17/12/2023 17/12/2023 Το μήνυμά του για την εορτή των Χριστουγέννων εξέδωσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων ευχήθηκε ο Άγιος Πορφύριος να είναι προστάτης του ποιμνίου στη Γάζα και όλων των δοκιμαζόμενου από τον πόλεμο που μαίνεται στην περιοχή. Περίπου 1,9 εκατ. Παλαιστίνιοι, ή αλλιώς το 85% του πληθυσμού, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα...
17 Δεκεμβρίου, 2023 - 11:00
Τελευταία ενημέρωση: 17/12/2023 - 11:02

Έκκληση για προσευχή για τους δοκιμαζόμενους στη Γάζα – Το μήνυμα για την εορτή των Χριστουγέννων του Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Διαδώστε:
Έκκληση για προσευχή για τους δοκιμαζόμενους στη Γάζα – Το μήνυμα για την εορτή των Χριστουγέννων του Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Το μήνυμά του για την εορτή των Χριστουγέννων εξέδωσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Ο Μακαριώτατος μεταξύ άλλων ευχήθηκε ο Άγιος Πορφύριος να είναι προστάτης του ποιμνίου στη Γάζα και όλων των δοκιμαζόμενου από τον πόλεμο που μαίνεται στην περιοχή.

Περίπου 1,9 εκατ. Παλαιστίνιοι, ή αλλιώς το 85% του πληθυσμού, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων που εκτοπίστηκαν επανειλημμένα από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, που τονίζει πως η ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει στον θύλακο δεν επαρκεί και προειδοποιεί πως ο υπερπληθυσμός στους καταυλισμούς εκτοπισμένων είναι αναπόφευκτο να προκαλέσει το ξέσπασμα επιδημιών, εν μέσω πείνας για πολλούς και έλλειψης περίθαλψης, καθώς το σύστημα υγείας έχει δεχτεί βαριά χτυπήματα.

«Ο Θεός κατήλθεν εις την γην, διά να ανεβάση τον άνθρωπον εις τον ουρανόν, ένθα και «το πολίτευμα ημών εν ουρανοίς υπάρχει»(Φιλ, 3,20) κατά τον ουρανοβάμονα Παύλον. Οι Πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ακαταπαύστως ‘’Θεός ενηνθρώπησε και άνθρωπος εθεώθη’’», είπε στο μήνυμά του ο Μακαριώτατος.

Σύμφωνα με τον Μακαριώτατο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός άφησε στην γη την Εκκλησία, τους αγίους μαθητές και αποστόλους, τους διαδόχους αυτών ιεράρχες, ιερείς και το χριστεπώνυμο πλήρωμα για να επιτελεί το έργο Του.

Παρακάτω ολόκληρο το μήνυμα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων

«Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον,

Οὐρανόν τό Σπήλαιον, Θρόνον Χερουβικόν τήν Παρθένον,

Τήν φάτνην χωρίον, ἐν ὧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος

Χριστός ὁ Θεός, ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν»

(εἱρμός Θ΄ ᾡδῆς κανόνος Χριστουγέννων).

Ὄντως, ὡς λέγει ὁ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας, «μυστήριον ξένον καί παράδοξον» εἶδε ἡ ἀνθρωπότης ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων, ἐπί Καίσαρος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου. Εἶδε Θεοῦ συγκατάβασιν φανερουμένην εἰς Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας. Ὁ Θεός ἐκπληρῶν τάς ἐπαγγελίας Αὐτοῦ πρός τούς προφήτας «ἐξαπέστειλε λύτρωσιν τῷ λαῷ Αὐτοῦ».

Ἡ λύτρωσις αὕτη εἶναι ὁ «ὁμοούσιος» τῷ Πατρί Μονογενής Υἱός καί Λόγος Αὐτοῦ. Διά Τοῦτον ηὐδόκησε, ὅπως σαρκωθῇ, ὅπως προσλάβῃ ἀνθρωπίνην ἔμψυχον καί ἔλλογον σάρκα καί μορφήν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου. «Ὡς οἶδε, ὡς ἠθέλησε καί ὡς ηὐδόκησε» καί ὡς λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσε ἐν ἡμῖν» (Ἰω. 1,14). Δι’ ἡμᾶς «ἐκένωσεν Ἑαυτόν» (Φιλ. 2,7), καί «λαθών ἐτέχθη ὑπό τό σπήλαιον». Ἐδέχθη τήν ἐσχάτην πτωχείαν τεχθείς ἐν σπηλαίῳ, ἀνακλιθείς ἐν φάτνῃ καί ἐν σπαργάνοις εἱλιχθείς.

Ἐν τῇ πτωχείᾳ ταύτῃ «διέλαμψεν ὁ πλοῦτος τῆς Θεότητος Αὐτοῦ». Διά τοῦτο «ὁ οὐρανός διά τοῦ ἀστέρος προσεκόμισεν Αὐτῷ τούς μάγους, ὡς ἀπαρχήν τῶν ἐθνῶν» καί «προδρόμους τῆς Ἐκκλησίας» κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον. Ἄγγελος ἀπεκάλυψεν Αὐτόν εἰς ποιμένας ἀγραυλοῦντας καί πλῆθος ἀγγέλων ἐκήρυξαν Αὐτόν ἀπό τόν οὐρανόν διά τοῦ ὕμνου: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ἀναγγέλλοντες ὅτι ἡ εὐδοκία τοῦ Θεοῦ διά τούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ εἰρήνη. Τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν Θείαν ταύτην εἰρήνην φέρει εἰς τόν κόσμον ὁ Ἐνανθρωπήσας Λόγος  Αὐτοῦ. Αὐτός Οὗτος εἶναι «ὁ μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος, ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης καί ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης».

Ἐρειδομένη εἰς τήν Θεϊκήν ἀποκάλυψιν ταύτην, μαρτυρουμένην ὑπό αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων μαρτύρων εἰς Γραφάς Ἁγίας ἡ Ἐκκλησία πιστεύει καί κηρύττει εἰς τά μέλη της καί εἰς τόν κόσμον ὅλον Χριστόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὄχι ὡς θεοποιηθέντα ἄνθρωπον ἀλλά ὡς Ἐνανθρωπήσαντα Θεόν διά τήν σωτηρίαν, ἤτοι τήν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεός κατῆλθεν εἰς τήν γῆν, διά νά ἀνεβάσῃ τόν ἄνθρωπον εἰς τόν οὐρανόν, ἔνθα καί «τό πολίτευμα ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει»(Φιλ, 3,20) κατά τόν οὐρανοβάμονα Παῦλον. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
λέγουν ἀκαταπαύστως «Θεός ἐνηνθρώπησε καί ἄνθρωπος ἐθεώθη». Ὁ δέ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς διακηρύσσει ὅτι «δοξάζεται ἡ σάρξ ἅμα τῇ προσλήψει καί δόξα τοῦ σώματος ἡ δόξα τῆς Θεότητος γίνεται». Διά τῆς Ἐνανθρωπήσεως, τοῦ Σταυροῦ, τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως καί Ἀναλήψεως Αὐτοῦ ὁ Χριστός ὡς Θεός καί ἄνθρωπος ἐκάθησε ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός μετά τῆς προσληφθείσης ἀνθρωπίνης φύσεως Αὐτοῦ, ἤτοι τοῦ «προσλήμματος» κατά τούς Πατέρας, καί ὡδοποίησε τήν θέωσιν εἰς τούς πιστεύοντας εἰς Αὐτόν.

Ἀναληφθείς εἰς τόν οὐρανόν ὁ Ἐνανθρωπήσας, σαρκί Σταυρωθείς καί Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἀφῆκεν εἰς τήν γῆν τήν Ἐκκλησίαν, ἤτοι τούς ἁγίους μαθητάς καί ἀποστόλους, τούς διαδόχους αὐτῶν ἱεράρχας, ἰερεῖς καί τό χριστεπώνυμον πλήρωμα, διά νά ἐπιτελῇ εἰς τόν αἰῶνα τό ἔργον Αὐτοῦ, δηλονότι τῆς διδασκαλίας, τῆς συνδιαλλαγῆς καί τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά ἐπικρατῇ εἰς τήν γῆν ὅ,τι ἠκούσθη τήν πρώτην νύκτα τῆς γεννήσεως Αὐτοῦ, τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Τόν λόγον τοῦτον διακηρύσσει καί τό ἔργον τοῦτο ἐπιτελεῖ, ὑπακούουσα εἰς τόν ἱδρυτήν αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία ὅπου γῆς, ἰδίᾳ δέ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία εὐλογουμένη, ὅπως διακονῇ ἐπί τῶν τόπων τῆς κατά σάρκα ἐμφανείας Αὐτοῦ καί δή τῆς πρώτης εἰς Βηθλεέμ. Εἰς τήν μεγαλοπρεπῆ Κωνσταντίνειον Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως καί εἰς τό ἀπέριττον Θεοδέγμον Σπήλαιον θά ἑορτάσῃ καί ἐφέτος ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐκκινοῦσα ἐξ Ἱεροσολύμων, τηροῦσα ἀρχαίαν παράδοσιν αὐτῆς ἀφ’ ἡμερῶν τῆς προσκυνητρίας Αἰθερίας καί τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Σωφρονίου.

Ἔμπλεοι ὅθεν τῆς χαρᾶς τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, ἀπευθύνομεν τάς Πατριαρχικάς καί Πατρικάς Ἡμῶν εὐχάς καί εὐλογίας εἰς «πάντα ὁμολογοῦντα Ἰησοῦν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα» (Ἰω. Α’ 4,2), εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τό εὐσεβές Ἡμῶν ποίμνιον εἰς Γάζαν μετά τῶν προσευχῶν Ἡμῶν, ὅπως ὁ Ἅγιος Πορφύριος παραμένῃ προστάτης αὐτοῦ καί παντός χειμαζομένου ἐκεῖ ὑπό τοῦ μαινομένου πολέμου.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Βηθλεέμ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων