09/05/2022 09/05/2022 Με αφορμή την πανήγυρη της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος (του Αγίου Γεωργίου), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος την επισκέφθηκε στο Άγιο Όρος από την Πέμπτη, 22 Απριλίου/5 Μαΐου 2022.  Στην προσφώνησή του επί τη υποδοχή του Σεβασμιωτάτου, ο Καθηγούμενος Γέρων Αλέξιος της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος είπε τα εξής: Πέμπτη, 22.4.2022 Σεβασμιώτατε Πάτερ καὶ...
09 Μαΐου, 2022 - 17:44
Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2022 - 17:34

Τι είπε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος στον Μητροπολίτη Λαρίσης

Διαδώστε:
Τι είπε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος στον Μητροπολίτη Λαρίσης

Με αφορμή την πανήγυρη της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος (του Αγίου Γεωργίου), ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος την επισκέφθηκε στο Άγιο Όρος από την Πέμπτη, 22 Απριλίου/5 Μαΐου 2022. 

Στην προσφώνησή του επί τη υποδοχή του Σεβασμιωτάτου, ο Καθηγούμενος Γέρων Αλέξιος της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος είπε τα εξής:

Πέμπτη, 22.4.2022

Σεβασμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, Χριστὸς ἀνέστη!

Σήμερον συμψάλλομεν μετὰ τῆς χορείας τῶν οὐρανίων ταγμάτων αἶνον δοξολογίας πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον, διὰ τὴν χαρὰν τῆς ἐνταῦθα παρουσίας Σας. Σᾶς ὑποδεχόμεθα «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ», εἰς τὸ παλαίφατο καὶ ἱστορικὸ ἀρχαῖο Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, καὶ μετὰ ἀγαλλιάσεως καὶ εὐ­γνωμοσύνης πολλῆς ἐκζητοῦμεν τὰς θείας Ἀρχιερατικὰς Ὑμῶν εὐχὰς καὶ εὐλογίας.

Ἀποτελεῖ δι᾿ ἡμᾶς θεῖον δῶρον τοῦ μεγαλάθλου Προστάτου καὶ Τροπαιοφόρου Ἁγίου Γεωργίου ἡ τιμητικὴ παρουσία Σας εἰς τὰ ἱερὰ Αὐτοῦ σκηνώματα, καὶ πρὸς τοῦτο θερμῶς Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν πολύτιμον εὔνοιαν καὶ ἀγάπην ποὺ ἐπιδεικνύετε πρὸς τὴν ταπεινὴν ἡμῶν Ἀδελφότητα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ Ἱερὸν Ἄθωνα ἐν γένει.

Ἐσπεύσατε προθύμως, ἵνα ἀναπαύσητε τὸν βαθύτατον πόθον μας, ὅπως τύχωμεν τῆς μεθ᾿ Ὑμῶν κοινωνίας καὶ ἀπολαύσωμεν εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς. Παρὰ τὰς πολλὰς Σας ὑποχρεώσεις, καθ᾿ ὅτι ἐπισκοπεῖτε θεαρέστως καὶ θεοπρεπῶς μίαν τῶν μεγαλυτέρων τῆς Ἐκκλησίας μας Ἱερῶν Μητροπόλεως, ἀπεδέχθητε τὴν πρόσκλησιν ἡμῶν ὁλοθύμως ὅπως χοροστατήσητε καὶ λαμπρύνητε διὰ τῆς πολυσεβάστου παρουσίας Σας τὴν ἑορτὴν καὶ μνήμην τοῦ πάτρωνος ἡμῶν θείου Γεωργίου, καὶ τελεσι­ουργήσητε τὴν ἀναίμακτον θείαν Εὐχαριστίαν πρὸς σωτηρίαν καὶ ἁγιασμὸν ἡμῶν καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ.

Αἱ πολύτιμοι ἀρχιερατικαὶ Ὑμῶν εὐχαὶ παρέχουν μέγιστον στήριγμα δι᾿ ἡμᾶς πρὸς συνέχισιν τοῦ μοναχικοῦ ἡμῶν δολίχου. Ὁ Μοναχισμός, ὡς καλῶς οἱ πάντες γνωρίζομεν καθαίρει, φωτίζει καὶ ἁγιάζει τὸν ἀληθῶς καὶ γνησίως βιοῦντα αὐτόν. Τοιουτοτρόπως, ἐπιδρᾶ μυστικῶς καὶ ἀθορύβως, ἀλλὰ καὶ εὐεργετικῶς καὶ δυναμικῶς εἰς ἅπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, διὰ τῆς ἀσκήσεως, προσευχῆς καὶ ἀγάπης.

Διατρίβοντες εἰς τὸ θειότατον τοῦτο Ὄρος, τῆς Θεοτόκου τὸ περί­βλεπτον Περιβόλιον καὶ τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τὸ καύχη­μα, θεωροῦμεν ἑαυτοὺς εὐτυχεῖς διὰ τὴν εὔνοιαν ταύτην τῆς Θεομήτορος, ὅπως μᾶς κατατάξῃ εἰς ταύτην τὴν ἱερὰν πολιτείαν, ἥτις, ὡς ὁ θεῖος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς διακηρύττει ὅτι, ἀποτελεῖ “τὸν περιφανῆ καὶ σεβάσμιον χῶρον, τὴν τῶν ἀρετῶν ἑστίαν, τὸ καλοῦ παντὸς ἐνδιαίτημα, τὴν τῶν ἐπουρανίων ἀντίτυπόν τε καὶ ἀχειροποίητον σκηνήν, τὸ παντὸς ἄγους ἐλεύθερον καὶ παντὸς πάθους ἀνώτερον”.

Διὰ τοῦτο, τὸ πανορθόδοξον τοῦτο Κέντρον τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ, πράγματι, ἐλπίδα καὶ σημεῖον ἀναφορᾶς τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μετ᾿ εὐλαβείας προστρέχει εἰς τὴν ζωοπάροχον ταύτην πηγὴν τῆς Ἁγιορειτικῆς παραδόσεως, ἵνα ἀντλήσῃ νάματα ζωῆς αἰωνίου.

Καὶ ἡ Ὑμετέρα φιλομόναχος ἀρχιερατικὴ καρδία ἰδιαιτέρως ἐμπνέει τὰς ταπεινάς μας προσπαθείας καὶ μᾶς συγκινεῖ βαθύτατα, διδασκόμενοι ἐκ τοῦ πλούτου τῆς ἀγάπης Σας πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Μοναχισμόν, τὴν ἁπλότητα καὶ ταπεινότητα τῶν φρονημάτων Σας, ἀλλὰ καὶ τὴν σοφίαν καὶ σύνεσιν τῶν ἐνεργειῶν Σας. Δι᾿ αὐτὸ καὶ κατέστητε ἀγαπητὸς καὶ σεβαστός, ὄχι μόνον εἰς ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἐκλεκτόν Σας ποίμνιον, τὸ ὁποῖον ἐξ ὑπαρχῆς Σᾶς περιέβαλλε μὲ ἀγάπη καὶ Σᾶς ἀκολουθεῖ κατὰ τὸ γραφικὸ «καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ».

Ἡ παννύχιος αὔτη ἀκολουθία, ἥτις θὰ στεφθεῖ μὲ τὴν θεία Μυσταγωγία τῆς προσφορᾶς τῶν Τιμίων Δώρων, ἂς ἀναδειχθῇ ἱκετήριος κραυγὴ πρὸς τὸν Δεσπότη Χριστὸ καὶ τὸν Μάρτυρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τὸν θεῖο Γεώργιο, ὑπὲρ εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου καὶ καταπαύσεως τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου, ὅστις καθιστᾶ περιλύπους τὰς καρδίας μας, διὰ τὸν ἀφανισμὸν χιλιάδων ἀνθρώπων καὶ τὴν ἑδραίωσιν ἀκοιμήτου μίσους μεταξὺ Ὀρθοδόξων λαῶν, ὡς καὶ τῆς φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ λαοῦ ἐκ τῆς θανατηφόρου πανδημίας ποὺ ἐπὶ ἔτη μαστίζει τὸν πλανήτην μας.

Δεχθῆτε καὶ πάλιν, τιμιώτατε καὶ πολυτίμητε Πάτερ καὶ Δέσποτα, τὸν βαθύτατόν μας σεβασμόν, τὰ εἰλικρινῆ αἰσθήματα τῆς ἀγάπης πάντων ἡμῶν πρὸς τὸ σεπτὸν πρόσωπόν Σας, τὰς ὁλοκαρδίους εὐχαριστίας διὰ τὴν τιμητικὴν παράστασίν Σας ἐν τῇ ἑορτῇ ἡμῶν ταύτῃ, ὡς καὶ τοῦ ἐκλεκτοῦ ἡμῶν φίλου, τοῦ ἐντιμολογιωτάτου Καθηγητοῦ καὶ συνεργοῦ Σας κ. Σωτηρίου Μπαλατσούκα, καὶ τῶν ἀγαπητῶν μας συνοδῶν Σας. Προσέτι, δεχθῆτε τὰς ἐκ μέσης καρδίας υἱϊκὰς ἡμῶν εὐχὰς ὑπὲρ τῆς καλῆς ὑγείας Σας, μακροημερεύσεως καὶ ἐνδυναμώσεως τῆς Ὑμετέρας περισπουδάστου Σεβασμιότητος εἰς τὰ ἱερὰ Ὑμῶν ἔργα καὶ τὴν ὑψίστην ἀρχιερατικὴν Σας διακονίαν, πρὸς δόξαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, σωτηρίας τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, καὶ χαρὰν πάντων τῶν ἀγαπώντων Ὑμᾶς εἰλικρινῶς.

Ὡς μικρὸν ἀντίδωρον τῆς ἀγάπης Σας, Σᾶς προσφέρομεν τὸν ἱερὸν τοῦτο εἰκόνισμα τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ἔργον τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς, ἵνα ἔχητε τοῦτο ὡς φυλακτήριον καὶ εὐλογίαν ἐκ τῆς Ἁγιοπολιτείας ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἀνάμνησιν τῆς λαμπρᾶς καὶ φαιδρᾶς ταύτης ἡμέρας καὶ ἱερᾶς Συνάξεως.

Καλῶς ἤλθατε !

* * *

Ακολουθεί η προσφώνησις στην Πανηγυρική Τράπεζα:

23.4.2022

Σεβασμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

ἀγαπητὲ ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος,

Ἐλλογιμώτατε κ. Μπαλατσούκα,

προσφιλεῖς μου πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί.

Πολλὰς χάριτας καὶ εὐλογίας ἀπηλαύσαμε σήμερον, κατὰ τὴν φαιδρὰ καὶ ἱερὰ ἑορτὴ τοῦ προσκυνητοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου.

Ἐξεχύθη καὶ σήμερα ἡ θεία χάρις ἀπὸ τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὴν θαυματουργὸν Ἐφέστιον εἰκόνα τοῦ Τροπαιο­φόρου, καὶ ἀπολαύσαμε νοερῶς τὴν παρουσία τοῦ καλῶς ἀθλήσαντος καὶ στεφα­νωθέντος ἀθλοφόρου τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὴν πληθὺ τῶν θαυμασίων Του, μᾶς προσκαλεῖ νὰ προσκυνήσουμε τὸν Ἀναστάντα Χριστόν, καθότι οἱ Ἅγιοι ὑπῆρξαν καθαγιασμένα μέλη τοῦ σώματος τοῦ Βασιλέως καὶ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Μᾶς ἐνεθάρρυνε ἡ αὐταπάρνησίς Του,

μᾶς ἐνέπνευσε ἡ ἀταλάντευτη πίστις Του,

μᾶς στήριξε ἡ τελεία ὑπομονή Του,

μᾶς εὔφρανε ἡ δύναμίς Του,

μᾶς ἐδίδαξε ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη Του,

μᾶς γέμισε ἐλπίδα ἡ ἐμπιστοσύνη Του στὴν θεία πρόνοια.

Ἀπὸ τὰ ἱερὰ βιώματα τῶν Ἁγίων μας καὶ ἐν προκειμένῳ, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἀντλοῦμε φῶς Χριστοῦ, χάρι τοῦ Παρακλήτου, μαρτυρία πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης, δύναμι ἐγκρατείας, ὑπομονῆς καὶ ἀσκήσεως. Ἀνεδείχθη ἐπιστολὴ Χριστοῦ, ποὺ ἀναγινώσκεται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς καὶ διδάσκει τῆς εὐσεβείας τὸ μέγα κεφάλαιο καὶ τὴν ἐντέλεια τῆς θεώσεως.

«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς» ποὺ ἀνέδειξε στὴν ἐκκλησία Του, Ἀποστόλους, διδασκάλους, μάρτυρες, ὁσίους καὶ δικαίους! Ἀστέρας πολύφωτους ποὺ μᾶς καθοδηγοῦν καὶ φωτίζουν νὰ διέλθουμε καὶ τὰ σύγχρονα σκότη, τὰ ζοφερὰ καὶ ἀπειλητικὰ στὴν πορεία μας.

Γι᾿ αὐτὸ στὶς ἡμέρες τοῦ παραπικρασμοῦ ποὺ διερχόμαστε, σ᾿ τῆς πανδημίας τὴν συνεχιζόμενη ἀπειλὴ καὶ τοῦ ἀδελφοκτόνου πολέμου τὶς παγκόσμιες τραγικὲς συνέπειες, στὸν καθημερινὸ πόνο τῶν πενθούντων καὶ προσφύγων ἀδελφῶν μας, ἀλλὰ καὶ τὶς δοκιμασίες ποὺ ὁ καθένας μας καλεῖται νὰ σηκώσει, ἄς στρέψουμε τὸ βλέμμα μας πρὸς τοὺς Ἁγίους μας, ἄς μελετήσουμε τοὺς βίους τους, ἂς καταφύγουμε στὶς ἅγιες πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων! Τότε θὰ παρηγορηθοῦμε, θὰ λάβουμε τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν ποὺ ἔχουμε ἀνάγκη γιὰ νὰ ὑπερβοῦμε τὰ δύσκολα καὶ καταστρεπτικά. Θὰ διαπιστώσουμε αὐτὸ ποὺ διακηρύττει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι» καὶ «χωρὶς ἐμοῦ, οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Τότε, ὅταν στὸν ἀγῶνα μας δὲν θὰ εἴμαστε μόνοι, ἀλλὰ θὰ πορευόμαστε μὲ τὴν ἐλπίδα μας στὸν Θεόν, θὰ εἰρηνεύει ἡ ψυχή μας καὶ τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις θὰ γίνονται δυνατὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Πανσθενέστατου καὶ Παναγάθου Θεοῦ.

Σεβασιμιώτατε ἅγιε Λαρίσης,

Αἰσθήματα βαθείας συγκινήσεως, κατανύξεως, ἀλλὰ καὶ εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας πρὸς τὸν ἐν Τριάδι προσκυνητὸν Θεόν διακατέχουν τὰς καρδίας μας σήμερα, γιὰ τὰ συντελεσθέντα θαυμάσια καὶ ἐξαίσια θεῖα Μυστήρια. Εὐφρανθήκαμε μὲ τὴν σεπτὴ καὶ λαμπρὰ παννύχιο χοροστασία Σας καὶ θεία Μυσταγωγία. Ἐτελεσιουργήσατε τὴν φρικτὴ καὶ ἀναίμακτο ἱερουργία τῆς θείας Εὐχαριστίας, καθιστῶντας μας κοινωνοὺς θείας φύσεως καὶ καταξιώνοντας θείας μεθέξεως καὶ γλυκασμοῦ πνευματικοῦ.

Σᾶς εὐγνωμονοῦμε καὶ εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας διὰ τὰς ἀνεκτιμήτους ταύτας παροχὰς τῆς ἀγαθότητος τοῦ Κυρίου, ποὺ ἐπιδαψιλεύσατε πλουσίως πρὸς ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν πολύτιμο πατρική Σας ἀγάπη καὶ στοργή, ποὺ τρέφετε καὶ ποικιλοτρόπως ἐκδηλώνετε, πρὸς τὴν ταπεινότητά μας. Ὅπως καὶ τὸ ὅτι ὁλοπροθύμως ἐσπεύσατε μετὰ τῶν ἐπιλέκτων συνοδῶν Σας νὰ συνεορτάσετε μαζί μας τὴν ἁγία μνήμη τοῦ προστάτου καὶ κηδεμόνος μας, θείου Γεωργίου τοῦ μεγαλάθλου.

Ἐπὶ τούτοις, παρακαλοῦμε θερμῶς, τὴν Ὑμετέρα Σεβασμιότητα, ὅπως εὔχεσθε διηνεκῶς ὑπὲρ τῶν ταπεινῶν ἡμῶν τῆς ἐρήμου οἰκιστῶν, καὶ ἐπευλογή­σητε πάλιν καὶ πολλάκις τὴν Ἄμπελον ταύτην, ἵνα καταστοῦμε κλήματα κατάκαρπα τῆς θείας Ἀμπέλου, φέροντες τοὺς βότρυας τῶν ἁγίων ἀρετῶν, πρὸς σωτηρίαν ἡμῶν καὶ παντὸς τοῦ κόσμου.

Εὐχαριστίας ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκφράσωμε πρὸς τὸν ἀγαπητὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς ἀδελφῆς Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος Ἀρχιμ. κ. Γαβριήλ, ὅστις πάντοτε προθύμως συμπαρίσταται μετὰ πατέρων τῆς λίαν ἀγαπητῆς Ἀδελφότητός του εἰς τὰς χαρὰς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας.

Τὸν πολυφίλητον συνεργό Σας, ἐντιμολογιώτατον Καθηγητὴ κ. Σωτήριο Μπαλατσούκα, τὸν φιλοαγιορείτη, εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν τιμητικὴ παρουσία του καὶ τὴν ἀγάπη ποὺ τρέφει πρὸς ἡμᾶς.

Εἰσέτι εὐχαριστίας ὀφείλουμε καὶ πρὸς τοὺς μελῳδήσαντας ἐν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας, κατανυκτικῶς καὶ γλυκυφθόγγως, Ἱεροψάλτας, ποὺ ἐκόσμησαν τοὺς δύο χορούς, καθὼς καὶ πρὸς ἅπαντας τοὺς κοπιάσαντας γιὰ τὴν εὔρυθμο λειτουργία τῆς ἑορτῆς μας, τοὺς συνελθόντας ἐν τῇ πανσέπτῳ ταύτῃ ἑορτῇ, καὶ τιμήσαντας ἡμᾶς πατέρας καὶ ἀδελφοὺς προσκυνητάς.

Δώῃ Κύριος εἰς ἕνα ἕκαστον κατὰ τὴν καρδίαν του, καὶ ὁ θεῖος Ἀριστεὺς τῆς Πίστεώς μας Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ἂς καταστῇ πρέσβυς καὶ βοηθὸς ἀκοίμητος πάντων ἡμῶν, τῶν τιμώντων τὴν ἁγία μνήμη Του.

Εὐχαριστοῦμε καὶ πάλιν, πολυσέβαστε Δέσποτα, διὰ τὴν πνευματικὴ πανδαισία ποὺ μᾶς ἐχαρίσατε, καὶ ζητοῦμε καὶ αὖθις τὰς ἁγίας Σας εὐχάς, ἀλλὰ καὶ λόγον ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομὴ ὅλων μας.

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων