24/06/2024 24/06/2024 Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αφίχθη στη Λευκάδα χθες Κυριακή της Πεντηκοστής. Το απόγευμα αναχώρησε με ειδική πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για το Αεροδρόμιο του Ακτίου (Πρέβεζας), για πολυήμερη επίσκεψη στις Ιερές Μητροπόλεις Λευκάδος και Ιθάκης, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, και Άρτης. Ο Παναγιώτατος αποδέχθηκε την  πρόσκληση του  Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ....
24 Ιουνίου, 2024 - 10:28
Τελευταία ενημέρωση: 24/06/2024 - 10:25

Αφίχθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Λευκάδα – Η αντιφώνηση του Παναγιωτάτου

Διαδώστε:
Αφίχθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Λευκάδα – Η αντιφώνηση του Παναγιωτάτου

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αφίχθη στη Λευκάδα χθες Κυριακή της Πεντηκοστής. Το απόγευμα αναχώρησε με ειδική πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για το Αεροδρόμιο του Ακτίου (Πρέβεζας), για πολυήμερη επίσκεψη στις Ιερές Μητροπόλεις Λευκάδος και Ιθάκης, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, και Άρτης.

Ο Παναγιώτατος αποδέχθηκε την  πρόσκληση του  Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου, των Δημάρχων των δύο Νήσων, του τοπικού βουλευτού κ. Αθανασίου Καββαδά και του Καθηγουμένου κ. Νικηφόρου.

“Καίτοι μας χωρίζει κάποια απόστασις γεωγραφική, εντούτοις ουδέποτε επαύσαμεν παρακολουθούντες φιλοστόργως εκ Φαναρίου την πορείαν και την ζωήν των αγαπητών μας Επτανησίων, μετά των οποίων ιεροί και ακατάλυτοι πνευματικοί δεσμοί παλαιόθεν μας συνδέουν”, είπε στην αντιφώνησή του ο Παναγιώτατος.

“Άλλωστε, οι εν Αγίοις Επίσκοποι Λευκάδος Ζαχαρίας και Πελάγιος έδωκαν εν Κωνσταντινουπόλει την καλήν ομολογίαν της Ορθοδόξου Πίστεως, διαπρέψαντες ως Πατέρες των αγίων Δευτέρας και Έκτης Οικουμενικών Συνόδων αντιστοίχως! Έτσι το όνομα της Λευκάδος μας είναι πάντοτε ιδιαιτέρως αγαπητόν και αιδέσιμον!“, υπογράμμισε.

“Ανταποκρινόμενοι, λοιπόν, εις αυτήν (πρόσκλησιν), ήλθομεν σήμερον από την Πόλιν των Πόλεων και το εν Φαναρίω σεπτόν Κέντρον της Ορθοδοξίας και του ευσεβούς ημών Γένους, κομίζοντες την πολλήν αγάπην και την ευλογίαν της κοινής όλων μας πνευματικής Μητρός και Τροφού Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, η οποία, παρά τας διακυμάνσεις της ιστορίας, ορθία επί των ιερών επάλξεων, εξακτινώνει πάντοτε τηλαυγώς το άγιον αναστάσιμον φως της αληθούς Πίστεως και Ορθοδόξου ευσεβείας και το ιλαρόν φως της ευγενείας, της αρχοντιάς και των τιμαλφών παραδόσεων της Ρωμιοσύνης!”, τόνισε.

Ολόκληρη η αντιφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιε, ἐκπρόσωπε τῆς Α.Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπι-σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεόφιλε,

Τιμιώτατοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,

Εὐλαβέστατοι κληρικοί,

Ἐξοχώτατοι,

Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε,

Ὁσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε,

Λαὲ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε!

Μὲ πολλὴν συγκίνησιν εὑρισκόμεθα εἰς τὴν ὡραίαν Λευκάδα, πραγματοποιοῦντες τὴν πρώτην εἰς τὴν ἱστορίαν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν θεόσωστον ταύτην Μητρόπολιν καὶ τὴν νῆσον τῶν ποιητῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων. Δοξάζομεν τὴν Παναγίαν Τριάδα, ἡ ὁποία μᾶς ἀξιώνει αὐτῆς τῆς μεγάλης χαρᾶς, ἀνήμερα τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς! Καὶ εὐχαριστοῦμεν τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τὴν Πεφανερωμένην Κυρίαν, πολιοῦχον καὶ προστάτιδα τῆς νήσου, ἡ Ὁποία μᾶς ὑποδέχεται ἤδη εἰς τὸ περίσεμνον ἀρχοντικόν Της. Ὅπως κάθε Λευκάδιος ἔξωθεν ἐρχόμενος θεωρεῖ πρώτιστον χρέος του νὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸν ἱερὸν βράχον καὶ νὰ προσκυνήσῃ τὴν «Κυρούλα» του, ἔτσι καὶ ἡμεῖς μετὰ τῆς τιμίας ἡμῶν Πατριαρχικῆς Συνοδείας, ἐλθόντες ἀπὸ τὴν Θεοτοκοφρούρητον Κωνσταντινούπολιν, ὡς πρῶτον χρέος ἡμῶν ἐθεωρήσαμεν νὰ ἔλθωμεν ἀκριβῶς ἐδῶ εἰς τὴν περικαλλῆ Μονήν Της, νὰ βάλωμεν μετάνοιαν καὶ νὰ προσκυνήσωμεν τὴν θαυματουργὸν καὶ περίπυστον εἰκόνα Της καὶ νὰ ζητήσωμεν τὴν εὐχὴν καὶ τὴν βοήθειάν Της, πρὶν ἀκολουθήσωμεν τὸ καταρτισθὲν πρόγραμμα. Τὴν ἰδίαν στιγμὴν ὑποκλινόμεθα εὐλαβῶς ἐνώπιον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Σωσίωνος, τοῦ καὶ πρώτου Ἐπισκόπου τῆς Λευκάδος, Ἀκύλα καὶ Ἡρωδίωνος τῶν φωτιστῶν αὐτῆς καὶ ἐξαιτούμεθα τὰς πρὸς Θεὸν πρεσβείας των.

Χαιρετίζομεν κατόπιν ἐγκαρδίως καὶ ἐν ἀγάπῃ ἐκτενεῖ τὸν εὐγενῆ, φιλόμουσον καὶ φιλοπρόοδον Λευκαδιακὸν λαόν, τῆς πρωτευούσης καὶ τῶν χωρίων, μὲ τοὺς τιμίους ἄρχοντάς του καὶ τοὺς καλοὺς πνευματικούς του πατέρας. Ἱστάμεθα μὲ θαυμασμὸν ἐνώπιον τῆς ἱστορίας του διὰ μέσου τῶν αἰώνων, ἐθνικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνικῆς, ἐνώπιον τῆς ἰδιαιτέρας ἑπτανησιακῆς του παραδόσεως, τοῦ ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν λίαν ἀξιολόγων ἐπιτευγμάτων του εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς!

Καίτοι μᾶς χωρίζει κάποια ἀπόστασις γεωγραφική, ἐντούτοις οὐδέποτε ἐπαύσαμεν παρακολουθοῦντες φιλοστόργως ἐκ Φαναρίου τὴν πορείαν καὶ τὴν ζωὴν τῶν ἀγαπητῶν μας Ἑπτανησίων, μετὰ τῶν ὁποίων ἱεροὶ καὶ ἀκατάλυτοι πνευματικοὶ δεσμοὶ παλαιόθεν μᾶς συνδέουν. Ἄλλωστε, οἱ ἐν Ἁγίοις Ἐπίσκοποι Λευκάδος Ζαχαρίας καὶ Πελάγιος ἔδωκαν ἐν Κωνσταντινουπόλει τὴν καλὴν ὁμολο-γίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, διαπρέψαντες ὡς Πατέρες τῶν ἁγίων Δευτέρας καὶ Ἕκτης Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀντιστοίχως! Ἔτσι τὸ ὄνομα τῆς Λευκάδος μᾶς εἶναι πάντοτε ἰδιαιτέρως ἀγαπητὸν καὶ αἰδέσιμον! Τούτων οὕτως ἐχόντων, λίαν εὐχαρίστως ἀπεδέχθημεν τὴν εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, τῶν Ἐντιμοτάτων Δημάρχων τῶν δύο Νήσων, τοῦ τοπικοῦ Βουλευτοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Ἀθανασίου Καββαδᾶ καὶ τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Καθηγουμένου κ. Νικηφόρου, κομισθεῖσαν εἰς τὴν Πόλιν τὸν παρελθόντα Νοέμβριον. Ἀνταποκρινό-μενοι, λοιπόν, εἰς αὐτήν, ἤλθομεν σήμερον ἀπὸ τὴν Πόλιν τῶν Πόλεων καὶ τὸ ἐν Φαναρίῳ σεπτὸν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, κομίζοντες τὴν πολλὴν ἀγάπην καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς κοινῆς ὅλων μας πνευματικῆς Μητρὸς καὶ Τροφοῦ Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, παρὰ τὰς διακυ-μάνσεις τῆς ἱστορίας, ὀρθία ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἐπάλξεων, ἐξακτινώνει πάντοτε τηλαυγῶς τὸ ἅγιον ἀναστάσιμον φῶς τῆς ἀληθοῦς Πίστεως καὶ Ὀρθοδόξου εὐσεβείας καὶ τὸ ἱλαρὸν φῶς τῆς εὐγενείας, τῆς ἀρχοντιᾶς καὶ τῶν τιμαλφῶν παραδόσεων τῆς Ρωμιοσύνης!

Εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας πάντας διὰ τὴν ὡραίαν ὑποδοχήν ποὺ μᾶς ἐπεφυλάξατε, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Ἐντιμό-τατον Δήμαρχον τῆς Νήσου κ. Βεργίνην διὰ τὴν εὐγενῆ καὶ εὐλαβῆ προσφώνησίν του ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν Λευκαδίων. Ἰδιαιτέρως δὲ καὶ ἐν συγκινήσει πολλῇ εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν τιμητικὴν ὀνοματοδοσίαν τῆς πρὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πλατείας ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς ἡμῶν Μετριότητος!

Ὁ ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι προσκυνούμενος Εἷς καὶ μόνος ἀληθινὸς Θεός, διὰ πρεσβειῶν τῆς Πεφανερωμένης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἴθε νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ ἁγιάζῃ τὴν Λευκάδα, τοὺς Λευκαδίους καὶ ὅλον τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς θεοσώστου Μητροπόλεώς σας, δωρούμενος πᾶν δώρημα τέλειον καὶ διαφυλάττων ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς κινδύνου σεισμοῦ, λοιμοῦ καὶ οἱουδήτινος ἄλλου κακοῦ!

Λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, «χαίρετε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν»!

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων