09/03/2019 09/03/2019 Παρατίθεται η Διαθήκη τῶν ῾Αγίων καί ἐνδόξων Σαράντα Μαρτύρων τῶν ὁποίων ὁ βίος ἐτελειώθηκε στή Σεβαστεία και των οποίων τη μνήμη τελείται και εορτάζει η Εκκλησίαςκατά την 9ην Μαρτίου εκάστου έτους: «῾Ο Μελέτιος, ὁ ᾿Αέτιος καί ὁ ῾Ησύχιος, οἱ δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, χαίρουν ἐν Χριστῷ ἀνάμεσα σέ ὅλους τούς ῾Αγίους ἐπισκόπους καί πρεσβυτέρους καί διακόνους...
09 Μαρτίου, 2019 - 17:51
Τελευταία ενημέρωση: 09/03/2019 - 19:35

Η Διαθήκη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Διαδώστε:
Η Διαθήκη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Παρατίθεται η Διαθήκη τῶν ῾Αγίων καί ἐνδόξων Σαράντα Μαρτύρων τῶν ὁποίων ὁ βίος ἐτελειώθηκε στή Σεβαστεία και των οποίων τη μνήμη τελείται και εορτάζει η Εκκλησίαςκατά την 9ην Μαρτίου εκάστου έτους:

«῾Ο Μελέτιος, ὁ ᾿Αέτιος καί ὁ ῾Ησύχιος, οἱ δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, χαίρουν ἐν Χριστῷ ἀνάμεσα σέ ὅλους τούς ῾Αγίους ἐπισκόπους καί πρεσβυτέρους καί διακόνους καί ὁμολογητές καί τούς ὑπόλοιπους ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες σέ ὅλη τήν πόλη καί τή χώρα.

1. ῞Οταν μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς κοινές προσευχές ὅλων τελέσουμε τόν προκαθορισμένο σέ ἐμᾶς ἀγώνα καί φθάσουμε στά βραβεῖα τῆς ἄνω κλήσεως, τότε αὐτό τό θέλημά μας γιά τήν ἀνακομιδή τῶν λειψάνων μας θέλουμε νά κυριαρχήσει στούς ἀνθρώπους γύρω ἀπό τόν πρεσβύτερο καί πατέρα μας Πρόϊδο καί τούς ἀδελφούς μας Κρισπίνο καί Γόρδιο μαζί μέ τό λαό πού τούς ἀκολουθεῖ, καί τόν Κύριλλο, τόν Μάρκο καί τόν Σαπρίκιο, τό υἱό τοῦ ᾿Αμμωνίου, μέ σκοπό νά μετατεθοῦν τά λείψανά μας ἀπό τήν πόλη Ζήλων στό χωριό Σαρείμ. Γιατί ἄν καί ὅλοι καταγόμαστε ἀπό διαφορετικά μέρη, ὅμως προτιμοῦμε τόν ἕνα καί ἴδιο τόπο ἐνταφιασμοῦ γιά τήν αἰώνια ἀνάπαυση. Γιατί ἀφοῦ ἀγωνισθήκαμε τόν κοινό ἀθλοφόρο ἀγώνα, συμφωνήσαμε ὅτι θά ἔχουμε κοινό τόπο ἐνταφιασμοῦ στόν προαναφερθέντα τόπο. Αὐτά λοιπόν ἐφάνηκαν σωστά κατά τό ἅγιο Πνεῦμα, καί φάνηκαν καλά καί σέ ἐμᾶς.

᾿Εξ αἰτίας αὐτοῦ ἐμεῖς οἱ συγγενεῖς τοῦ ᾿Αέτιου καί τοῦ Εὐτύχιου καί τῶν ὑπόλοιπων ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν παρακαλοῦμε τούς κυρίους γονεῖς μας καί τούς ἀδελφούς μας νά μείνουν μακριά ἀπό κάθε ταραχή καί λύπη, νά τιμήσουν δέ τόν ὅρο τῆς φιλάδελφης συμμετοχῆς τους καί νά συμβαδίσουν μέ προθυμία στή θέλησή μας, γιά νά ἀποκτήσουν τό μεγάλο μισθό τῆς ὑπακοῆς καί τῆς συμπάθειας ἀπό τόν κοινό πατέρα μας.

᾿Ακόμη ἀξιώνουμε ἀπό ὅλους, κανείς νά μή θησαυρίσει γιά τόν ἑαυτό του τά περισυλλεγέντα λείψανα ἀπό τό καμίνι, ἀλλά ἀφοῦ φροντίσει γιά τή συγκέντρωσή τους στό ἴδιο μέρος, νά τά ἀποδώσει στούς προαναφερθέντες, μέ σκοπό νά ἀποκομίσει τό κέρδος τῆς φιλευσπλαχνίας τῶν ἴδιων του κόπων, ἀφοῦ ἐπιδείξει ἰσχυρό ζῆλο καί ἀληθινή εὐγνωμοσύνη. ῞Οπως ἀκριβῶς η Μαρία, η ὁποία ἀφοῦ ἐπερίμενε καρτερικά στόν τάφο καί εἶδε πρώτη ἀπό ὅλους τόν Κύριο, πρώτη ἐδέχθηκε καί τή χάρη τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐλογίας.

῎Αν κάποιος ἐναντιωθεῖ στό θέλημα τό δικό μας, ἄς εἶναι ξένος ἀπό τό θεῖο κέρδος, ἔνοχος κάθε παρακοῆς, ἀφοῦ μέ ἐπιπόλαιη σκέψη ἔχασε τό δίκαιό του, ἐπειδή ἐξαναγκαζόταν, ὅσο ἐξαρτιόταν ἀπό αὐτόν, νά κατατεμαχίσει ἐμᾶς, τούς ὁποίους ὁ ῞Αγιος Σωτήρας μας μέ τήν προσωπική χάρη καί πρόνοια συνέδεσε μέ πίστη.

῎Αν ὅμως καί τό παιδί, ὁ Εὐνοϊκός, μέ τή συγκατάνευση τοῦ φιλάνθρωπου Θεοῦ φθάσει στό ἴδιο τέλος τοῦ ἀγῶνος, ἀξίωσε νά ἔχει τήν ἴδια μέ ἐμᾶς διαμονή. ῎Αν βέβαια διαφυλαχθεῖ ἀβλαβής μέ τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ καί δοκιμασθεῖ στόν κόσμο, παραγγέλλουμε νά ἀσχοληθεῖ αὐτός ἐλεύθερα μέ τό μαρτύριό μας καί παρακαλοῦμε νά διαφυλάττει τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, μέ σκοπό νά μετέχει τῆς ἀπολαύσεως μαζί μέ ἐμᾶς κατά τή μεγάλη μέρα τῆς ᾿Αναστάσεως, ἐπειδή καί ὅσο εὑρισκόταν στόν κόσμο ὑπέμεινε τίς ἴδιες θλίψεις.

Γιατί εὐγνωμοσύνη πρός τόν ἀδελφό ἀποβλέπει στή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, παρακοή ὅμως πρός τούς ὁμόφυλους καταπατᾶ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἔχει γραφεῖ ὅτι· αὐτός πού ἀγαπᾶ τήν ἀδικία, μισεῖ τήν ψυχή του.

ΙΙ. ῾Επομένως ἀξιώνω ἀπό ἐσᾶς, ἀδελφέ Κρισπίνε, καί παραγγέλλω νά μείνετε μακριά ἀπό κάθε κοσμική τρυφή καί πλάνη. Γιατί εἶναι ἐσφαλμένη καί ὄχι ἰσχυρή δόξα τοῦ κόσμου, ὁποία γιά λίγο μέν ἀκμάζει καί πάλι μαραίνεται σάν χόρτο, ἀφοῦ δέχεται τό τέλος πιό γρήγορα ἀπό τήν ἀρχή. Νά θελήσετε ὅμως νά προσφύγετε στόν φιλάνθρωπο Θεό, ὁ ὁποῖος παρέχει σέ ὅσους προστρέχουν σέ Αὐτόν πλοῦτο ἀδιάκοπο, καί βραβεύει μέ ζωή αἰώνια ὅσους πιστεύουν σέ Αὐτόν.

Εἶναι στιγμή κατάλληλη γιά ὅσους θέλουν νά σώζονται καί γιά ὅσους δέν τό ἀναβάλλουν γιά τό μέλλον, παρέχοντας ἄφθονη διορία γιά μετάνοια καί τή χωρίς δισταγμό ἐνέργεια τῆς πολιτείας. Γιατί οἱ ἀλλαγές τῆς ζωῆς εἶναι ἀπρόοπτες. ᾿Αλλά ἄν ἔχεις γνώση, πρόσεξε μέσα σέ αὐτή τή ζωή νά ἐμφανίσεις τήν ὠφέλεια καί τήν ἁγνότητα τοῦ σεβασμοῦ πρός τόν Θεό, μέ σκοπό ἀφοῦ γίνεις κύριος αὐτῆς νά ἐξαλείψεις τό χειρόγραφο κείμενο τῶν προπατορικῶν ἁμαρτημάτων· γιατί θά σέ βρῶ σέ αὐτό, εἶπε, ἐν τῷ μεταξύ καί θά σέ κρίνω.

᾿Ασχοληθεῖτε, λοιπόν, σοβαρά μέ τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ γιά νά εὑρεθεῖτε ἄμεμπτοι, μέ σκοπό νά ἀποφύγετε τό ἀκοίμητο καί αἰώνιο πῦρ. Γιατί ὁ καιρός εἶναι περιορισμένος ἀπό παλιά, φωνάζει θεία φωνή.

Προπαντός λοιπόν ἀποδώσατε τιμή στήν ἀγάπη. Γιατί αὐτή μόνη τιμᾶ μέ νόμο τό δίκαιο τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης ὑπακούοντας στόν Θεό. Καί γιατί μέσῳ τοῦ ἀδελφοῦ πού εἶναι ὁρατός τιμᾶται ὁ ἀόρατος Θεός. Καί τά λόγια αὐτά στρέφονται πρός τούς ὁμομήτριους ἀδελφούς, ἄποψη αὐτή ὅμως ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς φιλόχριστους. Καί ἰσχυρίσθηκε ὁ ῞Αγιος Σωτήρας μας καί Θεός ὅτι ἐκεῖνοι εἶναι ἀδελφοί, ὄχι ὅσοι μετέχουν τῆς ἴδιας φύσεως, ἀλλά ὅσοι συνδέονται μέ ἄριστες πράξεις, μέ τήν πίστη καί ἐκπληρώνουν τό θέλημα τοῦ Πατέρα μας πού εὑρίσκεται στόν οὐρανό.

ΙΙΙ. Χαιρετίζουμε τόν κύριό μας τόν πρεσβύτερο Φίλιππο καί τόν Προκλιανό καί τόν Διογένη μαζί μέ τήν ἁγία ᾿Εκκλησία. Χαιρετίζουμε τόν κύριό μας Προκλιανό πού εὑρίσκεται στό χωριό Φυδελᾶ μαζί μέ τήν ἁγία ᾿Εκκλησία καί μέ τούς συγγενεῖς του. Χαιρετίζουμε τόν Μάξιμο μέ τήν ᾿Εκκλησία. Χαιρετίζουμε τόν Δόμνο μέ τούς συγγενεῖς του, τόν ῎Ιλη τόν πατέρα μας καί τόν Οὐάλη μέ τήν ᾿Εκκλησία. Χαιρετίζω καί ἐγώ, ὁ Μελέτιος, τούς συγγενεῖς μου Λουτάνιο, Κρίσπο καί τόν Γόρδιο μέ τούς συγγενεῖς τους, τόν ᾿Ελπίδιο μέ τούς συγγενεῖς του, τόν ῾Υπερέχιο μέ τούς συγγενεῖς του.

Χαιρετίζουμε καί ὅσους εὑρίσκονται στό χωριό Σαρείμ, τόν πρεσβύτερο μέ τούς συγγενεῖς του, τούς διακόνους μέ τούς συγγενεῖς τους, τόν Μάξιμο μέ τούς συγγενεῖς του, τόν ῾Ησύχιο μέ τούς συγγενεῖς του, τόν Κυριακό μέ τούς συγγενεῖς του. Χαιρετίζουμε ὅλους ὅσοι εὑρίσκονται στό Χαδουθί ὀνομαστικά. Χαιρετίζουμε ὀνομαστικά ὅλους ὅσοι εὑρίσκονται στή Χαρισφώνη. Χαιρετίζω καί ἐγώ ὁ ᾿Αέτιος τούς συγγενεῖς μου Μάρκο καί ᾿Ακυλίνα καί τόν πρεσβύτερο Κλαύδιο καί τούς ἀδελφούς του Μάρκο, Τρύφωνα, Γόρδιο καί Κρίσπο καί τίς ἀδελφές μου καί τή σύζυγό μου Δόμνα μέ τό παιδί μου.

Χαιρετίζω καί ἐγώ ὁ Εὐτύχιος ὅσους εὑρίσκονται στά Ξίμαρα, τή μητέρα μου ᾿Ιουλία καί τούς ἀδελφούς μου Κύριλλο, Ροῦφο, Ρίγλο καί Κυρίλλα καί τή νύμφη μου Βασιλεία καί τούς διακόνους Κλαύδιο καί Ρουφίνο καί Πρόκλο. Χαιρετίζουμε καί τούς ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ, τόν Σαπρίκιο, τόν υἱό τοῦ ᾿Αμμωνίου, καί τόν Γενέσιο, καί τόν Σωσάννα μέ τούς δικούς του.

Χαιρετίζουμε λοιπόν ὅλους ἐσᾶς, πού εἶστε κύριοί μας, ὅλοι ἐμεῖς οἱ σαράντα ἀδελφοί καί συγκρατούμενοι, ὁ Μελέτιος, ὁ ᾿Αέτιος, ὁ Εὐτύχιος, ὁ Κυρίων, ὁ Κάνδιδος, ὁ ᾿Αγγίας, ὁ Γάιος, ὁ Χουδίων, ὁ ῾Ηράκλειος, ὁ ᾿Ιωάννης, ὁ Θεόφιλος, ὁ Σισίνιος, ὁ Σμάραγδος, ὁ Φιλοκτήμων, ὁ Γοργόνιος, ὁ Κύριλλος, ὁ Σεβηριανός, ὁ Θεόδουλος, ὁ Νίκαλλος, ὁ Φλάβιος, ὁ Ξάνθιος, ὁ Οὐαλέριος, ὁ ῾Ησύχιος, ὁ Δομετιανός, ὁ Δόμνος, ὁ ῾Ηλιανός, ὁ Λεόντιος, ὁ ὀνομαζόμενος καί Θεόκτιστος, ὁ Εὐνοϊκός, ὁ Οὐάλης, ὁ ᾿Ακάκιος, ὁ ᾿Αλέξανδρος, ὁ Βικράτιος, ὁ ὀνομαζόμενος καί Βιβιανός, ὁ Πρίσκος, ὁ Σακέρδων, ὁ ᾿Εκδίκιος, ὁ ᾿Αθανάσιος, ὁ Λυσίμαχος, ὁ Κλαύδιος, ὁ ῎Ιλης, καί ὁ Μελίτων. ᾿Εμεῖς λοιπόν οἱ σαράντα δοῦλοι τοῦ κυρίου ἠμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ὑπογράψαμε μέ τό χέρι τοῦ Μελετίου γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, καί ἐπικυρώσαμε ὅλα ὅσα ἐγράφησαν πρίν, καί ἐφάνηκε καλό σέ ὅλους ἐμᾶς. Μέ τήν ψυχή μας καί τό θεῖο πνεῦμα προσευχόμαστε νά τύχουμε ὅλοι τά αἰώνια ἀγαθά τοῦ Θεοῦ καί τήν Βασιλεία Του τώρα καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν».

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων