12/01/2022 13/01/2022 Στην έντονη διαμαρτυρία της για την εισπήδηση του Πατριαρχείου Μόσχας στην Αφρικανική ήπειρο με την ενέργεια να δημιουργήσει Εξαρχία προέβη η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας η οποία συνήλθε υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου έως σήμερα ημέρα κατά την...
12 Ιανουαρίου, 2022 - 14:25
Τελευταία ενημέρωση: 13/01/2022 - 1:52

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας για την εισπήδηση στην Αφρική – Προβαίνει σε ενημέρωση των Προκαθημένων – Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος

Διαδώστε:
Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας για την εισπήδηση στην Αφρική – Προβαίνει σε ενημέρωση των Προκαθημένων – Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος

Στην έντονη διαμαρτυρία της για την εισπήδηση του Πατριαρχείου Μόσχας στην Αφρικανική ήπειρο με την ενέργεια να δημιουργήσει Εξαρχία προέβη η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας η οποία συνήλθε υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου έως σήμερα ημέρα κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.

“Διά των ενεργειών αυτών διαπιστούται προσπάθεια αλλοιώσεως της Ορθοδόξου εκκλησιολογίας εις πολλάς επιμέρους παραμέτρους αυτής, αλλά κυρίως εις το ζήτημα των ορίων της διοικητικής διαρθρώσεως των δομών της Εκκλησίας τού Χριστού, με αφετηρίαν κίνητρα μακράν της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Μετά λύπης κατανοούμεν ότι ταύτα πάντα προέρχονται από λόγους εμπαθείς, καί μεμολυσμένους εκ τού καταδικασθέντος εκ της Συνόδου τού 1872 «ιού τού εθνοφυλετισμού»”, υπογραμμίζεται, σε σημείο της ανακοίνωσης του Πατριαρχείου.

Ωστόσο, σημειώνει ότι: “Δεν απουσιάζει βεβαίως καί εξ αυτών των αποφάσεων το κοσμικόν πνεύμα, παραπέμπον ακόμη εις παραμέτρους «νεο-αποικιοκρατίας» καί διεκδικήσεως παγκοσμίου πρωτοκαθεδρίας, γνωρίμους παλαιόθεν εις την ταλαίπωρον της Αφρικής Ήπειρον, μη συμφωνουσών με το θυσιαστικόν εν τη διακονία πνεύμα της Ορθοδόξου ημών καθαγιασμένης Παραδόσεως”, εκφράζοντας την έκπληξη και την διαμαρτυρία της για την ενέργεια αυτή προς το Πατριαρχείο Μόσχας και την Ιερά Σύνοδό της.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας θεωρεί ότι “δι’ αυτών των μεθόδων παραβιάζεται βαναύσως έτι άπαξ η ουσία της Ορθοδόξου ημών πίστεως καί δη εις το ευαίσθητον πεδίον της εν Αφρική Ιεραποστολής, το οποίον «τρέφεται» υφ’ ημών «ως νήπιον διά γάλακτος καί ουχί διά στερεάς θεολογικής τροφής», κατά την Παύλειον έκφρασιν, ήτις αποτελεί δι’ ημάς γνώμονα καί μέτρον, διέπον το Αποστολικόν ημών έργον”.

Για το λόγο αυτό αποφάσισε να ενημερώσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις κατά τόπους Εκκλησίες διά των Προκαθημένων αυτών, με Πατριαρχικά Γράμματα, τα οποία θα περιγράφουν “την επιπεσούσαν «λοιμικήν» σύγχυσιν εις «τα εξ ημών εν Χριστώ γεννηθέντα τέκνα», τούς πιστούς Αφρικανούς, συνεπεία των εμφανών καί αφανών δράσεων εντεταλμένων προσώπων της Ρωσσικής Εκκλησίας”, όπως αναφέρει.

Τέλος θα προβεί στην πιστή και άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων, παρά των Θείων και Ιερών Κανόνων Εκκλησιαστικών ποινών, προς τους παραβάτες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:

Ἐν ὀνόματι τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ συνήχθημεν ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας προσκλήσει τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β΄ καὶ μετ’ αἰσθήματος εὐθύνης πρὸς τὸ ποίμνιόν της καὶ τὴν μακραίωνην ἱστορικὴν αὐτῆς Ἀποστολικὴν πορείαν, ἡ Ἱεραρχία τοῦ Παλαιφάτου καὶ Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, κατόπιν συνεδριάσεως αὐτῆς, ἐξετασαμένης πολλαπλῶς καὶ πολυτρόπως τὰς κανονικὰς παραμέτρους τῆς ἀντικανονικῆς καὶ ἀντιεκκλησιαστικῆς εἰσπηδήσεως τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας πρὸς δημιουργίαν καινοφανῶν «ἐκκλησιαστικῶν μορφωμάτων ἐν Ἀφρικῇ», ἀνακοινώνει τὰ ἑξῆς:

Ἤδη τὰ δύο τελευταῖα ἔτη, ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς ἀναγνωρίσεως ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καὶ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καὶ πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β’, τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ὀρθοδόξου Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, ἐδέχθημεν αἰφνιδιαστικῶς τὴν ἀντικανονικὴν καὶ ἀήθη εἰσβολὴν καὶ εἰσπήδησιν τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας διὰ μεθόδων ἀπαδουσῶν τῇ ἐκκλησιαστικῇ πράξει καὶ παραδόσει, ἥν ἐσεβάσθησαν πάντες οἱ ἀοίδιμοι προκάτοχοι τοῦ Πατριάρχου Ρωσσίας κ. Κυρίλλου, πρὸς ἐξαγορὰν ἰθαγενῶν Κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου ἡμῶν, ὡς ἄμεσον ἐπιβολὴν ἀντιποίνων καὶ κατ’ ἐπέκτασιν ἐκβιασμοῦ ἤ ἐκδικήσεως ἡμῶν. Ἤδη, μετὰ ἀπὸ τῆς 29ης Δεκεμβρίου 2021 ἐξαγγελίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἔχομεν πλέον τὰς ἐπισήμους ἀποφάσεις καὶ ἐξ αὐτῶν δηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καὶ συνεντεύξεις στελεχῶν αὐτῆς, περί ὅλως ἀντικανονικῆς ἱδρύσεως «Ἐξαρχίας», βάσει ἐσωτερικῶν αὐτῆς «καταστατικῶν» καὶ οὐχὶ κανονικῶν διατάξεων, ἐντός τῶν ὁρίων τοῦ Πατριαρχείου ἡμῶν, ἀποτελουμένης ὑπό κληρικῶν αὐτοαπομακρυνθέντων, εἴτε ἐν ἐπιτιμίοις διατελούντων καὶ λοιπῶν ἀγνώστου προελεύσεως αὐτοχαρακτηριζομένων μὲν ὡς Ὀρθοδόξων, ἀλλ’ οὐδέποτε ἀνηκόντων εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας.

Διὰ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν διαπιστοῦται προσπάθεια ἀλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας εἰς πολλάς ἐπιμέρους παραμέτρους αὐτῆς, ἀλλά κυρίως εἰς τὸ ζήτημα τῶν ὁρίων τῆς διοικητικῆς διαρθρώσεως τῶν δομῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μὲ ἀφετηρίαν κίνητρα μακρὰν τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Μετὰ λύπης κατανοοῦμεν ὅτι ταῦτα πάντα προέρχονται ἀπὸ λόγους ἐμπαθεῖς, καὶ μεμολυσμένους ἐκ τοῦ καταδικασθέντος ἐκ τῆς Συνόδου τοῦ 1872 «ἰοῦ τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ».

Δὲν ἀπουσιάζει βεβαίως καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν ἀποφάσεων τὸ κοσμικὸν πνεῦμα, παραπέμπον ἀκόμη εἰς παραμέτρους «νεο-αποικιοκρατίας» καὶ διεκδικήσεως παγκοσμίου πρωτοκαθεδρίας, γνωρίμους παλαιόθεν εἰς τὴν ταλαίπωρον τῆς Ἀφρικῆς Ἤπειρον, μὴ συμφωνουσῶν μὲ τὸ θυσιαστικὸν ἐν τῇ διακονίᾳ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν καθαγιασμένης Παραδόσεως.

Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Θρόνου, μετ’ ἐμπόνου ἐκπλήξεως διαμαρτύρεται πρὸς τὸν Πατριάρχην Ρωσσίας καὶ τὴν περὶ αὐτὸν Σύνοδον. Ἐκπλήξεως μὲν διότι δι’ ἡμᾶς «ἑπομένους τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν ἡμῶν», τά ὅρια τῆς κάθε ἀδελφῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶναι σαφῆ, γεωγραφικὰ καὶ χαρτογραφημένα ὑπὸ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἀξιοσέβαστα. Διαδηλοῦμεν δὲ ὅτι ἐν τῇ πράξει οὐδέποτε ἐνεπλάκημεν εἰς τὰ ὅρια οἰασδήποτε τοπικῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας, πολλῷ δὲ μάλλον εἰς τὰ τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο δὲ, ὄχι μόνον διότι ἀλλοιώνεται τοιουτοτρόπως τὸ μήνυμα τῆς εὐαγγελικῆς ἀγάπης, ἀλλὰ καὶ διότι ἀγωνιζόμενοι ἐπὶ αἰῶνας καὶ συμβιοῦντες μετὰ διαφόρων ὁμολογιῶν καὶ Θρησκειῶν ἐν πνεύματι ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ κατανοήσεως, δεχόμεθα ἀνάδελφον κτύπημα ὑπὸ τῶν ὁμοδόξων Ρώσσων.

Θεωροῦμεν ὅτι δι’ αὐτῶν τῶν μεθόδων παραβιάζεται βαναύσως ἔτι ἅπαξ ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί δὴ εἰς τὸ εὐαίσθητον πεδίον τῆς ἐν Ἀφρικῇ Ἱεραποστολῆς, τὸ ὁποῖον «τρέφεται» ὑφ’ ἡμῶν «ὡς νήπιον διὰ γάλακτος καὶ οὐχὶ διὰ στερεᾶς θεολογικῆς τροφῆς», κατὰ τὴν Παύλειον ἔκφρασιν, ἥτις ἀποτελεῖ δι’ ἡμᾶς γνώμονα καὶ μέτρον, διέπον τὸ Ἀποστολικὸν ἡμῶν ἔργον.

Πρὸς τοῦτο ἀπεφασίσθη ὅπως:

Α) Ἐνημερωθῶσιν τὸ Σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ αἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι διὰ τῶν Προκαθημένων αὐτῶν, διὰ παραδοθησομένων Πατριαρχικῶν Γραμμάτων, ἅτινα θά περιγράφουν τὴν ἐπιπεσοῦσαν «λοιμικὴν» σύγχυσιν εἰς «τὰ ἐξ ἡμῶν ἐν Χριστῷ γεννηθέντα τέκνα», τούς πιστοὺς Ἀφρικανούς, συνεπείᾳ τῶν ἐμφανῶν καὶ ἀφανῶν δράσεων ἐντεταλμένων προσώπων τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, καὶ

Β) Ἡ πιστὴ καὶ ἄμεσος ἐφαρμογὴ τῶν προβλεπομένων, παρὰ τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων Ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν, πρός τούς παραβάτας.

Εξωτερική φωτογραφία: Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αλεξάνδρεια – Ιερά Σύνοδος: Αναλυτικά τα θέματα και οι αποφάσεις

Στην Επισκοπή Τζίντζας και Ανατολικής Ουγκάντας εξελέγη ο Επίσκοπος Γκούλου Σίλβεστρος

Εκλογές: Νέοι Μητροπολίτες κι Επισκόποι στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας

Επίσκοπος Κωνσταντιανής εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Κοσμάς Θασίτης

Επίσκοπος Γκούλου εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καμπούγιε

Ο Μουάνζας Ιερώνυμος νέος Μητροπολίτης Καμπάλας

Η ΑEA Θεσσαλονίκης συγχαίρει τον Επίσκοπο Κωνσταντιανής Κοσμά

Χαρμόσυνα χτύπησαν οι καμπάνες της Μητρόπολης Ιερισσού για τον εψηφισμένο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομο

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων