28/03/2024 28/03/2024 Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Διαδόχου, Επισκόπου Φωτικής και η Ιερά Μητρόπολη Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας ανακοινώνει το πρόγραμμα του εορτασμού με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Αναστασίου Παραμυθίας. Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ἐ­νη­με­ρώ­νου­με τό χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­ρω­μα, ὅ­τι ἐν ὄ­ψει τῆς ἑ­ορ­τῆς τοῦ Ἁ­γί­ου Δι­α­δό­χου, Ἐ­πι­σκό­που Φω­τι­κῆς τῆς...
28 Μαρτίου, 2024 - 17:22
Τελευταία ενημέρωση: 28/03/2024 - 18:38

Πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Διαδόχου Επισκόπου Φωτικής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Διαδώστε:
Πρόγραμμα εορτασμού του Αγίου Διαδόχου Επισκόπου Φωτικής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Διαδόχου, Επισκόπου Φωτικής και η Ιερά Μητρόπολη Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας ανακοινώνει το πρόγραμμα του εορτασμού με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίου Αναστασίου Παραμυθίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ἐ­νη­με­ρώ­νου­με τό χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­ρω­μα, ὅ­τι ἐν ὄ­ψει τῆς ἑ­ορ­τῆς τοῦ Ἁ­γί­ου Δι­α­δό­χου, Ἐ­πι­σκό­που Φω­τι­κῆς τῆς Πα­λαι­ᾶς Ἠπεί­ρου, στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Ἀ­να­στα­σί­ου Πα­ρα­μυ­θί­ας, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ων, θά χο­ρο­στα­τή­σει, κα­τά τήν πα­ρα­μο­νή τῆς ἑ­ορ­τῆς, Πέμ­πτη 28η Μαρ­τί­ου 2024 καί ὥ­ρα 6η ἀ­πο­γευ­μα­τι­νή, στόν Πα­νη­γυ­ρι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό, καί τήν ἑ­πο­μέ­νη, Πα­ρα­σκευ­ή 29η Μαρ­τί­ου 2024, θά χο­ρο­στα­τή­σει στόν Ὄρ­θρο τῆς κυ­ρι­ω­νύ­μου ἡ­μέ­ρας καί στή συ­νέ­χει­α θά τε­λέ­σει τήν Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

Ὁ Ἅ­γι­ος Δι­ά­δο­χος, πρω­τερ­γά­της τῆς μυ­στι­κῆς – ἀ­σκη­τι­κῆς θε­ο­λο­γί­ας, ἔ­ζη­σε στίς ἀρ­χές τοῦ 5ου μ.Χ. αἰ­ῶ­νος, δρα­στη­ρι­ο­ποι­ού­με­νος στόν Ἑλ­λα­δι­κό χῶ­ρο. Ὑ­πῆρ­ξε ἕ­νας ἰ­δι­αί­τε­ρα μορ­φω­μέ­νος καί τα­πει­νός Ἱ­ε­ράρ­χης, μι­ά με­γά­λη πα­τε­ρι­κή καί μο­να­χι­κή φυ­σι­ο­γνω­μί­α, καί μά­λι­στα χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε ἀ­πό τόν Ἅ­γι­ο Νι­κό­δη­μο τόν Ἁ­γι­ο­ρεί­τη, στόν πρό­λο­γο τῆς Φι­λο­κα­λί­ας, ὡς ἕ­νας «σο­φός ἀ­νήρ πρά­ξει καί θε­ω­ρί­ᾳ δι­α­λάμ­πων… ὅν δι­ά μα­κρᾶς πεί­ρας φι­λο­σο­φή­σας καί θεί­ας ἀ­να­βά­σεις ἐν τῇ καρ­δί­ᾳ δι­α­θέ­με­νος». Δι­α­κρί­θη­κε στήν κα­τα­πο­λέ­μη­ση τῶν αἱ­ρέ­σε­ων, τήν ὀρ­γά­νω­ση τοῦ μο­να­χι­κοῦ βί­ου καί τήν συγ­γρα­φή. Τό κυ­ρι­ό­τε­ρο ἔρ­γο του, τά Ἑ­κα­τό Γνω­στι­κά ἤ Ἀ­σκη­τι­κά Κε­φά­λαι­α, συμ­πε­ρι­ε­λή­φθη­σαν στήν φι­λο­κα­λι­κή συλ­λο­γή, ἀ­πο­δει­κνύ­ον­τας τήν ἐ­πί­δρα­ση πού ἄ­σκη­σε ὁ Ἅ­γι­ος στή με­τα­γε­νέ­στε­ρη μυ­στι­κή – ἀ­σκη­τι­κή θε­ο­λο­γί­α.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων