24/09/2020 24/09/2020 Απάντηση στην επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος όπου αναφέρει «Φρονώ όμως ότι η ματαίωσις ή μετάθεσις δι’ ευθετώτερον χρόνον θα προκαλέσουν μείζονα προβλήματα εν τη Εκκλησία, επίσης δε ότι και ο διά την συνέλευσιν ορισθείς τόπος, το Διορθόδοξον δηλαδή Κέντρον εν τη Ιερά...
24 Σεπτεμβρίου, 2020 - 15:29
Τελευταία ενημέρωση: 24/09/2020 - 15:58

Ο Μητροπολίτης Δράμας «απαντά» για την Ιεραρχία

Διαδώστε:
Ο Μητροπολίτης Δράμας «απαντά» για την Ιεραρχία

Απάντηση στην επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος όπου αναφέρει «Φρονώ όμως ότι η ματαίωσις ή μετάθεσις δι’ ευθετώτερον χρόνον θα προκαλέσουν μείζονα προβλήματα εν τη Εκκλησία, επίσης δε ότι και ο διά την συνέλευσιν ορισθείς τόπος, το Διορθόδοξον δηλαδή Κέντρον εν τη Ιερά Μονή Πεντέλης, δεν αποτελεί την καλυτέραν δυνατήν λύσιν».

Στην Θεσσαλονίκη, σε κάποιον ευρύχωρο ιστορικό Ναό όπως του Αγίου Δημητρίου προτείνει να γίνει η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ο Σεβασμιώτατος Δράμας αφού όπως θεωρεί είναι καλύτερη επιλογή από την Ιερά Μονή Πεντέλης. Επίσης σημειώνει ότι πρέπει στην ημερήσια διάταξη να συμπεριληφθεί και η συζήτηση για τις ενέργειες των Σκοπίων για τη λύση του εκεί εκκλησιαστικού ζητήματος.

Διαβάστε την επιστολή του Σεβασμιωτάτου: .

Μακαριώτατε,

Εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4272/1799/21.9.2020 Ὑμετέρας ἐπιστολῆς, εὐλαβῶς γνωρίζομεν Ὑμῖν τά κάτωθι :

Συμφώνως τῷ καταστατικῷ χάρτῃ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νόμος 590/1977 (Φ.Ε.Κ. 146/Α΄), τό θεῖον καθίδρυμα τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι κεφαλήν ἔχει τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν καί ἀνωτάτην διοικητικήν ἀρχήν τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας (Ἄρθρον 3). Ἡ ἀνωτάτη αὐτή Ἀρχή συνέρχεται αὐτοδικαίως εἰς τακτικήν συνέλευσιν, τήν 1ην Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους (Ἄρθρον 5). Ἡ θεμελιώδης αὐτή ἔκφρασις τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι προφανῶς θεμιτόν νά παρορᾶται διά διαφόρους αἰτίας, ὑπαρκτάς ἤ μή.

Ἀναντιλέκτως ἡ ἐνσκήψασα πανδημία ἔχει ἐπισωρεύσει πλείστας ὅσας δυσχερείας εἰς τόν καθ’ ἡμέραν βίον, μάλιστα δέ κατά τήν τρέχουσαν περίοδον (καί ἄδηλον ἐπί πόσον) εἰς τήν πρωτεύουσαν πόλιν τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν κράτους, ὥστε νά μελετᾶται ἀκόμη καί ἡ ματαίωσις τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας. Φρονῶ ὅμως ὅτι ἡ ματαίωσις ἤ μετάθεσις δι’ εὐθετώτερον χρόνον θά προκαλέσουν μείζονα προβλήματα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐπίσης δέ ὅτι καί ὁ διά τήν συνέλευσιν ὁρισθείς τόπος, τό Διορθόδοξον δηλαδή Κέντρον ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πεντέλης, δέν ἀποτελεῖ τήν καλυτέραν δυνατήν λύσιν.

Διά τούς ὡς ἄνω ἐπιγραμματικῶς ἐκτεθέντας λόγους, εὐλαβῶς προτείνω, ὅπως, λόγῳ τῶν εἰδικῶν περιστάσεων, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνέλθῃ ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Μακεδονίας, τήν Θεσσαλονίκην καί εἰς ἕνα ἐκ τῶν εὐρυχωροτάτων ἱστορικῶν ναῶν αὐτῆς, τῶν κοσμούντων τήν πόλιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Προτείνω ἐπίσης νά συζητηθῇ ἐκτάκτως καί πρό ἡμερησίας διατάξεως ἡ ἐνέργεια τῶν πολιτικῶν τῶν Σκοπίων τῶν στρηνιασάντων διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ ἐκεῖ ἐκκλησιαστικοῦ σχίσματος.

Μετά βαθυτάτου Σεβασμοῦ

Ἐλάχιστoς ἐν Χριστῷ ἀδελφός

† Ο ΔΡΑΜΑΣ Π Α Υ Λ Ο Σ

 

Διαβάστε Ακόμα – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου για την Ιεραρχία

 

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων