25/12/2022 25/12/2022 Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και την ανθρωπότητα να είναι αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις οι Προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας αυτά τα Χριστούγεννα στέλνουν μηνύματα ειρήνης, αλληλεγγύης και αγάπης. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται η Α.Θ.Π ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μέσα από την Πατριαρχική Απόδειξη για τα Χριστούγεννα, υπενθυμίζει ότι τα Χριστούγεννα είναι καιρός...
25 Δεκεμβρίου, 2022 - 10:00
Τελευταία ενημέρωση: 25/12/2022 - 20:52

Τα μηνύματα ειρήνης και αλληλεγγύης από τους Προκαθημένους της Ορθοδοξίας

Διαδώστε:
Τα μηνύματα ειρήνης και αλληλεγγύης από τους Προκαθημένους της Ορθοδοξίας

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και την ανθρωπότητα να είναι αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις οι Προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας αυτά τα Χριστούγεννα στέλνουν μηνύματα ειρήνης, αλληλεγγύης και αγάπης.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται η Α.Θ.Π ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μέσα από την Πατριαρχική Απόδειξη για τα Χριστούγεννα, υπενθυμίζει ότι τα Χριστούγεννα είναι καιρός αυτογνωσίας, κατανοήσεως της διαφοράς μεταξύ «Θεανθρώ-που» και «ἀνθρωποθεοῦ», συνειδητοποιήσεως της σωτηριώδους χριστιανικής διδασκαλίας: «Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγομεν, ἀλλά Θεόν ἐνανθρωπήσαντα».

  • Γράφει η Δέσποινα Σωτηρίου

“Όλοι οι πόλεμοι για εμάς τους Χριστιανούς είναι αδελφοκτόνοι και εμφύλιοι”

Σε μία δύσκολη περίοδο για την ανθρωπότητα, κυρίως για τον Ουκρανικό λαό ο οποίος δοκιμάζεται από τον πόλεμο, ο Παναγιώτατος σημειώνει ότι: “Εἰς τό πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἐτελέσθη ἡ «ἀνακεφαλαίωσις» τῶν πάντων, ἡ ἀνάδειξις τῆς ἑνότητος τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων καί τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἡ διάνοιξις τῆς ὁδοῦ πρός τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν», καί ἀπεκαλύφθη ἡ εἰρήνη «ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν» (Φιλ. δ’, 7). Ὁ Χριστός εἶναι «ἡ εἰρήνηἡμῶν» (Ἑφεσ. β’, 14)”.

Όλοι οι πόλεμοι για εμάς τους Χριστιανούς είναι αδελφοκτόνοι και εμφύλιοι υπογραμμίζει. “Τόεὐάγγελον μήνυμα τῶν Χριστουγέννων συνηχεῖἐφέτοςμέτά τύμπανα τοῦ πολέμου καίτήνκλαγγήντῶνὅπλωνεἰςτήνΟὐκρανίαν, ἡ ὁποίαὑφίσταταιτάςδεινάς συνεπείας μιᾶςἰταμῆςκαίἀδίκουεἰσβολῆς. Ὅλοιοἱ πόλεμοι εἶναιδι᾿ ἡμᾶς τούς Χριστιανούς ἀδελφοκτόνοικαίἐμφύλιοι, εἶναι, ὡςδιεκήρυξεν ἡ Ἁγίακαί Μεγάλη Σύνοδος τῆςὈρθοδόξουἘκκλησίας, «ἀπόρροιατοῦἐντῷκόσμῳκακοῦκαίτῆςἁμαρτίας». ΕἰςτήνπερίπτωσιντῆςΟὐκρανίαςἰσχύουν προσέτι τά λόγια τοῦἉγίου Γρηγορίου τοῦΠαλαμᾶ περί τῶν συγχρόνων αὐτῷαἱματηρῶν συγκρούσεων εἰςτήνΘεσσαλονίκην μεταξύ Ὀρθοδόξων, «κοινήνπλουτούντων μητέρα τήνἱεράνἘκκλησίανκαίτήνεὐσέβειαν, ἧςἀρχηγόςκαίτελειωτής Χριστός ὁ τοῦΘεοῦ γνήσιος Υἱός, ὅςἡμῶνοὐ Θεός μόνον, ἀλλάκαίἀδελφόςεὐδόκησενεἶναι, καί Πατήρ»”.

Η ειρήνη, κριτήριο αξιοπιστίας των θρησκειών

Στη συνέχεια υπενθυμίζει τον μακαρισμό των “ειρηνοποιών” από τον Κύριο Ιησού Χριστό αλλά και την διαρκή προσευχή της Εκκλησίας υπέρ της ειρήνης και τονίζει ότι “Ποτέ εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ εἰρήνη μεταξύ τῶν λαῶν δέν ὑπῆρξεν αὐτονόητος κατάστασις, ἀλλά ἦ το πανταχοῦ καί πάντοτε ἀποτέλεσμα ἐμπνευσμένων πρωτοβουλιῶν, γενναιότητος καί αὐτοθυσίας, αντιστάσεως εἰς τήν βίαν καί ἀπορρίψεως τοῦ πολέμου ὡς μέσου λύσεως διαφορῶν, διαρκής ἀγών διά τή νδικαιοσύνην καί τήν προστασίαν τῆ ςἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας”.

Παράλληλα, προσθέτει πως η συμβολή στην ειρήνη και την καταλλαγή αποτελεί πρώτιστο κριτήριο της αξιοπιστίας των θρησκειών. “Τό γεγονός αὐτόεἶναιἰδιαιτέρωςσημαντικόνεἰςτήνἐποχήν μας, κατά τήνὁποίαν προβάλλεται ἡ ἄποψιςὅτι ἡ εἰρήνηθάπροέλθῃὡςἀποτέλεσματῆςοἰκονομικῆςἀναπτύξεως, τῆςἀνόδουτοῦβιοτικοῦἐπιπέδου, τῆς προόδου τῆςἐπιστήμηςκαίτῆς τεχνολογίας, διά μέσου τῆς ψηφιακῆς ἐπικοινωνίαςκαίτοῦ διαδικτύου. Ἔχομεν τήν βεβαιότητα, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξῃ εἰρήνη τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν, χωρίς τήν εἰρήνην τῶν θρησκειῶν, χωρίς τόν διάλογον καί τήν συνεργασίαν των”, αναφέρει.

Απαράδεκτο εκπρόσωποι θρησκειών να κηρύσσουν φανατισμό

Ο Παναγιώτατος εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση ότι η πίστη στον Θεόν ενισχύει τον αγώνα για ένα κόσμο ειρήνης και δικαιοσύνης, ακόμη και όταν η προσπάθεια αυτή ευρίσκεται ενώπιον ανυπέρβλητων, κατ’ άνθρωπον, εμποδίων ενώ, τονίζει ότι είναι απαράδεκτο, εκπρόσωποι θρησκειών να κηρύσσουν φανατισμό και να αναρριπίζουν την φλόγα του μίσους.

“Τό ἐπερχόμενον 2023 νά ἀποδειχθῇ, εὐδοκίᾳ καί χάριτιτοῦδι᾿ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπουςκαί διά τήνἡμετέρανσωτηρίανσαρκωθέντοςΘεοῦ Λόγου, περίοδος εἰρήνης, ἀγάπηςκαίἀλληλεγγύης, ἀληθής ἐνιαυτός τῆ ςχρηστότητος τοῦ Κυρίου”, εύχεται.

Κοινωνικά προβλήματα

Με αναφορές στα κοινωνικά προβλήματα τα οποία ματίζουν τον κόσμο στις μέρες μας, αλλά και την ελπίδα που απορρέει από τη Γέννηση του Χριστού ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος στέλνει το μήνυμα του για τα Χριστούγεννα του 2022.

“Τον τελευταίο λόγο στον κόσμο δεν τον έχει η βία, τα δεινά, ο πόλεμος, τα ανθρώπινα πάθη, ο θάνατος. Ο άνθρωπος και στη χειρότερή του εκδοχή έχει αξία. Και δεν παύει να είναι εικόνα του Θεού. Πρέπει να αγωνίζεται εναντίον του κακού. Δεν πρέπει να συμβιβάζεται με το κακό. Ούτε να παρασύρεται από την ένταση του κακού και την αναστάτωση πού προκαλεί”, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος.

“Πρέπει όλοι μας να βλέπουμε στα μάτια τον νεογέννητο Χριστό, πού νίκησε το κακό. Να παίρνουμε κουράγιο. Και να πολεμούμε το κακό με τίς δυνάμεις πού Εκείνος μάς δίνει”, καταλήγει ο Μακαριώτατος.

Το πολύτιμο δώρο της αγάπης

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του αναφέρεται στο νόημα που δίνει η Γέννηση του Κυρίου σε όλο τον κόσμο.
Αναφέρεται στη Ζωή και την Αλήθεια που δίνει όχι μόνο στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας στην Αφρικής αλλά και στους ανθρώπους των πόλεων που διψούν για την υπέρβαση του καθημερινού αλλά του αιωνίου θανάτου. «Σε αυτούς τους τόπους ας σπεύσουμε ως σύγχρονοι Μάγοι – εάν θέλουμε να μιλούμε για ενσυνείδητη χριστιανική ζωή – για να προσφέρουμε τα πολύτιμα δώρα της αγάπης μας. Με όποιο τρόπο είναι δυνατόν. Να είστε βέβαιοι ότι στο θλιμμένο χαμόγελο αυτών των προσώπων θα απαντήσουμε τον Χριστό εξ ουρανών. Μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι ο νεογέννητος Σωτήρ να σας προστατεύει και να σας χαρίζει πλούσιο το έλεός Του»
Επίσης ο Προκαθήμενος του Δευτερόθρονου Πατριαρχείου αναφέρει ότι αυτό που ο σύγχρονος πολιτισμός θεωρεί κεκτημένο, τα δυστυχώς πολλές φορές μόνον κατ’ όνομα λεγόμενα «ανθρώπινα δικαιώματα», από αυτή τη στιγμή ακόμη της Γεννήσεως του Ιησού είναι θεμελιώδης αρχή και παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο Θεάνθρωπος Ιδρυτής της και οι μιμητές Του άγιοι δεν μίλησαν θεωρητικά υπέρ των πονεμένων συνανθρώπων, αλλά συμμερίσθηκαν τις αγωνίες τους και εβίωσαν τις κακουχίες τους εκουσίως από αγάπη προς αυτούς.

Το μήνυμα από τη Βηθλέεμ

“Χαίρει και αγάλλεται άπαν το ανθρώπινο γένος από τη Γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ” αναφέρει στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κκ. Θεόφιλος Γ.

Ο Μακαριώτατος αναφέρει, πως ο Θεός εν Χριστώ, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση στη γη για να ανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό και από τη Βηθλεέμ, τον τόπο όπου έλαβε σάρκα, μέσα από τους Λόγους και τα Έργα του δίδαξε την ειρήνη και την Αγάπη ακόμη προς τους εχθρούς.

Μήνυμα ειρήνης από την Αλβανία

Μήνυμα για την επικράτηση της Ειρήνης σε όλο τον κόσμο στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και Πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του.

Ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, αναφέρεται στις πολεμικές συρράξεις στην Ουκρανία, τη Συρία, την Υεμένη και γενικότερα στην Ασία και την Αφρική αλλά και τις βεβηλώσεις που έγιναν σε ιερούς χώρους.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας αναφέρει ότι το αντίθετο της ειρήνης δεν είναι ο πόλεμος αλλά ο εγωκεντρισμός, με τις ποικίλες μορφές του, αλαζονεία, υπερηφάνεια, εγωπάθεια, μεγαλομανία. «…αυτός καταστρέφει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των λαών και υποδαυλίζει τις μικρές και μεγάλες συγκρούσεις. Μέσα στο φως της Γεννήσεως του Χριστού διευκρινίζεται επίσης ότι ο εγωκεντρισμός υπερνικάται με την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη, που αποτελούν θεμελιώδη προαπαιτούμενα για την εδραίωση της ειρήνης», αναφέρει μεταξύ άλλων.

“Η ειρήνη δεν είναι απλώς ευχή, είναι θείο δώρο και επίτευγμα της συνεργίας του ανθρώπου με τον Θεό” τονίζει.

Η ταπεινή και ελεήμονα αγάπη του Θεού

Ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ στο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του, φέτος υπενθυμίζει, ότι ο Ιησούς ως μωρό αποτελεί την «ειρηνική χαρά που πηγάζει από την ταπεινή και ελεήμονα αγάπη του Θεού» και μας καλεί επίσης σε ταπεινή και ελεήμονα αγάπη προς τους συνανθρώπους μας.

“Ο Παντοδύναμος έγινε ένα ταπεινό παιδί, απόλυτα εξαρτημένο από την αγάπη και τη φροντίδα των γύρω Του και αυτή η αθωότητα είναι η δύναμη Του” αναφέρει ο Μακαριώτατο και προσθέτει: “Η γιορτή των Χριστουγέννων μας καλεί όλους να δείξουμε γύρω μας, με λόγια και έργα, με κάλαντα και δώρα, αγάπη ταπεινή και ελεήμονα, να φέρουμε χαρά και ειρήνη στις ψυχές και τα σπίτια των ανθρώπων, προς δόξα του Θεού και την ευτυχία των ανθρώπων”.

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων