13/04/2019 13/04/2019 Βάσει της επισήμου ενημερώσεως εκ του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως: Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά: α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 12ην Ἀπριλίου, β) Τήν Ἱ.Ἀκολουθίαν τοῦ ἈκαθίστουὝμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐνσυγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. ΜητροπολιτῶνΜύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί...
13 Απριλίου, 2019 - 21:43
Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2019 - 21:44

Χοροστασίες Οικουμενικού Πατριάρχου (Παρασκευή – Σάββατο 12-13/04)

Διαδώστε:
Χοροστασίες Οικουμενικού Πατριάρχου (Παρασκευή – Σάββατο 12-13/04)

Βάσει της επισήμου ενημερώσεως εκ του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως:

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:

α) Τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Παρασκευήν, 12ην Ἀπριλίου,

β) Τήν Ἱ.Ἀκολουθίαν τοῦ ἈκαθίστουὝμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐνσυγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. ΜητροπολιτῶνΜύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Νήφων.

Ἐκκλησιάσθησαν Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανο-πούλου,Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν, ὡς καί πολυπληθεῖς Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦΖωγραφείου Λυκείου,τῶνἘκπαιδευτηρίων «Μαντου-λίδη», τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, τοῦ Λυκείου Ἀκροπόλεως καί τοῦ Λυκείου «Ἀποστόλου Βαρνάβα», ἐκΛευκωσίας, συμμε-τασχόντες εἰς τό 7ονΔιεθνέςΜαθητικόνΣυνέδριονΛογοτεχνίας «ἈντώνηςΣαμαράκης – ὉΑἰώνιοςἜφηβος», οὕς ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε διά πατρικῶν λόγων εἰς τάς αὐλάς τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου, διανείμας αὐτοῖς ἱερά ἐνθύμια, καί

γ) Τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης ἰδίου,καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐκ Θεσσα-λονίκης, ἐν οἷς καί ὅμιλος Καθηγητῶν, κηδεμόνων καί μαθητῶν τῆς Ε’ καί ΣΤ’ τάξεως Δημοτικοῦ τοῦ «Ἀσύλου τοῦ Παιδιοῦ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαίρης Εὐθυμιάδου, Προέδρου τοῦ Ἀσύλου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Μαυρίδου, Διευθυντοῦ τοῦ Δημοτικοῦ, τοῦ Παναγιωτάτου ἐξάραντος μέν τήν ἐπί ἕνα αἰῶνα προσφοράν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ τούτου Ἱδρύματος πρός τήν ἑλληνικήν κοινωνίαν καί τήν Ἐκκλησίαν, μνησθέντος δέ τῆς ἐπι-σκέψεώς Του εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τούτου κατά τό παρελθόνφθινώπορον καί τῆς τιμητικῆς δοχῆς, ἧς Οὗτος ἔτυχε παρά τῶν ἰθυνόντων τοῦ Ἀσύλου.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων