20/12/2023 23/12/2023 Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με θρησκευτικούς ηγέτες, παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, στο Παλάτι Al Husseiniya στο Αμμάν, την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ τόνισε την ανάγκη να «σταθούμε ενωμένοι» στην υπεράσπιση των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών στα Ιεροσόλυμα. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας επανέλαβε τη σταθερή και...
20 Δεκεμβρίου, 2023 - 18:30
Τελευταία ενημέρωση: 23/12/2023 - 0:33

Σταθερή η θέση της Ιορδανίας για την προστασία των Χριστιανών στα Ιεροσόλυμα και το Παλαιστινιακό ζήτημα

Διαδώστε:
Σταθερή η θέση της Ιορδανίας για την προστασία των Χριστιανών στα Ιεροσόλυμα και το Παλαιστινιακό ζήτημα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με θρησκευτικούς ηγέτες, παρουσία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, στο Παλάτι Al Husseiniya στο Αμμάν, την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ τόνισε την ανάγκη να «σταθούμε ενωμένοι» στην υπεράσπιση των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών στα Ιεροσόλυμα.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας επανέλαβε τη σταθερή και σαφή θέση της Ιορδανίας προς το Παλαιστινιακό ζήτημα και την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως υπογράμμισε, το Βασίλειο της Ιορδανίας δεν θα υποχωρήσει ως προς αυτή τη θέση, και θα συμβάλει τα μέγιστα ως προς αυτόν τον σκοπό.

Ακόμη, επεσήμανε ότι η Ιορδανία θα συνεχίσει τον ιστορικό της ρόλο για την προστασία των Μουσουλμανικών και Χριστιανικών προσκυνημάτων στα Ιεροσόλυμα.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη συνάντηση: 

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ὁμοῦ μετά τῆς Ἐξοχότητος τοῦ Σεΐχη Azzam Al-Khatib, Ἀρχηγοῦ τῶν Μουσουλμανικῶν Βακουφίων, ἡγήθησαν Ἀντιπροσωπείας τῶν Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Ἰορδανίας, ἡ ὁποία συνηντήθη μετά τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως Abdulla II τῆς Ἰορδανίας εἰς τό παλάτιον Al-Husseiniya, ἐχθές Τετάρτην, 7ην/20ήν Δεκεμβρίου 2023.

Εἰς τήν συνάντησιν ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ἐπεβεβαίωσε τήν σταθεράν καί ἐναργῆ θέσιν τοῦ Χασημιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας ὅσον ἀφορᾷ εἰς τό Παλαιστινιακόν ζήτημα καί εἰς τήν ἐπίθεσιν, τήν ὁποίαν ὑφίσταται ὁ λαός τῆς Λωρίδος τῆς Γάζης καί ἐτόνισεν ὅτι: “δέν ὑπάρχει ὑποχώρησις ἐκ τῶν θέσεων τοῦ Βασιλείου ὡς πρός τήν ἀναγκαιότητα νά παραμείνωμεν ἡνωμένοι διά τήν ὑπεράσπισιν τῶν Ἰσλαμικῶν καί Χριστιανικῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων τῆς Ἱερουσαλήμ”.

Ἐπί τούτου, ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ἐξέφρασε τήν ἀπόρριψιν καί τήν καταδίκην τῆς στρατιωτικῆς στοχεύσεως χώρων λατρείας, συμπεριλαμβανομένων τεμενῶν καί ἱερῶν ναῶν εἰς τήν Γάζαν, ἐπισημαίνων ὅτι ὑπάρχει πολύ μεγάλος ἀριθμός ἀμάχων, οἱ ὁποῖοι εὗρον καταφύγιον ἐκεῖ διά προστασίαν καί οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκην βοηθείας, τήν ὁποίαν ἡ Ἰορδανία δύναται νά προσφέρῃ παντί τρόπῳ. Προειδοποίησεν ἐπίσης διά τήν σοβαρότητα τῶν ἐπιπτώσεων τῆς καταστροφικῆς ἀνθρωπιστικῆς καταστάσεως εἰς τήν Λωρίδα τῆς Γάζης, λόγῳ τῆς Ἰσραηλινῆς στρατιωτικῆς ἐπιθέσεως.

Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐξῇρε τήν σημασίαν τῆς Χασημιτικῆς ἐπιμελείας τῶν Ἰσλαμικῶν καί Χριστιανικῶν Προσκυνημάτων εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, καθώς καί τάς συνεχεῖς προσπαθείας τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος διά τήν διατήρησιν τοῦ ὑπάρχοντος ἱστορικοῦ καί νομικοῦ Status Quo εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν. Ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανε τήν σοβαρότητα τῆς προστασίας τῆς ἱστορικῆς συνυπάρξεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἐπιδεικνύων τήν μεγάλην πρόοδον εἰς τήν δευτέραν φάσιν τοῦ σχεδίου ἀποκαταστάσεως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τό πλαίσον τῆς Χασημιτικῆς ἀνοικοδομήσεως τῶν Χριστιανικῶν ἱερῶν Τόπων.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν ἀνθρωπιστικήν κρίσιν τήν κλιμακουμένην εἰς τήν Γάζαν καθημερινῶς, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι οἱ Προϊστάμενοι τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους ζητοῦν ἄμεσον κατάπαυσιν τοῦ πυρός, διά νά μετριασθοῦν αἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδεινουμένης ἀνθρωπιστικῆς τραγῳδίας εἰς τήν Λωρίδα καί νά διασφαλισθῇ ἡ παροχή ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης εἰς ἀθῴους ἀνθρώπους στερουμένους αὐτοῖς.

Ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ἐπιζητεῖ νά τερματισθῇ ὁ κύκλος τῆς βίας καί νά οἰκοδομήσωμεν τάς κοινάς ἀξίας καί προσδοκίας μεταξύ τῶν λαῶν, διά νά φθάσωμεν εἰς ἕν μέλλον ὅπου ὁ Παλαιστινιακός λαός θά ζῇ μέ ἀξιοπρέπειαν ὁμοίως πρός τούς ἄλλους λαούς τοῦ κόσμου.

Δεδομένης τῆς ἐρχομένης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ἐτέθη ἐνάντιος πρός τούς περιορισμούς τῶν Χριστιανῶν κατά τήν διάρκειαν τῶν Χριστουγεννιάτικων τελετῶν εἰς τήν Βηθλεέμ, τονίζων ὅτι ἡ Ἰορδανία, συνεργαζομένη μετά τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος ,θά καταβάλῃ προσπαθείας, διά νά ἐπιτραπῇ ἡ ὁμαλή διεξαγωγή τῶν τελετῶν εἰς τήν Κοινότητα, μέ τήν δέουσαν ἐλευθερίαν καί ἀξιοπρέπειαν.

Εἰς τήν συνάντησιν παρέστησαν ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης, ὁ διάδοχος Πρίγκιψ Hussein bin Abdullah, καί ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Πρίγκιψ Ghazi bin Mohammed, ἐπί κεφαλῆς Σύμβουλος τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως διά Θρησκευτικάς καί Πολιτιστικάς ὑποθέσεις καί ὁ Προσωπικός Ἀπεσταλμένος τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος καί βεβαίως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ´. Ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς τά Ἱεροσόλυμα Μακαριώτατος Pierbattista Pizzaballa, ἀπευθυνόμενος εἰς τόν βασιλέα εἶπεν ὅτι: “Συντασσόμεθα μεθ᾽ Ὑμῶν, καί ἐπιδιώκομεν μέ κάθε μέσον νά ἐνθαρρύνωμεν τούς ἀνθρώπους καί τήν κοινωνίαν παγκοσμίως. Ἡ Διεθνής Κοινότης ζητεῖ τήν ἄμεσον διακοπήν τοῦ πολέμου. Εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ παρέμβασις τῆς Διεθνοῦς Κοινότητος θά εἶναι ἀπαραίτητος, διά νά συμβάλῃ εἰς τήν δημιουργίαν μιᾶς νέας καί ρεαλιστικῆς προοπτικῆς διά τό μέλλον τῆς Γάζης καί τῶν Παλαιστινίων. Αὐτή ἡ προοπτική δέν μπορεῖ νά ἐπιτευχθῇ ἄνευ τοῦ κεντρικοῦ ρόλου τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος”. Προσφωνῶν τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα, ὁ Γενικός Διευθυντής τῶν Κληροδοτημάτων, Σεΐχης Muhammad Azzam Al-Khatib, εἶπεν: «Τυγχάνετε οἱ θεματοφύλακες τῶν Ἰσλαμικῶν καί Χριστιανικῶν Προσκυνημάτων καί ἀπεδείξατε πρός ὅλους ὅτι τυγχάνετε προστάται τοῦ ἔθνους. Αἱ θέσεις Ὑμῶν χαρακτηρίζονται ἀπό σαφήνειαν, σταθερότητα καί συνέπειαν ἐνδιαφέροντος πρός τά συμφέροντα τοῦ ἔθνους καί πρός τούς Ἰσλαμικούς καί Χριστιανικούς Ἱερούς Τόπους καί ἐθεωρήσατε ὅτι ὑπάρχουν ἐρυθραί γραμμαί, αἱ ὁποῖαι δέν δύνανται νά καταπατηθοῦν».

Ἐπί πλέον, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως καί Υπουργός Ἐξωτερικῶν καί Ὁμογενειακῶν Ὑποθέσεων, Ayman Al-Safadi, εἶπεν ὅτι ἡ Ἰορδανία ὑπέβαλε μίαν συνολικήν ἔκκλησιν πρός τό Διεθνές Δικαστήριον, τό ὁποῖον ἠσχολήθη μέ ὅσα συμβαίνουν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐνεργειῶν παραβιάσεως τοῦ ἱστορικοῦ καί νομικοῦ Status Quo εἰς Ἰσλαμικούς καί Χριστιανικούς Ἱερούς Τόπους καί τάς προσπαθείας ἐκτοπίσεως τῶν Παλαιστινίων κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ ἐκ τῶν ἑστιῶν αὐτῶν.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων