19/08/2020 19/08/2020 Εορτάστηκε σήμερα, Τετάρτη 6ην /19ην Αὐγούστου 2020, η εορτή της Μεταμορφώσεως  του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξήρχε στην ολονύκτια Θεία Λειτουργία στο Όρος Θαβώρ και στον Ιερό Ναό της Θείας Μετομορφώσεως του Κυρίου συλλειτουργούντων  των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών...
19 Αυγούστου, 2020 - 19:40
Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2020 - 19:43

Στο Όρος Θαβώρ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Διαδώστε:
Στο Όρος Θαβώρ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Εορτάστηκε σήμερα, Τετάρτη 6ην /19ην Αὐγούστου 2020, η εορτή της Μεταμορφώσεως  του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξήρχε στην ολονύκτια Θεία Λειτουργία στο Όρος Θαβώρ και στον Ιερό Ναό της Θείας Μετομορφώσεως του Κυρίου συλλειτουργούντων  των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και διακόνων και μετεχόντων ολίγων πιστών λόγω του ιού covid 19 και ψαλλόντων του Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Καββαθά δεξιά ελληνιστί και του Αρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου αριστερά αραβιστί.

Παρακολουθήστε το βίντεο με το κήρυγμα του Πατριάρχου:

Διαβάστε το κήρυγμά του: 

Παρέλαβεν ο Χριστός τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην εις όρος υψηλόν κατ’ ιδίαν· και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον Aυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια Aυτού εγένοντο λευκά ως το φως· και ώφθησαν Μωσής και Ηλίας μετ’ Aυτού συλλαλούντες και νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα· «ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα· αυτού ακούετε», αναφωνεί ο υμνωδός της Εκκλησίας χρησιμοποιών το λεξιλόγιον της διηγήσεως του Ευαγγελιστού Ματθαίου, (Ματθ. 17, 1-5).

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Ευλαβείς Χριστιανοί,

Σήμερον ο Σωτήρ των ψυχών ημών, ο τον άμορφον μεταμορφούμενος άνθρωπον και την του Αδάμ αμαυρωθείσαν φύσιν καταλαμπρύνας συνήγαγεν ημάς εν τω ιερώ τούτω Θαβωρίω όρει, ίνα μυστικώς εν τω μυστηρίω της θείας Ευχαριστίας εποπτεύσωμεν Χριστόν εξαστράψαντα θεικαίς ακτίσι και ενηχηθώμεν την του Γεννήτορος φωνήν, ηγαπημένον ανακηρύττουσαν, Υιόν τον καταυγάσαντα την ανθρωπίνην ασθένειαν ημών.

Εις το άγιον τούτο υψηλόν όρος, ένθα ο Ιησούς Χριστός μετεμορφώθη έμπροσθεν των μαθητών Αυτού και το πρόσωπον Αυτού έλαμψεν ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια Αυτού εγένοντο λευκά ως το φως (Ματθ. 17,2) προετυπώθη ή μάλλον προεικονίσθη το απρόσιτον φως της δόξης του Θεού Πατρός. Διά τούτο ο υμνωδός λέγει: «Τον γνόφον τον νομικόν η φωτεινή της Μεταμορφώσεως διεδέξατο νεφέλη, εν η Μωσής και Ηλίας γενόμενοι και της υπερφώτου δόξης αξιωθέντες Θεώ έλεγον· συ ει Θεός ημών ο βασιλεύς των αιώνων».

Ο μοναδικός και απόλυτος σκοπός του μυστηρίου της θείας Οικονομίας, δηλονότι της πίστεώς μας εις τον ενανθρωπήσαντα Υιόν και Λόγον του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν είναι να αξιωθώμεν της υπερφώτου δόξης του Θεού. Και ποία είναι αύτη η δόξα του Θεού; Γέγραπται, «το είδος της δόξης του Κυρίου, ωσεί πυρ φλέγον», (Έξοδ. 24, 17). Το είδος της δόξης του Κυρίου κατ΄ ουσίαν είναι το πρόσωπον του Θεού, το οποίον ουδείς δύναται ιδείν κατά το γεγραμμένον, «και είπεν Κύριος ου δυνήση ιδείν το πρόσωπόν μου· ου γαρ μη ίδη άνθρωπος το προσωπόν μου και ζήσεται», (Εξόδ. 33, 20). Και αλλαχού είπεν Κύριος προς Ηλιού τον Θεσβίτην: «εξελεύση αύριον και στήση ενώπιον Κυρίου εν τω όρει· ιδού παρελεύσεται Κύριος…. ουκ εν τω πυρί Κύριος· και μετά το πυρ φωνή αύρας λεπτής, κακεί Κύριος», (Γ΄ Βασιλ. 19, 11-12).

Κατά δε την μαρτυρίαν του αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο Κύριος είναι το φως του κόσμου: «Πάλιν ούν αυτοίς ο Κύριος ελάλησε λέγων· εγώ ειμι το φως του κόσμου· ο ακολουθών εμοί ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ’ έξει το φως της ζωής», (Ιωάν. 8,12). Το φως δε τούτο του Ιησού δεν είναι άλλο από την δόξαν του Κυρίου, ως επιμαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αναφερόμενος εις τους αγραυλούντας ποιμένας αφ’ ενός: «ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτοίς και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς», (Λουκ. 2,9) και αφ’ ετέρου εις τον λιθοβολισμόν του Στεφάνου: «υπάρχων δε πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις τον ουρανόν είδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού, και είπεν· ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα», (Πραξ. 7, 55-56).

Το γεγονός της Μεταμορφώσεως του Ιησού Χριστού αποτελεί την προτύπωσιν της Αναστάσεως Αυτού, δηλονότι την προετοιμασίαν των μαθητών, οι οποίοι έμελλον να γίνωσιν αυτόπται και αυτήκοοι μάρτυρες των παθών και δη του σταυρικού Αυτού θανάτου, της τριημέρου ταφής και βεβαίως της λαμπροφόρου του Χριστού Αναστάσεως, ως ιστορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Από τότε ήρξατο ο Ιησούς δεικνύειν τοις μαθηταίς Αυτού, ότι δεί Αυτόν απελθείν εις Ιεροσόλυμα και πολλά παθείν… και αποκτανθήναι, και τη τρίτη ημέρα εγερθήναι», (Ματθ. 16,21). Τούτο μαρτυρεί και ο υμνωδός της Εκκλησίας λέγων: «Προ του σου Σταυρού Κύριε, όρος ουρανόν εμιμείτο, νεφέλη ως σκηνή εφηπλούτο. Σου μεταμορφουμένου, υπό Πατρός δε μαρτυρουμένου, παρήν ο Πέτρος συν Ιακώβω και Ιωάννη, ως μέλλοντες συνείναι σοι, και εν τω καιρώ της παραδόσεώς σου, ίνα θεωρήσαντες τα θαυμάσιά Σου, μη δειλιάσωσι τα παθήματά Σου… και δείξαι βουλόμενος της Αναστάσεως την λαμπρότητα».

Το θεολογικόν βάθος, ύψος τε και πλάτος του θαύματος της του Χριστού Μεταμορφώσεως εστιάζεται εις δύο τινά: Πρώτον εις το ότι «ο Ιησούς μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψεν το πρόσωπον Αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια Αυτού εγένοντο λευκά ως το φως», (Ματθ. 17,2), και δεύτερον εις το ότι «νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα· ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός εν ω ευδόκησα· αυτού ακούετε», (Ματθ. 17,5).

Λέγομεν δε τούτο, διότι η εμπειρία τόσον της θεωρίας της λάμψεως του φωτός της Μεταμορφώσεως όσον και η ακοή της φωνής εκ της νεφέλης δεν αφορά αποκλειστικώς μόνον εις τους παρευρεθέντας μαθητάς, αλλά και εις πάντα πιστόν, τον αγαπώντα τον Θεόν εξ όλης της καθαράς αυτού διανοίας και καρδίας. Ακούσωμεν εν προκειμένω του εγκρίτου Πατρός της Εκκλησίας αγίου Γρηγορίου του Παλαμά την διδασκαλίαν αυτού, ερειδομένη επί των μεγάλων θεοφόρων και θεολόγων Πατέρων, προκατόχων αυτού: «Οι έγκριτοί των μαθητών, καθάπερ ακούεις ψάλλουσαν την Εκκλησίαν…, την ουσιώδη του Θεού και αΐδιον ευπρέπειαν είδον εν Θαβώρ… την υπέρφωτον του αρχετύπου κάλλους λαμπρότητα, αυτό το ανείδεον είδος της θεικής ωραιότητος, δι’ ου θεουργείται και της προς πρόσωπον θείας ομιλίας καταξιούται ο άνθρωπος, αυτήν την αΐδιον και αδιάδοχον βασιλείαν του Θεού, αυτό το υπέρ νούν και απρόσιτον φως, φως ουράνιον, άπλετον, άχρονον, αΐδιον, φως απαστράπτον αφθαρσίας, φως θείον τοις θεωμένοις, μία γαρ χάρις Πατρός, Υιού και Πνεύματος, ην ει και σωματικοίς είδον οφθαλμοίς, αλλά διανοιγείσιν ως εκ τυφλών γενέσθαι βλέποντας, κατά τον εκ Δαμασκού θείον Ιωάννην και ιδείν το άκτιστον εκείνο φως, ο καν τω μέλλοντι αιώνι της αγίοις μόνοις ακαταλήκτως έσται θεατόν κατά τους αγίους Διονύσιον και Μάξιμον».

Αυτό τούτο το άκτιστον φως της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ημών Χριστού επεφάνη και έλαμψεν εν τω ιερώ τούτω όρει Θαβώρ, εξ ου και Θαβώριον καλείται. Αυτού το φως άξιοι της θεωρίας αυτού είναι οι άγιοι και οι δίκαιοι του Θεού, ως γέγραπται: «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται», (Ματθ. 5,8), «ότι παρά Σοι πηγή ζωής, εν τω φωτί Σου οψόμεθα φως», (Ψαλμ. 35,9), ψάλλει ο Δαυΐδ.

Ημείς, αγαπητοί μου αδελφοί, δεηθώμεν του Θεού Λόγου και Θεού Πατρός των φώτων, ίνα ταίς πρεσβείαις της Υπερευλογημένης Θεοτόκου και Μητέρας του Θεού ανυμνείν και λέγειν μετά του ψαλμωδού: «Εν τω φωτί της δόξης του προσώπου Σου, Κύριε, πορευσόμεθα εις τον αιώνα», (Ψαλμ. 88,15), Αμήν.

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν, ο ανακαινιστής της Μονής και ηγούμενος Ιερομόναχος Αρχιμανδρίτης π. Ιλαρίων παρέθεσε τράπεζαν ιχθύων.

Ακόμα στη Γεθσημανή  στο Θεομητορικόν Μνήμα προεξήρξε της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών. Μετά την θείαν Λειτουργίαν, ο ηγούμενος Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος παρέθεσε κέρασμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ – Η εορτή της Μεταμορφώσεως στη Γεθσημανή (ΒΙΝΤΕΟ).

Επίσης στην Ραμάλλα Ιεράν Μονήν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος προεξήρξε της θείας Λειτουργίας ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Γαλακτίων, συλλειτουργούντος αυτώ του Πρεσβυτέρου Οικονόμου π. Γιακούμπ και μετεχόντων εν κατανύξει των ολίγων εκ των πολλών πιστών της πόλεως, λόγω της θανατηφόρου λοιμώδους νόσου.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων