04/04/2020 04/04/2020 Στον κεκλεισμένων των θυρών, για τους πιστούς, Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι εψάλη η ακολουθία του Ακαθίσου Ύμνου, χθες, Παρασκευή 3 Απριλίου 2020. Οι ιερείς του Ναού, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες, έκλειναν γόνυ προς την Υπεραγία Θεοτόκο ζητώντας να παύσει η πανδημία του κορωνοϊού που δοκιμάζει την ανθρωπότητα. Πως καθιερώθηκε ο Ακάθιστος...
04 Απριλίου, 2020 - 18:12
Τελευταία ενημέρωση: 04/04/2020 - 19:06

Γονατιστοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο για την κατάπαυση της πανδημίας

Διαδώστε:
Γονατιστοί προς την Υπεραγία Θεοτόκο για την κατάπαυση της πανδημίας

Στον κεκλεισμένων των θυρών, για τους πιστούς, Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παραλίμνι εψάλη η ακολουθία του Ακαθίσου Ύμνου, χθες, Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.

Οι ιερείς του Ναού, όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες, έκλειναν γόνυ προς την Υπεραγία Θεοτόκο ζητώντας να παύσει η πανδημία του κορωνοϊού που δοκιμάζει την ανθρωπότητα.

Πως καθιερώθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος

Κατά το έτος 626 η Κωνσταντινούπολις επολιορκήθη υπό των Περσών και των Αβάρων επί τινάς μήνας. Ο βασιλεύς Ηράκλειος απουσίαζεν εις Μικράν Ασίαν, πολεμών εκεί τους Πέρσας. Όταν έμαθεν ότι η πόλις πολιορκείται, έστειλεν εκ του στρατού του δώδεκα χιλιάδας άνδρας εις τον φρούραρχον της Κωνσταντινουπόλεως Βώνον διά να υπερασπίσουν, μαζί με την φρουράν, την πρωτεύουσαν της αυτοκρατορίας. Ο Βώνος μετά του Πατριάρχου Σεργίου εξώπλισαν και όσους εκ των πολιτών ηδύναντο να φέρουν όπλα. Όλοι απεφάσισαν να αντισταθούν μέχρις εσχάτων. Ο Πατριάρχης περιέτρεχε την πόλιν και ενεθάρρυνε τα πλήθη και τους μαχητάς.

Η πόλις ολόκληρος είχεν εναποθέσει τας ελπίδας της εις την Προστάτριάν της, την «Υπέρμαχον Στρατηγόν», την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Η πολιορκία ήτο στενή και ισχυρά. Παρά ταύτα η πόλις ανθίστατο εις τας επιθέσεις των πολιορκητών. Αλλά και αυτοί επέμενον εις την πολιορκίαν. Αιφνιδίως όμως φοβερός ανεμοστρόβιλος καταστρέφει τον στόλον των και τοιουτορόπως αναγκάζονται κατά την νύκτα της 7ης προς την 8ην Αυγούστου να λύσουν την πολιορκίαν και να φύγουν άπρακτοι. Η βασιλεύουσα εσώθη!

Ο λαός της πόλεως, πανηγυρίζων την σωτηρίαν του, την οποίαν ώφειλεν εις την προστασίαν της Θεομήτορος, συνηθροίσθη εις τον εν Βλαχέρναις Ναόν της Παναγίας, όπου ετελέσθη, προεξάρχοντος του Πατριάρχου Σεργίου, ολονύκτιος ευχαριστήριος Ακολουθία. Τότε «ορθοστάδην άπας ο λαός έψαλε» τον Ύμνον, ο οποίος διά τούτο έκτοτε ωνομάσθη «Ακάθιστος». Βεβαίως ο Ύμνος προϋπήρχε και εψάλλετο προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά κατά την νύκτα εκείνην καθιερώθη πλέον κατά τρόπον επίσημον και πανηγυρικόν εις την Εκκλησίαν μας. Το τροπάριον «Τη υπερμάχω στρατηγώ» (το οποίον αντικατέστησε το προϋπάρχον «Το προσταχθέν μυστικώς») συνετέθη αναμφιβόλως κατ᾿ εκείνας τας ώρας.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων