06/06/2021 06/06/2021 Διήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ο αγώνας του 1821 στη θάλασσα και οι επιτυχίες των Ελλήνων ναυτικών και πυρπολητών» διοργάνωσε στις 4 και 5 Ιουνίου η Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με αφορμή τη συμπλήρωση, κατά το έτος 2021, διακοσίων (200) ετών από...
06 Ιουνίου, 2021 - 9:45
Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2021 - 10:19

Χίος: Ολοκληρώθηκε το Συνέδριο για την Επανάσταση του 1821

Διαδώστε:
Χίος: Ολοκληρώθηκε το Συνέδριο για την Επανάσταση του 1821

Διήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ο αγώνας του 1821 στη θάλασσα και οι επιτυχίες των Ελλήνων ναυτικών και πυρπολητών» διοργάνωσε στις 4 και 5 Ιουνίου η Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με αφορμή τη συμπλήρωση, κατά το έτος 2021, διακοσίων (200) ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Το απόγευμα της Παρασκευής 4ης Ιουνίου 2021 και ώρα 18.00 ετελέσθη η Ακολουθία του Αγιασμού υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκου, επί τη ενάρξει των εργασιών του Συνεδρίου και ακολούθησε η ανάγνωση του Χαιρετισμού του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, ο οποίος έχει ως κάτωθι:

«Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκε,
Αξιότιμοι Εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, του Πολεμικού Ναυτικού και των Τοπικών Αρχών,
Κυρίες και Κύριοι,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

«Τό στοιχεῖον αὐτό ξαπλώνει
κύματ΄ ἄπειρα εἰς τή γῆ
μέ τά ὁποῖα τήν περιζώνει
κι εἶν΄ εἰκόνα σου λαμπρή.»

Με αυτούς τους στίχους ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός περιγράφει στον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» τους άρρηκτους δεσμούς των Ελλήνων με την θάλασσα. Αυτοί οι δεσμοί οδήγησαν στην δραστηριοποίηση των νησιωτών και των ναυτικών μας κατά τον Αγώνα της Εθνεγερσίας.

Στην Με­γά­λη Ελ­λη­νι­κή Ε­πα­νά­στα­ση του 1821 η Ύ­δρα, οι Σπέ­τσες, τα Ψα­ρά, η Μύ­κο­νος, το Γα­λα­ξεί­δι και άλ­λες ναυ­τι­κές δυ­νά­μεις της ε­πο­χής, με­τέ­τρε­ψαν τον εμ­πο­ρι­κό στό­λο τους σε πο­λε­μι­κό και έ­θε­σαν την ναυ­τι­κή πεί­ρα τους στην υ­πη­ρε­σί­α του Γέ­νους. Πολ­λές είναι οι νι­κη­φό­ρες ναυ­μα­χί­ες και οι θαυ­μα­στές ε­νέρ­γει­ες των τολ­μη­ρών πυρ­πο­λη­τών. Έ­τσι, οι νί­κες στην θά­λασ­σα μα­ζί με την μα­χη­τι­κό­τη­τα των στε­ρια­νών δυ­νά­με­ων, ο­δή­γη­σαν στην πο­λυ­πό­θη­τη ε­λευ­θε­ρί­α.

Ι­δι­αι­τέ­ρως η Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Χί­ου, Ψα­ρών και Οι­νουσ­σών, η ο­ποί­α δι­ορ­γα­νώ­νει το πα­ρόν Συ­νέ­δριο, έ­χει προ­σφέ­ρει άξια τέ­κνα στους ε­θνι­κούς α­γώνες, ό­πως ο μπουρ­λο­τι­έ­ρης Κων­σταν­τ­ίνος Κα­νά­ρης α­πο τα Ψα­ρά, αλ­λά έ­χει και το ι­ε­ρό χρέ­ος να τι­μά την μνή­μη των χι­λιά­δων θυ­μά­των της σφα­γής της Χί­ου του 1822.

Υπο­κλι­νό­μα­στε με δέ­ος ε­νώ­πιον των λει­ψά­νων των γνω­στών και α­γνώ­στων θυ­μά­των της σφα­γής, τα ο­ποί­α φυ­λάσ­σον­ται στην Νέ­α Μο­νή και την Μο­νή του Αγί­ου Μη­νά.

 Το Συ­νέ­δριο με τί­τλο: «Ο α­γώ­νας του 1821 στη θά­λασ­σα και οι επιτυχίες των Ελλήνων ναυτικών και πυρπολυτών» θα δώ­σει την ευ­και­ρί­α να α­κου­σθούν ε­πι­στη­μο­νι­κές ειση­γή­σεις α­να­φε­ρό­με­νες στην συμ­βο­λή του Ναυ­τι­κού και των ναυτικών μας στον με­γά­λο ε­θνι­κό α­γώ­να. Θα α­κού­σου­με και θα μά­θου­με πολ­λά και εν­δι­α­φέ­ρον­τα. Εί­μαι βέ­βαι­ος ό­τι θα υ­πο­γραμ­μι­σθεί και η Πί­στη των θα­λασ­σο­μά­χων μας, ο σε­βα­σμός τους στην Ορ­θό­δο­ξη Εκ­κλη­σί­α, τα τά­μα­τα του Κα­νά­ρη και του Μι­α­ού­λη, η ευ­λά­βεια των α­πλών ναυ­τών. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή α­πό­δει­ξη αυ­τής της ευ­λά­βειας α­πο­τε­λεί η α­νοι­κο­δό­μη­ση του Ι­ε­ρού Να­ού των Α­γί­ων Α­πο­στό­λων, στην Κυ­ψέ­λη των Α­θη­νών α­πό τον α­τρό­μη­το πυρ­πο­λη­τή και με­τέ­πει­τα Πρω­θυ­πουρ­γό Κων­σταν­τί­νο Κα­νά­ρη.

Ως Πρό­ε­δρος της Ιε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος συγ­χαί­ρω την Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Χί­ου, Ψα­ρών και Οἰ­νουσ­σών και τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη κ. Μάρ­κο, για την ­επι­τυ­χή δι­ορ­γά­νω­ση του Συ­νε­δρί­ου, σε συ­νερ­γα­σί­α με την Ειδι­κή Συ­νο­δι­κή Ε­πι­τρο­πή Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος. Ευ­χα­ρι­στώ, εκ μέ­ρους της Εκ­κλη­σί­ας μας, τους συ­νερ­γα­ζο­μέ­νους φο­ρείς, δη­λα­δή το Πο­λε­μι­κό Ναυ­τι­κό, το Κοι­νω­φε­λές Ίδρυ­μα «Μα­ρί­α Τσά­κος», τον Δή­μο Χί­ου και το Τμή­μα Ναυ­τι­λί­ας και Ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών Υ­πη­ρε­σιών του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αι­γαί­ου.

Εύχο­μαι στο Πο­λε­μι­κό και στο Εμ­πο­ρι­κό Ναυ­τι­κό μας να πλέ­ουν σε ή­ρε­μες θά­λασ­σες και να συ­νε­χί­ζουν την ε­θνι­κή προ­σφο­ρά τους, με την βο­ή­θεια του Θε­ού και την προ­στα­σί­α του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου.

            Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου»!

 Χαιρετισμούς, επίσης, απηύθυναν οι : Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος,  Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, κ. Παναγιώτης Μηταράκης, Υπουργός Μεταναστεύσεως και Ασύλου – Βουλευτής Χίου, κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής Χίου, κ. Παντελής Μπουγδάνος, Αντιπεριφερειάρχης Χίου, κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης, Δήμαρχος Χίου, κ. Κωνσταντίνος Βρατσάνος, Δήμαρχος Ψαρών, κ. Γεώργιος Δανιήλ, Δήμαρχος Οινουσσών, κ. Θεόδωρος Βενιάμης, Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και ο κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», επίτιμος Γενικός Γραμματέας ΙΜΟ και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, ο οποίος εκήρυξε και την έναρξη των εργασιών «Εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Μιας, Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος».

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ. Μάρκος, κατά τον Χαιρετισμό του είπε:

« ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Στίς 6 Ἰουνίου 1822 ὁ Ψαριανός πυρπολητής Κωνσταντῖνος Κανάρης πυρπολοῦσε στό λιμάνι τῆς Χίου  τήν τουρκική Ναυαρχίδα, παίρνοντας ἐκδίκηση γιά τή Σφαγή τῆς Χίου. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ γεγονότος κατέστη ἀδύνατος ὁ ἀπό θαλάσσης ἀνεφοδιασμός τοῦ στρατοῦ τοῦ Δράμαλη στόν Μοριᾶ, ὥστε ὁ Τοῦρκος πασᾶς νά ὑποχρεωθεῖ νά ἐπιχειρήσει ἐπιστροφή στήν Κόρινθο καί νά συντριβεῖ ἀπό τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στά Δερβενάκια τόν Ἰούλιο τοῦ 1822. Τό κατόρθωμα τοῦ Κανάρη ἔσωσε τήν ἐπανάσταση ἐν τῇ γενέσει της.

Στήν ἡμερολογιακή ἐπέτειο αὐτοῦ τοῦ ἐνδόξου ἱστορικοῦ γεγονότος καί στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, ὁ ὁποῖος ἔγινε ὅπως ἀνέφερε ὁ Αἰγαιοπελαγίτης Γεώργιος Κλεάνθης «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία».

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν  μέ τά 46 ἑλληνικά νησιά καί βραχονησίδες της στά Ἀνατολικά σύνορα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διοργανώνει ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τήν φροντίδα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, διήμερο διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα: «Ὁ ἀγώνας τοῦ 1821 στὴ θάλασσα καὶ οἱ ἐπιτυχίες τῶν Ἑλλήνων ναυτικῶν καὶ πυρπολητῶν», ἔχοντας συνεργασθεῖ μέ τό Γενικόν Ἐπιτελεῖον Ναυτικοῦ (Γ.Ε.Ν.), τήν Ἐπιτροπή Ἐπετειακῶν Ἐκδηλώσεων Δήμου Χίου «ΧΙΟΣ 2021», τό Πανεπιστήμιο τοῦ Αἰγαίου καί κυρίως τό Διεθνές Κέντρο Ναυτικῆς Ἔρευνας καί Παράδοσης – Κοινωφελές Ἵδρυμα «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ», πού ἀνέλαβε ἐξ ὁλοκλήρου τήν τεχνική ὑποστήριξη τοῦ Συνεδρίου, πρός τούς ὁποίους ὀφείλω εὐγνωμοσύνη.

Γιά ἐμᾶς πού γεννηθήκαμε, ζήσαμε καί μάθαμε γράμματα στή Χίο, τά Ψαρά καί τήν Αἰγνοῦσα ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης ἦταν τό παιγνίδι τῶν παιδικῶν μας χρόνων, τό περιεχόμενο τῶν σχολικῶν ἑορτῶν στίς ἐθνικές ἐπετείους, τό σχολικό ἤ ἐλεύθερο ἀνάγνωσμα στίς μελέτες μας, ἤ ἐπισκέψεις μας στήν καρδιά τοῦ Δημοτικοῦ Κήπου τῆς Χίου. Γι’αὐτό ἐπελέγη νά κοσμήσει τό λογότυπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τά 200 χρόνια ἀπ’τό 1821, μέ τή φράση του «τίποτα ἀρχόντοι δέν φελᾶ μονάχα τό καράβι». Γιατί γιά ἐμᾶς ἡ ναυτοσύνη διά τῶν τιμίων πατεράδων μας μᾶς ἐγέννησε, μᾶς ἐτάησε, μᾶς ἔντυσε, μᾶς ἐσπούδασε, μᾶς ἔκανε ἀνθρώπους, τό μέγα τῆς ἑλληνικῆς θαλάσσης κράτος (Θουκ. Ι 143,5). Ἡ θάλασσα ὀξυγονώνει πολιτιστικά τούς πνεύμονές μας, ἡ θάλασσα αἱμοδοτεῖ πνευματικά τήν καρδιά μας. Ἡ θάλασσα ἔσωσε, σώζει καί θά σώζει τήν Ἑλλάδα, τήν Χίο, τόν καθένα μας. Γι’αὐτό «Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος», και μέ σεβασμό  στήν μνήμη τοῦ καπετάνιου πατέρα μου κηρύσσω τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου μας μέ τήν προσευχή ὁ Κυβερνήτης τῆς ἐκκλησιαστικῆς νεώς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά χαρίσει καλό ταξίδι στήν ἔρευνα καί στή μελέτη μας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!

Κατά την Α΄ Συνεδρία (στις 18.45) προήδρευσε ο κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ακολούθησαν οι εισηγήσεις των:

 • Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ μέ θέμα: «Ἀνδρέας Μιαούλης, ὁ θρίαμβος τοῦ Σταυροῦ».
 • Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωρθέου, μέ θέμα: «Ἡ ξεχασμένη Ναυμαχία τῆς Μυκόνου καί ἡ Μαντώ Μαυρογένους – 12 Ὀκτωβρίου 1822»
 • Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, μέ θέμα: «Ἡ συμμετοχή τῶν Βρονταδουσίων εἰς τόν ναυτικόν ἀγῶνα τοῦ 1821».

Το Σάββατο 5 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Νεομάρτυρα Μάρκου του εν Χίω αθλήσαντος, το Συνέδριο συνεχίσθηκε.

Λόγω της εορτής τελέσθηκε στον Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Χίου Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, πλαισιουμένου υπό των Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τριανταφυλλίδου – Αντωνίου, Γραμματέως της Ειδκής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ιωάννου Μουσά και του Ιερολ. Αρχιδιακόνου κ. Αποστόλου Λάρδα. Έψαλαν ο Πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος και ο Λαμπαδάριος κ. Αντώνιος Κυδώνης. Κατά την Θ. Λειτουργία στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό βρισκόταν τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου προς προσκύνηση από τους πιστούς.

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Μᾶρκος ὑπῆρξεν γόνος τοῦ εὐσεβοῦς Θεσσαλονικέως Χατζῆ-Κωνσταντῆ καί τῆς Μαρίας, ἡ ὁποία κατήγετο ἀπό τήν Σμύρνην, ὅπου καί διέμενον. Ὁ Μᾶρκος, ἔμπορος εἰς τό ἐπάγγελμα, ταξιδεύοντας εἰς τήν νῆσον Χίον, κατά τό 1788, ἐνυμφεύθη. Ἀργότερον παρακινούμενος καί ἀπό τόν ἀδελφόν του Παΐσιον, ἐγκατεστάθη εἰς τήν Νέαν Ἔφεσον (Κουσάντασι), ὅπου συνεδέθη παρανόμως μέ κάποιαν γυναίκα, ὀνομαζομένην Μαρίαν, μετά τῆς ὁποίας συνελήφθη διά μοιχείαν, καί ὁδηγήθη εἰς τό δικαστήριον, ἐνώπιον τοῦ ἀγᾶ. Κάτω ἀπό τήν ἀπειλήν τῆς ποινῆς προετίμησαν καί οἱ δύο νά ἐξωμόσουν. Ἔτσι, ὁ μέν Μᾶρκος ὑπέστη τήν περιτομήν, ἡ δέ Μαρία ἐκλείσθη  εἰς τό χαρέμι τοῦ ἀγᾶ. Μετά τήν πάροδον χρόνου τινός διαστήματος ὁ Μᾶρκος ἤρχισεν νά αἰσθάνεται ἔνοχος διά τήν ἐξώμοσιν, διά τοῦτο καί ἀνεζήτησεν κάποιον πνευματικόν, ὅπου μέ συντριβήν ἀπέθεσε τό  ὅλον βάρος τῶν ἁμαρτημάτων του. Μέ τήν βοήθειαν τοῦ πνευματικοῦ του καί ἑνός Χριστιανοῦ ἰατροῦ, ὁ ὁποῖος ἔπεισεν τόν ἀγᾶ ὅτι ἡ Μαρία ἔπασχεν ἀπό κάποιαν ἀσθένειαν, ἀπό τήν ὁποία ἠδύνατο νά τήν θεραπεύσει μόνον κάποια Ἑβραία εἰς τήν Σμύρνην, ὁ Μᾶρκος ἔλαβεν τήν ἄδειαν τοῦ ἀγᾶ, διά νά συνοδεύσῃ τήν γυναίκα του ἕως ἐκεῖ, μέ τήν ρητήν ἐντολήν νά ἐπιστρέψουν καί πάλιν ὀπίσω. Ὅτε ἔφθασαν εἰς τήν Σμύρνην ἐπιβιβάσθησαν εἰς ἕν πλοῖον μέ προορισμὸν τήν Τεργέστην. Ἐξ αἰτίας ὅμως ἐμποδίων τινῶν δέν παρέμειναν ἐκεῖ, ἀλλὰ κατευθύνθησαν εἰς τήν Βενετίαν, ὅπου ἔλαβον τό Μυστήριον τοῦ Χρίσματος καί τῆς Θείας Κοινωνίας, καί τέλος ἐνυμφεύθησαν. Τά γεγονότα αὐτὰ συνέβησαν τό 1792. Εἰς τήν Βενετίαν δέν παρέμειναν πολύ, ἀλλά περιεπλανήθησαν εἰς διαφόρους τόπους, φοβούμενοι μήπως τούς ἀνακαλύψουν οἱ Τοῦρκοι. Ἐπειδὴ ὅμως οὐδαμοῦ ἠδύνατο νά εὕρῃ ἠρεμίαν ὁ Μᾶρκος, ἀπεφάσισεν νά ἐπιστρέψῃ εἰς τόν τόπο τῆς ἀρνήσεώς του, διά νά ἀποπλύνῃ καί μέ τό αἷμά του τό ἁμάρτημά του. Ἐπέστρεψεν, λοιπόν, εἰς τό Κουσάντασι, ὅπου ἐπεσκέφθη τόν πνευματικόν του καί τοῦ ἐγνωστοποίησεν τήν ἐπιθυμίαν του. Αὐτὸς τότε προσεπάθησεν νά τόν ἀποτρέψῃ, λέγοντάς του ὅτι τό μαρτύριόν του ἐνδεχομένως νά ἐπιφέρῃ πολλά δεινά εἰς τούς Χριστιανούς τῆς Ἐφέσου, διότι οἱ Τοῦρκοι ἦσαν ἤδη ἐξαγριωμένοι ἐξ αἰτίας τῆς ἀνεγέρσεως νέου ναοῦ εἰς τήν πόλιν, ἀλλά καί τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐξ Ἐφέσου, τό ὁποῖον εἶχε προηγηθεῖ († 5 Ἀπριλίου 1801). Ἐπείσθη, λοιπόν, ὁ Μᾶρκος καί ἐγκατέλειψεν τό Κουσάντασι. Κατέφυγεν εἰς τήν Χίον, ὅπου, ἀφοῦ προητοιμάσθη καταλλήλως μέ τήν Θείαν Κοινωνίαν, ἐπαρουσιάσθη εἰς τό δικαστήριον καί ὁμολόγησεν μέ παρρησίαν τήν πίστιν του εἰς τόν Χριστόν. Ὁ δικαστής προσπάθησε μέ κολακείας νά τόν μεταπείσῃ, ὅταν ὅμως εἶδεν ὅτι αὐτό δέν ἦτο δυνατόν, διέταξεν τήν φυλάκισίν του. Ὁ Μᾶρκος ὑπέμεινεν μέ καρτερίαν ὅλα τά βασανιστήρια χωρίς νά καμφθῇ. Συνολικῶς ὁδηγήθη ἐπί τρεῖς φοράς ἐνώπιον τοῦ δικαστοῦ, ὁ ὁποῖος διαπιστώνοντας τό σταθερόν φρόνημα καί τήν ἀμετάθετον γνώμην του νά παραμείνῃ Χριστιανὸς διέταξεν τήν θανάτωσίν του. Συγκινητική ἦτο ἡ συμμετοχή τῶν Χριστιανῶν καί ἡ συνδρομή των εἰς τήν προετοιμασίαν τοῦ Μάρτυρος Μάρκου διά τό μαρτύριον, μέ νηστείας, δεήσεις καί προσευχάς. Πλῆθος κόσμου, ὄχι μόνον Χριστιανοί ἀλλά καί Τοῦρκοι καί Ἑβραῖοι, εἶχον συγκεντρωθεῖ εἰς τήν τοποθεσίαν ΄΄Βουνάκι΄΄, ὅπου εἶχεν ὁρισθεῖ διά τήν ἐκτέλεσιν τοῦ Νεομάρτυρος. Τήν 5ην Ἰουνίου τοῦ 1801, ἡμέραν Τετάρτην, ὁ Νεομάρτυς Μᾶρκος ἐκτελέσθη δι’ ἀποκεφαλισμοῦ. Πολλοί Χριστιανοί ἔλαβον ὡς εὐλογίαν τεμάχια ἀπό τά ἐνδύματα καί ἐξηγόρασαν τό τίμιον λείψανον τοῦ Νεομάρτυρος, τό ὁποῖον εὐωδίαζεν, καί τό ἐνεταφίασαν κρυφίως εἰς ἄγνωστον τοποθεσίαν. Εἰς τό Συναξάριον τοῦ Ἁγίου σημειώνονται πολλά θαύματα, τά ὁποῖα συνέβησαν μέ τά τίμια λείψανα, τό αἷμα, ἀλλά καί τά ἐνδύματα τοῦ Νεομάρτυρος.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Χίου κατὰ τὸ κήρυγμα του εἶπεν ὅτι ὁ νεομάρτυς διὰ  τῶν ἁμαρτημάτων τῆς μοιχείας καὶ τῆς ἀρνήσεως τῆς πίστεως ἐστράφη ἐναντίον τῶν τριῶν ἰδανικῶν της πολιτισμικῆς μας ἰδιοπροσωπεία: ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ – ΠΑΤΡΙΔΟΣ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.  Δι᾽αὐτὸ καὶ ἡ μετάνοιά του καὶ τὸ μαρτύριό του ἔγινε γιὰ χάρη αὐτῶν τῶν αἰωνίων ἰδανικῶν: ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΛΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Κατὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη καὶ τὸ τρίμηνον μνημόσυνον τῆς Μαρίας Δήμ. Μεννῆ, θείας ἐκ μητρὸς τοῦ Σέβ.Χίου, ἡ ὁποία ἦταν θυγατέρα ἥρωος ναυτικοῦ του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εὐλογημένη συγκυρία μὲ τὸ Συνέδριο τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὸν ναυτικὸ ἀγώνα τοῦ 1821.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, περί τις 10.30 π.μ. ακολούθησε ἡ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, στην οποία ήταν πρόεδρος ο κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος, Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», επίτιμος Γενικός Γραμματέας ΙΜΟ, και ακολούθησαν οι εισηγήσεις των:

 • κ. Κοσμᾶ Χρηστίδη Ναυάρχου (ἐ.ἀ.) Ἐπιτίμου Ἀρχηγοῦ ΓΕΝ, μέ θέμα: «Ναυτική καινοτομία-Frank Abney Hastings (Ἄστιγξ)».
 • κ. Ζήση Φωτάκη, Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Ναυτικῆς Ἱστορίας, Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων, μέ θέμα: «Διακλαδική Θεώρηση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821».
 • κ. Μιχαήλ Κατσικαρέλη Σημαιοφόρου(ΠΝ) -Ὑπηρεσίας Ἱστορίας Ναυτικοῦ, μέ θέμα: «Ἡ μετατροπή τῶν ἑλληνόκτητων πλοίων σέ πολεμικά. Ὁ θεσμός τῆς Συντροφοναυτίας καί οἱ βασικοί τύποι πλοίων στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση».

Περί τήν 13.00 ἠκολούθησεν ἡ Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, στην οποία ήταν πρόεδρος ο κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης, Εμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

και ακολούθησαν οι εισηγήσεις των:

 • Michel Marbot, ἀπόγονος τοῦ Κανάρη, μέ θέμα: «Δύο αιώνες μετά: Τι αισθάνονται οι απόγονοι του Κανάρη στα πλαίσια της ιστορίας των Ψαρών και της Χίου, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: « Τα Ψαρά είναι η γη μας. Το πνεύμα των Ψαρών είναι στο πνεύμα μας… Η φλόγα, που φωτίζει ο Κανάρης, είναι αυτή της Ελευθερίας».

 Μαρίας Γιατράκου, Δρ Φιλολογίας – Ιστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνών, ἐπ. Α΄ Αντιπροέδρου  EYROCLASSICA, με θέμα: «Ο Κωνσταντίνος Κανάρης και η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδος με βάση τις ιστορικές πηγές και την παγκόσμια βιβλιογραφία».

 • Αθηνάς Ζαχαρού-Λουτράρη, Δρ Ιστορίας, με θέμα: «Ο Ελληνικός και ο τουρκικός στόλος στην επανάσταση και καταστροφή της Χίου».
 • Νικολάου Χαβιάρα, Δρ Φιλολογίας – Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου Φιλολόγων Χίου, με θέμα: «Στη σκιά του Κανάρη. Ο Ψαριανός Ναυμάχος και Πυρπολητής Δημ. Παπανικολής».

          Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του το απόγευμα του Σαββάτου 5 Ιουνίου 2021 με την Δ΄ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ, στην οποία ήταν πρόεδρος η κ. Μαρία Λεκάκου, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών της Διοικήσεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου

και ακολούθησαν οι εισηγήσεις των:

 • Ευθυμίου Μητροπούλου, Προέδρου Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος», επιτίμου Γενικού Γραμματέως ΙΜΟ, με θέμα: «Ο καταλυτικός ρόλος του Ναυτικού στον αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας».
 • Γεωργίου Κουμουτσάκου, Βουλευτού, πρ. Αναπληρωτή Υπουργού, με θέμα: «Η ναυτοσύνη ως παράγων ισχύος του Έθνους των Ελλήνων στον αγώνα για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και την κατάκτηση της Ελευθερίας».
 • Νικήτα Νικητάκου, Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα: «Ο ναυτικός αγών στην Επανάσταση του 1821 και το θρησκευτικό αίσθημα».

 

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων