14/10/2019 14/10/2019 Οι Θεοί, οι επινοηθέντες υπό των ανθρώπων, είναι νεκροί. Η γνώσις όμως του ζώντος Θεού είναι δώρον ασύγκριτον. Τούτο παραδίδεται εις τον άνθρωπον διά της εμφανίσεως του Θεού και τίθεται ύστερον ως θεμέλιον όλης της ζωής αυτού. Εκάστη φανέρωσις του Θεού εις τον άνθρωπον, ούσα Θεία ενέργεια κατά την φύσιν αυτής, αντανακλάται εις τα πεπρωμένα...
14 Οκτωβρίου, 2019 - 14:22
Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2019 - 14:26

«Διά της Θεοτόκου η ιστορία όλου του κόσμου εισήλθε σε νέα τροχιά»

Διαδώστε:
«Διά της Θεοτόκου η ιστορία όλου του κόσμου εισήλθε σε νέα τροχιά»

Οι Θεοί, οι επινοηθέντες υπό των ανθρώπων, είναι νεκροί. Η γνώσις όμως του ζώντος Θεού είναι δώρον ασύγκριτον. Τούτο παραδίδεται εις τον άνθρωπον διά της εμφανίσεως του Θεού και τίθεται ύστερον ως θεμέλιον όλης της ζωής αυτού.

Εκάστη φανέρωσις του Θεού εις τον άνθρωπον, ούσα Θεία ενέργεια κατά την φύσιν αυτής, αντανακλάται εις τα πεπρωμένα του σύμπαντος κόσμου• εις τινας μάλιστα περιπτώσεις επηρεάζει σημαντικώς τον ρουν των ιστορικών γεγονότων.

Ούτως, η Σιναϊτική Αποκάλυψις απεδείχθη πηγή δυνάμεως και εξουσίας δι’ όλας τας ενεργείας του Μωϋσέως, καίτοι το έσχατον βάθος αυτής υπερέβαινε την κατανόησιν αυτού και δεν εχώρει εις την συνείδησιν του εβραϊκού λαού μέχρι της ελεύσεως του Χριστού.

Η ευαγγελική Αποκάλυψις προς την Παρθένον Μαρίαν εβιώθη υπ’ Αυτής ως όντως εκ Θεού προερχομένη. Το μεγαλείον όμως των λεχθέντων εις Αυτήν υπό του Αγγέλου υπερέβαινε κατ’ εκείνην την στιγμήν τας δυνάμεις Αυτής, και ησθάνθη Αύτη την ανάγκην να βεβαιωθή περί του αυθεντικού του αποκαλυφθέντος εις Αυτήν μυστηρίου.

Τούτο επετελέσθη διά του χαιρετισμού της Ελισάβετ:

«Ευλογημένη Συ εν γυναιξί… και πόθεν μοι τούτο ίνα έλθη η Μήτηρ του Κυρίου μου προς με;…».

Τότε η Αγία Παρθένος ανεφώνησε:

«Μεγαλύνει η ψυχή Μου τον Κύριον… ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης Αυτού» (Λουκά 41-49).

Και άπασα η ζωή Αυτής έλαβεν άλλην μορφήν• δι’ Αυτής δε και χάριν Αυτής η ιστορία όλου του κόσμου εισήλθεν εις νέαν τροχιάν, ασυγκρίτως μεγαλειωδεστέραν παντός ό,τι υπήρχε προ Αυτής.

Από Το Βιβλίο Του Αρχιμανδρίτου Π. Σωφρονίου (Σαχάρωφ), «Οψόμεθα Τον Θεόν Καθώς Έστι». Έκδοση Της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας, 1992.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων