20/01/2020 20/01/2020 Ανακοίνωση αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ κατά τη διάρκεια του Εσπερινού των Θεοφανείων, εξέδωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με τη οποία καταδικάζει το συμβάν. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι «Αρμένιοι αμφισβήτησαν το απ’ αιώνων δικαίωμα των Ορθοδόξων να κατεβαίνουν στο Σπήλαιο και να τοποθετήσουν επί της αγίας Τραπέζης την...
20 Ιανουαρίου, 2020 - 11:29
Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2020 - 11:09

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τα γεγονότα στη Βηθλεέμ

Διαδώστε:
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τα γεγονότα στη Βηθλεέμ

Ανακοίνωση αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Βασιλική της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ κατά τη διάρκεια του Εσπερινού των Θεοφανείων, εξέδωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με τη οποία καταδικάζει το συμβάν. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι «Αρμένιοι αμφισβήτησαν το απ’ αιώνων δικαίωμα των Ορθοδόξων να κατεβαίνουν στο Σπήλαιο και να τοποθετήσουν επί της αγίας Τραπέζης την εικόνα για την εορτή των Θεοφανείων, όταν αύτη συμπέση ημέραν Κυριακήν».

Διαβάστε την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καταδικάζει τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν βίας τῶν Ἀρμενίων, ἐκδηλωθεῖσαν εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ καί εἰς τήν ἐπ’ αὐτοῦ Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου , 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2020, οἱ Ἀρμένιοι ἠμφεσβήτησαν τό ἀπ’ αἰώνων δικαίωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά κατεβαίνουν εἰς τό Σπήλαιον καί νά τοποθετήσουν ἐπί τῆς ἁγίας Τραπέζης ὑπεράνω τοῦ Ἀστέρος τήν εἰκόνα αὐτῶν διά τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων αὐτῶν, ὅταν αὕτη συμπέσῃ ἡμέραν Κυριακήν.

Περί τοῦ γεγονότος τούτου, τό Πατριαρχεῖον ἀπαυδῆσαν ἀπό τήν ἔλλειψιν συνεργασίας τῶν Ἀρμενίων, ὑπέβαλεν αἴτησιν μετά τεκμηρίων εἰς τήν Ἐπιτροπήν τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, ὑπογεγραμμένην ἀπό κοινοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου Πατόν.

Αἱ προσπάθειαι τοῦ κ. Ράμζη Χούρη, Προέδρου τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, δέν κατώρθωσαν νά πείσουν τούς Ἀρμενίους, καί ὅτε ἤρχισεν ὁ Ἑσπερινός τῶν Ὀρθοδόξων, οὗτοι παρανόμως κατέλαβαν τό Σπήλαιον καί ἐχρησιμοποίησαν λεκτικήν και σωματικήν βίαν εἰς βάρος τῶν δικαιωματικῶς κατελθόντων Ὀρθοδόξων Πατέρων, καί ἐμάτωσαν εἰς τό μέτωπον τόν Δραγουμανεύοντα Ἀρχιμανδρίτην Ματθαῖον, δεχθέντα θεραπείαν εἰς νοσοκομεῖον.

Τό δημιουργηθέν ἀδιέξοδον ἔλυσε διαταγή τοῦ ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Μαχμούντ Ἀμπάς – Ἀμπού Μάζεν νά κατέλθῃ ἡ εἰκών τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τό Σπήλαιον καί νά συνεχισθῇ ὁ διάλογος διά τήν τελικήν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος ἀργοτερον.

Ὄντως, βάσει τῆς ἐντολῆς ταύτης τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀστυνομίας, ἡ εἰκών κατῆλθε καί ἐτοποθετήθη ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἐπί τοῦ Ἀστέρος, ὅπερ δικαίωμα τῶν Ὀρθοδόξων, δέν παρέμεινεν ὅμως ὡς ἔδει καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Ὀρθοδόξων, τοῦ ὁποίου ἀταράχως καί ἀπτοήτως προΐστατο ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βηθλεέμ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος.

Τό Πατριαρχεῖον διαμαρτύρεται διά τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν τῶν Ἀρμενίων καί ἐπιφυλάσσεται νά διεκδικήσῃ τό δικαίωμα αὐτοῦ πλήρως δι’ ὅλων τῶν νομίμων ἐνδίκων μέσων καί εὐχαριστεῖ τήν Παλαιστινιακήν Ἀρχήν διά τήν συμπαράστασιν αὐτῆς καθώς καί τήν τοπικήν Ὀρθόδοξον νεολαίαν.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων