04/05/2024 04/05/2024 Στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως έλαβε χώρα τη Μεγάλη Παρασκευή η μεγαλοπρεπής και κατανυκτική τελετή του Επιταφίου. Στην αρχήν εψάλη ο Κανών του Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι Θαλάσσης». Ακολούθησε άρχισε από την Ωραία Πύλη του Καθολικού η Αγία Είσοδος / Λιτανεία, οδεύουσα πρώτον δεξιά προς το παρεκκλήσι «Μη μου Άπτου» των Φραγκισκανών και ακολουθούσα στο παρεκκλήσιο...
04 Μαΐου, 2024 - 16:37

Η τελετή του Επιταφίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Διαδώστε:
Η τελετή του Επιταφίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ)

Στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως έλαβε χώρα τη Μεγάλη Παρασκευή η μεγαλοπρεπής και κατανυκτική τελετή του Επιταφίου.

Στην αρχήν εψάλη ο Κανών του Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι Θαλάσσης». Ακολούθησε άρχισε από την Ωραία Πύλη του Καθολικού η Αγία Είσοδος / Λιτανεία, οδεύουσα πρώτον δεξιά προς το παρεκκλήσι «Μη μου Άπτου» των Φραγκισκανών και ακολουθούσα στο παρεκκλήσιο των Κλαπών, του Αγίου Λογγίνου, του Ακανθίνου Στεφάνου, της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, του κίονος της Φραγγελώσεως και του ακανθίνου Στεφάνου.

Στη συνέχεια, έγινε η άνοδος προς τον Φρικτό Γολογθά, ανεγνώσθη το Ευαγγέλιο της Σταυρώσεως, ανεπέμφθη δέηση και έγινε προσκύνηση, συμμετέχοντος και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα κ. Δημητρίου Αγγελοσοπούλου και της Προξένου κ. Άννης Μάντικα, ψαλλούσης της χορωδίας του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως.

Μετά από αυτά, οι Αρχιερείς παρέλαβον το άγιο ειλητάριο του Επιταφίου το απλωμένο επί της Αγίας Τραπέζης. Το άπλωσαν επί του λίθου της Αγίας Αποκαθηλώσεως, όπου ανεγνώσθη το Ευαγγέλιο εκ του Κατά Ιωάννην, «ελθών Ιωσήφ από Αριμαθαίας…».

Στη συνέχεια έγινε η περιφορά του Επιταφίου γύρω από τον άγιο Τάφο διά λιτανείας τρις, και ύστερα το άπλωσαν αυτό στην πλάκα του Αγίου Τάφου.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος άρχισε από το Ενδότερο του Παναγίου Τάφου την Α’ Στάση των Εγκωμίων: «Η Ζωή εν Τάφω κατετέθης Χριστέ». Την Β’ Στάση « Άξιον εστί μεγαλύνειν Σε τον Ζωοδότην» άρχισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος και την Γ’ Στάση «αι γενεαί πάσαι ύμνον τη ταφή Σου προσφέρουσι, Χριστέ μου» άρχισε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης και ο μυρεψός Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος, συμπροσευχομένων Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Ιερέων των
Ορθοδόξων Εκκλησιών και του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου και των διακόνων π. Δοσιθέου και π. Ευλογίου.

Το κήρυγμα της Μεγάλης Παρασκευής εξεφώνησε ο Γέρων Αρχιγραμματέας Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχο.

Παρακάτω το δελτίο Τύπου:

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 20ῆς Απριλίου/3ης Μαΐου 2024, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ μεγαλοπρεπής καί κατανυκτική τελετή τοῦ Ἐπιταφίου. Κατ’ αὐτήν εἰς τήν ἀρχήν ἐψάλη ὁ Κανών τοῦ Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι Θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνδυθῶσι διά τῶν πενθίμων ἀμφίων αὐτῶν ὁ Πατριάρχης καί οἱ Ἀρχιερεῖς.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς Θ’ ᾠδῆς ἤρχισε ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Καθολικοῦ ἡ Ἁγία Εἴσοδος / Λιτανεία, ὁδεύουσα πρῶτον δεξιά πρός τό παρεκκλήσιον «Μή μου Ἅπτου» τῶν Φραγκισκανῶν καί ἀκολουθοῦσα εἰς τό παρεκκλήσιον τῶν Κλαπῶν, τοῦ Ἁγίου Λογγίνου, τοῦ Ἀκανθίνου Στεφάνου, τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ κίονος τῆς Φραγγελώσεως καί τοῦ ἀκανθίνου Στεφάνου, μετά δεήσεως εἰς ἑκάστην αὐτῶν. Ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος πρός τόν Φρικτόν Γολογθᾶν, ἔνθα ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς Σταυρώσεως, ἀνεπέμφθη δέησις καί ἐγένετο προσκύνησις, συμμετέχοντος καί τοῦ ἐξοχωτάτου Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου καί τῆς Προξένου κ. Ἄννης Μάντικα, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τοῦ
Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Μετά ταῦτα, οἱ Ἀρχιερεῖς παρέλαβον τό ἅγιον εἱλητάριον τοῦ Ἐπιταφίου τό ἡπλωμένον ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης ηὐτρεπισμένον δι’ ἀνθέων. Τοῦτο κατελθόντες ἥπλωσαν ἐπί τοῦ λίθου τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως, ὅπου ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ Κατά Ἰωάννην, «ἐλθών Ιωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας…» Μετά ταῦτα οἱ Ἀρχιερεῖς ᾖραν ἐπί τῶν χειρῶν αὐτῶν τό εἱλητόν καί περιέφερον
αὐτό πέριξ τοῦ ἁγίου Τάφου διά λιτανείας τρίς, ὕστερον δέ ἥπλωσαν αὐτό ἐπί τῆς πλακός τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Τότε ἤρξατο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπό τό Ἐνδότερον τοῦ Παναγίου Τάφου τήν Α’ Στάσιν τῶν Ἐγκωμίων: «Ἡ Ζωή ἐν Τάφῳ κατετέθης Χριστέ». Τήν Β’ Στάσιν « Ἄξιον ἐστί μεγαλύνειν Σέ τόν Ζωοδότην» ἤρξατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί τήν Γ’ Στάσιν «αἱ γενεαί πᾶσαι ὕμνον τῇ ταφῇ Σου προσφέρουσι, Χριστέ μου» ἤρξατο ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης καί ὁ μυρεψός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, συμπροσευχομένων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱερέων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τῶν διακόνων π. Δοσιθέου καί π. Εὐλογίου.

Ἀκολούθως ἐξεφωνήθη τό κήρυγμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ὑπό τοῦ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, καί ἠκολούθησαν τά Εὐλογητάρια, οἱ Αἶνοι, ἡ Δοξολογία, ἡ εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν μετά τοῦ εἱλητοῦ, ὅπου ἀνεφωνήθη τό «Πρόσχωμεν», «Εἰρήνη Πᾶσι», «Σοφία» καί ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου καθελών τό Ἄχραντόν Σου Σῶμα», ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τό εἰλητάριον ἡπλώθη ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Καθολικοῦ. Ἀνεγνώσθησαν αἱ Προφητεῖαι καί τά Βιβλικά Ἀναγνώσματα καί ἐγένετο Ἀπόλυσις καί ἄνοδος ἐν πενθίμῳ κρούσει τῶν κωδώνων εἰς τό Πατριαρχεῖον, δι’ ἀνάπαυσιν.

 

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων