08/03/2022 08/03/2022 Η φετινή περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας βρίσκει σε λυπηρή κατάσταση εξαιτίας του ανίερου πολέμου μεταξύ αδελφών μας τονίζει στο μήνυμά του για τη Σαρακοστή ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Απόστολος ευχόμενος σύντομα η πόλη του Κίεβου να καταστεί σύμβολο ελευθερίας. “Είναι σίγουρον, ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει το κάθε τι εις...
08 Μαρτίου, 2022 - 9:12
Τελευταία ενημέρωση: 08/03/2022 - 9:16

Δέρκων: Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση της ελευθερίας του

Διαδώστε:
Δέρκων: Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει την στέρηση της ελευθερίας του

Η φετινή περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας βρίσκει σε λυπηρή κατάσταση εξαιτίας του ανίερου πολέμου μεταξύ αδελφών μας τονίζει στο μήνυμά του για τη Σαρακοστή ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Απόστολος ευχόμενος σύντομα η πόλη του Κίεβου να καταστεί σύμβολο ελευθερίας.

“Είναι σίγουρον, ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει το κάθε τι εις την ζωήν του, αλλά δεν μπορεί να αντέξει την στέρησιν της ελευθερίας του. Αυτός είναι ο λόγος διά τον οποίον γίνονται πολλές επαναστάσεις και πόλεμοι μεταξύ των λαών. Σήμερα, η ηρωική και θεοσκέπαστη από την Σοφίαν του Θεού πόλις του Κιέβου εις την Ουκρανίαν υφίσταται τον Σταυρόν και το Πάθος, το οποίον υπέστη και ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ευχόμεθα η πόλις του Κιέβου να καταστεί το σύμβολον της ελευθερίας, το οποίον πηγάζει από την ελευθερίαν της βουλήσεως του ανθρώπου, την οποίαν εχάρισεν εις αυτόν ο Δημιουργός Θεός”, αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μητροπολίτη Δέρκων: 

Εὑρίσκεται ἤδη ἐπί θύραις καί πάλιν ἡ ἔναρξις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαροκοστῆς, μίας περιόδου ταπεινώσεως, προσευχῆς καί μετανοίας. Αὔτη ἡ περίοδος διακατέχεται ἀπό τό συναίσθημα τῆς Χαρμολύπης. Λύπη διά τόν θάνατον ἑνός ἀθώου καί χαρά διά τόν θρίαμβον τῆς ζωῆς καί διά τήν δόξαν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὑμνολογία τῆς περιόδου διδάσκει τό νόημα τῆς ζωῆς, τό ὁποῖον εἶναι ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις.

Ὁ ἄνθρωπος ἔθετε ἀνέκαθεν ἐρωτήματα, σχετικά μέ τήν ζωήν γενικώτερον, τόν ἄνθρωπον καί τόν τρόπον ὑπάρξεώς του, καθώς καί τῶν σχέσεών του μέ τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπον.

Ἡ περίοδος τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς προσφέρει τήν μοναδικήν ἀπάντησιν εἰς τά ἐρωτήματα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μίμησις καί ἡ μορφοποίησις τοῦ ἀνθρώπου σύμφωνα μέ τό πρότυπον τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διότι ὁ Χριστός, ἐπειδή εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή (Ἰωάν. 14,6), εἶναι εἰς θέσιν νά χορηγήσῃ εἰς ἡμᾶς τήν ἀληθινήν ζωήν. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν διδασκαλίαν Του, τό ἔργον Του, τό Πάθος Του καί τήν Ἀνάστασίν Του ἤλλαξε τά ἱστορικά δεδομένα τῆς ἀνθρωπότητος καί μᾶς ἐδίδαξεν, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας βιώνουν τήν νέαν ἐν Χριστῷ ζωήν, ἡ ὁποία εἶναι ζωή πλήρους ἀγάπης, ἐλευθερίας καί ἐλπίδος. Αὐτό τό ὁποῖον ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός ζητᾷ ἀπό ἡμᾶς εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ ἀλλαγή τοῦ τρόπου σκέψεως, καθώς καί ἡ ἔμπρακτος ἀγάπη μας πρός τόν συνάνθρωπον κατά τό πρότυπον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Θεανθρώπου Υἱοῦ Του.

Ὅμως, ἡ φετινή περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εὑρίσκει ἡμᾶς εἰς τήν λυπηράν κατάστασιν ἑνός ἀνίερου πολέμου μεταξύ τῶν ἀδελφῶν μας. Εἶναι σίγουρον, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀντέξῃ τό κάθε τι εἰς τήν ζωήν του, ἀλλά δέν μπορεῖ νά ἀντέξῃ τήν στέρησιν τῆς ἐλευθερίας του. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον γίνονται πολλές ἐπαναστάσεις καί πόλεμοι μεταξύ τῶν λαῶν.

Σήμερα, ἡ ἡρωϊκή καί θεοσκέπαστη ἀπό τήν Σοφίαν τοῦ Θεοῦ πόλις τοῦ Κιέβου εἰς τήν Οὐκρανίαν ὑφίσταται τόν Σταυρόν καί τό Πάθος, τό ὁποῖον ὑπέστη καί ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός. Εὐχόμεθα ἡ πόλις τοῦ Κιέβου νά καταστῇ τό σύμβολον τῆς ἐλευθερίας, τό ὁποῖον πηγάζει ἀπό τήν ἐλευθερίαν τῆς βουλήσεως τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὁποίαν ἐχάρισεν εἰς αὐτόν ὁ Δημιουργός Θεός. Οἱ ἡρωϊκοί κάτοικοι τοῦ Κιέβου, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς Οὐκρανίας ἀφουγκράζονται καί ἐνθαρρύνονται ἀπό τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὁ ὁποῖος τούς παροτρύνει «τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστός ἠλευθέρωσεν, στήκετε οὖν καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. 5,1). Προσευχόμεθα ὅπως, ὁ εὐσεβής λαός τῆς Οὐκρανίας νά νικήσῃ εἰς τό τέλος τό κακόν καί νά ταπεινώσει ὅλους ὅσους νομίζουν ὅτι ἡ δύναμις τῶν ὅπλων θά ὑπερισχύσει τῆς Προνοίας καί τῆς Μακροθυμίας τοῦ Θεοῦ.

Εὔχομαι εἰς ὅλους ὑμᾶς νά βιώσητε τήν ἐσωτερικήν ἐλευθερίαν, διότι μόνον τότε θά ἔχει νόημα ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί ἡ Παγκόσμιος χαρά τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Ἀεί τῇ θυσίᾳ ἕπεται ἡ νίκη καί τῷ Σταυρῷ ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάστασις. Γένοιτο!

Καλή Σαρακοστή!

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Δέρκων, Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2022.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

H αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

google-news Ακολούθησε το ORTHODOXIANEWSAGENCY.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις.

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων