18/03/2024 19/03/2024 Για την καλλιέργεια της ταπείνωσης, της μετανοίας και της νηστείας κατά την πορεία προς το Πάσχα, κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος κ. Κύριλλος μέσα από τη φετινή Ποιμαντορική Εγκύκλιο του για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. «Ή περίοδος, λοιπόν, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι πορεία πρός τό Πάσχα. Μιά πορεία κατά...
18 Μαρτίου, 2024 - 11:48
Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2024 - 21:09

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Κηφισίας για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Διαδώστε:
Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Κηφισίας για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Για την καλλιέργεια της ταπείνωσης, της μετανοίας και της νηστείας κατά την πορεία προς το Πάσχα, κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος κ. Κύριλλος μέσα από τη φετινή Ποιμαντορική Εγκύκλιο του για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

«Ή περίοδος, λοιπόν, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι πορεία πρός τό Πάσχα. Μιά πορεία κατά τήν όποία ή Έκκλησία προσπαθεί νά μας βοηθήσει, ώστε νά ζήσουμε τό Πάσχα ύπαρξιακά καί βιωματικά καί όχι εθιμοτυπικά. Νά τό βιώσουμε ώς διάβαση «εκ του θανάτου είς την ζωήν», μιά πορεία, όπου ό πόνος νά εχει βάλσαμο τήν ελπίδα καί τήν χαρά πού άνέτειλε εκ του ζωηφόρου μνήματος του Άναστάντος Χριστού.

Ή Σαρακοστή σκοπό έχει νά μας βοηθήσει νά καλλιεργήσουμε τήν ταπείνωση καί τήν μετάνοια. Δύο άρετές, οί όποίες, σύμφωνα μέ τόν Άγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, άποτελουν τίς μεγαλύτερες συχνότητες καί ενέργειες πού μεταμορφώνουν τόν άνθρωπο σέ ζωηφόρο μνήμα, στό όποίο κατέρχεται ό ζωοδότης Χριστός, ένώνεται μέ αυτόν καί τόν καθιστά κατά μυστικό καί εμπειρικό τρόπο μέτοχο της Άναστάσεως», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος.

Αναλυτικά η φετινή Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος κ. Κυρίλλου για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή:

Πρός

Τούς Ευλαβεστάτους Ίεpείς, Μοναχούς καί Μοναχές καί τούς ευσεβείς χριστιανούς

της Μητροπολιτικης μας Περιφερείας.

 

Αγαπητοί πατέρες καί αδελφοί,

Ό λειτουργικός χρόνος της Έκκλησίας διά της σημερινής Κυριακής της Τυρινής, μας φέρνει πρό των πυλών της Άγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστης, της ευλογημένης αυτης περιόδου, πού αποτελεί ενα πνευματικό  ταξίδι  μέ προορισμό  τήν  «Έορτή ·των Έοpτων» καί  τήν «Πανήγυριν των Πανηγύρεων», τό Άγιο Πάσχα, τήν Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού. «Περιχαρώς δεξώμεθα τό θεόπνευστον διάγγελμα της νηστείας» καί της μετανοίας, οπως μας καλεί ή ύμνολογία της Έκκλησίας καί μας διδάσκει ή επικείμενη περίοδος της Τεσσαρακοστής, ώστε μέ τά μέσα αυτά νά αφυπνισθούμε πνευματικά καί μέ κθαρούς τούς πνευματικούς όφθαλμούς νά προσκυνήσουμε «την του Χριστού Άγίαν Άνάστασιν».

Γιά νά αντιληφθεί κανείς τόν ρόλο καί τήν σημασία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πρέπει νά αναλογιστεί τό μεγαλείο της Αναστάσεως. Καί οποιος εχει βιώσει, έστω καί στόν ελάχιστο βαθμό, τήν Πασχάλια χαρά, όπως βιώνεται στήν καθ’ ήμας Ανατολική Όρθόδοξη Έκκλησία εδώ καί τόσους αιώνες στήν λατρεία της, τότε μπορεί δεόντως μέ χαρά νά ύποδεχθεί τήν περίοδο αυτή, πού μας όδηγεί βαθμηδόν στό μυστήριο της Έγέρσεως του Χριστού. Ή Σαρακοστή αποτελεί, θά λέγαμε, τήν καρδιά του εκκλησιαστικού έτους, πού μέ τήν νηστεία καί τίς κατανυκτικές Ακολουθίες της, μας πρόετοιμάζει γιά τό Πάσχα. Τό Μέγα Απόδειπνο, οί Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, ό Μέγας Κανών, οί Χαιρετισμοί της Παναγίας, αλλά καί οί πανηγυρικές Κυριακές μας δίνουν «χείρα βοηθείας» γιά τήν μετάβαση πρός τά Άγια Πάθη καί τήν ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου.

Ή περίοδος, λοιπόν, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι πορεία πρός τό Πάσχα. Μιά πορεία κατά τήν όποία ή Έκκλησία προσπαθεί νά μας βοηθήσει, ώστε νά ζήσουμε τό Πάσχα ύπαρξιακά καί βιωματικά καί όχι εθιμοτυπικά. Νά τό βιώσουμε ώς διάβαση «εκ του θανάτου είς την ζωήν», μιά πορεία, όπου ό πόνος νά εχει βάλσαμο τήν ελπίδα καί τήν χαρά πού άνέτειλε εκ του ζωηφόρου μνήματος του Άναστάντος Χριστού.

Ή Σαρακοστή σκοπό εχει νά μας βοηθήσει νά καλλιεργήσουμε τήν ταπείνωση καί τήν μετάνοια. Δύο άρετές, οί όποίες, σύμφωνα μέ τόν Άγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο, άποτελουν τίς μεγαλύτερες συχνότητες καί ενέργειες πού μεταμορφώνουν τόν άνθρωπο σέ ζωηφόρο μνήμα, στό όποίο κατέρχεται ό ζωοδότης Χριστός, ένώνεται μέ αυτόν καί τόν καθιστά κατά μυστικό καί εμπειρικό τρόπο μέτοχο της Άναστάσεως.

Γι’ αυτόν άκριβώς τόν λόγο ή Έκκλησία εν τη σοφία, της μας προτρέπει πρό του Πάσχα νά εισέλθουμε στό «στάδιο» του πνευματικού άγωνος της κάθαρσης άπό τά πάθη, στήν «όδό της μετανοίας» διά του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Σύμμαχος στόν άγωνα γιά κάθαρση των παθών άποτελεί άσφαλως καί ή νηστεία, ή όποία δέν είναι εφεύρημα των άνθρώπων, αλλά ή σαφής καί πρώτη εντολή πού δόθηκε άπό τόν Κύριο στούς Πpωτοπλάστους. Νηστεία, όπως μας διδάσκει ό Μέγας Βασίλειος, δέν είναι μόνο ή άποχή άπό όρισμένες τροφές, άλλά είναι «ή των κακών άλλοτρίωσις». Ή νηστεία, δηλαδή, των τροφών γίνεται άλλο ενα μέσο πού μας βοηθά νά ύπερβούμε τήν εμπάθειά μας καί ώς εκ τούτου έχει κατεξοχήν πνευματικό χαpακτηρα. Γι’ αυτό ή Έκκλησία μας καλεί αυτή τήν περίοδο νά άσκήσουμε τήν άρετή της νηστείας τόσο «σωματικώς», όσο καί «πνευματικώς» «πρός πάσαν ωφέλειαν» της ψυχής καί του σώματος.

Άγαπητοί μου,

«Έφθασε καιρός, ή των πνευματικών άγώνων άρχή», όπως ψάλλει ό ύμνωδός. Τά βιώματα καί οί δυσκολίες της χρονιάς αυτής ας άποτελέσουν άφορμή τήν φετινή Άγία Τεσσαρακοστή νά προσευχθούμε εντονώτερα πρός τόν Κύριο νά «μήν άποστρέψει τό πρόσωπόν Toυ άπό των παίδων Toυ», κάνοντας αυτοκριτική καί ίεραρχώντας τίς προτεραιότητες της ζωής μας.

Ευχόμαστε νά μας αξιώσει καί φέτος ό Κύριος της δόξης διά πρεσβειών της Παναχράντου Δεσποίνης ήμων Θεοτόκου καί πάντων των Άγίων «τόν άγώνα τόν καλόν άγωνίσασθαι, τόν δρόμον της νηστείας έκτελέσαι, τήν πίστιν άδιαίρετον τηρήσσαι, τάς κεφαλάς των άοράτων δρακόντων συνθλάσαι, νικητάς τέ της άμαρτίας άναφανήναι και άκατακρίτως φθάσαι προσκυνήσαι και τήν Άγίαν Άνάστασι ν».

 

Καλή Άγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη

Ό Μητροπολίτης

+ ο Κηφισίας, Άμαρουσίου,’Ωρωπού καί Μαραθώvος Κύριλλος

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων