30/11/2020 30/11/2020 Εγκύκλιο με την οποία αναφέρεται στα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού εξέδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος. “Με αίσθημα υψηλής ποιμαντικής ευθύνης και φιλοστόργου αγάπης, ως πνευματικός σας Πατήρ και Επίσκοπος στις κρίσιμες αυτές στιγμές, παρακαλούμεν και προτρεπόμεθα πατρικώς όλους σας για...
30 Νοεμβρίου, 2020 - 15:46
Τελευταία ενημέρωση: 30/11/2020 - 16:47

Παρέμβαση: «Προσέχετε εαυτούς και αλλήλους»

Διαδώστε:
Παρέμβαση: «Προσέχετε εαυτούς και αλλήλους»

Εγκύκλιο με την οποία αναφέρεται στα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού εξέδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος.

“Με αίσθημα υψηλής ποιμαντικής ευθύνης και φιλοστόργου αγάπης, ως πνευματικός σας Πατήρ και Επίσκοπος στις κρίσιμες αυτές στιγμές, παρακαλούμεν και προτρεπόμεθα πατρικώς όλους σας για μια ακόμη φορά, όπως, μετά μεγάλης προσοχής, δίχα πανικού και φόβου, εφαρμόζητε όλοι σας, μετά σχολαστικότητος και ακριβείας όλα ανεξαιρέτως τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας, σε όλες τις κοινωνικές αναστροφές σας, με απώτερον σκοπόν την αποτροπήν διασποράς της ως είρηται νόσου και της διαφυλάξεως του πολυτίμου αγαθού της υγείας”, αναφέρει.

Σε άλλο σημείο ο Σεβασμιώτατος, τονίζει: “Καθήκον όλων μας είναι κατ’αυτούς τους χαλεπούς χρόνους να επιδεικνύωμεν, ως τεκμήριον της χριστιανικής μας πίστεως και της αγάπης μας προς τον Θεόν, φρόνησιν, σύνεσιν, νηφαλιότητα, προσοχήν, ομοψυχίαν, τις Ευαγγελικές εκείνες αρετές που καταδεικνύουν την ποιότητα της πίστεώς μας και το ανυπέρβλητο μεγαλείο του χριστιανικού μας ήθους που φωτίζεται από την κρηπίδα όλων των χριστιανικών αρετών, την αγάπην στην διπλήν της διάστασιν”.

Αναλτυικά η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου:

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

«Εὐλογητός ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῆ θλίψει ἡμῶν, εἰς τό δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τούς ἐν πάσῃ θλίψει διά τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοί ὑπό τοῦ Θεοῦ.» ( Β΄Κορ.1,3-4).

Μέ συνοχή καρδίας ἀλλά καί πίστιν θερμήν πρός τόν Κύριον, «εἰς ὅν ἠλπίκαμεν ὅτι καί ἔτι ρύσεται» (Β΄Κορ,1,10) ἐκ τῆς ἐνεστώσης σκληρᾶς περιστάσεως παρακολουθοῦμεν ὅλοι μας τίς πρόσφατες ἀνησυχητικές ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες διαδραματίζονται δυστυχῶς καί στήν περιοχήν μας, ἕνεκα τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, μέ αἴσθημα ὑψηλῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης καί φιλοστόργου ἀγάπης, ὡς πνευματικός σας Πατήρ καί Ἐπίσκοπος στίς κρίσιμες αὐτές στιγμές, παρακαλοῦμεν καί προτρεπόμεθα πατρικῶς ὅλους σας γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅπως, μετά μεγάλης προσοχῆς, δίχα πανικοῦ καί φόβου, ἐφαρμόζητε ὅλοι σας, μετά σχολαστικότητος καί ἀκριβείας ὅλα ἀνεξαιρέτως τά ἀπαραίτητα μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας, σέ ὅλες τίς κοινωνικές ἀναστροφές σας, μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν ἀποτροπήν διασπορᾶς τῆς ὡς εἴρηται νόσου καί τῆς διαφυλάξεως τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας (σχολαστική προσωπική ὑγιεινή, χρῆσις τῆς μάσκας, καλό καί τακτικό πλύσιμο τῶν χεριῶν, τήρησις τῶν ἐνδεδειγμένων ἀποστάσεων, ἐκούσιος αὐτοπεριορισμός εἰς περίπτωσιν ἀδιαθεσίας κτλ.).

Καθῆκον ὅλων μας εἶναι κατ’αὐτούς τούς χαλεπούς χρόνους νά ἐπιδεικνύωμεν, ὡς τεκμήριον τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως καί τῆς ἀγάπης μας πρός τόν Θεόν, φρόνησιν, σύνεσιν, νηφαλιότητα, προσοχήν, ὁμοψυχίαν, τίς Εὐαγγελικές ἐκεῖνες ἀρετές πού καταδεικνύουν τήν ποιότητα τῆς πίστεώς μας καί τό ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο τοῦ χριστιανικοῦ μας ἤθους πού φωτίζεται ἀπό τήν κρηπίδα ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν, τήν ἀγάπην στήν διπλήν της διάστασιν. Παρακαλῶ λοιπόν θερμῶς ὅλους σας νά «προσέχετε ἑαυτούς καί ἀλλήλους» κατ’ αὐτάς τάς πικράς ἡμέρας, νά φροντίζετε διά τήν ὑγίειαν σας, νά μεριμνᾶτε ὡς εὐσυνείδητοι καί συνετοί πολίτες καί ἄνθρωποι ὑπέρ τῶν οἰκογενειῶν σας, τῶν φίλων, τῆς πόλεώς μας καί τῆς πατρίδος μας, βέβαιοι ὄντες ὅτι συντόμως ὁ Κύριος θά ἀποστείλει μεγάλην παράκλησιν στόν λαόν Του.

Ἐπίσης προτρεπόμεθα ὅλους σας ὅπως ἐντείνητε τίς κατ’ ἰδίαν καί τίς ἐν «τῷ ταμείῳ» ἡμῶν πρός τόν Κύριον δεήσεις σας, ὑπέρ διαφυλάξεως τοῦ λαοῦ ἐκ τῆς ἐνεστώσης ἀνάγκης. Παρακαλοῦμεν πατρικῶς νά πολλαπλασιάσητε, κατά δύναμιν, τίς προσευχές, τίς παρακλήσεις, τό κομβοσχοίνιον, εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ὑπέρ ἐνισχύσεως καί φωτισμοῦ τῶν ἰατρῶν, νοσηλευτῶν, νοσηλευτριῶν, ὑγιεινομικοῦ προσωπικοῦ και ὅλων ἐκείνων πού μάχονται ἡρωικῶς καί κάτω ἀπό πολύ δύσκολες συνθῆκες για τήν ἀναχαίτιση καί τελική κατανίκηση τοῦ ἀπειλητικοῦ ἰοῦ. Τούς ἀξίζουν ὁ σεβασμός, ἡ εὐγνωμοσύνη καί οἱ προσευχές μας. Καθημερινῶς δέ πρός πνευματικήν ἐνίσχυσιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στίς 15.00 ἀπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Ρ/Σ μας «Ράδιο Κιβωτός» στούς 99,2 FM μεταδίδεται ἡ ἱερά παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Πονολύτριαν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Παρακαλοῦμεν θερμῶς μέ πίστιν στόν Θεόν καί μεγάλην προσοχήν καί ἀκρίβειαν στήν ἐφαρμογήν ὅλων τῶν μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας νά παραμείνετε ψύχραιμοι, αἰσιόδοξοι καί δυνατοί, ἔχοντες πάντοτε ἀκλόνητον τήν ἐλπίδα σας ἐπί Θεόν ζώντα, «ὅς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δύνασθε, ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν» (Α’ Κορ. 10, 13).

«Ἐνδυσώμεθα τά ὄπλα τοῦ φωτός», ἀδελφοί καί Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν διά τῶν ἀκοιμήτων πρεσβειῶν τῆς Πανάγνου Μητρός Του, τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, σκέπης καί προστασίας ἁπάντων ἡμῶν, εὐχαῖς δε καί ἱκεσίαις πάντων τῶν Ἁγίων Του γένοιτο ἵλεως ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί πάντα τόν χειμαζόμενον λαόν Του.

«Λοιπόν, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.» (Β΄Κορ. 13, 11).

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων