10/10/2019 10/10/2019 Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος προα­να­κοι­νώ­νει ό­τι το διήμερο 18 και 19 Ο­κτω­βρί­ου 2019 θα πραγματοποιηθεί το Η΄ Δι­ε­θνές Ε­πι­στη­μο­νι­κό Συ­νέ­δριο, το ο­ποί­ο εν­τάσ­σε­ται στη σει­ρά των δέ­κα (10) Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων για τα 200 χρό­νια της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως (1821-2021). Το Συ­νέ­δριο ε­φέ­τος έ­χει ως κεν­τρι­κό θέ­μα «Οι με­γά­λες Προ­σω­πι­κό­τη­τες της Ελ­λη­νι­κής Επα­να­στά­σεως –...
10 Οκτωβρίου, 2019 - 14:10

«Οι με­γά­λες Προ­σω­πι­κό­τη­τες της Ελ­λη­νι­κής Επα­να­στά­σεως – Ομο­ψυ­χία και δι­χό­νοια κατά την Επα­νά­σταση»

Διαδώστε:
«Οι με­γά­λες Προ­σω­πι­κό­τη­τες της Ελ­λη­νι­κής Επα­να­στά­σεως – Ομο­ψυ­χία και δι­χό­νοια κατά την Επα­νά­σταση»

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος προα­να­κοι­νώ­νει ό­τι το διήμερο 18 και 19 Ο­κτω­βρί­ου 2019 θα πραγματοποιηθεί το Η΄ Δι­ε­θνές Ε­πι­στη­μο­νι­κό Συ­νέ­δριο, το ο­ποί­ο εν­τάσ­σε­ται στη σει­ρά των δέ­κα (10) Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων για τα 200 χρό­νια της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σε­ως (1821-2021). Το Συ­νέ­δριο ε­φέ­τος έ­χει ως κεν­τρι­κό θέ­μα «Οι με­γά­λες Προ­σω­πι­κό­τη­τες της Ελ­λη­νι­κής Επα­να­στά­σεως – Ομο­ψυ­χία και δι­χό­νοια κατά την Επα­νά­σταση». Ει­δι­κοί ε­πι­στή­μο­νες και ιστορικοί ερευ­νη­τές θα πα­ρου­σιά­σουν σχε­τι­κές ει­ση­γή­σεις.

Η ε­πί­ση­μη έ­ναρ­ξη θα λά­βει χώ­ρα την Παρασκευή 18 Οκτω­βρί­ου και ώρα 5 μ.μ., στην Αί­θου­σα Εκ­δη­λώ­σε­ων του Συ­νο­δι­κού Με­γά­ρου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, Ι­α­σί­ου 1, κα­τά την οποί­α θα χαι­ρε­τή­σει και θα κηρύξει την έναρξη ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος.

Οι ει­ση­γή­σεις των προ­η­γου­μέ­νων επτά (7) Δι­ε­θνών Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων έ­χουν ή­δη εκ­δο­θεί σε τό­μους α­πό τις εκ­δό­σεις «Αρ­χον­τα­ρί­κι» και εί­ναι στη δι­ά­θε­ση των εν­δι­α­φε­ρο­μέ­νων.
Τη δι­ορ­γά­νω­ση έ­χει α­να­λά­βει η Ει­δι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος υ­πό την προ­ε­δρί­α του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Δη­μη­τριά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνα­τί­ου. Πρό­ε­δρος της Επι­στη­μο­νι­κής Επι­τρο­πής εί­ναι ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του Συ­νε­δρί­ου θα δο­θούν Βε­βαι­ώ­σεις Πα­ρα­κο­λου­θή­σε­ως α­πό την Γραμ­μα­τεί­α της Ει­δι­κής Συνο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, σε ό­σους το ε­πι­θυ­μούν.
Συ­νημ­μέ­νως α­πο­στέλ­λου­με το Πρό­γραμ­μα του εν λό­γω Συ­νε­δρί­ου.

(Πλη­ρο­φο­ρί­ες: Αρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου-Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής, τηλ. 210-7272214-5)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων