔγραψεν ῥήματα ἀτελευτήτου ζωῆς.

Οἱ τά Χερουβείμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, εὐχαριστίαν καί δοξολογίαν (πρβλ. Μάρκου β΄, 12) θά ἀναπέμψωμεν πρός τόν θεόπνουν Εὐαγγελιστήν, ὅστις κατέγραψεν ἐν πλαξί τῶν καρδιῶν ἡμῶν τόν καινότατον νόμον, κατευθύνων τάς πορείας τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί ἀπείργων τάς ἐνέδρας τοῦ πλάνου.

Στάντες καλῶς, στάντες μετά φόβου, θά παρακαλέσωμεν (πρβλ. Μάρκου ε΄, 23) τόν πανέντιμον Εὐαγγελιστήν, ὅστις εὐηγγελίσατο τῇ οἰκουμένῃ τόν σεπτόν φωτισμόν τῆς ἀληθείας, πυρσούμενος θεολαμπεῖ φωτοχυσίᾳ, πρός σωτηρίαν καί ἀνάπλασιν ἡμῶν.

Ὅθεν, εὐχόμεθα ὅπως ὁ θεοκήρυξ καί πνευματοφόρος Εὐαγγελιστής ἀποβάλῃ τήν σινδόνα πάσης πλάνης ἐκ τοῦ κόσμου ὡς θέμεθλος ἄσειστος τῆς ἀληθοῦς πίστεως καί ἐγχαράξῃ διά τῶν χριστογράφων χειρῶν του ἐν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἀνεξαλείπτως τό Εὐαγγέλιον τῆς Χάριτος, ἵνα πρεσβείαις αὐτοῦ τύχωμεν ἅπαντες τοῦ θείου ἐλέους, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως».

Στην διάρκεια του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος κ. Μάρκος χειροθέτησε σε αναγνώστη τον κ. Χρήστο Κων. Κίτσο, φοιτητή του τμήματος Μηχανικών, Οικονομίας και Διοικήσεως του Πανεπιστήμιου Αιγαίου ο οποίος προέρχεται από την Έδεσσα.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στους Εδεσσαίου Αγίου και ιδιαίτερα στάθηκε στην Αγία Βάσσα και στον προσφάτως αγιοκαταταχθέντα Άγιο Καλλίνικο, πνευματικά τέκνα του οποίου είναι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος και ο Μητροπολίτης Εδέσσης κ. Ιωήλ και τόνισε την πνευματική κοινωνία που είχε με τον μακαριστό Μητροπολίτη Αργολίδος κυρό Ιάκωβο Παχή ενώ τέλος ο Μητροπολίτης Χίου συνέστησε στον Χειροθετηθέντα αναγνώστη να ομοιάσει στην πνευματικότητα σε αυτά τα πρόσωπα και του ευχήθηκε να αναδειχθεί και εκείνος Άγιος της Εκκλησίας.

Την κυριώνυμο ημέρα Πέμπτη 6 Μαΐου ετελέσθη ο Όρθρος και, εν συνεχεία, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τον Θείον Λόγον κήρυξε ο Ιερολογιώτατος Αρχιδιάκονος π. Απόστολος Λάρδας λέγων:

« Μέσα εἰς τό πέρασμα τῶν αἰώνων καί τῶν γενεῶν πολλοί σοφοί ἀνεφάνησαν, πολλοί κοινωνιολόγοι κάι ἀναμορφωταί ἔδρασαν εἰς τό προσκήνιον τῆς ζωῆς, πολλοί καί πολλῶν εἰδῶν παράγοντες ἐζήτησαν νά θεραπεύσουν τήν ἀνθρωπίνην δυστυχίαν. Εἶπαν καί ἔγραψαν πολλά. Ἀλλά ποῖος ἐξ αὐτῶν ἔγραψε μέ τό πνεῦμα καί τήν δύναμιν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου; Ποῖος ἔφερε τούς καρπούς, πού ἔφερεν ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος; Καί ποῖος ἠμπορεῖ νά συγκριθῇ μέ τήν μεγάλην φυσιογνωμίαν τοῦ νεαροῦ Εὐαγγελιστοῦ; Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος δέν εἶναι σοφός, ὅπως εἶναι οἱ σοφοί τοῦ κόσμου. Εἶναι σοφός ἀπό θείαν ἔμπνευσιν καί κατέχει θείαν σοφίαν. Δι’ αὐτό καί εἶναι δημιουργός. Δημιουργός γενεῶν ἀνθρώπων πού ἦσαν προτήτερα ἀγέλαι θηρίων. Δημιουργός καί οἰκοδόμος πολιτισμοῦ. Ὄχι τοῦ μηχανικοῦ πολιτισμοῦ πού ἐδημιούργησαν οἱ σοφοί τοῦ αἰῶνος μας. Ἀλλά τοῦ πνευματικοῦ, πού ἐλευθερώνει τόν ἀνθρωπον ἀπό τήν ἀγριότητα τῶν φυσικῶν του ἐνστίκτων καί τοῦ δίδει τήν δυνατότητα νά ἀπολαύσῃ καί τοῦ μηχανικου πολιτισμοῦ τά ἀγαθά.

Καί ἀπό τέτοιους ἔχομεν καί τώρα ἀνάγκην. Σήμερα πού ὁ κόσμος ὅλος στενάζει κάτω ἀπό τά ἐρείπια τῆς συγχρόνου κρίσεως. Σήμερα πού καί οἱ σοφοί μας ἔχουν σαστίσει, καί εἰς τήν θέσιν τῶν ἀληθινά σοφῶν ἐμβῆκαν πολλοί πλαστογράφοι καί ἀπατεῶνες διά νά διαλαλοῦν τό ψέμμα καί προκαλοῦν συμφοράς. Σήμερα πού ὅλαι αἱ ἀνθρώπιναι θεωρίαι ἔχουν χρεωκοπήσει καί καμμία δέν δίδει ἐλπίδα σωτηρίας, εἶναι ἀνάγκη νά γυρίσωμεν ὀπίσω πρός τόν Εὐαγγελιστήν Μᾶρκον».

Ακολούθως περί ώραν 10.30 π.μ. ετελέσθη και δευτέρα Θ. Λειτουργία διά να καταστεί δυνατή η συμμετοχή και συμπροσευχή περισσοτέρων Χριστιανών.

Στις λατρευτικές συνάξεις παρέστησαν μεταξύ άλλων αι τοπικαί Αρχαί και μέγας αριθμός πιστών, κυρίως νέων.

Την 12ην μεσημβρινήν της Πέμπτης ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον Αγιασμό των Εγκαινίων Εκθέσεως Βιβλίου διά το 1821 εις την Βιβλιοθήκην της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ».

Το εσπέρας της Πέμπτης 6 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τον Μεθεόρτιο Εσπερινό της εορτής του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου και, εν συνεχεία, την Ιεράν Παράκλησιν του Αγίου και ακολούθως την 20.30 βραδινή τέλεσε τον Αγιασμό των Εγκαινίων Εκθέσεως διά τον Ευαγγελιστή Μάρκον εις τον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Χίου, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το έτος 2020 που η Ιερά Μητρόπολις Χίου είχεν αφιερώσει εις τον Ευαγγελιστήν Μάρκον και άνεβλήθη λόγω της πανδημίας.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων