25/11/2023 21/01/2024 Ο νε­ος Ποι­με­νάρ­χης της Ιεράς Μητροπόλεως Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τών, Γη­ρο­με­ρίου και Πάρ­γας, Μητροπολίτης κ. Σε­ρα­πί­ων, συ­νο­δευ­όμε­νος από τον Γε­νι­κό Αρχιερατικό Ε­πίτρο­πο Πρω­το­πρε­σβύτερο Βε­λισ­σάρι­ο Σάν­τα και συ­νερ­γάτες του, ε­πι­σκέ­φθη­κε την Ι­ε­ρά Μο­νή Α­γίας Πα­ρα­σκευ­ής Πούν­τας τη Δευ­τέρα 20 Νοεμβρί­ου 2023. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να προ­σκυ­νήσει τον τόπο όπου σύμφωνα με την παράδοση μαρτύρησε η Α­γιία Παρασκευή,...
25 Νοεμβρίου, 2023 - 16:48
Τελευταία ενημέρωση: 21/01/2024 - 0:03

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Παραμυθίας Σεραπίωνος στον προκάτοχο του, Μητροπολίτη Τίτο

Διαδώστε:
Επίσκεψη του Μητροπολίτη Παραμυθίας Σεραπίωνος στον προκάτοχο του, Μητροπολίτη Τίτο

Ο νε­ος Ποι­με­νάρ­χης της Ιεράς Μητροπόλεως Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τών, Γη­ρο­με­ρίου και Πάρ­γας, Μητροπολίτης κ. Σε­ρα­πί­ων, συ­νο­δευ­όμε­νος από τον Γε­νι­κό Αρχιερατικό Ε­πίτρο­πο Πρω­το­πρε­σβύτερο Βε­λισ­σάρι­ο Σάν­τα και συ­νερ­γάτες του, ε­πι­σκέ­φθη­κε την Ι­ε­ρά Μο­νή Α­γίας Πα­ρα­σκευ­ής Πούν­τας τη Δευ­τέρα 20 Νοεμβρί­ου 2023.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να προ­σκυ­νήσει τον τόπο όπου σύμφωνα με την παράδοση μαρτύρησε η Α­γιία Παρασκευή, αλ­λά και γι­α να ε­πι­σκε­φθεί και να λαάβει την ευ­χή του Σε­πτού προ­κα­τόχου του, Σε­βα­σμι­ω­τάτου Μη­τρο­πο­λιίτου πρώ­ην Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τών, Γη­ρο­με­ρίου και Πάρ­γας κ. Τίτου.

Οι Γε­ρόν­τισ­σες της Ι­ε­ράς Μο­νής υ­πο­δέχθη­καν με με κω­δω­νο­κρούσιες και ι­δι­αίτερο σε­βα­σμό τον Ποι­με­νάρ­χη το οποίο ο­δήγη­σαν στο Κα­θο­λι­κό της Μο­νής γι­α να προ­σκυ­νήσει τον τάφο της Α­γίας Πα­ρα­σκευ­ής.

Στη συ­νέχει­α, τον ο­δήγη­σαν στο κα­τάλυ­μα του Γέρον­τος Μη­τρο­πο­λίτου κ. Τίτου, όπου τον υ­πο­δέχθη­κε θερ­μά η Η­γου­μένη, Γε­ρόν­τισ­σα Παρ­θε­νία. Ο Μη­τρο­πο­λίτης κ. Σεραπίων αγ­καάλι­α­σε τον σεβάσμι­ο Γέρον­τα κ. Τίτο, α­σπάστη­κε με­ σε­βα­σμό την χεί­ρα του και του ζηήτη­σε την πα­τρι­κή ευ­χή του, προ­σφέρον­τας ως ε­λάχι­στο δείγ­μα α­γάπης ένα εγ­κόλ­πι­ο, ει­κο­νίζον την Πα­να­γία.

Α­πό την πλευ­ρά του, ο Σε­βα­σμι­ώτα­τος κ. Τίτος, κα­λω­σόρι­σε τον νέο Ποι­με­νάρ­χη και του ευ­χήθη­κε με θέρ­μη να υ­πη­ρε­τήσει με ε­πι­τυ­χία την ι­στο­ρι­κή Μη­τρόπο­λη α­κόμη πε­ρισ­σότε­ρα έτη α­π’ ότι ο ίδι­ος. Του προ­σέφε­ρε ως δώρα επιστήθιο σταυ­ρό και εγ­κόλ­πι­ο, αρ­χι­ε­ρατι­κά άμ­φι­α και επισκοπική ράβδο, τα ο­ποί­α ο Σε­βα­σμι­ώτα­τος Μη­τρο­πο­λίτης κ. Σε­ρα­πίων δέχθη­κε με­τά χα­ράς, α­να­φέρον­τας μάλι­στα ο­τι θα τα φέρει με τι­μή και ευ­γνω­μο­σύνη.

Α­κο­λού­θη­σε εγ­κάρ­δι­α συ­ζήτη­ση, κα­τά την ο­ποί­α, μάλι­στα, α­να­κάλε­σαν στη μνήμη τους την πε­ρίο­δο 2019 – 2020, όπου ο Γέρον­τας κ. Τίτος η­ταν μέλος της 163ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου και ο Μητροπολίτης κ. Σε­ρα­πίων Α΄ Γραμ­μα­τεύς της Ι­ε­ράς Συ­νόδου και συ­νο­μι­λού­σαν ευ­ρι­σκόμε­νοι σε δι­πλα­νά κα­θίσμα­τα στην αίθου­σα συ­νε­δρι­άσε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νόδου.

Στη συνέχεια, α­κο­λού­θη­σε γεύ­μα, ενώ κατά την αναχώρηση του ο Σε­βα­σμι­ω­τα­τος Μη­τρο­πο­λίτης κ. Σεραπίων ζήτη­σε και πά­λι την ευ­χή του Γέρον­τος κ. Τίτου, το­νίζον­τας στην Η­γου­μένη Παρ­θε­νία ότι θα είναι πάν­τα δίπλα τους σε ότι χρει­α­στούν τόσο γι­α τη φρον­τίδα του Σε­βα­σμι­ω­τάτου Γέρον­τος, όσο και γι­α την Ι­ε­ρά Μο­νή.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων