13/06/2019 13/06/2019 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την Τετάρτη 12 Ιουνίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει τις αποφάσεις σχετικά με την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, την Μητρόπολη Τορόντο αλλά και τόνισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει λάβει καμία απόφαση για διοικητικές αλλαγές στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, όπως γράφουν διάφοροι ιστότοποι...
13 Ιουνίου, 2019 - 0:35
Τελευταία ενημέρωση: 13/06/2019 - 0:40

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δηλώνει την εμπιστοσύνη του στο Νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας και δέχεται τη συγγνώμη του πρώην Επισκόπου Χριστιανουπόλεως

Διαδώστε:
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δηλώνει την εμπιστοσύνη του στο Νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας και δέχεται τη συγγνώμη του πρώην Επισκόπου Χριστιανουπόλεως

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Αγίας και Ιεράς Συνόδου την Τετάρτη 12 Ιουνίου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναφέρει τις αποφάσεις σχετικά με την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, την Μητρόπολη Τορόντο αλλά και τόνισε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει λάβει καμία απόφαση για διοικητικές αλλαγές στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, όπως γράφουν διάφοροι ιστότοποι προσπαθώντας να δημιουργήσουν πρόβλημα στην εικόνα της Αρχιεπισκοπής ενώ ακόμη δεν έχει ενθρονιστεί ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Δείτε αναλυτικά το δελτίο τύπου

Συνῆλθε σήμερον, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τήν Τετάρτην, 12ην τ.μ. Ἰουνίου 2019.

Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, προτάσει τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, θεωρήσασα τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας ὡς διαμείνασαν ἐν τοῖς πράγμασιν ἀπροστάτευτον, συνεπείᾳ τοῦ σοβαροῦ κλονισμοῦ τῆς ὑγιείας καί τῆς, ὡς ἐκ τούτου, ἀδυναμίας ἀσκήσεως τῶν ποιμαντικῶν του καθηκόντων τοῦ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντος Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Γρηγορίου, ἀφ΄ἑνός μέν κατέλεξεν αὐτόν μεταξύ τῶν ἐφησυχαζόντων Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου, ὑπό τόν τίτλον τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου πρώην Θυατείρων, ἀφ΄ἑτέρου δέ ἐξελέξατο παμψηφεί διάδοχον αὐτοῦ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν (Λιούλιαν), διακονοῦντα ἐν Η.Π.Α.

Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε τήν μετονομασίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τορόντο εἰς Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καναδᾶ, τόν δέ ἐν αὐτῇ ἀρχιερατεύοντα Σεβ. Μητροπολίτην κ. Σωτήριον, εἰς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καναδᾶ, ὑπέρτιμον καί ἔξαρχον πάσης Ἀρκτικῆς, τηρουμένης τῆς ἐν τῷ Συνταγματίῳ τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου θέσεως αὐτοῦ.

Τέλος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, δεχθεῖσα τήν μετάνοιαν καί τήν ἐκζήτησιν συγγνώμης τοῦ ἐν Αὐστραλίᾳ πρώην Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως Παύλου ᾖρε τήν ἐν καιρῷ ἐπιβληθεῖσαν αὐτῷ καθαίρεσιν καί, συνηγοροῦντος καί τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου, ἐπανέφερεν αὐτόν εἰς τόν ἐπισκοπικόν βαθμόν καί τόν ἀποκατέστησε μέ τόν αὐτόν τίτλον.

Ἐπειδή κυκλοφοροῦν διάφοροι καί ἀντιφατικαί σχετικαί πληροφορίαι, ἀνακοινοῦται διά τοῦ παρόντος, ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος οὐδεμίαν ἔχουν λάβει ὁριστικήν ἀπόφασιν ὡς πρός διοικητικάς ἀλλαγάς καί ἀναδιαρθρώσεις εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Αὐστραλίας, ἀλλ’ἐμπιστεύονται τόν νέον καί ἄξιον Ποιμενάρχην αὐτῆς, ὅστις ἔχει τήν ἐν προκειμένῳ κανονικήν εὐθύνην, καί πᾶσα ἐνδεχομένη ἀλλαγή εἰς τό ἐκεῖ ἐκκλησιαστικόν καθεστώς γενήσεται τῇ εἰσηγήσει αὐτοῦ καί τῇ ἐγκρίσει τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων