19/09/2020 19/09/2020 Οι κοινωνίες κρίνονται «με βάσιν αυτό το οποίο πράττουν διά την προστασία και την πρόοδο της νέας γενεάς, διά την κατάρτισι των εκπαιδευτικών και την καλή λειτουργία των σχολείων τους» τονίζει η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος  στον χαιρετισμό του προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των ομογενειακών σχολείων της Πόλεως και της Ίμβρου με...
19 Σεπτεμβρίου, 2020 - 9:11
Τελευταία ενημέρωση: 19/09/2020 - 9:19

«Είσθε κληρονόμοι ενός υψηλού πνευματικού πολιτισμού»

Διαδώστε:
«Είσθε κληρονόμοι ενός υψηλού πνευματικού πολιτισμού»

Οι κοινωνίες κρίνονται «με βάσιν αυτό το οποίο πράττουν διά την προστασία και την πρόοδο της νέας γενεάς, διά την κατάρτισι των εκπαιδευτικών και την καλή λειτουργία των σχολείων τους» τονίζει η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος  στον χαιρετισμό του προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των ομογενειακών σχολείων της Πόλεως και της Ίμβρου με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους 2020 – 2021.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα νηπιαγωγεία και η πρώτη τάξη του δημοτικού θα ανοίξουν την ερχόμενη Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου, ενώ τα σχολεία για  όλους τους μαθητές  θα την 12η Οκτωβρίου.

«Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός διδάσκει με αυτό που είναι, με την ακτινοβολία της προσωπικότητός του, με την αγάπη του και την αίσθησι εμπιστοσύνης και ασφαλείας που δημιουργεί εις τα παιδιά. Όπως έχει λεχθή, «ο αυθεντικός δάσκαλος, πρέπει να ξέρη να σκύβη, για να έλθη πρόσωπο με πρόσωπο με τον μαθητή» αναφέρει ο Παναγιώτατος και προσθέτει «Εσείς, οι μαθηταί των Ομογενειακών σχολείων μας , πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είσθε κληρονόμοι ενός υψηλού πνευματικού πολιτισμού, τον οποίο θα κληθήτε να διασώσετε και να καλλιεργήσετε».

«Σήμερα κυριαρχούν και εις τον χώρο της εκπαιδεύσεως οι ηλεκτρονικοί υπολογισταί .Είναι βέβαιο, ότι η χρήσις των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου λύνει πρακτικά ζητήματα, διευκολύνει την επικοινωνία , δημιουργεί νέες ευκαιρίες διδασκαλίας και μαθήσεως. Όμως, η μετατροπή του ηλεκτρονικού υπολογιστού από μέσον εις δυνάστη της ζωής , είναι ένα από τα μεγάλα σύγχρονα προβλήματα της παγκοσμίου κοινωνίας. Προφανώς , η οθόνη του tablet, του laptop και της τηλεοράσεως δεν είναι ούτε στοργικός γονέας ούτε θυσιαστικός διδάσκαλος» υπογραμμίζει και καταλήγει λέγοντας: «Ο Πατριάρχης σας στηρίζει τις προσπάθειες και τον καλόν αγώνα σας. Προσεύχεται ο Θεός νά σάς δίδη δύναμι και να σας ευλογή , να σας οδηγή εις την αληθινή πρόοδο , η οποία δεν υπάρχει χωρίς την εμπιστοσύνη εις την Θεία πρόνοια. Να τηρήτε , όπου κι᾿ αν ευρίσκεσθε, όλα τα μέτρα διά τήν προστασία της υγείας σας κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Ἐλλογιμώτατοι ἐκπαιδευτικοί, ἀγαπητοί μαθηταί,

Μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ ξεκίνησε καί ἐφέτος ἡ νέα σχολική χρονιά, αὐτήν τή φορά, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19, μέ διαδικτυακή διδασκαλία, ἐνῶ προβλέπεται νά λειτουργήσουν τά νηπιαγωγεῖα καί ἡ πρώτη τάξις τοῦ δημοτικοῦ, τήν Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου, καί ἀναμένεται νά ἀνοίξουν τά σχολεῖα δι᾿ ὅλους τούς μαθητάς τήν 12η Ὀκτωβρίου.
Πάντοτε ἡ ἔναρξις τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς εἶναι γεμάτη προσδοκίες καί ἐλπίδες διά μία γόνιμη πορεία διά τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες, διά τούς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά δείξουν τόν καλύτερό τους ἑαυτό εἰς τήν «ἁγίαν ἀποστολή» τους, καθώς καί διά τούς γονεῖς καί κηδεμόνας πού ἀγωνίζονται διά τήν στήριξι τῶν παιδιῶν τους.
Αἱ κοινωνίαι κρίνονται μέ βάσιν αὐτό τό ὁποῖο πράττουν διά τήν προστασία καί τήν πρόοδο τῆς νέας γενεᾶς, διά τήν κατάρτισι τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τήν καλή λειτουργία τῶν σχολείων τους. Ὁ ὑπεύθυνος ἐκπαιδευτικός διδάσκει μέ αὐτό πού εἶναι, μέ τήν ἀκτινοβολία τῆς προσωπικότητός του, μέ τήν ἀγάπη του καί τήν αἴσθησι ἐμπιστοσύνης καί ἀσφαλείας πού δημιουργεῖ εἰς τά παιδιά. Ὅπως ἔχει λεχθῆ, «ὁ αὐθεντικός δάσκαλος, πρέπει νά ξέρῃ νά σκύβῃ, γιά νά ἔλθῃ πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τόν μαθητή». Δέν ὑπάρχει μεγαλυτέρα ἱκανοποίησις διά τόν διδάσκαλο, ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη τῶν μαθητῶν του πρός αὐτόν, ἀπό τήν ἀναγνώρισι τοῦ μόχθου καί τῆς ἀγωνίας του διά τήν προκοπή τους.
Οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι πρέπει νά ἀγαπήσουν τό σχολεῖο νά κατανοήσουν ὅτι αὐτό δέν δίδει μόνον γνώσεις , ἀλλά διαμορφώνει τόν χαρακτῆρα τους , διδάσκει ἀξίες καί ἰδανικά , ἀναπτύσσει τή βούλησι διά προσφοράν , μαθαίνει στά παιδιά νά μοιράζωνται τόν κόσμο , νάσυζητοῦν , νά ἀνταλλάσσουν γνώσεις καί ἐμπειρίες.
Τοιουτοτρόπως , διευρύνονται οἱὁρίζοντές τους , κατανοοῦν ὅτι , πέραν ἀπό τόν ἑαυτόν τους , ὀφείλουν νά ἐνδιαφέρωνται καί διά τό κοινό καλό.
Ἐσεῖς, οἱ μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν σχολείων μας , πρέπει νά συνειδητοποιήσετε ὅτι εἶσθε κληρονόμοι ἑνός ὑψηλοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, τόν ὁποῖο θά κληθῆτε νά διασώσετε καί νά καλλιεργήσετε.
Σήμερα κυριαρχοῦν καί εἰς τόν χῶρο τῆς ἐκπαιδεύσεως οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογισταί .
Εἶναι βέβαιο, ὅτι ἡ χρῆσις τῶν νέων τεχνολογιῶν καί τοῦ διαδικτύου λύνει πρακτικά ζητήματα, διευκολύνει τήν ἐπικοινωνία , δημιουργεῖ νέες εὐκαιρίες διδασκαλίας καί μαθήσεως
Ὅμως, ἡ μετατροπή τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ ἀπό μέσον εἰς δυνάστη τῆς ζωῆς , εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγάλα σύγχρονα προβλήματα τῆς παγκοσμίου κοινωνίας.
Προφανῶς , ἡ ὀθόνη τοῦ tablet, τοῦ laptop καί τῆς τηλεοράσεως δέν εἶναι οὔτε στοργικός γονέας οὔτε θυσιαστικός διδάσκαλος.
Αὐτά τά «ἔξυπνα μηχανήματα» προκαλοῦν ἐξάρτησι καί δέν εὐνοοῦν τήν καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν .
Τά παιδιά εἰσέρχονται πολύ ἐνωρίς εἰς τόν κόσμο τῶν ἐνηλίκων , χάνεται γρήγορα ἡ παιδική ἀθωότης , συρρικνώνεται ἡδιάρκεια τῆς παιδικῆς ἡλικίας , ἀποδυναμώνεται ὁ παιδαγωγικός ρόλος τῶν γονέων , ἀφοῦ τόδιαδίκτυο ἔχει καταστῆ ἡ κυρία πηγή ἀξιῶν.
Ἄν ἰσχύῃ , ὅτι αὐτό πού γράφεται κατά τά παιδικά μας χρόνια εἰς τόν νοῦ καί τήν καρδιά μας παραμένει ἐκεῖ σέ ὅλη τή ζωή μας , τότε ἡ ἀνθρωπότης ζῇ σήμερα μία μεγάλη περιπέτεια εἰς τόν χῶρο τῆς παιδείας καί τοῦ ἀξιολογικοῦ προσανατολισμοῦ τῶν νέων.
Ἀγαπητά μας παιδιά ,
Ὁ Πατριάρχης σας στηρίζει τίς προσπάθειες καί τόν καλόν ἀγῶνα σας.
Προσεύχεται ὁ Θεός νάσᾶς δίδῃ δύναμι καί νά σᾶς εὐλογῇ , νά σᾶς ὁδηγῇεἰς τήν ἀληθινή πρόοδο , ἡ ὁποία δέν ὑπάρχει χωρίς τήν ἐμπιστοσύνη εἰς τήν Θεία πρόνοια.
Νά τηρῆτε , ὅπου κι᾿ ἄν εὑρίσκεσθε, ὅλα τά μέτρα διάτήν προστασία τῆς ὑγείας σας κατά τή δύσκολη αὐτή περίοδο τῆς πανδημίας.
Καλό , δημιουργικό καί καρποφόρο σχολικό ἔτος εἰς ὅλους σας

Φωτογραφία αρχείου: Νικόλαος Μαγγίνας (Ο Πατριάρχης με μαθητές και εκπαιδευτικούς του Ελληνικού Γυμνασίου – Λυκείου Ίμβρου)

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων