17/10/2023 17/10/2023 Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου. Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία για την 111η επέτειο της απελευθερώσεως της ηρωικής και αγιοτόκου πόλεως από τον τουρκικό ζυγό παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ ακολούθησε τρισάγιο...
17 Οκτωβρίου, 2023 - 17:08
Τελευταία ενημέρωση: 17/10/2023 - 17:10

Η ηρωική και αγιοτόκος Νάουσα εόρτασε τα Ελευθέριά της

Διαδώστε:
Η ηρωική και αγιοτόκος Νάουσα εόρτασε τα Ελευθέριά της

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου.

Στο τέλος τελέστηκε Δοξολογία για την 111η επέτειο της απελευθερώσεως της ηρωικής και αγιοτόκου πόλεως από τον τουρκικό ζυγό παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλεως.

“Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ελευθερία μας, θα πρέπει να έχουμε συναίσθηση ποια είναι η αξία και ποιο είναι το νόη­μα της, να έχουμε συναί­σθη­ση ότι πηγή της ελευθερίας μας είναι ο Θεός και μακριά από αυτόν δεν υπάρχει πραγματική ελευθερία. Γι᾽ αυτό και θα πρέπει να μην παρα­λεί­πουμε να εκφράζουμε την ευ­γνωμοσύνη μας και προς τον Θεό και προς τους πατέρες μας που θυσιάσθηκαν για να είμεθα εμείς σήμερα ελεύθεροι“, είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος.

Η ομιλία του Μητροπολίτη Βεροίας:

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του κατά την Θεία Λειτουργία ανέφερε μεταξύ άλλων:

Ἄν κάθε ἐπέ­τειος ἀποτελεῖ ἀφορ­μή γιά νά θυμηθοῦμε τό γε­γονός πού ἑορτάζουμε καί νά τιμήσουμε τούς πρω­ταγωνιστές του, ἡ σημε­ρινή ἐπέτειος τῶν Ἐλευθερίων τῆς ἡρωικῆς καί ἁγιοτόκου πόλεως τῆς Ναούσης ἀποτελεῖ εὐκαιρία νά στρέψουμε τή σκέψη μας σέ ἐκείνη τή μεγάλη καί χαρμόσυνη ἡμέρα τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀπό τόν πολύχρονο τουρκικό ζυγό καί νά τιμήσουμε ὅσους πολέμησαν καί ἀγωνίσθηκαν μέ κάθε τρόπο γιά τήν ἐλευθερία μας, καί συγχρόνως νά ἐκφράσουμε καί τήν εὐγνω­μοσύνη μας στόν Θεό καί τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους μας.

Ἡ ἑορτή τῶν Ἐλευθερίων τῆς πόλεώς μας μᾶς δίδει ὅμως καί τήν ἀφορμή νά ἐντρυφήσουμε στή σημασία καί τό νόημα τῆς ἐλευ­θερίας.

Οἱ πατέρες μας δέν εἶχαν γεννη­θεῖ ἐλεύθεροι. Εἶχαν γεννηθεῖ ὑπό­δουλοι σέ ἕνα σκληρό καί ἀλλό­θρη­σκο κατα­κτη­τή πού γιά αἰῶνες κυριαρχοῦσε στόν τόπο τους. Ὅμως αὐτό δέν τούς ἐμπόδιζε νά αἰσθάνονται τήν ἀνά­γκη γιά ἐλευ­θερία· νά ἔχουν συ­νεί­δηση τῆς ἀξίας της καί τῆς ση­μα­σίας της καί νά τήν ἐπιδιώ­κουν.

H ελευθε­ρία είναι δώρο του Θεού

Καί αὐτό συνέβη γιατί ἡ ἐλευθε­ρία εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ πού τό πρόσφερε στόν ἄνθρωπο ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς δημιουργίας του, ἔστω καί ἐάν κάποιοι τόσο στό παρελθόν ὅσο καί στίς ἡμέρες μας ἐπιχειροῦν νά συκοφαντήσουν τόν Θεό ἀλλά καί τήν Ἐκκλησία ὅτι δῆθεν ἐπιδιώκει νά περιορίσει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ Θεός δέν μᾶς ἔπλασε μόνο ἐλεύθερους ἀλλά καί σέβεται αὐτό τό δῶρο τό ὁποῖο ὁ ἴδιος μᾶς χάρισε καί κατά συνέπεια καί τίς ἐπιλογές μας, ἔστω καί ἐάν αὐτές μᾶς ὁδη­γοῦν κάποτε σέ οἰκειοθελῆ ὑπο­δού­λωση τοῦ ἑαυτοῦ μας στίς ἐπι­λο­γές μας.

Ἄν οἱ πατέρες μας κατόρ­θω­σαν στούς πέντε αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς νά διατη­ρή­σουν στήν ψυχή τους ζωντανή τή λαχτάρα ἀλλά καί τήν ἐλπίδα γιά τήν ἐλευθερία, εἶναι για­τί διατήρησαν, κάτω ἀπό δύ­σκολες καί ἀντίξοες συνθῆκες, ζωντανή καί τήν πίστη τους στόν Χρι­στό· ἔστω καί ἐάν αὐτό σήμαινε πολλές φορές θυσία καί μαρτύριο. Μαζί μέ τήν πίστη ὅμως ἀλλά καί μέ τή βοήθειά της κατόρθωσαν νά μήν ἀφομοιωθοῦν μέ τόν ἀλλόθρησκο κατα­­κτη­­τή, καί νά μήν ξεχάσουν τήν κα­ταγωγή τους, τήν ἱστορία τους καί τή γλώσσα τους.

Τά δύο αὐτά στοιχεῖα ἐνδυνάμω­σαν καί τή θέλησή τους νά ἀγω­νισθοῦν γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους, μία ἐλευθερία πού γνώ­ριζαν ἐκ τῶν προτέρων ὅτι μπορεῖ νά περνᾶ μέσα ἀπό τή δική τους θυσία.

Πάνω από το προσωπικό συμφέρον το κοινό καλό

Κι ὅμως ἔθεσαν ὑπεράνω τοῦ προσωπικοῦ τους συμφέροντος τό κοινό καλό, τό συμφέρον τῆς πα­τρίδος καί τοῦ Ἔθνους. Καί ἀγω­νίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γι᾽ αὐτό, δίδοντας μαθήματα ἀρετῆς καί ἀγά­πης γιά τήν πατρίδα σέ ὅλους ἐμᾶς ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο.

Γι᾽ αὐτό καί ἀξίζουν τόν θαυμα­σμό καί τήν εὐγνωμοσύνη μας. Γι᾽ αὐτό καί τούς τιμοῦμε σήμερα. Δέν τούς τιμοῦμε μόνο γιά τό μεγάλο δῶρο τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς χά­ρισαν, ἀλλά καί γιά τό ὑπέροχο παράδειγμα τῆς ἀρετῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιά κάθε ἄνθρω­πο καί γιά κάθε Ἔθνος πού θέλει νά προοδεύσει καί νά εὐημερήσει. Γιατί, ἄν δέν θέτουμε τό συμφέρον τῶν πολλῶν, τό συμφέρον τῆς πα­τρίδος καί τοῦ Ἔθνους, πάνω ἀπό τό δικό μας συμφέρον ἤ τό συμ­φέρον μιᾶς μικρῆς ὁμάδος, τότε τό μόνο πού θά ἐπιτύχουμε εἶναι ἡ διχόνοια, ἡ ὁποία μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀποτυχία καί στήν καταστροφή.

Ἀντίθετα, ἀποβλέποντας καί ἀγω­νιζόμενοι ὅλοι ἑνωμένοι γιά τό καλό τῆς πατρίδος μας μέ διά­θεση προσφορᾶς καί αὐτοθυσία μπο­ροῦμε νά διατηρήσουμε τήν ἐλευθερία τήν ὁποία μᾶς χάρισαν μέ τόσες θυσίες οἱ πατέρες μας, ἀλλά καί νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν προγόνων μας.

Η αξία και το νόημα της ελευθερίας

Ὑπάρχει ὅμως καί μία ἀκόμη προ­ϋπόθεση γι᾽ αὐτό: Ἄν θέλουμε νά διατηρήσουμε τήν ἐλευθερία μας, θά πρέπει νά ἔχουμε συναίσθηση ποιά εἶναι ἡ ἀξία καί ποιό εἶναι τό νόη­μά της, νά ἔχουμε συναί­σθη­ση ὅτι πηγή τῆς ἐλευθερίας μας εἶναι ὁ Θεός καί μακριά ἀπό αὐτόν δέν ὑπάρχει πραγματική ἐλευθερία. Γι᾽ αὐτό καί θά πρέπει νά μήν παρα­λεί­πουμε νά ἐκφράζουμε τήν εὐ­γνωμοσύνη μας καί πρός τόν Θεό καί πρός τούς πατέρες μας πού θυσιάσθηκαν γιά νά εἴμεθα ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι.

Καί εὔχομαι μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, ἀνδρῶν, γυναικῶν καί παίδων, ἀλλά καί τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Θεοφάνους, νά παραμείνουμε πάντοτε ἐλεύθε­ροι καί ἄξιοι τῆς ἐλευ­θερίας τήν ὁποία μᾶς κληροδό­τη­σαν οἱ πατέ­ρες μας

 

Η ηρωική και αγιοτόκος Νάουσα εόρτασε τα Ελευθέρια της.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων