18/04/2021 18/04/2021 Επιστολή απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως με θέμα τον Διορισμό μονίμων θεολόγων – εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022. “Επαρκείς διορισμοί Θεολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενική, ειδική, επαγγελματική, δεν έχουν γίνει για τουλάχιστον μία δεκαετία. Κατά το διάστημα αυτό οι διορισμοί Θεολόγων υπήρξαν ελάχιστοι και...
18 Απριλίου, 2021 - 19:22
Τελευταία ενημέρωση: 18/04/2021 - 19:25

Διορισμούς 300 μονίμων Θεολόγων αιτούνται προς την Κεραμέως

Διαδώστε:
Διορισμούς 300 μονίμων Θεολόγων αιτούνται προς την Κεραμέως

Επιστολή απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως με θέμα τον Διορισμό μονίμων θεολόγων – εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022.

“Επαρκείς διορισμοί Θεολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενική, ειδική, επαγγελματική, δεν έχουν γίνει για τουλάχιστον μία δεκαετία. Κατά το διάστημα αυτό οι διορισμοί Θεολόγων υπήρξαν ελάχιστοι και αδυνατούσαν να καλύψουν στο ελάχιστο τα υπάρχοντα κενά” επισημαίνει η Π.Ε.Θ. προς την κα Υπουργό.

“Επειδή εφέτος κατατέθηκαν από μέρους θεολόγων 248 αιτήσεις συνταξιοδοτήσεως, κατά δε το προηγούμενο έτος περί τις 100, το γεγονός αυτό θα έχει ως αναγκαία συνέπεια τη δημιουργία πολλών οργανικών κενών στα σχολεία ολόκληρης της Ελλάδας, τα οποία θα είναι παντελώς αδύνατον να καλυφθούν από τους ήδη διορισμένους Θεολόγους καθηγητές”.

Η Π.Ε.Θ. για τους λόγους που αναφέρει αναλυτικά στην Επιστολή της, παρακαλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος σε διορισμούς τουλάχιστον τριακοσίων (300) μονίμων Θεολόγων καθηγητών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Πρός τήν ἀξιότιμη Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: Διορισμός μονίμων θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν κατά τό σχολικό ἔτος 2021-2022

ΚΟΙΝ.

1. Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

2 Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

Ἀξιότιμη κα ὑπουργέ,

Τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑνώσεώς μας, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ ἐδῶ καί ἑβδομήντα ἔτη τόν κλάδο τῶν Θεολόγων, ἔχοντας ἄμεση καί ἐμπειρική γνώση τοῦ προβλήματος πού δημιουργεῖται κάθε χρόνο στά σχολεῖα μας ἀπό τήν ἔλλειψη Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν, ἐπιθυμοῦμε νά θέσουμε ὑπ΄ ὄψη σας τά ἑξῆς:

1. Ἐπαρκεῖς διορισμοί Θεολόγων στή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, γενική, εἰδική, ἐπαγγελματική, δέν ἔχουν γίνει γιά τουλάχιστον μία δεκαετία. Κατά τό διάστημα αὐτό οἱ διορισμοί Θεολόγων ὑπῆρξαν ἐλάχιστοι καί ἀδυνατοῦσαν νά καλύψουν στό ἐλάχιστο τά ὑπάρχοντα κενά.

2. Ἐπειδή ἐφέτος κατατέθηκαν ἀπό μέρους θεολόγων 248 αἰτήσεις συνταξιοδοτήσεως, κατά δέ τό προηγούμενο ἔτος περί τίς 100, τό γεγονός αὐτό θά ἔχει ὡς ἀναγκαία συνέπεια τή δημιουργία πολλῶν ὀργανικῶν κενῶν στά σχολεῖα ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάδας, τά ὁποῖα θά εἶναι παντελῶς ἀδύνατον νά καλυφθοῦν ἀπό τούς ἤδη διορισμένους Θεολόγους καθηγητές.

Ἐκτός τοῦ θέματος τῶν ὡς ἄνω ἀποχωρούντων Θεολόγων, εἶναι ἀνάγκη νά ληφθεῖ ὑπ΄ ὄψη ὅτι κατά τό σχολικό ἔτος 2020-2021 προσλήφθηκαν 396 ἀναπληρωτές Θεολόγοι πλήρους ὡραρίου καί 73 μειωμένου, γεγονός πού σημαίνει ὅτι ὄντως ὑπάρχουν ἀρκετά κενά Θεολόγων στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.

3. Εἴμαστε βέβαιοι, ἐπίσης, ὅτι εἶναι γνωστό στίς ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ὅτι ἡ πρόσληψη ἀναπληρωτῶν καθηγητῶν, πρός κάλυψη μονίμων – καί ὄχι προσωρινῶν – κενῶν, καλύπτει μέν τίς ὑπάρχουσες διδακτικές ἀνάγκες, ἀλλά, ταυτόχρονα, δημιουργεῖ σοβαρά προβλήματα. Καί τοῦτο διότι:

α) Ἡ πρόσληψη τῶν ἀναπληρωτῶν καθηγητῶν, γιά διάφορους λόγους, συνήθως δέν γίνεται ἐγκαίρως, μέ συνέπεια νά χάνουν οἱ μαθητές ἀπαραίτητα γι΄ αὐτούς μαθήματα.

β) Οἱ προσλαμβανόμενοι ὡς ἀναπληρωτές ἐκπαιδευτικοί, ἀφοῦ, σέ κάθε σχολική χρονιά, ὑπηρετοῦν σέ διαφορετικά σχολεῖα, κατά κανόνα περισσότερα τοῦ ἑνός, ἀπαιτεῖται κάποιο διάστημα, ὥστε νά γνωρίσουν τούς μαθητές τοῦ σχολείου ἤ τῶν σχολείων, ὅπου ὑπηρετοῦν, καί ἐν γένει γιά νά ἐγκλιματισθούν στά σχολεῖα τους, μέ ἀποτέλεσμα νά χάνεται πολύτιμος χρόνος ἀπό τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία, ὥσπου νά τό ἐπιτύχουν.

4. Ἡ ὡς ἄνω κατάσταση ἔχει μεταξύ ἄλλων καί ὡς ἀποτέλεσμα συνάδελφοι νά ἐργάζονται ὡς ἀναπληρωτές καθηγητές, γιά πάνω ἀπό μία δεκαετία, ἔχοντας νά καλύψουν τίς δαπάνες διαβίωσης τῆς οἰκογένειάς τους, τίς δικές τους καί τῶν παιδιῶν τους καί κάθε χρόνο νά ἐγγράφονται στό ταμεῖο ἀνεργίας, ἐνῷ κανονικά θά ἔπρεπε νά εἶναι διορισμένοι, ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, γιά τόν ἁπλούστατο λόγο, ὅτι καλύπτουν μόνιμα, τό τονίζουμε αὐτό, μόνιμα κενά καί μόνιμες καί ὄχι προσωρινές ἀνάγκες τῆς ἐκπαίδευσης.

5. Ἡ τυχόν ἀνάθεση τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ συναδέλφους ἐκπαιδευτικούς ἄλλων εἰδικοτήτων προξενεῖ ἀκόμη σοβαρότερα προβλήματα. Διότι, οἱ συνάδελφοι ἐκπαιδευτικοί ἄλλων εἰδικοτήτων, παρά τήν τυχόν καλή τους θέληση καί πρόθεση, δέν ἔχουν οὔτε τά τυπικά οὔτε τά οὐσιαστικά προσόντα, ὥστε νά διδάξουν ἐπαρκῶς, νά ἐπιμείνουν στά γόνιμα καί οὐσιώδη σημεία τοῦ μαθήματος, νά διαλεχθούν ἐπιτυχῶς μέ τούς μαθητές ἐπί τῶν θεολογικῶν θεμάτων πού προκύπτουν καί νά ἐπιλύουν ἐπαρκῶς τίς ἀπορίες τῶν μαθητῶν.

Κατά συνέπεια, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων εἶναι ἀνάγκη νά βρεῖ τρόπο νά διορίζει γιά τά μόνιμα κενά τῆς ἐκπαίδευσης μόνιμους ἐκπαιδευτικούς, ἐπιλέγοντας, ὡς λύση, τήν πρόσληψη ἀναπληρωτῶν, μόνον γιά ἔκτακτες καί προσωρινές ἀνάγκες.

Γιά ὅλους τούς ὡς ἄνω λόγους παρακαλοῦμε νά προβεῖτε κατά τό τρέχον ἡμερολογιακό ἔτος σέ διορισμούς τοὐλάχιστον τριακοσίων (300) μονίμων Θεολόγων καθηγητῶν.

Γιά τό Διοικητικό συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος Ὁ Γεν. Γραμματέας

Ἡρακλῆς Ρεράκης Παναγιώτης Τσαγκάρης

Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ Ὑπ. Δρ. Θεολογίας

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων