02/02/2021 02/02/2021 Της Ναταλίας Δανδόλου Ο προσκυνηματικός τουρισμός και η ανάδειξη της ορθόδοξης κληρονομιάς αποτελούν το αντικείμενο δύο νέων σημαντικών πρωτοβουλιών που προωθούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Πρόσκληση αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών προσκυνηματικού...
02 Φεβρουαρίου, 2021 - 8:08
Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2021 - 16:23

Νέα προγράμματα για τον προσκυνηματικό τουρισμό

Διαδώστε:
Νέα προγράμματα για τον προσκυνηματικό τουρισμό

Της Ναταλίας Δανδόλου

Ο προσκυνηματικός τουρισμός και η ανάδειξη της ορθόδοξης κληρονομιάς αποτελούν το αντικείμενο δύο νέων σημαντικών πρωτοβουλιών που προωθούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα επτά τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Πρόσκληση αναβάθμισης υποδομών και υπηρεσιών προσκυνηματικού τουρισμού» που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα προβλέπει την ανάπτυξη και προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της αξίας της. Στόχος, όπως αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο του προσκυνηματικού τουρισμού, με την αύξηση της επισκεψιμότητας για ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος των επισκεπτών, όσο και στον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών, γενικότερα, για την καλλιτεχνική αξία των διαφόρων θρησκευτικών μνημείων.
Αφορά σε ενέργειες για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη ιερών ναών, μονών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και λοιπών θρησκευτικών μνημείων και ιδίως των σημαντικών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών αυτών (π.χ. ανάπλαση και αποκατάσταση προσόψεων, κωδωνοστασίων κ.ο.κ.). Επίσης μικρής έκτασης παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή αποκατάσταση χώρων κοιτώνων δωρεάν φιλοξενίας ή και για συγκεκριμένα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. νωπογραφίες) αυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σε ποιους απευθύνεται

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
Λοιποί Φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Ιερές Μητροπόλεις πανελλαδικά καθώς και τα εποπτευόμενα αυτών Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

Ψηφιοποίηση της Ορθόδοξης Κληρονομιάς

Το άλλο πρόγραμμα, το οποίο άνοιξε χθες 1η Φεβουρίου απευθύνεται μεταξύ άλλων στο Υπουργείο Πολιτισμού και στους Εποπτευόμενοους Φορείς αυτού (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) και την ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ και Ιδρύματα αυτής

Επίσης, δικαιούχοι μπορεί να είναι εποπτευόμενοι Φορείς άλλων Υπουργείων, με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, όπως προκύπτει από τους καταστατικούς σκοπούς τους .
Αντικείμενο της Δράσης είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης. Ο σκοπός της δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό, με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την επίτευξη των παραπάνω, και με γνώμονα την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας του πολιτιστικού περιεχομένου, απαιτείται η συλλογή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση, συστηματική επιστημονική τεκμηρίωση, παραγωγή ψηφιακών παραγώγων και προβολή τους στο διαδίκτυο, καθώς και η ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης, κάθε φορέας θα μπορεί να:
*ψηφιοποιήσει τη συλλογή που έχει στην κατοχή του, με υψηλές προδιαγραφές,
*τεκμηριώσει την ψηφιακή συλλογή με αυστηρές προδιαγραφές επιστημονικής επάρκειας,
*δημιουργήσει δομή ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιακής συλλογής,
*δημιουργήσει εικονικό μουσείο, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιηθέντος υλικού μαζί με την τεκμηρίωσή του, με σαφή χωρική, χρονική και σημασιολογική σήμανση και αντίστοιχη δυνατότητα πλοήγησης,
*αναπτύξει ή χρησιμοποιήσει υψηλών προδιαγραφών υποδομή για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού, τη φιλοξενία των σχετιζομένων εφαρμογών και τη διασφάλιση πολύ υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης, ασφάλειας και διάθεσης του σχετικού υλικού.
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπονται επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό και την ενθάρρυνση της διάδρασης στον χώρο έκθεσης των πολιτιστικών προϊόντων ή/και στο διαδικτυακό τόπο προβολής αυτών.
Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για τη δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης των ΑμΕΑ.
Το έργο θα λειτουργήσει προς όφελος:
*της προστασίας και προαγωγής των πολιτιστικών πόρων της Χώρας, και της διάσωσης και προβολής τεκμηρίων που αποτελούν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
*των χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της διάθεσης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και των επισκεπτών των φυσικών χώρων μέσω της αναβάθμισης των παρερχόμενων υπηρεσιών,
*των επαγγελματιών του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα που θα αξιοποιήσουν το ψηφιακό περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί για την ανάπτυξη στο μέλλον νέων εφαρμογών ή εξειδικευμένων υπηρεσιών,
*της δυναμικής παρουσίας στο διαδίκτυο και της συμβολής του πολιτιστικού πλούτου στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας,
*της επιστημονικής (ερευνητικής, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής) κοινότητας, ελληνικής και διεθνούς, μέσω της έγκυρης επιστημονικής τεκμηρίωσης, της προσβασιμότητας σημαντικού τμήματος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, αρχαίας και νεότερης, της προβολής ερευνητικού έργου και της διάθεσης πλούσιας και έγκυρης πληροφορίας,
*της αναβάθμισης του πολιτιστικού ρόλου των φορέων, του εκσυγχρονισμού τους και της ενίσχυσης του ανοικτού τους χαρακτήρα,
*της δημιουργίας προϊόντων με προστιθέμενη αξία για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον τουρισμό,
*της έρευνας, μέσω της πρόσβασης σε ένα ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο εξ’ αποστάσεως, ώστε ερευνητές και μελετητές να μπορούν να διεξάγουν τις εργασίες τους με αποτελεσματικότερα μέσα, οικονομία χρόνου και χωρίς τον φόβο καταστροφής ιστορικών τεκμηρίων.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων