29/12/2023 30/12/2023 Επίκαιρα ζητήματα όπως το νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι πόλεμοι που μαίνονται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ μέσα από τη φετινή Πρωτοχρονιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιο του. Για το...
29 Δεκεμβρίου, 2023 - 21:50
Τελευταία ενημέρωση: 30/12/2023 - 2:16

Πρωτοχρονιάτικη Εγκύκλιος Μητροπολίτη Κυθήρων με αναφορές σε ομοφύλους, νέες ταυτότητες και πολέμους

Διαδώστε:
Πρωτοχρονιάτικη Εγκύκλιος Μητροπολίτη Κυθήρων με αναφορές σε ομοφύλους, νέες ταυτότητες και πολέμους

Επίκαιρα ζητήματα όπως το νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι πόλεμοι που μαίνονται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα, πραγματεύεται, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ μέσα από τη φετινή Πρωτοχρονιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιο του.

Για το ζήτημα του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών ο Σεβασμιώτατος εύχεται «ἀπό καρδίας, κατά τό ἀνατεῖλαν νέον σωτήριον ἔτος 2024, τό ὁποῖο  προβλέπεται κρίσιμο καί καθοριστικό, βάσει τῶν Κυβερνητικῶν ἐξαγγελιῶν, νά γίνουν σεβαστοί οἱ Θεῖοι καί οἱ Συνταγματικοί νόμοι, οἱ ὁποῖοι ἀφοροῦν εἰς τήν ἠθικήν καί  πνευματικήν ζωήν τοῦ Λαοῦ, εἰς τούς ἀκαταλύτους ἱερούς θεσμούς καί τάς μακραίωνας  Ἐκκλησιαστικο -Ἐθνικάς Παραδόσεις του. Νά γίνουν σεβαστά τά ἱερά δικαιώματα τῶν  ἀνυπεράσπιστων παιδικῶν ὑπάρξεων, πού ὁδηγοῦνται εἰς υἱοθεσίαν, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα εἰς νηπιακήν καί ἄωρον παιδικήν ἡλικίαν  ὑποβάλλονται εἰς τήν ὑποχρεωτικήν σεξουαλικήν διαπαιδαγώγησιν, μέ ὅσα αὐτή  συνεπάγεται, καί τά ὁριζόμενα ὑπό τοῦ Συντάγματος διά τήν προστασίαν τῶν  μαθητῶν καί μαθητριῶν ἐκ τῆς ἐνδοσχολικῆς βίας. Νά ματαιωθοῦν τά σχέδια νομιμοποιήσεως τῶν «γάμων» τῶν ὁμοφύλων «ζευγῶν» καί τῆς εἰς αὐτά  τεκνοθεσίας, διότι θά ἐπισύρουν τήν θείαν ὀργήν».

Και στη συνέχεια συμπληρώνει: «Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τά τραγικά ἱστορικά γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀφοροῦν εἰς τόν φοβερόν κατακλυσμόν  τῆς γῆς ἐπί Νῶε καί τήν παντελῆ καταστροφή καί τόν ἀφανισμό τῶν πόλεων Σοδόμων  καί Γομόρρας, λόγῳ τῶν διαστροφικῶν ὁμοφυλικῶν σχέσεων τῶν κατοίκων των.»

Επίσης για το ζήτημα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, για τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή κια για τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα εύχεται «νά εἶναι προαιρετική καί ὄχι ὑποχρεωτική ἡ παραλαβή τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Νά γίνῃ σεβαστή ἡ ἐπιφύλαξις ὅσων δέν θέλουν τίς ἠλεκτρονικοῦ τύπου ταυτότητες  διά τόν ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ 666 καί διά τόν φόβον τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος. Νά παύσουν, τέλος, οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις τοῦ Βορρᾶ καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί νά εἰρηνεύσῃ ὁ κόσμος, ἀλλά καί νά ἐξασφαλισθῇ ἡ ἐδαφική ἀκεραιότης τῆς Ἑλληνορθόδοξου Πατρίδος μας ἔναντι τῶν  διεκδικήσεων καί ἀπαιτήσεων τῶν γειτόνων μας».

Ακούστε και διαβάστε ολόκληρη τη φετινή Πρωτοχρονιάτικη Ποιμαντορική Εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ:

Πρός 

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί 

τόν Χριστώνυμον Λαόν 

τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 

«Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος… ὁ ἐν τῇ  ἀφάτῳ Σου μακροθυμίᾳ καταξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτὸν τοῦ πλούτου τῆς  χρηστότητός Σου εἰσελθεῖν, Αὐτός, Πανάγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην τῇ Θείᾳ Σου  Χάριτι εὐλόγησον…ἐλθέτω ἐφ’ ἡμᾶς, Κύριε, ἡ Βασιλεία Σου, Βασιλεία ἀγάπης,  χρηστότητος, δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης…λάλησον ἀγαθά ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀρχόντων  ἡμῶν, ἐνίσχυσον καί ἐνδυνάμωσον αὐτούς τε καί τόν φιλόχριστον ἡμῶν στρατόν…»  

(Εὐχή ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου)

 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, 

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά. 

Εὐλογημένον, εἰρηνικόν, χαριτοφόρον καί πλούσιον εἰς ἔργα Πίστεως, Ἀγάπης καί ἀληθινής Προόδου εἰς τόν Πνευματικόν, πολιτιστικόν καί κοινωνικόν στίβον ἄς εἶναι  τό νέον σωτήριον ἔτος 2024.

Εἰς τήν Πρωτοχρονιάτικη αὐτή Ποιμαντορική μας Ἐγκύκλιο ἐπροτάξαμε τήν Εὐχήν  τῆς Δοξολογίας ἐπί τῷ Νέῳ ἔτει. Εἰς αὐτήν τήν Εὐχήν δεόμεθα καί παρακαλοῦμεν ἐκτενῶς  τόν Εὐλογητόν Κύριον καί Θεόν ἡμῶν, τόν ἐξουσιάζοντα τούς καιρούς καί χρόνους τῆς  ζωῆς μας, Αὐτόν ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε, μέ τήν ἀνέκφραστον μακροθυμίαν καί  φιλανθρωπίαν Του, νά εἰσέλθωμεν εἰς τόν νέον χρόνον τῆς ἀπείρου ἀγαθότητός Του, νά  εὐλογήσῃ αὐτήν τήν εἴσοδόν μας μέ τήν Θείαν Του Χάριν.

Ζητοῦμεν ἀπό καρδίας νά μᾶς χαρίσῃ ὁ Πανάγαθος Κύριος καί Θεός ἡμῶν τά ἀπαραίτητα διά τήν ζωήν μας βιοτικά καί ὑλικά, ἀλλά καί τά πνευματικά καί οὐράνια ἀγαθά: βροχόπτωσιν εἰρηνικήν διά τήν καρποφορίαν τῆς γῆς· ἀνέμους ὑγιεινούς καί  εὐκράτους· ἀγάπην, εἰρήνην καί ὁμόνοιαν βεβαίαν διά τήν θεοφιλῆ διάνυσιν τοῦ  κύκλου τοῦ νέου ἔτους, καθώς θά κοσμούμεθα μέ τόν στέφανον τῶν ἀρετῶν καί θά  ὁδεύωμεν καλῶς ὑπό τό φῶς τῶν Θείων ἐντολῶν Του.

Παρακαλοῦμεν τόν Ὕψιστον Θεόν νά παιδαγωγῇ τήν νεότητα. Νά στηρίζῃ καί νά ἐνδυναμώνῃ τούς διανύοντας τό γῆρας συνανθρώπους μας. Νά παρηγορῇ καί νά  ἐνισχύῃ τούς ὀλιγοψύχους καί μικροψύχους. Νά κραταιώνῃ τό εὐσεβές ἡμῶν Ἔθνος μέ τήν Θείαν Δύναμίν Του. Νά λαλῇ ἀγαθά εἰς τάς καρδιας τῶν Ἀρχόντων μας καί νά  ἐμβάλλῃ εἰς τόν νοῦν των καλούς λογισμούς ὑπέρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας  καί ὑπέρ παντός τοῦ λαοῦ τοῦ Κυρίου μας καί Θεοῦ. Νά ἐνισχύῃ καί νά ἐνδυναμώνῃ τούς  Ἄρχοντας καί τόν φιλόχριστον Στρατόν μας. 

Ἱκετεύομεν θερμῶς τόν Παντοκράτορα Κύριον καί Δεσπότην τοῦ σύμπαντος νά  ἔλθῃ ἐφ’ ἡμᾶς ἡ Βασιλεία Του, ἡ ὁποία εἶναι Βασιλεία ἀγάπης, ἀγαθότητος,  δικαιοσύνης καί εἰρήνης. Καί τόν ἐκδυσωποῦμεν νά μᾶς ἀξιώσῃ μέ ἕνα στόμα καί μία  καρδία νά ὑμνοῦμεν καί νά δοξάζωμεν τόν Τριαδικόν ἄναρχον καί αἰώνιον Θεόν εἰς τούς  αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Πόσον δυνατή καί ἰσχυρή ἡ Εὐχή αὐτή τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας  μας! Πόσον ἐπίκαιρη καί ἀναγκαία διά τήν ταραγμένην καί συγκεχυμένην ἐποχήν  μας, τήν ἐκρηκτικήν καί καθ’ ὥραν ἀπειλητικήν, μέ τό πολεμικόν πῦρ ἐξαπλούμενον, μέ τήν κλιματικήν ἀλλαγήν καί τά ἔκτακτα καιρικά φαινόμενα ἐξαγριούμενα, μέ  συχνάς τάς σεισμικάς δονήσεις, μέ πληθώραν περιστατικῶν βίας καί τρομοκρατίας εἰς παγκόσμιον κλίμακα, μέ ἀπηνεῖς διωγμούς Χριστιανῶν, μέ παραβιάσεις καί  παραβάσεις τῶν ὅρων καί ὁρίων τῆς Ὀρθοδόξου, ἀλλά καί τῆς Ἐθνικῆς μας Παραδόσεως, μέ τήν περιφρόνησιν καί ἀνατροπήν αἰωνίων καί ἀκαταλύτων  θεσμῶν, ἠθικῶν ἀξιῶν καί ἱερῶν συμβόλων! 

Ἐπικαλούμεθα τήν κραταιάν βοήθειαν τοῦ Παναγάθου Δεσπότου Χριστοῦ, ὥστε  νά εὐλογήσῃ μέ τήν Θείαν Του Χάριν τήν εἴσοδόν μας εἰς τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς  χρηστότητος τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν. Πῶς, ὅμως, εἶναι δυνατόν νά συντελεσθῇ αὐτό, ἐάν ἡμεῖς δέν συμβάλωμεν ἀποφασιστικῶς, συνεργαζόμενοι μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ; Πῶς  θά παρέμβῃ ὁ θεῖος παράγων, ὁ Πανοικτίρμων καί Παντεπόπτης Θεός, ἐάν οἱ ἄνθρωποι  ἀδιαφοροῦν, «μεριμνοῦν καί τυρβάζουν περί πολλά» καί ἀμεριμνοῦν διά τό Ἕνα, πού  εἶναι ὁ Χριστός καί ὁ ἁγιασμός καί ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία των; 

Ἄς ἀκούσωμεν εἰς τό σημεῖον αὐτό τόν ἐμπευσμένον καί θεοφώτιστον λόγον τοῦ Ἁγίου καί ἐν Ἁγίοις ἀναπαυομένου Καλλινίκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί  Ἀλμωπίας, κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ τόν Αὔγουστον τοῦ ἔτους 1984, 40 χρόνια πρίν:

«Προβλήματα πολλά ἔχει ἡ ζωή, ἄλλα μεγαλυτέρας καί ἄλλα μικροτέρας σημασίας. Πάντως τό πρόβλημα τῶν προβλημάτων εἶναι ὁ σκοπός τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Διατί  ζῶμεν; Ἄν δέν γνωρίζομεν τόν προορισμόν μας, ὁμοιάζομεν μέ ἕνα δυστυχῆ ταξιδιώτην, ὁ ὁποῖος πλανᾶται εἰς τήν ἔρημον, χωρίς νά γνωρίζῃ ποῦ κατευθύνεται. 

Σοβαρόν τό πρόβλημα τοῦ προορισμοῦ μας καί ἐπίκαιρον. Εὑρισκόμεθα εἰς τήν ἀρχήν  νέου ἔτους. Ἀρχή νέας πορείας… 

Ποῖος λοιπόν εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου; Μᾶς τό λέγει ἡ Ἀγία Γραφή, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Πρό τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ὁ Μέγας Δημιουργός εἶπεν:  “Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν” (Γεν. Α’ 26). Ἄς  δημιουργήσωμεν τώρα τόν ἄνθρωπον, σύμφωνα μέ τήν ἰδικήν μας εἰκόνα καί νά ἔχῃ τήν  δυνατότητα νά ὁμοιάσῃ μέ ἡμᾶς. Ἔδωκεν ὁ Ὕψιστος Θεός χαρίσματα εἰς τόν ἄνθρωπον  διά νά τοῦ ὁμοιάσῃ εἰς τήν καλωσύνην, εἰς τήν ἀγάπην, εἰς τήν ἁγιότητα.

Ἀκριβῶς διά τόν λόγον αὐτόν ἦλθεν ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἰς τόν κόσμον. “Ὁ Θεός  ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς Θεοποιηθῶμεν” κατά τόν Μέγαν Ἀθανάσιον. Ἦλθε διά νά μᾶς  ἀνοίξῃ τόν δρόμον πρός τόν Οὐρανόν. Ἦλθε διά νά μᾶς δώσῃ τό παράδειγμα. “Ὑπόδειγμα δέδωκα ὑμῖν, ἵνα καθώς ἐγώ ἐποίησα ὑμῖν καί ὑμεῖς ποιῆτε” (Ἰωάν. ιγ’, 15). 

Μερικά συστήματα παρουσιάζονται ὡς ἀγωνιζόμενα διά νά κάνουν τόν ἄνθρωπον, ἄνθρωπον χωρίς τόν Θεόν καί τόν καταβιβάζουν εἰς τήν θέσιν τῶν κτηνῶν. Ὁ  Χριστιανισμός κάμνει τόν ἄνθρωπον θεόν».  

(Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Ὁ ἅγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, Ἔκδοσις Α’ 2020, σελ. 200-201).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Καί ἡ Εὐχή τῆς Ἁγίας μας Καθολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τό νέον σωτήριον  ἔτος, ἀλλά καί ὁ Ἁγιοπνευματικός λόγος τοῦ συγχρόνου Ἁγίου μας Καλλινίκου,  Ἐπισκόπου Ἐδέσσης, μᾶς βοηθοῦν εἰς τήν ἐκζήτησιν τῆς Θείας Εὐλογίας τοῦ Τρισαγίου  Θεοῦ διά τήν εὐόδωσιν, τήν πρόοδον καί τήν ἄνοδον τοῦ βιοτικοῦ καί βιολογικοῦ μας  ἐπιπέδου, ἀλλά πρωτίστως καί κυρίως τοῦ ἠθικοῦ καί πνευματικοῦ. «…Ἐλθέτω ἐφ’ ἡμᾶς,  Κύριε, ἡ Βασιλεία Σου, Βασιλεία ἀγάπης, ἀγαθότητος, δικαιοσύνης καί εἰρήνης…». 

Αὐτή ἡ πνευματική τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ Βασιλεία, τήν ὁποία καθημερινῶς ἐπιζητοῦμεν εἰς τήν Κυριακήν Προσευχήν, τό «Πάτερ ἡμῶν», μέ τό αἴτημα· «Ἐλθέτω ἡ  Βασιλεία Σου», θά εἰρηνεύσῃ τήν ἀνθρωπότητα, τόν ἀγχώδη καί ἀνήσυχον ἄνθρωπον τοῦ 2024, τάς ἐναγωνίους κοινωνίας δι’ ὅσα θλιβερά καί ἀνήκουστα καθημερινῶς συμβαίνουν  καί τόν ἀνάστατον ἐν πολλοῖς κόσμον, ἐφ’ ὅσον τήν ἀποδεχθῶμεν καί ἐπιμόνως καί  παρακλητικῶς τήν ἀναζητήσωμεν εἰς τάς προσευχάς μας.

Διά νά βασιλεύσῃ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη καί ἡ δικαιοσύνη Του εἰς τόν  πλανήτην μας, εἶναι ἀνάγκη νά ἀναγνωρίσωμεν καί νά λατρεύσωμεν ἀληθινά τόν  Βασιλέα τῶν βασιλευόντων καί τόν Κύριο τῶν κυριευόντων Σωτῆρα Χριστόν. Νά  τηρήσωμεν τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ, ὅπως καταγράφεται εἰς τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τήν  Ἁγίαν Γραφήν γενικώτερον, καί νά ἐφαρμόσωμεν τό Θέλημα τοῦ Κυρίου μας καί τάς  Θείας Ἐντολάς Του. Ἀλλά καί νά ξεριζώσωμεν σύν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν τά ἐφάμαρτα  πάθη καί τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες μας. 

Αὐτός ὁ πνευματικός ἀγών τῶν πιστῶν διά τήν πλήρη ἀποδοχήν καί ἀναγνώρισιν τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ, διά τήν τήρησιν τοῦ Θείου Νόμου καί τήν ἐφαρμογήν τοῦ Θείου  Θελήματός Του ὁδηγεῖ εἰς τήν ἐπικράτησιν καί ἐπέκτασιν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἰς  τήν γῆν μας, ἀλλά καί ἐξασφαλίζει τόπον ἀναπαύσεως εἰς τήν Ἐπουράνιον  Βασιλείαν. 

Ἰδιαιτέρα δέησις ἀναπέμπεται διά τῆς Εὐχῆς διά τούς Ἄρχοντας· «…λάλησον, Κύριε, ἀγαθά ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀρχόντων ἡμῶν, ἐνίσχυσον καί ἐνδυνάμωσον αὐτούς τε καί τόν φιλόχριστον ἡμῶν στρατόν». 

Εἰς τήν εὐνομίαν, εὐημερίαν, ἀνάπτυξιν καί πρόοδον ἑνός Ἔθνους καί ἑνός τόπου  συμβάλλουν καί συντελοῦν καί οἱ δύο παράγοντες: οἱ Ἄρχοντες καί ὁ λαός. Οἱ Ἄρχοντες  νομοθετοῦν μέ τούς κανόνας τῆς ἠθικῆς, τούς ὅρους τοῦ δικαίου καί τίς ἐπιταγές τοῦ Συντάγματος. «Ὁ ἄρχων, κατά τήν θεωρίαν τοῦ Ἀγάθωνος, μαθητοῦ τοῦ σοφοῦ Σωκράτη, ἐπί ἀνθρώπων ἄρχει, διά νόμων ἄρχει, οὐκ ἀεί ἄρχει». Καί οἱ πολίτες τηροῦν τούς νόμους τοῦ Κράτους, ἀρκεῖ νά μή συγκρούωνται μέ τούς ἀκαταλύτους θείους Νόμους. Νά μή  παραβιάζωνται τά συνταγματικά δικαιώματα, ἡ συνταγματική ἐλευθερία, ἡ ἐλευθερία  τῆς συνειδήσεως καί τό ἀπόρρητο τῶν προσωπικῶν δεδομένων.

Εὔχομαι ἀπό καρδίας, κατά τό ἀνατεῖλαν νέον σωτήριον ἔτος 2024, τό ὁποῖο  προβλέπεται κρίσιμο καί καθοριστικό, βάσει τῶν Κυβερνητικῶν ἐξαγγελιῶν, νά γίνουν  σεβαστοί οἱ Θεῖοι καί οἱ Συνταγματικοί νόμοι, οἱ ὁποῖοι ἀφοροῦν εἰς τήν ἠθικήν καί  πνευματικήν ζωήν τοῦ Λαοῦ, εἰς τούς ἀκαταλύτους ἱερούς θεσμούς καί τάς μακραίωνας  Ἐκκλησιαστικο -Ἐθνικάς Παραδόσεις του. Νά γίνουν σεβαστά τά ἱερά δικαιώματα τῶν  ἀνυπεράσπιστων παιδικῶν ὑπάρξεων, πού ὁδηγοῦνται εἰς υἱοθεσίαν, τά ἀνθρώπινα  δικαιώματα τῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα εἰς νηπιακήν καί ἄωρον παιδικήν ἡλικίαν  ὑποβάλλονται εἰς τήν ὑποχρεωτικήν σεξουαλικήν διαπαιδαγώγησιν, μέ ὅσα αὐτή  συνεπάγεται, καί τά ὁριζόμενα ὑπό τοῦ Συντάγματος διά τήν προστασίαν τῶν  μαθητῶν καί μαθητριῶν ἐκ τῆς ἐνδοσχολικῆς βίας. Νά ματαιωθοῦν τά σχέδια  νομιμοποιήσεως τῶν «γάμων» τῶν ὁμοφύλων «ζευγῶν» καί τῆς εἰς αὐτά  τεκνοθεσίας, διότι θά ἐπισύρουν τήν θείαν ὀργήν. Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τά τραγικά  ἱστορικά γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἀφοροῦν εἰς τόν φοβερόν κατακλυσμόν  τῆς γῆς ἐπί Νῶε καί τήν παντελῆ καταστροφή καί τόν ἀφανισμό τῶν πόλεων Σοδόμων  καί Γομόρρας, λόγῳ τῶν διαστροφικῶν ὁμοφυλικῶν σχέσεων τῶν κατοίκων των. Νά εἶναι  προαιρετική καί ὄχι ὑποχρεωτική ἡ παραλαβή τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.  Νά γίνῃ σεβαστή ἡ ἐπιφύλαξις ὅσων δέν θέλουν τίς ἠλεκτρονικοῦ τύπου ταυτότητες  διά τόν ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ δυσώνυμο ἀριθμό τοῦ 666 καί διά τόν φόβον τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος. Νά παύσουν, τέλος, οἱ πολεμικές ἐπιχειρήσεις τοῦ Βορρᾶ καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί νά εἰρηνεύσῃ ὁ κόσμος, ἀλλά καί νά  ἐξασφαλισθῇ ἡ ἐδαφική ἀκεραιότης τῆς Ἑλληνορθόδοξου Πατρίδος μας ἔναντι τῶν  διεκδικήσεων καί ἀπαιτήσεων τῶν γειτόνων μας.

Ἀδελφοί μου,

Ἔπειτα ἀπό ὅσα ἐξέθεσα ἀνωτέρω ἐν φόβῳ Θεοῦ καί συνοχῇ καρδίας νά εὐχηθῶ εἰς  ὅλους σας, τά ἐγγύς καί τά μακράν πνευματικά μου τέκνα, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς  ἐμπεριστάτους καί τούς ἐμπολέμους ἀδελφούς μας, τούς ἐν Οὐκρανίᾳ καί ἀλλαχοῦ διωκομένους Ὀρθοδόξους πιστούς, καί ἰδιαίτερα εἰς τούς ἀγαπητούς μας ναυτικούς καί  τούς ἀποδήμους Κυθηρίους καί Ἀντικυθηρίους ἀδελφούς, εὐλογημένη, εἰρηνική καί  καλλίκαρπη νά εἶναι ἡ νέα χρονιά καί τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, τά βιοτικά καί τά πνευματικά  νά εἶναι πλούσια καί ἄφθονα εἰς ὅλους σας καί μάλιστα εἰς τούς πτωχούς καί πένητας  συνανθρώπους μας.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ὁ Μητροπολίτης 

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων