04/02/2021 04/02/2021 * Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ δυνατὸς καὶ ἰσχυρὸς ἐν πολέμοις, ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι Σὲ ἐπικαλούμεθα εἰς βοήθειαν καὶ ταπεινῶς ἱκετεύομεν : Ἀνάλαβε τὸ ὅπλον τῆς ἰσχύος σου καὶ τὸν θυρεὸν (ἀσπίδα) τῆς ἐπισκέψεώς σου καὶ ἀνάστηθι (ἀνασηκώσου) εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ τῷ φιλοχρίστῳ στρατῷ νίκας παράσχου (νὰ παρέχεις) κατὰ τῶν πολεμίων (ἐχθρῶν) καὶ...
04 Φεβρουαρίου, 2021 - 15:44
Τελευταία ενημέρωση: 04/02/2021 - 15:48

Η προσευχή των Ιερολοχιτών

Διαδώστε:
Η προσευχή των Ιερολοχιτών

* Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ δυνατὸς καὶ ἰσχυρὸς ἐν πολέμοις, ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι Σὲ ἐπικαλούμεθα εἰς βοήθειαν καὶ ταπεινῶς ἱκετεύομεν : Ἀνάλαβε τὸ ὅπλον τῆς ἰσχύος σου καὶ τὸν θυρεὸν (ἀσπίδα) τῆς ἐπισκέψεώς σου καὶ ἀνάστηθι (ἀνασηκώσου) εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ τῷ φιλοχρίστῳ στρατῷ νίκας παράσχου (νὰ παρέχεις) κατὰ τῶν πολεμίων (ἐχθρῶν) καὶ τρόπαια · μετὰ δακρύων δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

* Κύριε, οὐδὲ ἡ ρομφαία ἡμῶν σώσει ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν σὴν παντοδύναμον βοήθειαν αἰτούμενοι καὶ εἰς τὴν σὴν δυναστείαν θαρροῦντες, κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν κραταιούμεθα (κατανικοῦμε) καὶ τὸ Ὄνομά σου τὸ ἅγιον ἐν πίστει ἐπικαλούμεθα καὶ ἐν κατανύξει δεόμεθα · Παντοδύναμε Κύριε, ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς ἐπάκουσον ἡμῶν καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

(Ἐκ τοῦ βιβλίου προσευχῶν Φιλικῆς Ἑταιρείας, Ἰάσιον 1821)

Διαδώστε:
Ροή Ειδήσεων