14/06/2024 14/06/2024 Το Ίδρυμα Υποτροφιών “ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ” προκηρύσσει, σύμφωνα με το περιεχόμενο της από 1.11.1968 Διαθήκης του Παναγιώτου Γεωργιλή και της υπ’ αριθ. 1131/2000 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, την χορήγηση Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Προπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής και Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής για χρονικό διάστημα εννέα...
14 Ιουνίου, 2024 - 20:06
Τελευταία ενημέρωση: 14/06/2024 - 19:46

Ι.Μ.Χίου: Προκήρυξη υποτροφιών από το Ίδρυμα “Παναγιώτου και Μελπομένης Γεωργιλή”

Διαδώστε:
Ι.Μ.Χίου: Προκήρυξη υποτροφιών από το Ίδρυμα “Παναγιώτου και Μελπομένης Γεωργιλή”

Το Ίδρυμα Υποτροφιών “ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ” προκηρύσσει, σύμφωνα με το περιεχόμενο της από 1.11.1968 Διαθήκης του Παναγιώτου Γεωργιλή και της υπ’ αριθ. 1131/2000 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, την χορήγηση Υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών, Προπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής και Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής για χρονικό διάστημα εννέα (αρ.9) μηνών, από 01/10/2023 έως 30/06/2024, μέχρι πέρατος των σπουδών.

Συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν 4 υποτροφίες εσωτερικού, 200.00,00 ευρώ για προπτυχιακές σπουδές μηνιαίως η κάθε μια και μία εσωτερικού 300.00,00 μηνιαίως για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η Προκήρυξη, μαζί με τον κατάλογο με τα δικαιολογητικά, είναι τοιχοκολλημένη στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου και στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδαμύλων.

Οι υποψήφιοι πρέπει: 1) Να είναι απόφοιτοι του Λυκείου Καρδαμύλων ή του ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, φοιτήσαντες στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδαμύλων επί 6 έτη, με μέσο όρο επιδώσεων “άριστα” ή έστω “λίαν καλώς”. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχοντες τον υψηλότερο μέσο όρο επίδοσης.

2) Επίσης, δικαίωμα υποβολής αιτήσεως αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου έχουν: α) Οι απόφοιτοι του Λυκείου ή ΕΠΑΛ Καρδαμύλων, ή παντός άλλου Λυκείου, που έχουν φοιτήσει σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Καρδαμύλων τουλάχιστον επί 6 έτη. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχοντες τον υψηλότερο όρο επιδόσεων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον οποίο προστίθεται ο αριθμός των ετών φοιτήσεως σε σχολεία των Καρδαμύλων και β) τα τέκνα εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, που έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον επί 10 έτη σε εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων, με μέσο όρο επίδοσης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “άριστα” ή έστω “λίαν καλώς”, εφ’ όσον έχουν φοιτήσει σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Καρδαμύλων. Μεταξύ αυτών προηγούνται οι έχοντες υψηλότερο μέσο όρο επιδόσεως.

3) Κατ’ εξαίρεση, έχουν δικαίωμα υποβολής αἰτησης και προηγούνται πάντων, οι φοιτήσαντες σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Καρδαμύλων επί έξι (6) έτη ή έστω επί εννέα (9) έτη σε εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων,ανεξαρτήτως μέσου όρου επίδοσης εφ’ όσον είναι: α) ορφανοί έστω ενός γονέως ή β) τέκνα πολυτέκνων οικογενειών και επί πλέον και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι τέκνα πασιφανώς απόρων οικογενειών.

4) Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων υποτρόφων, αυτός θα υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: Συνολικό δηλωθέν εισόδημα, πλέον προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, πλέον αυτοτελή φορολογούμενα, πλέον επιδόματα ανεργίας, μείον φόρος που παρακρατήθηκε, μείον ποσό πληρωμής, μείον ποσό επιστροφής.

5) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Όροι, οι οποίοι καθορίζονται με την υπ’αριθ.1131/2000 Εφετειακή Απόφαση. Οι υποτροφίες δίδονται για την πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών σε οποιοδήποτε τομέα (εκτός απο τις σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος του Ναυτικού), στην Ελλάδα.

Για να συνεχισθεί η υποτροφία και το επόμενο έτος θα πρέπει ο υπότροφος να καταθέσει στην Γραμματεία του Ιδρύματος, βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας, με επιτυχία των 2/3 των μαθημάτων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι 04/09/2024, στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, (αρμόδιος για πληροφορίες και παραλαβή αιτήσεων κ. Λεόντιος Αντ. Ζαννίκος τηλ. 22710-44045 / 6948251958).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1) Αίτηση, συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω δικαιολογητικά / πιστοποιητικά.

2) Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητος.

3) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (ισχύει για ένα 3 μηνο).

4) Αποδεικτικό Λυκείου αποφοίτησης.

5) Βεβαιώσεις απο τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδαμύλων, περί του χρόνου φοιτήσεως σε αυτά.

6) Βεβαίωση από Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν.Χίου, περί των ετών υπηρεσίας γονέως στα Εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων (μόνο για τέκνα εκπαιδευτικών).

7) Βεβαίωση περί της κατά έτος αναλυτικής βαθμολογίας από τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8) Αποδεικτικό Πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (για Μεταπτυχιακά).

9) Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση σπουδών εγγραφής στην οικεία Σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

10) Βεβαίωση με αναλυτική βαθμολογία των παρελθόντων ετών (για τούς ήδη φοιτούντες σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Άν δεν υπάρχει, διότι δεν εκδίδεται από το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο, τότε μπορεί να προσκομισθεί, κάθε πρόσφορο μέσο, αποδεικτικό της επίδοσης του υποψηφίου (π.χ. Συστατική Επιστολή από καθηγητή, Βεβαίωση της Σχολής περί της προόδου και ανελλιπούς φοιτήσεως κ.λ.π).

11) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.

12) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας των δύο τελευταίων ετών της οικογενείας του υποψηφίου καί του ιδίου, εφόσον υποβάλλει αυτοτελώς φορολογική δήλωση.

13) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί του οτι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη Υποτροφία, για τις σπουδές από το αυτό ή άλλο Ίδρυμα Υποτροφιών, καθώς και περί του οτι δεν εξέπεσεν, εξ ιδίας υπαιτιότητας, από προηγουμένως απονεμηθείσα Υποτροφία.

14) Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου (εφ`όσον ο ίδιος το κρίνει απαραίτητο).

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων