28/05/2024 28/05/2024 Το απόγευμα της Δευτέρας, 27 Μαΐου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Oσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνισθούν τις επόμενες ημέρες στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ποιμενάρχου κ. Παντελεήμονος, την ίδια ώρα τελέστηκε ειδική ακολουθία...
28 Μαΐου, 2024 - 8:23
Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2024 - 8:51

Μητροπολίτης Βεροίας: «Παιδιά μου, είμαστε δίπλα σας»

Διαδώστε:
Μητροπολίτης Βεροίας: «Παιδιά μου, είμαστε δίπλα σας»

Το απόγευμα της Δευτέρας, 27 Μαΐου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε εσπερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Oσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνισθούν τις επόμενες ημέρες στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ποιμενάρχου κ. Παντελεήμονος, την ίδια ώρα τελέστηκε ειδική ακολουθία για τους μαθητές και τις μαθήτριες στον Μητροπολιτικό Ναό της Ναούσης, της Αλεξανδρείας και στον Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων στη Χαλάστρα.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, κατά την οποία εκκλησιάστηκε πλήθος μαθητών, μαθητριών και γονέων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων ανέγνωσε ειδική ευχή και ευχήθηκε πατρικά σε όλους αναφέροντας μεταξύ άλλων: Mία ἀκόμη σχολική χρονιά φθά­νει αὐτές τίς ἡμέρες στό τέλος της. Καί ὅπως κάθε χρόνο, πλησιάζει ἡ ὥρα νά κάνουμε μιά ἐξέταση στόν ἑαυτό μας. Νά δοῦμε τί μάθαμε, τί ἐπιτύχαμε, ποῦ ὑστερήσαμε, ποῦ παρουσιάζουμε ἀδυναμίες, ὥστε νά βοηθηθοῦμε νά συμπληρώ­σου­με τά κενά καί τίς ἐλλείψεις, νά διορθώσουμε τίς παραλείψεις, νά βοηθήσουμε τόν ἑαυτό μας νά βελ­τιωθεῖ. Συγχρόνως ὅμως καί νά δια­πι­στώσουμε ἄν ὁ κόπος, οἱ προ­σπάθειες, οἱ θυσίες, οἱ στερή­σεις συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία μας καί ἑπομένως εἶχαν νόημα καί ἀποτέ­λεσμα.

Αὐτό εἶναι στήν πραγματικότητα οἱ ἐξετάσεις. Κάνουν ἕναν ἔλεγχο, καί σᾶς δίdουν τήν εὐκαιρία νά δεί­ξετε καί σέ ὅσους σᾶς ἀγαποῦν, στούς γονεῖς σας, στούς οἰκείους σας, στούς καθηγητές σας, στούς φίλους σας, ὅ,τι καταφέρατε, ἄλλοι ἀπό σᾶς συνεχίζοντας τήν προσπά­θειά σας καί ἄλλοι ἐπιτυγχάνοντας τόν σκοπό σας, τήν εἰσαγωγή σας στά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύ­μα­τα τῆς πατρίδος μας.

Ὅλοι γνωρίζουμε βεβαίως, ἰδίως ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι, πού ἔχουμε ἤδη ἀνάλογες ἐμπειρίες, ὅτι ὁ ἔλεγ­χος καί ἡ ἐξέταση δέν εἶναι μία εὔκολη ἤ εὐχά­ριστη διαδικα­σία. Συνήθως εἶναι κάτι πού μᾶς προ­καλεῖ ἀνη­συ­χία καί μᾶς δημι­ουρ­γεῖ ἀγω­νία, καθώς δέν γνωρί­ζου­με ποιό θά εἶναι τό ἀπο­­τέ­λεσμα τῆς κρίσεως.

Γι᾽αὐτό καί κατανοοῦμε τήν ἀγω­νία σας καί τήν ἀνη­συχία σας, καί εἴμαστε δίπλα σας στήν προσπά­θεια πού καταβάλλετε γιά τό κα­λύ­τερο ἀποτέλεσμα. Καί ἀκόμη προ­σευ­χόμαστε μαζί σας καί ἐπικαλού­μεθα τή χά­ρη καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ ἀπο­στόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί τοῦ πο­λιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ νέου.

Ἔτσι καί ἀπόψε προσευχηθήκαμε ὅλοι μας γιά σᾶς, προσευχηθήκαμε γιά τήν ἐπιτυχία σας, πού γνωρί­ζουμε ὅτι θά σᾶς δώσει χαρά, γιατί θά ἐπιβραβεύσει τούς κόπους καί τίς προσπάθειές σας.

Προσευχηθήκα­με ὅμως καί γιά νά σᾶς δώσει ὁ Θεός ψυχική ἠρεμία καί ψυχραι­μία, νά σᾶς δώσει καθα­ρό νοῦ καί νά σᾶς φωτίσει, ὥστε νά γράψετε ὅλα ὅσα διδαχθήκατε ὅλο αὐτόν τόν χρό­νο ἀλλά καί ὅσα μελετή­σα­τε καί θά μελετήσετε αὐτές τίς ἡμέ­ρες, γιά νά ἐπιτύ­χετε τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα. Προσευ­χη­θήκαμε μέ τή βεβαιότητα ὅτι ὅποιος ζητᾶ τή βοή­­θεια τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἁγίων, αὐτός τήν ἔχει.

Δέν θά πρέπει ὅμως νά ξεχάσετε ὅτι ἡ ἐπιτυχία δέν εἶναι πά­ντοτε δια­σφα­­λισμένη, ὅσο καί ἄν ἔχετε προ­σπαθήσει, ὅπως καί ὅτι δέν ἐξαρ­­τῶ­­νται τά πάντα στή ζωή σας ἀπό αὐτές τίς ἐξετάσεις. Ὁ Θεός μπορεῖ νά ἔχει κάτι ἄλλο γιά σᾶς, πού νά εἶναι πιό καλό καί πιό ὠφέ­λιμο. Μπορεῖ νά ἔχει ἕνα ἄλλο σχέ­διο γιά σᾶς, ὥστε ἡ ζωή σας νά εἶναι εὐτυχισμένη καί εὐλογημέ­νη.

Αὐτό δέν σημαίνει, βέ­βαια, ὅτι δέν θά πρέπει νά προσ­πα­θήσετε ὅσο μπορεῖ­τε γιά νά ἐπιτύχετε στίς ἐξετάσεις. Σημαίνει ὅμως ταυτό­χρο­να ὅτι θά πρέπει νά ἔχετε τό θάρρος καί τήν ψυ­χραιμία γιά νά ἀντιμε­τω­πίσετε καί τίς τυ­χόν δυ­σκο­λίες τῶν ἐξετάσεων.

Ἐάν ἔτσι ἀντιμετωπίσετε τίς ἐξε­τάσεις σας καί ἐάν ἐμπιστευθεῖτε τόν ἑαυτό σας καί τό μέλλον σας στά χέρια τοῦ Θεοῦ, τότε νά εἶστε βέβαιοι ὅτι ἡ ἐπι­τυχία θά ἔρθει καί ὅτι ὅ,τι καί ἐάν κάνετε στή ζωή σας θά ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί θά σᾶς κάνει εὐτυχι­σμένους.

Ἐμεῖς, οἱ γονεῖς σας, οἱ καθηγητές σας, καί ὅλοι οἱ κληρικοί μαζί μέ τόν Ἐπίσκοπο, πού σᾶς ἀγαποῦμε καί ἐν­δια­φερόμεθα γιά τήν πρόο­δο, τήν ἐπιτυχία σας καί τήν εὐ­τυ­χία σας, θά προσευ­χό­μαστε γιά σᾶς ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες τῶν ἐξετάσεων καί θά σᾶς συντροφεύουμε μέ τή σκέ­ψη καί τήν ἀγάπη μας, ἀλλά καί τήν ὁλόθερμη εὐχή νά ἐπιτύχετε στίς ἐξετάσεις σας, γιά νά χαροῦμε μαζί σας τή χαρά τῆς ἐπιτυχίας σας.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων