05/07/2021 05/07/2021 Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας με αφορμή την κατάργηση του Υποκαταστήματος της Πειραιώς στην Κόνιτσα και απευθύνει έκκληση να μην πραγματοποιηθεί η απόφαση αυτή καθώς αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την ακριτική περιοχή. Ο Σεβασμιώτατος σημειώνει ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν μετακινηθεί στα Ιωάννινα κάτι που...
05 Ιουλίου, 2021 - 8:42
Τελευταία ενημέρωση: 05/07/2021 - 8:44

Έκκληση για τις ακριτικές περιοχές του Μητροπολίτη Κονίτσης

Διαδώστε:
Έκκληση για τις ακριτικές περιοχές του Μητροπολίτη Κονίτσης

Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας με αφορμή την κατάργηση του Υποκαταστήματος της Πειραιώς στην Κόνιτσα και απευθύνει έκκληση να μην πραγματοποιηθεί η απόφαση αυτή καθώς αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την ακριτική περιοχή. Ο Σεβασμιώτατος σημειώνει ότι όλες οι υπηρεσίες έχουν μετακινηθεί στα Ιωάννινα κάτι που οδηγεί σε ερήμωση των ακριτικών περιοχών.

“Και μόνο μια τέτοια σκέψη, μου προκαλεί δυσπαραμύθητον θλίψη, όταν, μάλιστα, αναπολώ πως επί των ημερών του μεγάλου και αγίου Προκατόχου μου κυρού Σεβαστιανού, η Κόνιτσα είχε χαρακτηρισθεί  -και δικαίως – ως η πρωτεύουσα της Ελλάδος, αφού εδώ όντως, εκτυπούσε η καρδιά του Έθνους” σημειώνει μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης κ. Ανδρέας.

Διαβάστε την επιστολή:

Ἐξοχώτατον

κ. Κωνσταντῖνον Τασούλαν

Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων

Μέγαρον Βουλῆς

100 21 ΑΘΗΝΑΣ

Ἀγαπητέ μοι κ. Πρόεδρε, χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ !

Ἄν καί γνωρίζω τόν φόρτον τῆς ἐργασίας καί τῶν ὑποχρεώσεών Σας, ἐν τούτοις σᾶς γράφω τό παρόν Γράμμα, δι’ ἕν θέμα ζωῆς ἤ θανάτου διά τήν ἀκριτικήν Ἐπαρχίαν Κονίτσης:

Ἡ Διοίκησις τῆς Τραπέζης Πειραιῶς ἀπεφάσισε τήν κατάργησιν, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί τοῦ Ὑποκαταστήματος αὐτῆς εἰς Κόνιτσαν. Παρακολουθῶν, λοιπόν, τόν ἀγῶνα καί τήν ἀγωνίαν τῶν κατοίκων, ἀπευθύνω θερμοτάτην ἔκκλησιν εἰς τήν ἀγάπην Σας, νά μεσολαβήσητε ὅπου δεῖ, ὥστε νά μή πραγματοποιηθῇ ἡ ὡς ἄνω ἀπόφασις τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ θανάσιμον πλῆγμα διά τήν ἀκριτικήν μας Ἐπαρχίαν.

Διότι, Κύριε Πρόεδρε, ὅλαι σχεδόν αἱ δημόσιαι Ὑπηρεσίαι ἔχουν μετακινηθῆ εἰς Ἰωάννινα, τώρα δέ φημολογεῖται ἐντόνως ὅτι θά «φύγουν» καί τά Ταχυδρομεῖα. Προσωπικῶς, μοῦ εἶναι ἀδύνατον νά ἀνθέξω τήν ἐρήμωσιν καί ἀπαξίωσιν τῆς ἡρωϊκῆς Κονίτσης, καί οὔτε κἄν μπορῶ νά σκεφθῶ, ὅτι ἔπειτα ἀπό 54 ὁλόκληρα χρόνια ταπεινῆς μου ἐργασίας ἐδῶ, θά γίνω ὁ νεκροθάπτης τυχόν μιᾶς ἱστορίας ζυμωμένης μέ δάκρυα, αἷμα καί ἱδρῶτα τῶν τιμίων κατοίκων τῆς περιοχῆς μας. Καί μόνον μιά τέτοια σκέψις, μοῦ προκαλεῖ δυσπαραμύθητον θλῖψιν, ὅταν, μάλιστα, ἀναπολῶ πώς ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ μεγάλου καί ἁγίου Προκατόχου μου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ἡ Κόνιτσα εἶχε χαρακτηρισθῆ – καί δικαίως – ὡς ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ ἐδῶ ὄντως, ἐκτυποῦσε ἡ καρδιά τοῦ Ἔθνους.

Τώρα, Κύριε Πρόεδρε, ἐσχάτη ὥρα ἐστι. Καί ἐπειδή εἶναι γνωστή ἡ ἀγάπη Σας διά τήν Ἤπειρον καί δή καί τήν Κόνιτσαν, παρακαλῶ Ὑμᾶς, μή παραθεωρήσητε τήν θερμήν αὐτήν ἔκκλησίν μου, οὔτε τό δραματικόν S.O.S. πού ἐκπέμπει ὁ λαός τῆς Ἐπαρχίας μας μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Δῆμον μας καί τόν Ἐπίσκοπόν του. Ἐπί τέλους, Ἑλλάς δέν εἶναι μόνον οἱ ψυχροί ὑπολογισμοί τῶν ἀριθμῶν, τί χάνω, τί κερδίζω, ὅπως συμβαίνει, ἐν προκειμένῳ καί μέ τήν Τράπεζαν Πειραιῶς. Ἑλλάς κυρίως, εἶναι τό σύνολον τῶν ἀκριτῶν μας, οἱ ὁποῖοι, εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν, συνεχίζουν νά φυλάττουν Θερμοπύλας.

Εὐχόμενος Ὑμῖν τά βέλτιστα παρά Κυρίου καί ἐχόμενα σωτηρίας, παρακαλῶν δέ δι’ ὑστάτην φοράν, νά μή παραθεωρήσητε τήν ἀγωνιώδη κραυγήν τῆς ἀκριτικῆς Κονίτσης,

Διατελῶ

Μετά πολλῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί ἰδιαζούσης τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων