23/02/2023 23/02/2023 Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, σύμφωνα με το 31 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «’’Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή’’: Ρυθμίσεις για την...
23 Φεβρουαρίου, 2023 - 9:42
Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2023 - 9:57

Στην ΑΕΑ Αθηνών περνά πλέον η περιουσία των ΑΕΑ Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων – Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Διαδώστε:
Στην ΑΕΑ Αθηνών περνά πλέον η περιουσία των ΑΕΑ Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων – Στη Βουλή το νομοσχέδιο

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, σύμφωνα με το 31 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «’’Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή’’: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις», προκειμένου να τεθεί σε επεξεργασία από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στη συνέχεια προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Στο άρθρο 31 του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες μετά τη συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων με την ΑΕΑ Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι μετά το νόμο 4823 που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2021 από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 λειτουργούν οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) Αθηνών και η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης. Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος παύει η λειτουργία των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων και λήγει η θητεία των μελών των Ακαδημαϊκών Συμβουλίων, των Προέδρων και των Διευθυντών Σπουδών των Προγραμμάτων τους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, oμοίως, από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, “η Α.Ε.Α. Αθηνών υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας και σε όλες τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, αντίστοιχα, ως οιονεί καθολικός διάδοχός τους, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα”.

Η Α.Ε.Α. Αθηνών έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων. Το ταμειακό υπόλοιπο των προηγουμένων ετών (αποθεματικό) των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων περιέρχεται στην Α.Ε.Α. Αθηνών, ως αποθεματικό. Τα ταμειακά διαθέσιμα του έτους 2022 περιέρχονται στην Α.Ε.Α. Αθηνών ως ταμειακά διαθέσιμα.

Επίσης, οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι οι Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Α.Ε.Α. Αθηνών, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη για τη συνέχισή τους. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τις Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων ισχύουν έναντι της Α.Ε.Α. Αθηνών.».

«Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!»

Το Πρόγραμμα «Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!» εντάσσεται σε μία συστηματική προσπάθεια του Υπουργείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού και της βίας, που περιλαμβάνει μέτρα όπως ο διπλασιασμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, η ενίσχυση των υποστηρικτικών φορέων όπως τα ΚΕΔΑΣΥ, οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, η εισαγωγή σχετικών θεματικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (σεξουαλική αγωγή, σεβασμός στη διαφορετικότητα κτλ) και ο εμπλουτισμός των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών κ.ά..

Το νέο νομοσχέδιο συμπληρώνει τις παραπάνω δράσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πολυεπίπεδη, οργανωμένη και εξειδικευμένη απάντηση του ΥΠΑΙΘ σε φαινόμενα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Ειδικότερος σκοπός του Προγράμματος είναι, σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρόληψη, εκπαιδευτική προσέγγιση, αντιμετώπιση και προστασία παιδιών και εφήβων από κάθε μορφή βίας και σχολικού εκφοβισμού και η δημιουργία ασφαλών, ενταξιακών σχολικών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ικανών να προάγουν την αρμονική ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο όλων των μαθητών/τριών και εκπαιδευμένων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα: στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος προβλέπονται:

  • Νέες δομές για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας, σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας.
  • Συστηματικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.
  • Πλατφόρμα για αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας, ακόμη και ανώνυμες εκ μέρους των μαθητών.

Το εν λόγω σχέδιο νόμου συγκέντρωσε 259 σχόλια στη δημόσια διαβούλευση, όπου παρέμεινε για 2 περίπου εβδομάδες.

Προστιθέμενες ρυθμίσεις

Περαιτέρω ρυθμίσεις που προστέθηκαν στο νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνουν και τα εξής:

  1. Νέες Ρυθμίσεις σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
  2. Απελευθέρωση των αμοιβών των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους και κατάργηση του ανώτατου ορίου αποδοχών του Γενικού Γραμματέα για τις ως άνω αμοιβές.
  3. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης διδακτορικών διατριβών
  4. Ρυθμίσεις για τη νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα
  5. Επέκταση της δυνατότητας ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από τα τηρούμενα Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ απευθείας από τα Πανεπιστήμια για την πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, εντεταλμένου διδάσκοντα, επισκέπτη καθηγητή, επισκέπτη ερευνητή, ερευνητή επί συμβάσει ή ερευνητή σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού σε κάθε είδους έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών
  6. Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη στελέχωση των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Ρεπορτάζ: Νικόλαος Ζαΐμης

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων