22/06/2024 22/06/2024 Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος δέχθηκε επισκέψεις την Πέμπτη 20 Ιουνίου. Ο Μακαριώτατος υποδέχθηκε τον π. Μάρκο του Ιδρύματος Austrian Hospice με δεκάδες εθελοντές από την Αυστρία. Στην ομάδα αυτή ο Μακαριώτατος ανέλυσε την ποιμαντική και πολιτιστική δραστηριότητα του Πατριαρχείου απ’ αρχής της πρώτης Εκκλησίας έως και του έτους 638 μ.Χ. επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου και...
22 Ιουνίου, 2024 - 11:00
Τελευταία ενημέρωση: 22/06/2024 - 10:46

Επισκέψεις στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Διαδώστε:
Επισκέψεις στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος δέχθηκε επισκέψεις την Πέμπτη 20 Ιουνίου.

Ο Μακαριώτατος υποδέχθηκε τον π. Μάρκο του Ιδρύματος Austrian Hospice με δεκάδες εθελοντές από την Αυστρία. Στην ομάδα αυτή ο Μακαριώτατος ανέλυσε την ποιμαντική και πολιτιστική δραστηριότητα του Πατριαρχείου απ’ αρχής της πρώτης Εκκλησίας έως και του έτους 638 μ.Χ. επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου και έως σήμερα στο πλαίσιο των κρατών Ισραήλ, Ιορδανίας, Παλαιστινιακής Αυτονομίας και Κατάρ υπό τον εκάστοτε Πατριάρχη Ιεροσολύμων με ανεγνωρισμένη την εκκλησιαστική δικαιοδοσία Αυτού και ανεγνωρισμένα όλα τα προνόμια του Πατριαρχείου απ’ αιώνων.

Στη συνεχεία, ο Μακαριώτατος υποδέχθηκε τον κ. George Noll, Γενικό διπλωματικό αντιπρόσωπο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Ισραήλ επί των Παλαιστινιακών Υποθέσεων μετά συνεργάτιδος αυτού. Ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στο έργο του Πατριαρχείου στις Κοινότητες στην Παλαιστινιακή Αυτονομία και στη Γάζα και στην αδιασπάστη σχέση της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.

Ακόμη ο Μακαριώτατος υποδέχθηκε τον κ. Όντε Καουάς, υπεύθυνο των Αραβοφώνων Σχολείων του Πατριαρχείου για να συζητήσουν τα θέματα των σχολείων αυτών.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων υποδέχθηκε τη διδασκάλισσα κ. Παναγιώτα Καφετζή, η οποία ζήτησε κατευθύνσεις για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσης στην Αραβόφωνη Κονότητα του Πατριαρχείου και στην Πατριαρχική Σχολή του Αγίου Δημητρίου.

Επίσης ο Μακαριώτατος υποδέχθηκε τον κ. Ντίμπ Γιούσεφ μετά της συζύγου του, που μετέφρασε στην Αραβική γλώσσα το έργο του μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Γρηγορίου Αγίου Όρους καθηγητού π. Γεωργίου Καψάνη, τον Προϊστάμενο της Κοινότητος Ιόππης π. Κωνστάντη, τον Ηγούμενο της Μονής Αγίου Ελισσαίου Ιεριχούς Αρχιμανδρίτη π. Παρθένιον, ο οποίος τον στην πανήγυρη της Μονής την 14ην Μηνός Ιουνίου.

Το εσπέρας της ημέρας αυτής ο Μακαριώτατος ευλόγησε την συνάθροιση των Ορθοδόξων Προσκόπων στην αίθουσα τελετών του ξενοδοχείου Notre Dame παρουσία δε και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα κ. Δημητρίου Αγγελοσοπούλου, του Πρέσβεως της Κύπρου στην Παλαιστινιακή Αυτονομία κ. Άσσου και του πρώην Διευθυντού της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Χάνα Αμήρε.

Η συνάθροιση αυτή εχαρακτηρίσθη ως «Leaders Inauguration Ceremony», ήτοι ως τελετήν εγκαταστάσεως οδηγών. Εις ταύτην ο Μακαριώτατος ανεκοίνωσε την ίδρυσιν του Τοπικού Συμβουλίου Ιεροσολύμων και επήνεσε την δραστηριότητα των Προσκόπων, οι οποίοι ενισχύουν την χριστιανικήν παρουσίαν εις την Αγίαν Γην διά της συμμετοχής αυτών εις τας τελετάς της Εκκλησίας, εξαιρέτως κατά το Μέγα Σάββατον. Στην συνάντηση αυτή απενεμήθησαν βραβεία αριστείας στους διακριθέντες Προσκόπους για την συμμετοχή αυτών σε διάφορες ανθρωπιστικές δραστηριότητες.

Παρακάτω το δελτίο Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Τήν Πέμπτην, 7ην / 20ήν Ἰουνίου 2024, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη:

1 -Τόν π. Μᾶρκον τοῦ Ἱδρύματος Austrian Hospice μετά δεκάδος ἐθελοντῶν ἐξ Αὐστρίας.

Εἰς τήν ὁμάδα ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀνέλυσε τήν ποιμαντικήν καί πολιτιστικήν δραστηριότητα τοῦ Πατριαρχείου ἀπ’ ἀρχῆς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας ἕως καί τοῦ ἔτους 638 μ.Χ. ἐπί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου καί ἕως τῆς σήμερον εἰς τό πλαίσιον τῶν κρατῶν Ἰσραήλ, Ἰορδανίας, Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί Κατάρ ὑπό τόν ἑκάστοτε Πατριάρχην Ἱεροσολύμων μέ ἀνεγνωρισμένην τήν ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν Αὐτοῦ καί ἀνεγνωρισμένα ὅλα τά προνόμια τοῦ Πατριαρχείου ἀπ’ αἰώνων.

2 -Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν κ. George Noll, Γενικόν διπλωματικόν ἀντιπρόσωπον τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας εἰς Ἰσραήλ ἐπί τῶν Παλαιστινιακῶν Ὑποθέσεων μετά συνεργάτιδος αὐτοῦ. Τοῦτον ἐδέχθη καί εἰς τοῦτον ὠμίλησεν ὁ Μακαριώτατος περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ἡμῶν εἰς τάς Κοινότητας αὐτοῦ εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν καί εἰς Γάζαν καί περί τῆς ἀδιασπάστου σχέσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μετά τῆς Καινῆς, συμπληρούσης καί ἐπισφραγιζούσης τήν Παλαιάν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3 -Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τόν κ. Ὄντε Καουάς, ὑπεύθυνον τῶν Ἀραβοφώνων Σχολείων τοῦ Πατριαρχείου διά συζήτησιν ἐπί τῶν θεμάτων τῶν σχολείων τούτων.

4 -Τήν διδασκάλισσαν κ. Παναγιώταν Καφετζῆν, ζητήσασαν κατευθύνσεις διά τήν διδασκαλίαν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς την Ἀραβόφωνον Κονότητα τοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

5 -Τόν κ. Ντίμπ Γιοῦσεφ μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, μεταφράσαντα εἰς τήν Ἀραβικήν γλῶσσαν τό ἔργον τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους καθηγητοῦ π. Γεωργίου Καψάνη.

6 -Τόν Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ἰόππης π. Κωνστάντη.

7 -Τόν Ἡγούμενον τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἐλισσαίου Ἱεριχοῦς Ἀρχιμανδρίτην π. Παρθένιον, ἵνα καλέσῃ Αὐτόν εἰς τήν πανήγυριν τῆς Μονῆς τήν 14ην Μηνός Ἰουνίου.

8 -Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ, τήν συνάθροισιν τῶν Ὀρθοδόξων Προσκόπων εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ ξενοδοχείου Notre Dame παρουσίᾳ δέ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου, τοῦ Πρέσβεως τῆς Κύπρου εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Ἄσσου καί τοῦ πρῴην Διευθυντοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Χάνα Ἀμῆρε.

Ἡ συνάθροισις αὐτή ἐχαρακτηρίσθη ὡς «Leaders Inauguration Ceremony», ἤτοι ὡς τελετήν ἐγκαταστάσεως ὁδηγῶν. Εἰς ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἀνεκοίνωσε τήν ἵδρυσιν τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Ἱεροσολύμων καί ἐπῄνεσε τήν δραστηριότητα τῶν Προσκόπων, οἱ ὁποῖοι ἐνισχύουν τήν χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τάς τελετάς τῆς Ἐκκλησίας, ἐξαιρέτως κατά τό Μέγα Σάββατον.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἀπενεμήθησαν βραβεῖα ἀριστείας εἰς τούς διακριθέντας Προσκόπους διά τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς διαφόρους ἀνθρωπιστικάς δραστηριότητας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων