09/05/2019 09/05/2019 Στην ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ που είναι αφιερωμένη στον Αγιο Γεώργιο, χοροστάτησε την Τετάρτη 8 Μαΐου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Στην θεία λειτουργία προς τιμών των Ρουμάνων Ορθοδόξων συγχοροστάτησαν οι Αγιοταφίτες Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός και Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Αριστόβουλος. Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων...
09 Μαΐου, 2019 - 8:29
Τελευταία ενημέρωση: 09/05/2019 - 11:53

Ο Πατρ. Ιεροσολύμων στην ρουμανική εκκλησία

Διαδώστε:
Ο Πατρ. Ιεροσολύμων στην ρουμανική εκκλησία

Στην ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ που είναι αφιερωμένη στον Αγιο Γεώργιο, χοροστάτησε την Τετάρτη 8 Μαΐου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Στην θεία λειτουργία προς τιμών των Ρουμάνων Ορθοδόξων συγχοροστάτησαν οι Αγιοταφίτες Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός και Αρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Αριστόβουλος.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τήν Τετάρτην, 25ην Ἀπριλίου /8ην Μαΐου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν ἐν τῇ Δυτικῇ Ἱερουσαλήμ ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐπί τῇ διαγενομένῃ μνήμῃ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Μετά τοῦ Μακαριωτάτου συνελειτούργησαν οἱ Ἀρχιερεῖς: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος, ἔτι δέ ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος καί ὁ βοηθός αὐτοῦ, γνώστης τῆς Ἑλληνικῆς, Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δομετιανός καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος τῆς Ρωσσικῆς Ἀποστολῆς (Missia), ἄλλοι ἱερεῖς, ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, ὁ διάκονος Χάδερ καί ὁ διάκονος Ἐφραίμ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, ψάλλοντος Ἱεροψάλτου ἐκ Ρουμανίας καί ψαλλουσῶν τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἀντιπροσωπείας ρουμανιστί καί ἑλληνιστί και μετέχοντος ἀθρόου εὐσεβοῦς ρουμανοφώνου κυρίως ἐκκλησιάσματος.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἑλληνιστί ἔχοντα οὕτως:

«Ὅταν δέ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγώ πέμψω ὑμῖν παρά τοῦ Πατρός, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρά τοῦ πατρός ἐκπορεύεται, Ἐκεῖνος μαρτυρήσει περί ἐμοῦ. Καί ἡμεῖς δέ μαρτυρεῖτε ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε».

«Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μή σκανδαλισθῆτε· ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ», λέγει Κύριος (Ιωάν. 15,26-16,2)

Πανοσιολογιώτατε Ἀρχιμανδρῖτα κ. Θεόφιλε,

ἐκπρόσωπε τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

εὐλαβεῖς χριστιανοί καί παρεπιδημοῦντες προσκυνηταί,

Σήμερον ἐξέλαμψεν ἡ ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συνεκλάμπει δέ καί ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου. Διό καί συνήχθημεν ἐν τῷ ἐπωνύμῳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἱερῶ τούτῳ Ναῷ, ἵνα τά μέν, δοξολογήσωμεν εὐχαριστιακῶς, τόν ἅγιον Τριαδικόν Θεόν Ἀναστάντα Χριστόν καί Θεόν ἡμῶν. Τά δέ, ἵνα διαδηλώσωμεν τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, δηλονότι τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων καί τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας καί μαρτυρήσωμεν τήν πίστιν τοῦ μάρτυρος τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προηγήθη τό ἀπαθές κατά τήν θεότητα Αὐτοῦ Πάθος, δηλονότι ὁ διά σταυροῦ μαρτυρικός Αὐτοῦ θάνατος. Αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ ἀπαθοῦς πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἐγένετο κοινωνός ὁ πιστός μάρτυς αὐτοῦ Γεώργιος καί μέτοχος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. «Ἐνίκα γάρ ὁ πόθος τοῦ Γεωργίου τήν ἀνθρωπίνην αὐτοῦ φύσιν διά θανάτου πείθων αὐτόν, διαβῆναι πρός τό ποθούμενον, Χριστόν τόν Θεόν καί Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν», λέει ὁ ὑμνῳδός.

Οἱ διῶκται καί οἱ ἀποκτείναντες τόν Γεώργιον ἐνόμιζον ὅτι προσέφερον λατρείαν εἰς τόν Θεόν, ὡς εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· «ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ» (Ἰωάν. 16,2). Εἶναι γεγονός ὅτι πολλάκις τό ἔργον τοῦ διαβόλου διεξήχθη ὑπό τό ἔνδυμα τοῦ διακόνου τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἁγίας αὐτοῦ Ἐκκλησίας καί πολλάκις ταραχωδέστατοι πολέμιοι τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ (Α’ Τιμ. 1,10) ἐκάθησαν «εἰς τόν Ναόν τοῦ Θεοῦ» (Β’ Θεσ. 2,4). Οὐχ ἧττον ὅμως ἐθριάμβευσεν ἡ νίκη τῆς ἀληθείας, ὡς μαρτυρεῖ ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἐν τῇ Ἀποκαλύψει αὐτοῦ…

«Καί αὐτοί [οἱ πιστοί μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ]ἐνίκησαν αὐτόν διά τό αἷμα τοῦ ἀρνίου καί διά τόν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καί οὐκ ἠγάπησαν τήν ψυχήν αὐτῶν ἄχρι θανάτου· διά τοῦτο εὐφραίνεσθε οὐρανοί καί οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες», (Ἰωάν. Ἀποκάλ. 12, 11-12)

Ἰδοὺ διά τί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ᾄδει διά στόματος τοῦ ὑμνῳδοῦ αὐτῆς διαπρυσίως λέγουσα: «Οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δέ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δέ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καί ἀόρατος· Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος».

Τό μαρτύριον τοῦ φίλου τοῦ Χριστοῦ Γεωργίου ἐνέχει ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς τήν χορείαν τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο διότι δέν ἀνήκει εἰς τόν ἱστορικόν χρόνον τοῦ θανάτου τῆς φθορᾶς, ἀλλά εἰς τόν χρόνον «ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου» κατά τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Δαμασκηνόν δηλονότι τόν χρόνον τοῦ θανάτου τῆς ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Ὁ μέγας καί σοφώτατος Παῦλος ἐπικαλούμενος τήν ζῶσαν μαρτυρίαν τῶν μαρτυρησάντων ὑπέρ τῆς ἀγάπης τῆς ἀληθείας, δηλονότι τοῦ Χριστοῦ, «ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια» (Ἰωάν. 14,6), εἰς τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως δι’ ὑπομονῆς ἀντιμετωπίζωμεν τόν ἀγῶνα τόν προβάλλοντα ἔμπροσθεν ἡμῶν. «Τοιγαροῦν καί ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καί τήν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ἰησοῦν, ὃς ἀντί τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν», (Ἑβρ. 12,1-2).

Ὁ ἅγιος Γεώργιος διακρίνεται οὐχί μόνον «ἀπό τό προκείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων» (Ἑβρ. 12,1) τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ἀπό τήν οἰκουμενικήν τιμήν, τήν ὁποίαν ἀπολαμβάνει καί μάλιστα κατ’ αὐτήν τήν σύγχρονον ἡμῖν ἐποχήν τῆς ἀντί-ἁγιογραφικῆς -καί δή τῆς ἀντιχριστιανικῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως.

Λέγομεν δέ τοῦτο, διότι ὁ ἅγιος Γεώργιος, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ νέφους μαρτύρων τῆς ἀγάπης τῆς ἀληθείας καί τῆς δικαιοσύνης τοῦ Χριστοῦ καί οἰκουμενικῶς ἀναγνωριζόμενος, ἀλλά καί ἐπωνύμως τιμώμενος ὑπό ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων, καλεῖ σήμερον ἐν τῇ ἑορτίῳ αὐτοῦ μνήμῃ πάντας ἡμᾶς καί δή πάσας τάς ὁμοδόξους ἀδελφάς ὀρθοδόξους ἡμῶν Ἐκκλησίας, διά τοῦ παραγγέλματος τοῦ θείου Παύλου: «ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετά πάσης ταπεινοφροσύνης καί πραότητος, μετά μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης». (Ἔφες. 4,1) καί τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως, ὑπέρ ἧς καί δι’ ἧς, ὡς ὑμνολογικῶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

«Οἱ μάρτυρές σου Κύριε, πίστει στηριχθέντες, ἐλπίδι βεβαιωθέντες, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Σταυροῦ σου ψυχικῶς ἑνωθέντες, τοῦ ἐχθροῦ τήν τυραννίδα ὤλεσαν, καί τυχόντες τῶν στεφάνων, μετά τῶν ἀσωμάτων πρεσβεύουσιν, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Παρακαλέσωμεν τόν ἅγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, ἵνα πρεσβεύῃ τῷ ἐκ τῆς ἀειπαρθένου καί ὑπερευλογημένης Θεοτόκου Μαρίας, σαρκωθέντι καί ὑπέρ ὑμῶν σταυρωθέντι καί ἀναστάντι Χριστῷ τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν ὅπως δωρήσηται ἡμῖν ζωήν τήν αἰώνιον καί εἰρήνην τῷ κόσμῳ καί τῇ περιοχῇ ἡμῶν.

Ἔτη πολλά καί Χριστός Ἀνέστη

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος ἀντιπρόσωπος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος παρέθεσε ἑόρτιον τράπεζαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί ἄλλους.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων