06/03/2021 06/03/2021 Να στηρίξουν το έργο της Τοπικής Εκκλησίας καλεί τους πιστούς ο Σεβ. Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος. Με επιστολή του αναφέρεται στο σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτελέσει η Μητρόπολη ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού. Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος: «με τη βοήθεια του Θεού κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε επείγοντα...
06 Μαρτίου, 2021 - 11:03

Μητροπολίτης Αυστρίας: Στηρίξτε το έργο της εκκλησίας

Διαδώστε:
Μητροπολίτης Αυστρίας: Στηρίξτε το έργο της εκκλησίας

Να στηρίξουν το έργο της Τοπικής Εκκλησίας καλεί τους πιστούς ο Σεβ. Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος.

Με επιστολή του αναφέρεται στο σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτελέσει η Μητρόπολη ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος: «με τη βοήθεια του Θεού κατορθώσαμε να αντιμετωπίσουμε επείγοντα θέματα, υποστηριζόμενοι από πολλούς ανθρώπους με καλή θέληση και μεγάλη καρδιά. Ενδεικτικά αναφέρομε την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού για απ΄ευθείαςμετάδοση των Ιερών Ακολουθιών, ώστε κατά την περίοδο των εγκλεισμών να παρακολουθούν τις ιερές ακολουθίες και να συμπροσεύχονται όσοι δεν είναι δυνατόν να παρίστανται. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν ελληνικά σχολεία στις Ενορίες του Graz και του Salzburg με οργανωτική φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας. Σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές δράσεις ποιμαντικού, κοινωνικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου».

«Για να συνεχισθούν οι προσπάθειες αυτές, ιδίως κάτω από τις σημερινές απαιτητικές συνθήκες, η Εκκλησία ζητεί από τα τέκνα της να δείξουν την προς τον πλησίον αγάπη ενισχύοντάς την οικονομικά», σημειώνει.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ:

Πρὶν ἀπὸ ἕνα κι ὅλας ἔτος ἡ καθημερινὴ ζωὴ στὴν Αὐστρία, ὅπως καὶ σὲ ὅλη τὴν Οἰκουμένη, ἐπηρεάζεται καὶ ἀλλάζει ἀπὸ μιὰ πολύμορφη κρίση, ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ. Μὲ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στὴ Θεία Χάρη, στὴν Ἀγάπη καὶ στὸ Ἔλεος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς κρίσεως ὡς σήμερα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας, στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών της, προσπαθεῖ νὰ καλύψει ποιμαντικὲς ἀλλὰ πολὺ συχνὰ καὶ ὑλικὲς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. «Πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ» (Φιλ. 1,11), θεωροῦμε ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολή μας. Στὸ ἴδιο πλαίσιο, πολλαπλασιάσαμε ἀπὸ τὸ παρελθὸν ἔτος, κυρίως στὴ Βιέννη, τὴν τέλεση Θείων Λειτουργιῶν, ὥστε νὰ συμμετέχουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι πιστοί. Οἱ κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως εἶναι πάντοτε προσωπικά, τηλεφωνικά ἢ μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου διαθέσιμοι γιὰ νὰ προσφέρουν ποιμαντικὲς ὑπηρεσίες καὶ στήριξη κατὰ τὶς δύσκολες αὐτὲς περιστάσεις.

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ κατορθώσαμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἐπείγοντα θέματα, ὑποστηριζόμενοι ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους μὲ καλὴ θέληση καὶ μεγάλη καρδιά. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρομε τὴν ἀπόκτηση τεχνολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ γιὰ ἀπ΄εὐθείαςμετάδοση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὥστε κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἐγκλεισμῶν νὰ παρακολουθοῦν τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ νὰ συμπροσεύχονται ὅσοι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρίστανται. Ἱδρύθηκαν καὶ λειτουργοῦν ἑλληνικὰ σχολεῖα στὶς Ἐνορίες τοῦ Graz καὶ τοῦ Salzburg μὲ ὀργανωτικὴ φροντίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας. Σὲ ὅλη τὴν μητροπολιτικὴ περιφέρεια βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη πολλὲς δράσεις ποιμαντικοῦ, κοινωνικοῦ καὶ φιλανθρωπικοῦ περιεχομένου.

Γιὰ νὰ συνεχισθοῦν οἱ προσπάθειες αὐτές, ἰδίως κάτω ἀπὸ τὶς σημερινὲς ἀπαιτητικὲς συνθῆκες, ἡ Ἐκκλησία ζητεῖ ἀπὸ τὰ τέκνα της νὰ δείξουν τὴν πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπη ἐνισχύοντὰς την οἰκονομικά.

Ὑπενθυμίζουμε τὴν δυνατότητα ὑπογραφῆς μονίμου τραπεζικῆς ἐντολῆς ὥστε μὲ τὴν μηνιαία συνδρομή σας νὰ αὐξάνονται γιὰ τὴν Μητρόπολη οἱ ἐλπίδες προσφορᾶς ἔργων ἀγάπης καὶ εὐποιίας. Παρακαλοῦμε λοιπὸν νὰ συμπληρώνετε τὸ σχετικὸ ἔντυπο προσαρμόζοντες κατὰ τὶς δυνάμεις σας τὸ ποσὸν τῆς εἰσφορᾶς σας. Κάθε προσφορά σας ἀκόμη λίγων εὐρὼ καὶ κάθε αὔξηση τῆς ἤδη καταβαλλομένης συνεισφορᾶς σας, εἶναι πολύτιμη.

Μόνιμη τραπεζικὴ ἐντολὴ μηνιαίας καταθέσεως ἢ ἐφ΄ ἅπαξ ποσὰ δωρεῶν κατατίθενται στὸν κάτωθι λογαριασσμό:

Metropolis von Austria
IBAN: AT67 3200 0000 0660 4771
Verwendungszweck: Unterstützung Metropolis

Συνεχίζονται παράλληλα οἱ προσπάθειές μας γιὰ ἀναγνώριση ἀπὸ τὶς αὐστριακὲς οἰκονομικὲς ὑπηρεσίες τῶν δωρεῶν καὶ συνδρομῶν ὡς ποσῶν ποὺ ἐπιφέρουν φορολογικὴ ἐλάφρυνση.

Νὰ ἔχετε τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ ὀβολὸς ποὺ ἐμπιστεύεσθε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀξιοποιεῖται στὸ ἔπακρο καὶ σεῖς ἀποκτᾶτε «θησαυρὸν ἐν Οὐρανοῖς».

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ καὶ πατρικὲς εὐλογίες

+ Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων