25/03/2019 25/03/2019 Στον ιερό ναό της Κοινότητας Προπόδων Ταταούλων χοροστάτησε την παραμονή της μεγάλης εορτής της 25ης Μαρτίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Ανήμερα της μεγάλης εορτής χοροστάτησε  στον ιερό ναό της Κοινότητας Βαφεοχωρίου, ενώ στη συνέχεια σε κλίμα συγκίνησης τέλεσε το τρισάγιο για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας (σ.σ. όταν πληροφορήθηκε για την εκδημία του), ο οποίος είναι...
25 Μαρτίου, 2019 - 17:36
Τελευταία ενημέρωση: 25/03/2019 - 18:39

Σε κλίμα συγκίνησης χοροστάτησε ο Οικ. Πατριάρχης για τη σημερινή επέτειο

Διαδώστε:
Σε κλίμα συγκίνησης χοροστάτησε ο Οικ. Πατριάρχης για τη σημερινή επέτειο

Στον ιερό ναό της Κοινότητας Προπόδων Ταταούλων χοροστάτησε την παραμονή της μεγάλης εορτής της 25ης Μαρτίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Ανήμερα της μεγάλης εορτής χοροστάτησε  στον ιερό ναό της Κοινότητας Βαφεοχωρίου, ενώ στη συνέχεια σε κλίμα συγκίνησης τέλεσε το τρισάγιο για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας (σ.σ. όταν πληροφορήθηκε για την εκδημία του), ο οποίος είναι αξιοσημείωτο ότι ήταν και συμφοιτητής του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Ακολουθεί αυτούσιο το ανακοινωθέν εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου: ” Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε: α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 24ην Μαρτίου, καθ᾿ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσεν ἡ Χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε.. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Βοσπόριος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Τρα νουπόλεως κ. Γερμανός, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Καλλιου πόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκ Μυτιλήνης καί ἐκ Βεροίας. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπιτελούμενον ἐν τῇ Κοινότητι ἔργον, ἀνεφέρθη εἰς τήν λαϊκήν εὐσέβειαν τῶν Ρωμηῶν καί τήν τιμήν, ἥν οὗτοι ἀνέκαθεν ἀποδίδουν πρός τό σεπτόν πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τῆς πυργώσεως περικαλλῶν πρός Αὐτήν Ἱ. Ναῶν, ὡς καί ὁ πανηγυρίζων, συγχαρείς καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Φιλόθεον Κελεπούρην, νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἑορταζούσης Κοινότητος, διά τήν εὐλάβειαν καί τόν ἐνθουσιασμόν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν νέων καθηκόντων αὐτοῦ. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 25ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰάκωβος Krochak. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι μεταστάντος ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κυροῦ Στυλιανοῦ, ὁμογαλάκτου Αὐτοῦ ἀδελφοῦ καί φίλου ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τοῦ Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´, δεηθείς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρό ἔτους ἐκδημήσαντος ἀειμνήστου Σακελλαρίου Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τούτου. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ
Πατριάρχης, συγχαρείς τόν ἅγιον Μυριοφύτου καί Περιστάσεως καί τήν ἔντιμον Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν, ὡς καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Ραϊλάκην-Βρανᾶν, νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος, διά τόν ἔνθεον αὐτοῦ ζῆλον κατά τήν ἔναρξιν τῆς ἐνταῦθα διακονίας αὐτοῦ. Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Ἐκ κλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς προσφερθέν γεῦμα ἐν τῷ ἐν Θεραπείοις Ἑστιατορίῳ.  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Σαββάκην, ἐκ
τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, δοθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Δευτέραν, 25ην Μαρτίου. Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν,ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς αὐτῆς, αὐθημερόν.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων