08/01/2019 08/01/2019 Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο. Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία : «Σφραγίς τε πάντων τῶν προφη­τῶν ἐδείχθης· ὅν γάρ ἐκεῖνοι πο­λυ­τρό­πως ἐθεάσαντο καί αἰνιγμα­τωδῶς προεκήρυξαν, τοῦτον βα­πτίσαι ἐν Ἰορ­δά­νῃ κατηξιώθης». Θεατές χθές τοῦ παραδόξου καί ὑπερφυοῦς γεγονότος τῆς...
08 Ιανουαρίου, 2019 - 10:52

Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας

Διαδώστε:
Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας

Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βεροίας την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στην Θεία Λειτουργία :

«Σφραγίς τε πάντων τῶν προφη­τῶν ἐδείχθης· ὅν γάρ ἐκεῖνοι πο­λυ­τρό­πως ἐθεάσαντο καί αἰνιγμα­τωδῶς προεκήρυξαν, τοῦτον βα­πτίσαι ἐν Ἰορ­δά­νῃ κατηξιώθης».

Θεατές χθές τοῦ παραδόξου καί ὑπερφυοῦς γεγονότος τῆς βαπτί­σεως τοῦ Χριστοῦ στά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν Ἰωάννη, τόν πρόδρομο καί βαπτι­στή του, τιμοῦμε σήμερα αὐτόν πού ἀξιώθηκε νά κλίνει ἐνώπιον του ὁ Χριστός τόν αὐχένα του. Τι­μοῦ­­με αὐτόν πού ἀξιώθηκε νά ἀγ­γί­ξει μέ τό χέρι του τήν ἀκήρα­τη κορυφή τοῦ Δεσπότου. Τιμοῦμε αὐ­τόν πού ὡς βρέφος ἐσκίρτησε ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς μητρός του, τῆς Ἐλι­σάβετ, ὅταν τήν ἐπισκέφθηκε ἡ Πα­ναγία Παρθένος γιά νά τῆς γνω­­­στοποιήσει τό θαῦμα πού ἡ ἴδια ζοῦσε. Τιμοῦμε αὐτόν, τόν ὁ­ποῖο ὁ ἱερός ὑμνογράφος ὀνο­μά­ζει σφραγίδα ὅλων τῶν προφη­τῶν.

Καί δικαιολογημένα, διότι προ­φή­της ἦταν καί αὐτός, ἀφοῦ ὁ Θεός τοῦ ἀπεκάλυψε τήν ἀλήθεια του, τοῦ ἀπεκάλυψε τόν ἐναν­θρω­πήσαντα Υἱό καί Λόγο του, γιά νά τόν παρουσιάσει ἐκεῖνος στή συ­νέχεια στούς ἀνθρώπους.

Ἀλλά εἶναι καί σφραγίς τῶν προ­φητῶν, διότι μέ τό ἔργο του ἐπι­σφραγίζει τό ἔργο τους, καθώς εἶναι ὁ τελευταῖος ἀπό αὐτούς, ἐφόσον «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» καί δέν χρειάζεται πλέον κάποιοι νά μιλοῦν γι᾽Αὐτόν, γιατί εἶναι ὁ ἴδιος παρών καί μπορεῖ ὄχι μόνο νά μιλᾶ, ἀλλά καί νά μᾶς δείχνει τόν ἑαυτό του καί νά ἐνεργεῖ ἀνά­μεσά μας.

Εἶναι προφήτης καί σφραγίς τῶν προφητῶν ὁ τιμώμενος σήμερα ἅ­γιος Ἰωάννης, ὁ Πρόδρομος καί Βα­πτιστής τοῦ Κυρίου, ἀλλά ἀξι­ώ­θηκε, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ ἱερός ὑμνογράφος, μεγαλύτερης τιμῆς ἀπό αὐτούς. Γιατί, «ὅν ἐκεῖνοι πο­λυ­τρόπως ἐθεάσαντο καί αἰνιγμα­τωδῶς προεκήρυξαν, τοῦ τον βα­πτί­σαι ἐν Ἰορδάνῃ κατηξιώθη». Διότι αὐτόν πού οἱ ἄλλοι προφῆ­τες τόν εἶδαν μέ συμβολικό τρόπο, τόν εἶδαν ὡς ἀμνό, ὡς μεγάλης βουλῆς ἄγγελο, ὡς ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, καί προφήτευσαν γι᾽αὐτόν μέ τρόπο ἀκατανόητο μερι­κές φορές στούς ἀνθρώπους, αὐ­τόν ὁ ἅγιος Ἰωάννης εἶχε τήν τιμή ὄχι μόνο νά τόν δεῖ ξεκάθαρα μέ τή θεανθρώπινη μορφή του ἀλλά καί νά τόν βαπτίσει στόν Ἰορδάνη.

Σέ τί ὀφείλεται ὅμως αὐτή ἡ με­γάλη τιμή τήν ὁποία ἀξιώθηκε ὁ ἅγι­ος Ἰωάννης ὁΠρόδρομος, τόν ὁποῖο ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἐγκωμίασε ὡς τόν «μείζονα ἐν γεννητοῖς γυ­ναικῶν»;

Ὀφείλεται πρωτίστως στή μεγά­λη ταπείνωσή του. Ὁ ἅγιος Ἰωάν­νης εἶχε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ποτέ δέν τήν ἐκμεταλλεύθηκε γιά νά προβάλλει τόν ἑαυτό του, γιά νά ἀναδειχθεῖκαί νά ξεχωρίσει με­ταξύ τῶν ἀνθρώπων. Κήρυττε στούς ἀνθρώπους αὐτό πού ζοῦσε καί ὁ ἴδιος. Κήρυττε τή μετάνοια πού εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν εἴ­σοδο τοῦ ἀνθρώπου στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτήν ζοῦσε καί ὁ ἴδιος. Διότι ὅποιος ζεῖ τή μετά­νοια, ὅποιος ζεῖ προετοιμαζόμενος γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, δέν ἐπιδιώκει οὔτε τή δόξα οὔτε τίς τι­μές τοῦ κόσμου. Δέν ἐπιδιώκει νά φαίνεται ὅτι εἶναι κάποιος πού στήν πραγματικότητα γνωρίζει ὅτι δέν εἶναι.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἔχει ἀπόλυτη συνείδηση τῆς ἀποστολῆς του καί γι᾽αὐτό διστάζει ἀκόμη καί νά βα­πτίσει τόν Χριστό καί ὅταν τοῦτό ζητᾶ, καί ἀρκεῖται νά τόν συστήνει στούς ἀνθρώπους ὡς τόν σωτήρα καί λυτρωτή τους.

Ὀφείλεται ὅμως καί στήν καθα­ρό­τητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώμα­τός του. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης πέρασε τή ζωή του στήν ἔρημο, μακριά ἀπό τίς προκλήσεις καί τόν θό­ρυ­βο τοῦ κόσμου, μακριά ἀπό τίς μέ­ριμνες καί τίς φροντίδες του, μέ ταπείνωση καί προσευχή.

Ἡ ταπείνωση καί ἡ προσευχή ὅμως δημιουργοῦν στήν ψυχή τό κατάλληλο περιβάλλον γιά νά κα­θαρθεῖ. Νά καθαρθεῖσέ ἀπόλυ­το βαθμό, διότι ἡ ταπείνωση εἶναι αὐ­τή πού κάνει τόν ἄνθρωπο νά διακρίνει καί τήν παραμικρή σκιά ἁμαρτίας στήν ψυχή του, νά με­τα­νοεῖ γι᾽αὐτήν καί νά ζητᾶ τό ἔλε­ος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ προσευχή τόν βοηθᾶ νά συγκεντρώνει τήν προ­σοχή του στόν Θεό καί νά ἀπο­σπᾶ­ται ἀπό ὅλα τά γήινα καί ἐγκό­σμια, ὥστε καί μέ αὐτό τόν τρόπο νά καθαίρεται ἀπό κάθε τι πού τή σκιάζει ἤτή μολύνει. Καί ἡ καθα­ρότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώμα­τος, τοῦ νοῦ καί τῶν ὀφθαλμῶν εἶναι ἡ προϋπόθεση γιά νά μπορέ­σει ὁ ἄνθρωπος νά δεῖ τόν Θεό.

«Μα­κάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται», θά πεῖ ὁ Χριστός. Καί ὁ ἅγιος Ἰωάν­νης ὁ Πρόδρομος ἦταν πράγματι «καθαρός τῇ καρδίᾳ», γι᾽αὐτό καί ἀξιώθηκε νά δεῖ τόν Χριστό, γι᾽αὐτό καί ἀξιώθηκε νά τόν διακρί­νει ἀνάμεσα στούς ἄλλους ἀνθρώ­πους, γι᾽αὐτό καί ἀξιώθηκε νά τόν δείξει στούς ἀνθρώπους, ἐνῶ καί ἐκεῖνοι τόν ἔβλεπαν ἀλλά δέν μπο­ροῦσαν νά τόν διακρίνουν.

Καί σήμερα, ἀδελφοί μου, πού τόν τιμοῦμε καί πάλι στήν Ἱερά αὐτή Μονή πού εἶναι ἀφιερωμένη στήν χάρη του, ὁ ἅγιος Ἰωάννης μᾶς δείχνει καί πάλι τόν Χριστό, καί μᾶς προτρέπει νά τόν ἀκολου­θήσουμε μέ συνέπεια καί ἀφο­σίω­ση τή νέα χρονιά πού ἡ ἀγάπη του μᾶς χάρισε. Νά τόν ἀκολουθή­σου­με ἀγωνιζόμενοι καί ἐμεῖς νά ἀπο­κτήσουμε τήν ταπείνωση καί τήν καθαρότητα πού εἶχε καί ἐκεῖνος, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά τόν συναντήσουμε καί νά ζήσουμε πράγματι τήν ἐν Χριστῷ ζωή, νά ζήσουμε πράγματι μαζί του ὄχι μόνο τό νέο ἔτος ἀλλά σέ ὅλη μας τή ζωή.

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων