03/11/2022 03/11/2022 Ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον μήνα Νοέμβριο. Κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Διοικητικού Οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2022, η Ιερά Σύνοδος απο­φά­σισε την έκ­δοση ε­νη­με­ρω­τι­κού φυλ­λα­δίου στα ελ­λη­νικά,  αγ­γλικά και γαλ­λικά σχε­τικά με την ι­στο­ρική και νο­μική θε­με­λί­ωση του αν­τα­πο­δο­τι­κού...
03 Νοεμβρίου, 2022 - 12:42
Τελευταία ενημέρωση: 03/11/2022 - 13:36

ΔΙΣ: Επιστολή – απάντηση Ιερώνυμου σε Τσίπρα στην Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ότι μετατρέπονται σε κατηχητικά τα σχολεία

Διαδώστε:
ΔΙΣ: Επιστολή – απάντηση Ιερώνυμου σε Τσίπρα στην Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ότι μετατρέπονται σε κατηχητικά τα σχολεία

Ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον μήνα Νοέμβριο.

Κατά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Διοικητικού Οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2022, η Ιερά Σύνοδος απο­φά­σισε την έκ­δοση ε­νη­με­ρω­τι­κού φυλ­λα­δίου στα ελ­λη­νικά,  αγ­γλικά και γαλ­λικά σχε­τικά με την ι­στο­ρική και νο­μική θε­με­λί­ωση του αν­τα­πο­δο­τι­κού χα­ρα­κτήρα της κρα­τι­κής μι­σθο­δο­σίας του Ι­ε­ρού Κλή­ρου για την μο­να­στη­ρι­α­κή πε­ρι­ου­σία, που προσέφερε στην Ελ­λη­νική Πο­λι­τεία από την ε­ποχή των Ε­πα­να­στα­τι­κών Συν­ταγ­μά­των μέ­χρι και τον πρό­σφατο νόμο 4957/2022.

Γράφει η Κάτια Τσιμπλάκη

Επίσης, διαβάσθηκε η επιστολή – απάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου που εστάλη στις 26 Οκτωβρίου προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα η ο­ποία α­να­φέ­ρε­ται στην πρό­σφατη ε­ρώ­τηση στη Βουλή που κα­τέ­θε­σαν Βου­λευ­τές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με θέμα: «Με τη “βούλα” της Υ­πουρ­γού Παι­δείας και του Δη­μάρ­χου Α­θη­ναίων τα σχο­λεία του Δή­μου της Α­θή­νας με­τα­τρέ­πον­ται σε κα­τη­χη­τικά κέν­τρα της Εκ­κλη­σίας» με ρατ­σι­στι­κούς και α­νυ­πό­στα­τους ι­σχυ­ρι­σμούς για «ει­σβολή του α­νορ­θο­λο­γι­σμού, του σκο­τα­δι­σμού και του θρη­σκευ­τι­κού προ­ση­λυ­τι­σμού στην εκ­παί­δευση».

Τι λέει η Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Παιδείας, Νίκου Φίλη και της Αν. Τομεάρχη Παιδείας, Μερόπη Τζούφη την οποία συνυπογράφει και η Τομεάρχης Πολιτισμού, Σία Αναγνωστοπούλου,  οι συγκεκριμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν στις 18 Οκτωβρίου την επίμαχη κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα έκαναν λόγο μεταξύ άλλων για  “εισβολή του ανορθολογισμού, του σκοταδισμού και του θρησκευτικού προσηλυτισμού  που έχει χτυπήσει “κόκκινο” στα χρόνια της ΝΔ και της θητείας της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως στην εκπαίδευση…. Πολλά τα παραδείγματα, από την πολτοποίηση των σύγχρονων Προγραμμάτων Ιστορίας, τον εξοβελισμό της Κοινωνιολογίας και της Πολιτικής Παιδείας από το Λύκειο (που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε παράνομη από το ΣτΕ), την έγκριση ημερίδων παραχριστιανικών οργανώσεων, την προώθηση δήθεν εκπαιδευτικού υλικού κατά των αμβλώσεων στα σχολεία (που μετά την κατακραυγή ακυρώθηκε) ή τη σκανδαλώδη συνεργασία της υπουργού Παιδείας με τον άλλο υπουργό και πωλητή αρχαιογνωσίας σε 5χρονα παιδιά, Άδωνη Γεωργιάδη.”

“Ναι” στην Ίδρυση Ανώτατης Εκκλησιαστικής Σχολής

Οι Συνοδικοί Ιεράρχες και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αποφάσισαν κατά τη συνεδρίαση της ΔΙΣ να πραγματοποιηθεί διεθνές συνέδριο με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Θεολογία». Για άλλη μια φορά ήρθε στο προσκήνιο η προ­ο­πτική ί­δρυ­σης Α­νώτα­της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Σχο­λής της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος.

Επίσης, με βάση τη σχετική εισήγηση του Σάμου Ευσέβιου στην Ιεραρχία αποφασίσθηκε η διεξαγωγή συνεδρίου την Άνοιξη του 2023 περί «Α­να­συγ­κρο­τή­σεως της Ε­νο­ρίας και ε­πα­νευ­αγ­γε­λι­σμού των πι­στών».

Αναλυτικά το ανακοινωθέν της ΔΙΣ

Συ­νήλθε χθες και σή­μερα, Τε­τάρτη 2 και Πέμ­πτη 3 Νο­εμ­βρίου 2022, η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος της 166ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Κατ’ αρ­χάς, λα­βούσα υπ’ ό­ψιν την πρό­ταση της υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου Ορ­γα­νω­τι­κής Ε­πι­τρο­πής επί τω σκοπώ της δι­ορ­γα­νώ­σεως Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου επί τη συμ­πλη­ρώ­σει ε­κατό ε­τών από της ι­δρύ­σεως και πρώ­της κυ­κλο­φο­ρίας του ε­πι­στη­μο­νι­κού πε­ρι­ο­δι­κού της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος υπό τον τίτλο «ΘΕ­Ο­ΛΟ­ΓΙΑ», η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος α­πο­φά­σισε τη δι­ε­ξα­γωγή του Συ­νε­δρίου αυ­τού το φθινόπωρο του έτους 2023.

Α­κο­λού­θως α­νε­γνώ­σθη η ευ­χα­ρι­στή­ρια ε­πι­στολή των εν α­να­στολή υ­γει­ο­νο­μι­κών προς τη Δι­αρκή Ι­ερά Σύ­νοδο για την από 11ης Ο­κτω­βρίου ε.έ. α­πό­φαση Αυ­τής περί α­πο­στο­λής ε­πι­στο­λής προς τον Υ­πουργό Υ­γείας κ. Α­θα­νά­σιο Πλεύρη.

Ε­πί­σης κατά τις δύο Συ­νε­δρίες η Δ.Ι.Σ.:

– Α­πο­φά­σισε την έκ­δοση ε­νη­με­ρω­τι­κού φυλ­λα­δίου στην ελ­λη­νική, την αγ­γλική και τη γαλ­λική γλώσσα με α­πό­σπα­σμα από την Ει­σή­γηση του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου προς την Ι­ερά Σύ­νοδο της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, την 4η Ο­κτω­βρίου 2022, σχε­τικά με την ι­στο­ρική και νο­μική θε­με­λί­ωση του αν­τα­πο­δο­τι­κού χα­ρα­κτήρα της κρα­τι­κής μι­σθο­δο­σίας του Ι­ε­ρού Κλή­ρου έ­ναντι της μο­να­στη­ρι­α­κής πε­ρι­ου­σίας, που πε­ρι­ήλθε στην Ελ­λη­νική Πο­λι­τεία από την ε­ποχή των Ε­πα­να­στα­τι­κών Συν­ταγ­μά­των μέ­χρι και τον πρό­σφατο νόμο 4957/2022.

– Α­πο­φά­σισε, με α­φορμή την Ει­σή­γηση του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Σά­μου και Ι­κα­ρίας κ. Ευ­σε­βίου προς την Ιερά Σύ­νοδο της Ιε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, την 5η Ο­κτω­βρίου 2022, περί «Α­να­συγ­κρο­τή­σεως της Ε­νο­ρίας και ε­πα­νευ­αγ­γε­λι­σμού των πι­στών», τη δι­ε­ξα­γωγή σχετικού Συ­νε­δρίου την ά­νοιξη του έτους 2023.

– Ε­ξέ­τασε την προ­ο­πτική ι­δρύ­σεως Α­νω­τά­της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Σχο­λής της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, ως και ε­πέ­κτα­σης πα­νελ­λα­δι­κώς της λει­τουρ­γίας του Ι­δρύ­μα­τος Ποι­μαν­τι­κής Επι­μορ­φώ­σεως της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών.

– Ε­νέ­κρινε το πρό­γραμμα του ε­ορ­τα­σμού της ι­ε­ράς μνή­μης του εν Α­γί­οις Πα­τρός η­μών Φω­τίου του Με­γά­λου Πα­τρι­άρ­χου Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως, Προ­στά­του της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος (6-2-2023).

– Ε­νη­με­ρώ­θηκε περί του δι­ορ­γα­νω­θέν­τος, την 14η και 15η Ο­κτω­βρίου 2022, από την Ει­δική Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, Α’ Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου Μνή­μης Μι­κρα­σι­α­τι­κού Ελ­λη­νι­σμού της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, για την ε­πέ­τειο των 100 ε­τών από τη Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή, με γε­νικό θέμα: «Η κα­τάρ­ρευση των Αυ­το­κρα­το­ριών (1914-1923) και η Γε­νο­κτο­νία των Χρι­στι­α­νών από τους Ο­θω­μα­νούς και τους Νε­ο­τούρ­κους: Μι­κρά Α­σία, Πόν­τος, Α­να­το­λική Θράκη, Αρ­μέ­νιοι, Ασ­σύ­ριοι».

– Ε­νη­με­ρώ­θηκε περί των ερ­γα­σιών και των Πο­ρι­σμά­των της ΛΒ’ Πα­νορ­θό­δο­ξης Συν­δι­ά­σκε­ψης Εν­τε­ταλ­μέ­νων Ορ­θο­δό­ξων Εκ­κλη­σιών και Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων για θέ­ματα αι­ρέ­σεων και πα­ρα­θρη­σκείας, η ο­ποία δι­ορ­γα­νώ­θηκε από τη Συ­νο­δική Επι­τροπή επί των Αι­ρέ­σεων και πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε στoν Πύργο Η­λείας, από 18ης έως 20ής Ο­κτω­βρίου 2022, με θέμα: «Αι­ρε­τι­κές θε­ω­ρή­σεις, χρή­σεις και με­τα­φρά­σεις της Α­γίας Γρα­φής».

– Ε­νέ­κρινε τον δι­ο­ρι­σμό του Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρί­του κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου Σχίζα ως Πρω­το­συγ­κέλ­λου της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λεως Λή­μνου.

Ε­πί­σης, κα­τό­πιν προ­τά­σεως του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Προ­έ­δρου, η Δ.Ι.Σ. ό­ρισε τον εκ των συ­νο­δι­κών υ­παλ­λή­λων Πα­νο­σιολ. Αρ­χι­μαν­δρίτη κ. Δι­ο­νύ­σιο Χατ­ζη­αν­τω­νίου, Γραμ­μα­τέα της Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής επί της Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Εκ­παι­δεύ­σεως και Ε­πι­μορ­φώ­σεως του Ε­φη­με­ρι­α­κού Κλή­ρου.

Α­νε­γνώ­σθη η από 26ης Ο­κτω­βρίου 2022 ε­πι­στολή του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου προς τον Α­ξι­ό­τιμο κ. Α­λέ­ξιο Τσί­πρα, Πρό­ε­δρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π.Σ., η ο­ποία α­να­φέ­ρε­ται στην πρό­σφατη κοι­νο­βου­λευ­τική ε­ρώ­τηση, την ο­ποία κα­τέ­θε­σαν Βου­λευ­τές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με θέμα: «Με τη “βούλα” της Υ­πουρ­γού Παι­δείας και του Δη­μάρ­χου Α­θη­ναίων τα σχο­λεία του Δή­μου της Α­θή­νας με­τα­τρέ­πον­ται σε κα­τη­χη­τικά κέν­τρα της Εκ­κλη­σίας» με ρατ­σι­στι­κούς και α­νυ­πό­στα­τους ι­σχυ­ρι­σμούς για «ει­σβολή του α­νορ­θο­λο­γι­σμού, του σκο­τα­δι­σμού και του θρη­σκευ­τι­κού προ­ση­λυ­τι­σμού στην εκ­παί­δευση».

Τέ­λος, η Δ.Ι.Σ. ε­νέ­κρινε α­πο­σπά­σεις κλη­ρι­κών, α­σχο­λή­θηκε με θέ­ματα Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων, Συ­νο­δι­κών Ε­πι­τρο­πών και τρέ­χοντα υ­πη­ρε­σι­ακά ζη­τή­ματα.

Μετά τη λήξη της Συ­νε­δρίας της Δ.Ι.Σ., ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος θα με­τα­βεί στην Κύ­προ για να ε­πι­σκε­φθεί τον α­σθε­νούντα Μα­κα­ρι­ώ­τατο Αρ­χι­ε­πί­σκοπο Κύ­πρου κ. Χρυ­σό­στομο Β’.

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων