28/11/2023 28/11/2023 Με εγκύκλιό του που φέρει τον τίτλο: «Έρανος της Αγάπης 2023», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων καλεί τους πιστούς να συνεισφέρουν στην προσφορά βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Συνεχίζοντας την παράδοση της ευποιίας, από Πέμπτη 7 έως και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, η Ιερά Μητρόπολη καλεί τον καθένα ξεχωριστά να συμμετέχει στον έρανο αγάπης....
28 Νοεμβρίου, 2023 - 16:35
Τελευταία ενημέρωση: 28/11/2023 - 16:54

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μαρωνείας με τίτλο: «Έρανος της Αγάπης 2023»

Διαδώστε:
Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μαρωνείας με τίτλο: «Έρανος της Αγάπης 2023»

Με εγκύκλιό του που φέρει τον τίτλο: «Έρανος της Αγάπης 2023», ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων καλεί τους πιστούς να συνεισφέρουν στην προσφορά βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Συνεχίζοντας την παράδοση της ευποιίας, από Πέμπτη 7 έως και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, η Ιερά Μητρόπολη καλεί τον καθένα ξεχωριστά να συμμετέχει στον έρανο αγάπης.

Η Αγία μας Εκκλησία, διά των λόγων του Αποστόλου Παύλου «Μη λησμονείτε την αγαθοεργίαν και το καθήκον σας να κάμνετε και τους άλλους μετόχους των αγαθών που σας δίδει ο Θεός, διότι με αυτές τις προσφορές και τις θυσίες ευχαριστείται ο Θεός», μας καλεί να εκδηλώσουμε εμπράκτως την αγάπη και το ενδιαφέρον μας προς τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Μας υπενθυμίζει το ιερό χρέος της ευποιίας. «Επείνασα και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με, εν φυλακή ή ασθενής και ήλθετε προς με»”, αναφέρεται μεταξύ άλλων.

“Η Ιερά Μητρόπολη, εφαρμόζοντας την εντολή του Θεού, καταβάλλει αδιάκοπα κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να συμπαρασταθεί στον εμπερίστατο συνάνθρωπό μας και να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί με την δική σας πάντοτε αποκλειστική υλική και ηθική συμπαράσταση. Διακριτικά συνεχίζει την παράδοση της εκκλησιαστικής ευποιίας. Με την χάρη του Θεού και με την δική σας σημαντική φιλάνθρωπη διάθεση διά του Γενικού, αλλά και των Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων, προσφέρει συντονισμένα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους βοήθεια και ενισχύει δοκιμαζομένους συνανθρώπους μας εξυπηρετώντας τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους“, όπως τονίζεται.

Παρακάτω ολόκληρη η εγκύκλιος:

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί

Προσεγγίζοντες τὶς Ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, προετοιμαζόμαστε νά πορευθοῦμε καὶ νά προσκυνήσουμε μὲ τὴν κατάλληλα εὐπρεπισμένη ψυχή μας τὸν σαρκωθέντα Υἱό καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, διὰ τῶν λόγων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Μὴ λησμονεῖτε τὴν ἀγαθοεργίαν καὶ τὸ καθῆκον σας νὰ κάμνετε καὶ τοὺς ἄλλους μετόχους τῶν ἀγαθῶν ποὺ σᾶς δίδει ὁ Θεός, διότι μὲ αὐτές τὶς προσφορές καὶ τὶς θυσίες εὐχαριστεῖται ὁ Θεός», μᾶς καλεῖ νὰ ἐκδηλώσουμε ἐμπράκτως τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον μας πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες. Μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ ἱερό χρέος τῆς εὐποιΐας. «Ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με, ἐν φυλακῇ ἤ ἀσθενής καί ἤλθετε πρός με». Ὁ Κύριός μας εἶναι ὁ ἐλάχιστος ἀδελφός μας, ὁ ἐμπερίστατος, πού στερεῖται πολλές φορές καί τά ἀναγκαῖα ἀγαθά γιά μιά ἀξιοπρεπῆ ζωή καὶ ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης μας ἀποτελεῖ τὴν ἀσφαλεστάτη ὁδό τῆς σωτηρίας μας.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη, ἐφαρμόζοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καταβάλλει ἀδιάκοπα κάθε δυνατή προσπάθεια, ὥστε νά συμπαρασταθεῖ στόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας καί νά προσφέρει ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ μέ τήν δική σας πάντοτε ἀποκλειστική ὑλική καί ἠθική συμπαράσταση. Διακριτικά συνεχίζει τὴν παράδοση τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐποιΐας. Μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν δική σας σημαντική φιλάνθρωπη διάθεση διά τοῦ Γενικοῦ, ἀλλά καὶ τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, προσφέρει συντονισμένα καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους βοήθεια καὶ ἐνισχύει δοκιμαζομένους συνανθρώπους μας ἐξυπηρετῶντας τὶς συνεχῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες τους.

Ἐπιγραμματικά ἀναφέρουμε πρὸς ἐνημέρωσή σας τὴν χορήγηση βοηθημάτων, τακτικῶν καὶ ἐκτάκτων, σὲ φοιτητές. Τὴν λειτουργία τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου, γιὰ μαθητές τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως. Τὴν καθημερινή σίτιση συνανθρώπων μας μέσῳ τῆς «Τραπέζης Ἀγάπης». Τὴν λειτουργία τῶν δύο Βρεφονη­πιακῶν Σταθμῶν, διὰ τῶν ὁποίων ἐξυπηρετοῦνται οἱ ἀνάγκες τῆς ἐργαζόμενης μητέρας. Τὴν διανομή ποσοτήτων τροφίμων σὲ συνεργασία μὲ ἰδιωτικούς φορεῖς.

Συνεχίζοντας καὶ ἐφέτος τὴν ὡραία παράδοση τῆς εὐποιΐας, ἀπευθύνουμε προσκλητήριο ἀγάπης πρὸς ὅλους καὶ πραγματο­ποιοῦμε καί φέτος τὸν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης», ἀπό Πέμπτη 7 ἕως καὶ τὴν Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, παρακαλῶντας τὸν καθένα ξεχωριστά νὰ συμμετέχει στὴν φιλάνθρωπη αὐτή δραστηριότητα «καθώς προαιρεῖται, μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης, ἱλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. θ΄, 7). Γνωρίζουμε ὅτι κάθε προσφορά σας εἶναι ἀπό τό ὑστέρημά σας, ἀφοῦ τά εἰσοδήματα ὅλων συνεχῶς ἐλαττώνονται. Ὅμως, αὐτό πού ἔχει μεγαλύ­τερη ἀξία εἶναι τό προσφερόμενο νά προέρχεται ἀπό τὸ περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μας.

Ἐκ τῶν προτέρων εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς ὅλους γιά τήν ἀνταπόκριση καί ἰδιαιτέρως τίς κυρίες καὶ τοῦ κυρίους πού θά πλαισιώσουν τά συνεργεῖα, πού μέ πολύ ἀγάπη καὶ κόπο θά ἐπισκεφθοῦν τά καταστήματα καί τίς οἰκίες τῶν Ἐνοριῶν, γιά νά συγκεντρώσουν τό προϊόν τῆς ἀγάπης σας. Ὁ Κύριος νά στηρίζει καί νά εὐλογεῖ τὰ ἔργα καί τόν ἀγῶνα ὅλων σας.

Μέ αὐτό τόν τρόπο τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀλληλεγγύης θά ἑορτάσουμε τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἑορτὴ τῆς Ἀγάπης, ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, προσφέροντὰς Του, μαζί μὲ τὶς ἰκεσίες μας γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης στὸν κόσμο, τὰ δῶρα τῆς δικῆς μας ἀγάπης.

Εὔχομαι σέ ὅλους κάθε ἀπό Θεοῦ εὐλογία στή ζωή σας. Καλό ὑπόλοιπο τῆς Τεσσαρακοστῆς. Καλά καί εὐλογη­μένα Χριστούγεννα.

Μέ ἐγκάρδιες καί ὁλόθερμες εὐχές καί εὐχαριστίες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων