09/05/2019 09/05/2019 Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δρομολογώντας τις εξελίξεις στην Αμερική. Πριν από λίγη ώρα νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας εξελέγη παμψηφεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Μακάριος. Δείτε το βίντεο από την εκλογή  Ποιος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος (Γρινιεζάκης) ἐγεννήθη...
09 Μαΐου, 2019 - 14:29
Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2019 - 16:39

Φανάρι: Επισπεύδονται οι εξελίξεις για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής- Νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο Χριστουπόλεως Μακάριος

Διαδώστε:
Φανάρι: Επισπεύδονται οι εξελίξεις για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής- Νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο Χριστουπόλεως Μακάριος

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δρομολογώντας τις εξελίξεις στην Αμερική. Πριν από λίγη ώρα νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας εξελέγη παμψηφεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Μακάριος.

Δείτε το βίντεο από την εκλογή

Ποιος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος (Γρινιεζάκης) ἐγεννήθη εἰς τό Ἡράκλειον τῆς Κρήτης τῷ 1973. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Χριστιανικήν Ἠθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βοστώνης, (Master of Sacred Theology), εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐπιστήμης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Harvard, (Master of Arts), καί εἰς τήν Βιοηθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Monash, (Master of Bioethics).

Τῷ 2002 ὑπέβαλε διδακτορικήν διατριβήν εἰς τήν Ἰατρικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης ὑπό τόν τίτλον: «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικαί καί ἀναπαραγωγικαί προοπτικαί καί ἐνδεχόμεναι συνέπειες αὐτῆς» καί ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς μέ τόν βαθμόν «ἄριστα». Ἀπό τοῦ ἔτους 2003 διδάσκει εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἀκαδημίαν Ἡρακλείου Κρήτης, διετέλεσε δέ ἐπισκέπτης Καθηγητής διαφόρων Πανεπιστημίων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί αἱ Ἰατρικαί Σχολαί τῶν Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας καί Ἀθηνῶν.

Τόν Μάϊον τοῦ 2015 ἐξελέγη πρῶτος Κοσμήτωρ τοῦ Τμήματος Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας. Ἐκάρη μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 18ην Ὀκτωβρίου 1993, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 25ην Ἰουνίου 1997, προεχειρίσθη δέ εἰς Ἀρχιμανδρίτην τήν 23ην Ἀπριλίου 1998, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, ἐνῶ τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα τοῦ 2008, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τό Φανάριον. Ὑπηρέτησεν εἰς πολλάς ἐπιτελικάς θέσεις ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κρήτης μέχρι καί τῆς εἰς ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του.

Ἵδρυσε καί διευθύνει τήν Ἐκδοτικήν Σειράν «Παντοδαπά τῆς Βιοηθικῆς», ἡ ὁποία τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἥτις, τῷ 2009, ὥρισεν αὐτόν μέλος εἰς τήν Πανορθόδοξον Ἐπιτροπήν Βιοηθικῆς. Τήν 27ην Ἀπριλίου 2015 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως, χειροτονηθείς ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τήν 16ην Μαΐου τοῦ ἰδίου ἔτους, ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀναλαμβάνων τά ὑπό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀνατεθέντα αὐτῷ καθήκοντα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, προκειμένου νά ὀργανώσῃ τό θεολογικόν καί κατηχητικόν ἔργον αὐτῆς. Μετεῖχεν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Κρήτην, τῷ 2016, ὡς σύμβουλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που δημοσιεύει τις τελευταίες ημέρες το Πρακτορείο Ορθοδοξία, οι Ιεράρχες αντιλαμβανόμενοι το κατεπείγον της επίλυσης της κατάστασης στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, αποφάσισαν η παραίτηση του Αρχιεπισκόπου κ. Δημητρίου να ισχύει από το ερχόμενο Σάββατο 11 Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Δημήτριος φέρεται να είχε ζητήσει από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο να ισχύσει η παραίτησή του από την 1η Ιουνίου.

Το επίσημο ανακοινωθέν

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς σήμερον, 9ης Μαΐου 2019, ἐπελήφθη τῶν θεμάτων τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας καί διά μέν τήν πρώτην ἀπεδέχθη τήν ὑποβληθεῖσαν παραίτησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, μέλλουσαν νά ἰσχύσῃ ἀπό τοῦ Σαββάτου, 11ης τ. μ., ἐκφράσασα τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν πολυετῆ καί εὔορκον διακονίαν αὐτοῦ, διά δέ τήν περίπτωσιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, εἰς πρῶτον στάδιον, μετά τάς σχετικάς προκαταρκτικάς ἐπί Συνόδου συνομιλίας, ἐδέχθη εἰς ἐνημερωτικήν συνεργασίαν τόν παρεπιδημοῦντα Βοηθόν ἐκεῖσε Ἐπίσκοπον Θεοφ. Δορυλαίου κ. Νίκανδρον καί Ἀντιπροσωπείαν ἐπιφανῶν λαϊκῶν παραγόντων, ἐπιφυλασσομένη νά συνεχίσῃ τάς διαβουλεύσεις καί προβῇ εἰς τάς τελικάς αὐτῆς ἀποφάσεις.
Μια από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις των τελευταίων ετών πραγματοποιεί η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου από σήμερα έως και το Σάββατο, καθώς καλείται να λάβει αποφάσεις για τις Αρχιεπισκοπές Αμερικής, Αυστραλίας και Θυατείρων.

Η στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη

Είναι γεγονός ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης ως πραγματικός ηγέτης κρατά κλειστά τα χαρτιά του ως προς την διαδοχή και πραγματικά κανείς δεν γνωρίζει την ενδεχόμενη επιθυμία του για τη θέση στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Έχει συνηθίσει το περιβάλλον του να κρατά κλειστά τα χαρτιά του και να ανακοινώνει την τελευταία στιγμή τις αποφάσεις του.

Την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προεδρευομένη υπό της Α.Θ.Π, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, αποτελούν οι κάτωθι Σεβ. Μητροπολίτες:

ο Γερμανίας κ. Αυγουστίνους
ο Τρανουπόλεως κ. Γερμανός
ο Τορόντο κ. Σωτήριος
ο Ανέων κ. Μακάριος
ο Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος
ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος
ο Γάνου και Χώρας κ. Αμφιλόχιος
ο Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός
ο Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ
ο Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνος
ο Σύμης κ. Χρυσόστομος
ο Σικάγου κ. Ναθαναήλ

Οι προκλήσεις για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό

Η ομογένεια παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Φανάρι, προσδοκώντας ότι θα δοθεί άμεσα λύση.

Ήδη έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την στιγμή που έγιναν γνωστά τα οικονομικά προβλήματα στην Αρχιεπισκοπή με πλήθος δημοσιευμάτων τόσο του Ομογενειακού όσο και το ελληνικού και αμερικανικού Τύπου. Αλλά και κορυφαία στελέχη της ομογένειας στις ΗΠΑ εκφράζουν εδώ και καιρό την δυσαρέσκειά τους προς το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου με αποτέλεσμα να έχουν αποστασιοποιηθεί από την Αρχιεπισκοπή. Έντονο προβληματισμό έχουν προκαλέσει επίσης τα δημοσιεύματα για τις καθυστερήσεις και τις οικονομικές υπερβάσεις στην αποπεράτωση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν.

Η Ομογένεια μάλιστα σύμφωνα και με παλαιότερο ρεπορτάζ το οποίο είχαμε παρουσιάσει στο Πρακτορείο μας, θεωρούσε ότι ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, χαμηλού προφίλ που απλώς του ξέφευγε ο προυπολογισμός λόγω των αλλαγών που γινόταν κατά διαστήματα, ειδικά στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.

Μάλιστα Γραφείο Εισαγγελέα του Μανχάταν διεξάγει έρευνα τόσο στα οικονομικά του έργου όσο και σε αυτά της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό κόστος του έργου υπολογιζόταν γύρω στα 30 εκατομμύρια δολάρια και ενδέχεται να ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια δολάρια.
Οι εργασίες σταμάτησαν το Δεκέμβριο του 2017 και έκτοτε αναζητείται λύση. Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει και η θεολογική σχολή Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης. Η πολιτεία της Μασαχουσέτης απέστειλε επιστολή στη Σχολή με την οποία ζητούσε εξηγήσεις για την πορεία της Σχολής αναφορικά με τον αριθμό των φοιτητών, αλλά και θέματα οικονομικής και διοικητικής φύσεως.
Στην επιστολή τονιζόταν ευκρινώς, πως «το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτείας μπορεί να προβεί σε δικαστική ακρόαση (adjudicatory hearing) για να αποφασίσει εάν θα ανακαλέσει ή θα αναστείλει την εξουσιοδότηση από το ίδρυμα να παρέχει πτυχία». Τόσο ο Ναός του Αγίου Νικολάου όσο και η Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, αποτελούν σύμβολα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ομογενείς δεν κρύβουν την ανησυχία τους αλλά και τη θλίψη τους για τις εξελίξεις αυτές. Ανησυχία για την κατάσταση στην Αρχιεπισκοπή της Αμερικής έχουν εκφράσει κατά καιρούς και κυβερνητικοί παράγοντες στην Αθήνα. Επίσης, οι παγωμένες σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου με την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη (όπως τόνιζε Ιεράρχης στο Φανάρι) να ανακτηθούν τάχιστα οι πνευματικοί δεσμοί της Μητέρας Εκκλησίας της Κων/Πόλεως με την θυγατέρα Αρχιεπισκοπή της Αμερικής».

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων