21/06/2024 21/06/2024 Την έγκαιρη αποστολή των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων για τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 2025, το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου, ζητά από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις η Ιερά Σύνοδος. Στη σχετική Εγκύκλιο αναφέρονται όλα όσα απαιτούνται ενώ σε τυχόν εκπρόθεσμη αποστολή στοιχείων θα δημοσιεύωνται τα στοιχεία του προηγουμένου έτους....
21 Ιουνίου, 2024 - 13:00
Τελευταία ενημέρωση: 21/06/2024 - 13:05

Το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου η αποστολή στοιχείων για τα Δίπτυχα 2025

Διαδώστε:
Το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου η αποστολή στοιχείων για τα Δίπτυχα 2025

Την έγκαιρη αποστολή των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων για τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 2025, το αργότερο μέχρι τέλος Ιουλίου, ζητά από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις η Ιερά Σύνοδος.

Στη σχετική Εγκύκλιο αναφέρονται όλα όσα απαιτούνται ενώ σε τυχόν εκπρόθεσμη αποστολή στοιχείων θα δημοσιεύωνται τα στοιχεία του προηγουμένου έτους.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος: 

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 3ης μηνός Ἰουνίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ρηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι διά τήν ὑποβολήν τῶν σχετικῶν στοιχείων, ἐπί τῇ βάσει τῶν ὁποίων θά καταρτισθοῦν τά Δίπτυχα τοῦ ἔτους 2025:

α) Ἡ ἀποστελλομένη διά τά Δίπτυχα φωτογραφία δέον ὅπως εἰκονίζῃ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην φέροντα μόνον ἐπανωκαλύμμαυχον καί ἐγκόλπιον.

β) Εἰς τό βιογραφικόν σημείωμα τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, τό ὁποῖον θά καταλαμβάνῃ ἀποκλειστικῶς τόν παραπλεύρως τῆς φωτογραφίας αὐτῶν ἐλεύθερον χῶρον, δέον ὅπως ἀναφέρωνται ὡς ἀπαραίτητα στοιχεῖα ΜΟΝΟΝ τό ἔτος γεννήσεως, οἱ τίτλοι σπουδῶν καί ἡ ἡμερομηνία τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας, δίχως περαιτέρω ἀναφοράς, αἱ ὁποῖαι, ἐάν ὑπάρξουν, θά διαγραφοῦν ὑπό τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς.

γ) Ἡ ἀναφορά τῶν διαφόρων ἐπί μέρους στοιχείων, τῶν ἀφορώντων εἰς τήν διακονίαν καί τήν ἐν γένει δραστηριότητα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, δέον ὅπως γίνηται ἄνευ λεπτομερειῶν, ἐφ᾿ ὅσον μάλιστα αὕτη ἀναγράφεται λεπτομερῶς εἰς τήν ἱστοσελίδα ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἤτοι:

i. Ἡ κατηγορία «Διοίκησις» παραμένει ὡς ἔχει, ἀλλά οἱ ὑπηρετοῦντες ἐφημέριοι θά ἀναγράφωνται ἄνευ τῆς μισθολογικῆς των κατηγορίας. Οἱ ἄμισθοι μέ τήν παρένθεσιν (ἄμ.) καί οἱ συνταξιοῦχοι, οἵτινες ἐξακολουθοῦν νά ἐξυπηρετοῦν Ἐνορίας, μέ τήν παρένθεσιν (συντ.). Εὐνόητον τυγχάνει ὅτι οἱ συνταξιοῦχοι ἐφημέριοι δέν θά συμπεριλαμβάνωνται εἰς τόν συνολικόν ἀριθμόν ἐφημερίων.

ii. Εἰς τήν κατηγορίαν «Πνευματική Διακονία» θά ἀναγράφωνται μόνον τά ὀνόματα τῶν τυχόν ὑπηρετούντων Ἱεροκηρύκων καί συνοπτικῶς αἱ περαιτέρω δράσεις (π.χ. Ραδιοφωνικαί ὁμιλίαι, ἀντιαιρετικαί δράσεις, ποιμαντική ἀσθενῶν, Σχολαί Γονέων κ.λπ.).

iii. Εἰς τήν κατηγορίαν «Φιλανθρωπική Διακονία» θά ἀναγράφηται μόνον ὁ τίτλος ἑκάστου Ἱδρύματος, τό ὀνοματεπώνυμον τοῦ ὑπευθύνου ἐπικοινωνίας, τό τηλέφωνον καί ἡ διεύθυνσις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, ἄνευ ἑτέρων λεπτομερειῶν. Τό αὐτό θά ἰσχύσῃ καί δι᾿ ἄλλα ἱδρύματα ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως (π.χ. Βιβλιοπωλεῖον κ.λπ.), ὡς καί διά πᾶσαν ἑτέραν διακονίαν (Νεότητος κ.λπ.).

iv. Ἡ ἀναγραφομένη τοπική Ἁγιολογία δέον ὅπως εἶναι πλήρης, ἀναφέρηται δέ σαφῶς εἰς τά ὀνόματα τῶν Ἁγίων, τόν αἰῶνα κατά τόν ὁποῖον ἔζησαν, καθώς καί τήν ἡμέραν τῆς μνήμης αὐτῶν, ἄνευ ἑτέρων ἁγιολογικῶν λεπτομερειῶν. Αἱ τοπικαί ἑορταί καί ἡ τοπική ἁγιολογία δέον ὅπως ἑνωθοῦν, ὅπου εἶναι δυνατόν, πρός ἀποφυγήν ἐπαναλήψεων.

v. Τά στατιστικά στοιχεῖα δέον ὅπως τυγχάνουν ἀπολύτως ἀκριβῆ, ἀφορῶντα εἰς Χειροτονίας, Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν, Βαπτίσεις, Γάμους καί Διαζύγια, διά τό χρονικόν διάστημα Ἰουλίου 2023 ἕως Ἰουνίου 2024.

vi. Αἱ ἐκτός Ἑλλάδος Ἱεραί Μητροπόλεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου θά ἀποστείλουν μόνον τά κάτωθι στοιχεῖα:

– Ὄνομα Μητροπόλεως

– Ταχυδρομικήν διεύθυνσιν

– Ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν ἱστοσελίδος

– Τηλέφωνα

– Διεύθυνσιν ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (email)

– Τυχόν Βοηθούς Ἐπισκόπους

– Διοικητικόν προσωπικόν

– Ἐνορίας (ἀριθμόν)

– Ἱεράς Μονάς (ἀριθμόν)

– Κληρικούς (ἀριθμόν).

Διά τήν ἔγκαιρον καί ἐπιμεμελημένην ἔκδοσιν τῶν Διπτύχων ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκαιρος ἀποστολή τῶν σχετικῶν πληροφοριακῶν στοιχείων ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἤτοι τό ἀργότερον ἕως τέλους μηνός Ἰουλίου ἐ.ἔ. Ἐν περιπτώσει ἐκπροθέσμου ἀποστολῆς τῶν στοιχείων θά δημοσιεύωνται τά στοιχεῖα τοῦ προηγουμένου ἔτους.

Εὐνόητον τυγχάνει ὅτι, συμφώνως τῇ ἐκκλησιαστικῇ δεοντολογίᾳ, ἡ ἐπίσημος ἀποστολή τῶν στοιχείων ἑκάστης Ἱερᾶς Μητροπόλεως (ἐγγράφως ἤ ἠλεκτρονικῶς) πραγματοποιεῖται δι᾿ ἐγγράφου ὑπογεγραμμένου ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου καί ἀπευθυνομένου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Ἰωάννης Καραμούζης

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων