23/02/2023 23/02/2023 Το “ύστατο χαίρε” στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρό Γερμανό είπαν το μεσημέρι της Πέμπτης κλήρος, τοπικές αρχές και λαός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου. Της Εξοδίου ακολουθίας προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.  Συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Δωδώνης κ. Χρυσόσοτομος, Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος, Ναυπάκτου και Αγίου...
23 Φεβρουαρίου, 2023 - 13:00
Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2023 - 16:26

Το “ύστατο χαίρε” στον Μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρό Γερμανό (ΒΙΝΤΕΟ+ΦΩΤΟ)

Διαδώστε:
Το “ύστατο χαίρε” στον Μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρό Γερμανό (ΒΙΝΤΕΟ+ΦΩΤΟ)

Το “ύστατο χαίρε” στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρό Γερμανό είπαν το μεσημέρι της Πέμπτης κλήρος, τοπικές αρχές και λαός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου. Της Εξοδίου ακολουθίας προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος.

Συγχοροστάτησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Δωδώνης κ. Χρυσόσοτομος, Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, Πατρών κ. Χρυσόστομος, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Άρτης κ. Καλλίνικος, Ζακύνθου κ. Διονύσιος, Γλυφάδας κ. Αντώνιος, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος, Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μεσαορίας κ. Γρηγόριος και Ανδρούσης κ. Κωνστάντιος.

Οι επικήδειοι

Εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Θεοφίλος χαρακτήρισε τον μακαριστό ως έναν σπάνιο Ιεράρχη για τη σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τόνισε επίσης την πίστη που τον χαρακτήριζε και την ιδιαίτερη σχέση του με τον Χριστό. Εν συνεχεία αναφέρθηκε στα βιογραφικά στοιχεία του κυρού Γερμανού και την διακονία του στο πηδάλιο της Μητρόπολης Ηλείας, αλλά και την προσφορά του στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 «Ἡ ὅλη του ζωή μαρτυροῦσε ἔξωθεν τήν σχέση του μέ τόν Χρι­στό: ἁπλός στήν ἐμ­φά­νιση, σε­μνό­τα­τος στούς τρό­πους, ἐ­πι­ει­κής ὅ­που χρει­α­ζό­ταν καί αὐ­στη­ρός ὅ­που ἐ­πε­βάλ­λετο, βα­θύ­τατα πι­στός, καλ­λι­ερ­γη­μέ­νος, εὐ­γε­νής, ἀ­κα­τα­πό­νη­τος, φλο­γε­ρός ὄχι μόνο στά συ­ναι­σθή­ματα ἀλλά καί τούς ὁ­ρα­μα­τι­σμούς, ἀ­πε­τέ­λεσε μία σπά­νια μορφή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ ἀν­δρός, ἡ ὁ­ποία δι­ε­ζω­γρά­φισε τήν νε­ώ­τερη ἐκ­κλη­σι­α­στική ἱστο­ρία τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος».

Επίσης, ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στην ζωή και στο έργο του μακαριστού και υπογράμμισε: «ἐπί τεσ­σα­ρα­κοντα­ε­τία καί πλέον ἀ­να­λώ­θηκε κυ­ρι­ο­λε­κτικά στήν δι­α­ποί­μανση τοῦ Λαοῦ τῆς Ἐ­παρ­χίας του, ἔ­χον­τας τή συμ­πα­ρά­σταση καί τήν ἀγάπη καί τοῦ περί αὐ­τόν Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἠλείας. Ἀ­γω­νί­σθηκε γιά τήν ἑ­νό­τητα τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας. Εἶχε ἐ­πί­γνωση ὅτι κάθε ἐρ­γα­σία του γί­νε­ται στό ὄ­νομα τοῦ Χρι­στοῦ καί τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας, δη­λαδή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό ἀ­γω­νι­ζό­ταν νά δι­α­κο­νεῖ καί νά συ­νά­γει – ἑ­νώ­νει τόν λαό. Ὄχι νά τόν προ­κα­λεῖ ἤ νά τόν δι­χά­ζει ἤ νά τόν σκαν­δα­λί­ζει. Καί γι’ αὐτό ἤθελε νά τόν δι­α­κο­νεῖ, εἰ­κο­νί­ζον­τας τόν Χρι­στό τόσο ὡς προ­ε­στώς τῆς Θείας Εὐ­χα­ρι­στίας, ἀλλά καί με τήν προ­σω­πική του ἄσκηση στήν ἁ­γι­ό­τητα καί μέ τήν πί­στη του στήν Ἀ­πο­στο­λική, τή βι­βλική καί πα­τε­ρική ἐκ­κλη­σι­α­στική Ὀρ­θό­δοξη Πα­ρά­δοση».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι «προ­σέ­φερε ἕνα σπου­δαι­ό­τατο κοι­νω­νικό καί φι­λαν­θρω­πικό ἔργο, τό ὁ­ποῖο συ­νί­στα­ται σέ γη­ρο­κο­μεῖα καί ἄ­συλα κα­τα­κοί­των, ὀρ­φα­νο­τρο­φεῖα, οἰ­κο­τρο­φεῖα, κα­τα­σκη­νώ­σεις, βρε­φο­νη­πι­ακό στα­θμό, σχολή βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κῆς καί ἁ­γι­ο­γρα­φίας κ.λπ. ἱ­δρύ­ματα, τά ὁποῖα φι­λο­ξε­νοῦν συ­ναν­θρώ­πους μας ἀπό ὅλη τήν Ἑλ­λάδα. Ἀ­ξι­ο­μνη­μό­νευτη εἶ­ναι ἡ δρα­στη­ρι­ό­τητά του στούς σει­σμούς τοῦ 1993, τίς πυρ­κα­γιές τοῦ 2007 καί τόν σει­σμό τοῦ Ἰ­ου­νίου 2008, τρο­με­ρές θε­ο­μη­νίες πού ἔ­πλη­ξαν τήν Ἠ­λεία. Στίς δύ­σκο­λες αὐ­τές στι­γμές γιά τό ποίμνιό του ὁ Μη­τρο­πο­λί­της Γερ­μα­νός βρέ­θηκε κοντά του, ἐ­νι­σχύ­ον­τάς το ποι­κι­λο­τρό­πως, ὑ­λικά καί ἠ­θικά. Τό 1996 ἵ­δρυσε ἐκ­κλη­σι­α­στικό ρα­δι­ο­φω­νικό στα­θμό, τό 2009 δη­μι­ούρ­γησε τήν ἱ­στο­σε­λίδα τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἠ­λείας καί συ­νέ­χισε τήν ἔκ­δοση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ της, «Ἄμ­πε­λος», ἐνῶ πολύ ἀ­ξι­ό­λο­γες εἶ­ναι καί οἱ ἐκ­δό­σεις βι­βλίων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως θε­ο­λο­γι­κοῦ καί γε­νι­κό­τε­ρου πε­ρι­ε­χο­μέ­νου. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἀρ­χι­ε­ρα­τείας του πα­ρό­τρυνε τούς ἱ­ε­ρεῖς νά σπου­δά­σουν, ὥ­στε τε­λικά νά ἀναβαθμισθεῖ τό μορ­φω­τικό ἐ­πί­πεδο τοῦ κλή­ρου τῆς Ἠ­λείας σέ πολύ ση­μαν­τικό βα­θμό. Γιά τή συ­νεχῆ καλ­λι­έρ­γεια τῶν ἱ­ε­ρέων του δι­ορ­γά­νωνε τα­κτικά ἐ­πι­μορ­φω­τικά σε­μι­νά­ρια καί ἱ­ε­ρα­τι­κές συ­νά­ξεις, κα­θώς καί τό Ἐ­τή­σιο Θε­ο­λο­γικό Συ­νέ­δριο τῆς Μη­τρο­πό­λεως Ἠ­λείας. Ὁ μα­κα­ρι­στός Γέ­ρον­τας ἀ­νέ­δειξε στε­λέχη τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας, ὅ­πως τόν στε­νό του συ­νερ­γά­τη καί κα­τό­πιν δι­ά­δο­χό του Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη κ. Ἀ­θα­νά­σιο, ἐνῶ ἄλ­λους συ­νερ­γά­τες του, προώθησε καί πρός τήν κεν­τρική δι­οί­κηση τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος. Ἀ­ξι­ο­μνη­μό­νευ­τη ὑ­πῆρξε καί ἡ συ­νει­σφορά του στά Συ­νο­δικά πρά­γματα τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος».

Με συγκινητικά λόγια αναφέρθηκε στον επικήδειό του ο διάδοχος του μακαριστού Μητροπολίτη, Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ. Αθανάσιος ο οποίος διακόνησε επί δεκαετίες πλησίον του. Ο Σεβασμιώτατος αποτύπωσε με τον μεστό λόγο του όλα εκείνα τα χαρίσματα τα οποία διέκριναν τον κυρό Γερμανό.

Εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου επικήδειο εκφώνησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος ο οποίος αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Μητροπολίτη αλλά και τη σχέση του μακαριστού με την μαρτυρική νήσο Κύπρο.

Εκ μέρους του ιερού κλήρου της Μητροπόλεως Ηλείας επικήδειο εκφώνησε ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Μητροπολίτη Γερμανού και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Πρωτοπρεσβύτερος π. Ηλίας Παπαγγελής. Ο π. Ηλίας με συγκίνηση αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το 1981 κατά την ενθρόνιση του Μητροπολίτη κυρού Γερμανού εκ μέρους του ιερού κλήρου είχε κληθεί να τον καλωσορίσει, σήμερα στον ίδιο έλαχε ο κλήρος να τον αποχαιρετήσει.

Ακολούθησε επικήδειος από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης ο οποίος χαρακτήρισε τον κυρό Γερμανό ως ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας της Ηλείας, εκφράζοντας τη θλίψη του ιδίου και του λαού για την εκδημία του.

Μεγάλη απώλεια χαρακτήρισε για την πόλη και την Ηλεία την απώλεια του μακαριστού Ιεράρχη ο Δήμαρχος Πύργου, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, κατά την εκφώνηση του επικήδειου λόγου χαρακτηρίζοντας παράλληλά το έργο του τιτάνιο.

Σημείο αναφοράς στο πανελλήνιο χαρακτήρισε το έργο που επιτέλεσε στα 41 χρόνια ποιμαντορίας του ο Επικεφαλής της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Βουλευτής του νομού κ. Μιχάλης Κατρίνης, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σχέση που είχε ο μακαριστός με τον τόπο του. “Ήταν πάντα εκεί στα δύσκολα”, ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων επικήδειο εκφώνησε ο κ. Παύλος Παγκράτης, Πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος Ηλείας καθώς ο μακαριστός υπήρξε μέλος της ΠΑΘ. “ο μακαριστός στάθηκε πάντα άοκνος συμπαραστάτης στους αγώνες, τόνισε.

Επικήδειο εκφώνησε και ο εκδότης της εφημερίδας “ΠΑΤΡΙΣ” κ. Λεωνίδας Βαρουξής. 

Τελευταίος εκφώνησε επικήδειο λόγο ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας κ. Δημήτριος Δημητρουλόπουλος. 

Ο μακαριστός Μητροπολίτης εκοιμήθη σε ηλικία 91 ετών το βράδυ της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου συνεπεία προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα. Η αναγγελία της εκδημίας του μακαριστού κυρού Γερμανού, ο οποίος διαποίμανε επί 41 χρόνια την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία αλλά και την Εκκλησία της Ελλάδος την οποία εκπροσώπησε όποτε του ζητήθηκε σε διάφορες περιστάσεις. Από χθες εκατοντάδες ήταν οι πιστοί ο οποίοι συνέρρευσαν για να προσκυνήσουν τον σκήνωμα του μακαριστού Ιεράρχη ενώ σε ένδειξη τιμής οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στα δημόσια κτίρια του Πύργου. Το πρωί της Πέμπτης τελέστηκε Θεία Λειτουργία από τον διάδοχο του κυρού Γερμανού, Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ. Αθανάσιο.

Τιμητικό άγημα του στρατού είναι παρατεταγμένο στο προαύλιο του Μητροπολιτικού Ναού. Μετά το πέρας της Εξοδίου ακολουθίας πεζή θα ακολουθήσουμε τον οδό Γερμανού προς το Κοιμητήριο των Αγίων Πάντων Πύργου, όπου θα γίνει ο ενταφιασμός του σκηνώματος του αειμνήστου Μητροπολίτου.

Διαβάστε επίσης:

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης πρώην Ηλείας Γερμανός (ΦΩΤΟ/VIDEO)

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου η Εξόδιος Ακολουθία του πρώην Ηλείας Γερμανού

Ηλείας Γερμανός: 41 χρόνια έργο – παρακαταθήκη σε Εκκλησία και Ελληνικό λαό

Μητρόπολη Ηλείας: “Στο Επουράνιο Θυσιαστήριο ο Πνευματικός μας Πατέρας” – Σε λαϊκό προσκύνημα από το μεσημέρι το σκήνωμα του μακαριστού Γερμανού

Μεσίστιες οι σημαίες στην Αμαλιάδα – Ψήφισμα από τον Δήμος Ήλιδας για τον μακαριστό πρώην Ηλείας Γερμανό

Μητρόπολη Ηλείας: “Στο Επουράνιο Θυσιαστήριο ο Πνευματικός μας Πατέρας” – Σε λαϊκό προσκύνημα από το μεσημέρι το σκήνωμα του μακαριστού Γερμανού

Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα του μακαριστού πρώην Ηλείας Γερμανού – Πένθιμα ηχούν οι καμπάνες – Μεσίστιες οι σημαίες (ΦΩΤΟ)

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων