15/06/2019 15/06/2019 Τό Σάββατον, 2αν/15ην Ἰουνίου 2019, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, τό Πατριαρχεῖον εἶχε μνήμην πάντων τῶν ἀπ’ αἰώνων κεκοιμημένων Ἁγιοταφιτῶν, ἀοιδίμων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί Μοναχῶν. Ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων τούτων ἐτελέσθη Ἐσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας, ἐν ᾧ ἐψάλη ὁ κανών τῶν μνημοσύνων καί ἐνδιαμέσως τῶν ᾠδῶν αὐτοῦ ἐμνημονεύθησαν τά ὀνόματα, τά ὁποῖα διασῴζει ἡ μνήμη...
15 Ιουνίου, 2019 - 21:17

Το Σάββατο των Ψυχών εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

Διαδώστε:
Το Σάββατο των Ψυχών εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

Τό Σάββατον, 2αν/15ην Ἰουνίου 2019, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, τό Πατριαρχεῖον εἶχε μνήμην πάντων τῶν ἀπ’ αἰώνων κεκοιμημένων Ἁγιοταφιτῶν, ἀοιδίμων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί Μοναχῶν.

Ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν ὅλων τούτων ἐτελέσθη Ἐσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας, ἐν ᾧ ἐψάλη ὁ κανών τῶν μνημοσύνων καί ἐνδιαμέσως τῶν ᾠδῶν αὐτοῦ ἐμνημονεύθησαν τά ὀνόματα, τά ὁποῖα διασῴζει ἡ μνήμη τῆς Ἀδελφότητος.

Τοῦ μνημοσύνου τούτου προέξηρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐν συμπροσευχῇ Ἀρχιερέων μετ’ ἐπιτραχηλίου καί ὠμοφορίου.

Τήν πρωΐαν προσηνέχθη θεία Εὐχαριστία καί εἰς τό Κοινωνικόν αὐτῆς ἐτελέσθη Τρισάγιον πάλιν μετά μνημοσύνου τῶν ὀνομάτων.

Εἰς τό Ἐπιτροπικόν ἐδόθη τό κόλλυβον καί ἀνεπέμφθη ἡ εὐχή: «Ὁ Θεός νά τούς ἀναπαύῃ», «Αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη».

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων