26/05/2020 26/05/2020 Υπογράφεται σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας για 36.500 άνεργους, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέσα στον Ιούνιο τα εν λόγω προγράμματα θα αξιολογηθούν από τον ΟΑΕΔ και στο τέλος του ίδιου μήνα, όσοι επιλεγούν θα βρεθούν στις θέσεις τους. Οι θέσεις αφορούν κυρίως σε...
26 Μαΐου, 2020 - 10:34
Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2020 - 10:25

Σήμερα η ΚΥΑ για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Διαδώστε:
Σήμερα η ΚΥΑ για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Υπογράφεται σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας για 36.500 άνεργους, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέσα στον Ιούνιο τα εν λόγω προγράμματα θα αξιολογηθούν από τον ΟΑΕΔ και στο τέλος του ίδιου μήνα, όσοι επιλεγούν θα βρεθούν στις θέσεις τους.

Οι θέσεις αφορούν κυρίως σε Κοινωφελείς Οργανισμούς δήμων, σε άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου και ένας ορισμένος αριθμός θα συνδράμει και στο κοινωνικό έργο των Μητροπόλεων.

Ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ότι την άδεια ειδικού σκοπού τη δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, με παιδιά έως 15 ετών, τα οποία λόγω των ρυθμίσεων που ισχύουν, δεν μπορούν να πάνε κάθε μέρα στο σχολείο.

Πρόσθεσε ότι λόγω της μη λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τη δυνατότητα για γονείς παιδιών κάτω των 15 ετών να φεύγουν νωρίτερα από την εργασία τους για να μπορούν να τα παραλάβουν από το σχολείο.

Ανέφερε, επίσης, ότι θα υπάρξει μέριμνα για τις καλοκαιρινές άδειες σε όσους γονείς έχουν εξαντλήσει τις ημέρες που δικαιούνται, στο πλαίσιο της άδειας ειδικού σκοπού.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο που εξεδόθη, καλούνται οι κατά τόπους Μητροπόλεις να καταγράψουν τις ανάγκες που υπάρχουν για την κάλυψη θέσεων εργασίας, προκειμένου να ωφεληθούν από τη σχετική υπουργική απόφαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

 

Στην εγκύκλιο παρέχονται επίσης οδηγίες για την καταγραφή των θέσεων και την συμπλήρωση του σχετικού πίνακα, ο οποίος θα αποσταλεί από τις Συνοδικές Υπηρεσίες στις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες, «προκειμένου, εν συνεχεία, να τύχουν επεξεργασίας τις αρχές διά την κάλυψιν αυτών, αναλόγως και του διαθέσιμου προς τούτο ανθρωπίνου δυναμικού.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Καταγραφή ἀναγκῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων διά τήν ἔνταξιν εἰς Πρόγραμμα Κοινωφελοῦς ἐργασίας
(14/5/2020).

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν
καί τάς Ἱεράς Μητροπόλεις
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 12.5.2020, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί αἱ Ἱεραί Μητροπόλεις αὐτῆς, ὡς φορεῖς ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἔχουν συμπεριληφθεῖ εἰς Πρόγραμμα ἀπασχολήσεως κοινωφελοῦς χαρακτῆρος, διαρκείας ὀκτώ μηνῶν. Πρός τοῦτο, διαπέμπομεν ὑμῖν συνημμένως:

α) τό ΦΕΚ Β΄ 1256/9.4.2020, περιέχον τήν σχετικήν Ὑπουργικήν Ἀπόφασιν, περιέχουσαν τούς ὅρους διεξαγωγῆς τοῦ Προγράμματος, τήν ὁποίαν δέον ὅπως μελετήσητε ἐπισταμένως, καί

β) πίνακα καταγραφῆς θέσεων ἐργασίας, εἰς τόν ὁποῖον πρέπει νά ἀποτυπώσητε τάς ἀνάγκας ὑμῶν, προκειμένου, ἐν συνεχείᾳ, νά τύχουν ἐπεξεργασίας ὑπό τῶν ἁρμοδίων Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν διά τήν κάλυψιν αὐτῶν, ἀναλόγως καί τοῦ διαθέσιμου πρός τοῦτο ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ.

Διά τήν ἀποτύπωσιν τῶν αἰτημάτων πρέπει νά συμπληρωθῇ ἀποκλειστικῶς εἰς ἠλεκτρονικήν μορφήν ὁ ἐπισυναπτόμενος πίναξ, συμφώνως πρός τάς ἐμπεριεχομένας εἰς αὐτόν ὁδηγίας, ὡς ἑξῆς:

1. Εἰς τήν πρώτην καρτέλαν καί εἰς τό πεδίον “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ”, ἀναγράφεται ἡ οἰκεία Ἱερά Μητρόπολις, κάτωθεν δέ αὐτοῦ ὁ ΑΦΜ καί ὁ ἀριθμός τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ (ΙΒΑΝ) αὐτῆς.

2. Εἰς τήν στήλην “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ” τῆς δευτέρας καρτέλας, πρέπει νά ἀναγραφοῦν τά Γραφεία Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τά ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα κλπ., εἰς τά ὁποῖα θά ἀπασχοληθοῦν οἱ ἐργαζόμενοι.

3. Εἰς τάς στήλας “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ” καί “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” θά ἐπιλεγοῦν τά ἀνάλογα, ἀπό τάς προεπιλογάς τοῦ πίνακος.

4. Εἰς τήν στήλην “ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ” πληκτρολογείται ὁ ἀντίστοιχος ἐκ τοῦ Καταλόγου Ειδικοτήτων. Τά πεδία “ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” καί “ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ” ἐμφανίζονται αὐτομάτως, ἀναλόγως τοῦ κωδικοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἐπιλεχθῇ.

5. Εἰς τήν στήλην “ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ”, τίθεται ὁ ἀριθμός τῶν αἰτουμένων δι᾿ ἑκάστην εἰδικότητα θέσεων.

6. Τέλος, τά αἰτήματα πρέπει νά ἐγγραφοῦν κατά σειράν προτεραιότητος καθ᾿ ὅτι, λόγῳ τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ τῶν χορηγηθησομένων εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος θέσεων, ἐνδέχεται ὁρισμένα ἐξ᾿ αὐτῶν νά μήν ἐγκριθοῦν ὑπό τοῦ Κράτους. Εἰς τήν ἐν λόγῳ περίπτωσιν, ἡ ἀπομείωσις τῶν θέσεων θά πραγματοποιηθῇ ἀπό κάτω πρός τά ἄνω.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὅπως, τό ἀργότερον μέχρι τῆς προσεχοῦς Τρίτης 19ης τρέχοντος μηνός Μαΐου,:
α) συμπληρώσητε τό συνημμένον ἠλεκτρονικόν ἀρχεῖον κατά τά ἀνωτέρω,
β) ἀποθηκεύσητε τοῦτο ἠλεκτρονικῶς, μετονομάζοντες αὐτό εἰς “Δήλωση θέσεων Ι.Μ. …… .xls”, καί
γ) ἀποστείλητε αὐτό εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀποκλειστικῶς καί μόνον δι᾿ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου εἰς τήν ἠλεκτρονικήν διεύθυνσιν: [email protected],
προκειμένου, ἐν συνεχείᾳ, νά ἀποσταλοῦν ἐγκαίρως ὑπό τῶν Συνοδικῶν Ὑπηρεσιῶν εἰς τάς ἁρμοδίους Κρατικάς Ὑπηρεσίας.

Ὑπομιμνήσκομεν ὅτι εἶναι ἀπαραίτητος ἡ ὑποβολή τῶν ἀνωτέρω στοιχείων ἐμπροθέσμως καί συμφώνως πρός τήν ἀνωτέρω διαδικασίαν, ἡ ὁποία πρέπει νά τηρηθῇ ἐπακριβῶς, διά νά εἶναι κατά τό δυνατόν βέβαιον καί τό ἀποτέλεσμα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1256/9.4.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 10.4.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων ».

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με το ν.4152/2013, όπως η δημόσια Πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων (επιβλέποντες Φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Συνοψίζοντας η δράση περιλαμβάνει:

– Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς Φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων.

– Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων.

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

Η δράση της απασχόλησης, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται σε όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων, εκτός από τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέωνπου υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται στους Δήμους Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων και περιοχών που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης.

Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων