26/10/2019 26/10/2019 “Όπως καί πολλές ἄλλες φορές στό παρελθόν, ἔτσι καί στὰ κρίσιµα ἐκεῖνα χρόνια τοῦ πολέµου τοῦ 1940, οἱ Ἕλληνες ἐµπιστεύθηκαν τὸν ἀγῶνα τους στὰ χέρια τῆς Παναγίας. Δὲν χωράει καµιά ἀµφιβολία ὅτι ἡ ἔνδοξος νίκη τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεῖ ἕνα θαῦµα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου” αναφέρει με έμφαση, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο...
26 Οκτωβρίου, 2019 - 11:03

“Οι ‘Ελληνες εµπιστεύθηκαν τον αγώνα τους στα χέρια της Παναγίας”

Διαδώστε:
“Οι ‘Ελληνες εµπιστεύθηκαν τον αγώνα τους στα χέρια της Παναγίας”

“Όπως καί πολλές ἄλλες φορές στό παρελθόν, ἔτσι καί στὰ κρίσιµα ἐκεῖνα χρόνια τοῦ πολέµου τοῦ 1940, οἱ Ἕλληνες ἐµπιστεύθηκαν τὸν ἀγῶνα τους στὰ χέρια τῆς
Παναγίας. Δὲν χωράει καµιά ἀµφιβολία ὅτι ἡ ἔνδοξος νίκη τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεῖ ἕνα θαῦµα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου” αναφέρει με έμφαση, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο του “Όχι” ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος.

Αναλυτικότερα αναφέρει:

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλῆρον,
Τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συµβουλίων,
Τάς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τούς διδάσκοντας καί διδασκοµένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τάς Ὀργανώσεις τῆς Νεολαίας καί ἄπαν τό Χριστεπώνυµον πλήρωµα τῶν εὐσεβῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Χαῖρε σκέπη καὶ ἀντίληψις τοῦ λαοῦ σου τοῦ πιστοῦ»
(ἐκ τοῦ Οἴκου τῆς ἑορτῆς)
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Ἡ σηµερινὴ ἡµέρα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἀποτελεῖ γιά τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες φωτεινό
ὁρόσηµο ἱστορικῆς µνήµης, καθώς, παράλληλα µέ τήν ἑορτή τῆς Παναγίας µας, θυµόµαστε
µέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί δέος, τά κατορθώµατα τῶν Ἑλλήνων ἡρώων, πού ἔβαλαν πάνω
ἀπό ὅλα τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας µας. Ἡ καρδιά καί ἡ σκέψη ὅλων µας, στέκεται µε
σεβασµό καί συγκίνηση µπροστά σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἀγωνιστές καί πατριῶτες, πού
θυσίασαν τή ζωή, τίς οἰκογένειές, τά σπίτια καί τίς περιουσίες τους, γιά νά ἀπολαµβάνουµε
οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἐλεύθερη τήν Πατρίδα µας.
Σάν σήµερα, τό ἔτος 1940, γράφτηκε ἄλλη µιά ἔνδοξη σελίδα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας,
ὅταν σύσσωµο τό ἑλληνικό ἔθνος βροντοφώναξε τό «ΟΧΙ» στίς Ἰταλικές ἀξιώσεις, µέ
ἀποτέλεσµα τήν εἴσοδο τῆς Ἑλλάδας στόν Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο καί τήν ἔναρξη τοῦ
ἑλληνοϊταλικοῦ πολέµου. Μάταια ὁ Μουσολίνι πίστευε πώς µέ τούς 100.000 στρατιῶτες ποῦ
εἶχε συγκεντρώσει στήν Ἀλβανία, θά µποροῦσε µέ εὐκολία νά κατακτήσει τήν Ἑλλάδα.
Ἀπό τίς πρῶτες κιόλας ἡµέρες τά ἑλληνικά στρατεύµατα γνωρίζουν µεγάλες νῖκες καί οἱ
Ἰταλοί ἀποχωροῦν ἡττηµένοι καί ντροπιασµένοι. Παρά τήν ὑπεροχή τοῦ ἐχθροῦ σέ
ἀνθρώπινο δυναµικό καί ἐξοπλισµό, ἡ ἀγέρωχη ἑλληνική ψυχή, διατηρῶντας ἄσβεστη τήν
ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα, µάχεται καί βγαίνει νικήτρια, γράφοντας ἕνα ἡρωικό ἔπος στά
χιονισµένα βουνά τῆς Πίνδου καί της Βορείου Ἠπείρου, πού ἐµπνέει καί σήµερα. Μέ τό
γενναῖο ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στήν ὑποταγή, ἀποδείχθηκε ὅτι ὅποιος µάχεται µέ τήν
ψυχή του γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδος, ὅσα ἐµπόδια κι ἄν συναντήσει, τά ξεπερνᾶ καί
βγαίνει νικητής.
Βεβαίως, ὅπως καί πολλές ἄλλες φορές στό παρελθόν, ἔτσι καί στὰ κρίσιµα ἐκεῖνα
χρόνια τοῦ πολέµου τοῦ 1940, οἱ Ἕλληνες ἐµπιστεύθηκαν τὸν ἀγῶνα τους στὰ χέρια τῆς
Παναγίας. Δὲν χωράει καµιά ἀµφιβολία ὅτι ἡ ἔνδοξος νίκη τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεῖ ἕνα
θαῦµα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τὴν ἔβλεπαν νὰ τοὺς ἐµψυχώνει καὶ νὰ τοὺς σκεπάζει,
ὅταν πολεµοῦσαν στὸ χιονισµένο µέτωπο. Ἀπό τὴ Σκέπη της οἱ στρατιῶτες ἔπαιρναν
θάρρος καί, περιφρονῶντας τή λογική τῶν ἀριθµῶν, ἀντιστέκονταν µέ ἀπαράµιλλο
ἡρωισµό στίς σιδηρόφρακτες ὀρδές τοῦ ἐχθροῦ, ὑπερασπιζόµενοι τήν τιµή καί τήν
ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος µας καί προκαλῶντας τόν παγκόσµιο θαυµασµό. Γι’ αὐτό καί ἡ
Ἐκκλησία µας καθιέρωσε σήµερα νά ἑορτάζεται ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
ὑπενθυµίζοντάς µας ὅτι ἡ Παναγία, ὡς «φωτοφόρος νεφέλη», ἀγλαῶς σκέπει, περιφρουρεῖ,
προστατεύει καί σώζει τόν λαό τοῦ Θεοῦ ἀπό κάθε ἐχθρική ἀπειλή, καθώς ἔχει «ἄπειρον
πρός Αὐτόν παρρησία».
Ἡ σηµερινή ἑορτή, ἀς ἀποτελέσει γιά ὅλους µας εὐκαιρία νά στραφοῦµε πρός τό
πανάγιο πρόσωπο τῆς Θεοτόκου, τή νοητή νεφέλη πού µας ὁδηγεῖ στήν ἐπουράνιο
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ «Ὑπέρµαχος Στρατηγός», Κυρία Θεοτόκος, νά ἐπισκιάζει πάντα µέ
τήν ἀγάπη της τό ἔθνος καί τήν Ὁµογένειά µας καί νά εἶναι βοηθός καί συµπαραστάτης σέ
κάθε βῆµα τῆς ζωῆς µας. Μαζί ὅµως µέ τήν ἔνθερµη προσευχή καί τίς ἐγκάρδιες
εὐχαριστίες µας πρός τήν «Ὑπέρµαχο Στρατηγό» τοῦ Ἔθνους µας, ἀς ἀναφωνήσουµε µέ
ὅλη τή δύναµη τῆς ψυχῆς µας καί ἕνα µεγάλο εὐχαριστῶ, σέ ὅλους ἐκείνους τούς γνωστούς
καί ἄγνωστους ἥρωες, πού δίδαξαν σέ ὅλους ἐµάς τούς νεότερους, τί θά πεῖ πίστη, ἀγῶνας
καί θυσία, χαρίζοντάς µας µέ το αἷµα τους τό ἀνεκτίµητο δῶρο, πού λέγεται Ἐλευθερία τῆς
πατρίδος.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δείτε ΕΔΩ

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων